[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вступ до магістратури 2021

Розклад консультації та комплексного фахового випробування

Спеціальність ОПП Дата консультації Час Форма проведення Дата випробування Час Місце
І сесія ІІ сесія
073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування 27.07.2021 12-00 он-лайн на платформі Zoom*

 

28.07.2021 9-00 14-00 Корпус №1

аудиторія №195

 

 

Менеджмент міжнародного бізнесу
Менеджмент інвестицій та інновацій
Логістика

*посилання на Zoom-конференцію: https://zoom.us/j/94085988750?pwd=TDY3a3dqWHJRbUp3TkZ0NnZHVitlUT09

 

Підготовка магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, а також приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи освітній рівень магістра за іншими спеціальностями.

Підготовка здійснюється за однією з 4 освітніх програм:

 

1. Менеджмент і бізнес-адміністрування

Форма навчання: денна / заочна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент і бізнес-адміністрування» – це управління бізнесом, планування стратегії розвитку підприємства та його конкурентоспроможності, вибір і здійснення раціональних форм організації управління, впровадження ефективних систем мотивації та оплати праці, здійснення контролю з питань економічної та екологічної безпеки підприємства. Випускники працюють керівниками усіх рівнів управління підприємств незалежно від форм власності, спеціалістами виробничих, економічних, кадрових та інших структур, впроваджують нові системи управління підприємством.

 

2. Менеджмент міжнародного бізнесу

Форма навчання: денна / заочна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент міжнародного бізнесу» – це сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних та сервісних програм. Фахівці з менеджменту міжнародного бізнесу виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу із налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління. Їх робота безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих відносин з ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією міжнародних проектів. Випускники – конкурентоспроможні фахівці на ринку праці України, працюють керівниками у міжнародних компаніях, менеджерами з управління фінансами та міжнародними розрахунками, консультантами з розвитку міжнародної діяльності.

 

3. Менеджмент інвестицій та інновацій

Форма навчання: денна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент інвестицій та інновацій» – це дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон’юнктури інвестиційної діяльності, розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва, розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб’єкта інвестиційної діяльності, інноваційний розвиток підприємства. Випускники опановують навики керівника відділу ліцензування та патентування нових продуктів, розробляють програми нововведень на підприємстві, здійснюють пошук та оцінювання інвестиційної корисності реальних проектів та вибір найефективніших з них. Випускники працюють на керівних посадах в інвестиційних компаніях, провідними фахівцями інноваційних відділів, менеджерами проектів та програм з інноваційного розвитку підприємства.

 

4. Логістика

Форма навчання: денна

Освітня програма підготовки магістра «Логістика» – дає можливість вивчити логістичні системи, навчитись проводити аналіз ефективності управління ланцюгами поставок, здійснювати фінансове планування діяльності логістичних підприємств та обирати оптимальні логістичні стратегії. Випускники працюють керівниками служб логістики на підприємствах різних галузей економіки, фахівцями транспортно-експедиційних компаній, складських комплексів, митних терміналів.

 

Термін підготовки: магістрів за освітньо-професійною програмою –1 рік і 4 місяці.

 

З більш детальною інформацією щодо освітніх програм спеціальності  073 Менеджмент в КПІ ім. Ігоря Сікорського можна ознайомитись за посиланням: http://management.fmm.kpi.ua/osvitni-programy/

 

Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється відповідно до:

Умов прийому для здобуття вищої освіти у 2021 році МОН України https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku

Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT,

де: RA – академічна складова,

RT – складова творчих досягнень, які розраховуються у відповідності до зазначеного в п.8 Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра. Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу, дорівнює 5.

 

Зі змістом програм вступних випробувань можна ознайомитись за посиланнями:

Програма вступного комплексного фахового випробування на освітній ступінь магістра за спеціальністю 073 Менеджмент 

 

Зарахування на місця бюджетного фінансування проводиться на конкурсній основі. Особи, що не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи.

 

Максимально можлива кількість поданих заяв за державним замовленням: 5 заяв (без обмеження кількості спеціальностей).

Максимально можлива кількість поданих заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 30 заяв (без обмеження кількості спеціальностей).

При вступі до магістратури, потрібно складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови –  30 червня. Сертифікати ЄВІ зараховуються 2020, 2021 років.  

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет:  https://pk.kpi.ua/cabinet-magister-20/

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Реєстрація вступників для складання ЄВІ з іноземної мови 11.05.2021 – 03.06.2021 (18:00)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступниками 01.07.2021
Терміни прийому заяв та документів 15.07.2021 – 23.07.2021 (18:00)
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови 30.06.2021
Фахове випробування зі спеціальності 24.07.2021 – 30.07.2021
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02.08.2021
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (подача оригіналів документів у відбіркову комісію) не пізніше 07.08.2021 (18:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб (подача оригіналів документів у відбіркову комісію) не пізніше 14.08.2021 (13:00)
Терміни зарахування вступників за державним замовленням (наказ на зарахування) 12.08.2021
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (наказ на зарахування) 19.08.2021

 

Перелік необхідних документів для подання: https://pk.kpi.ua/zayava-docs/

 

Вартість навчання на 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 073
«Менеджмент» на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:
♣ для денної форми навчання — 44 100 грн./рік;
♣ для заочної форми навчання — 20 200 грн./рік.

 

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua

Сайт факультету менеджменту та маркетингу: http://fmm.kpi.ua/

Адреса відбіркової комісії ФММ: корпус №16 КПІ ім. Ігоря Сікорського, ауд. 145.

Адреса відбіркової комісії ФММ для листування: vk.fmm@ukr.net

Чат в Телеграмі «АБІТУРІЄНТ ФММ»: https://t.me/FMM_KPI

Канал ДЕКАНАТ.ФММ-info: https://t.me/fmm_info

Телефон гарячої лінії ФММ: 099 018-08-13 (магістратура)