[google-translator]
П’ятниця , 7 Травень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Всеукраїнський круглий стіл «Стратегічний розвиток України: проблеми та перспективи»

Всеукраїнського круглого столу

«Стратегічний розвиток України: проблеми та перспективи»

17 травня 2018 р.

Кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 17 травня 2018 р. було проведено Всеукраїнський круглий стіл «Стратегічний розвиток України: проблеми та перспективи». Круглий стіл проходив за підтримки проректора з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професора Киричка П. О. та декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О. А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф.  В. В. Дергачової.

Метою проведення круглого столу стало висвітлення та обговорення в межах наукової дискусії результатів досліджень актуальної різноаспектної проблематики соціально-економічного розвитку України, стратегічних перспектив та можливостей їх реалізації в нестабільних умовах.

Учасниками заходу з обміну знаннями і досвідом стали 26 представників навчальних закладів України. Модераторами круглого столу виступили завідувач кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського д.е.н., проф., Дергачова В.В. та професор кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського д.е.н., проф., Шульгіна Л.М., які провели відкриту дискусію з проблематики стратегічного розвитку України та питань євроінтеграції.

Доповідачами для обговорення було представлено результати наукових досліджень такої тематики:

 1. Нова індустріалізація в контексті Форсайту як напрям стратегічного розвитку України (Дергачова В. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ);
 2. Підходи до стратегічного управління в умовах невизначеності (Cмоляр Л. Г., к.е.н., проф., ректор, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів», м. Київ);
 3. Економічна свобода в «обіймах» гібридних загроз (Ляшенко О. М., д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, учений секретар, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ);
 4. Україна у світі: місце країни в просторі окремих індексів (Войтко С. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ);
 5. Роль гармонізації стандартів зі стандартами ЄС у стратегічному розвитку України (Шульгіна Л. М., д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ);
 6. Стратегічне партнерство між Україною та КНР: проблеми та перспективи (Гальперіна Л. П., к.е.н., проф., професор кафедри міжнародного менеджменту, Київський національний економічний університет
  імені Вадима Гетьмана, м. Київ);
 7. Конкурентні стратегії машинобудівних підприємств Харківського регіону (Ястремська О. М., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, управління підприємствами та логістики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків);
 8. Стратегічний розвиток аграрного сектору економіки України (Михайлова Л. І., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. Суми);
 9. Галузевий аспект підготовки менеджерів (Шинкаренко В. Г., д.е.н., проф., професор кафедри управління і адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків);
 10. Особливості стратегічного розвитку людського капіталу України (Тимохова Г. Б, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки та права, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків);
 11. Модель випереджаючого розвитку України (Седляр М. О., к.е.н., доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ);
 12. Основні напрямки стратегічного розвитку України
  в умовах цифровізації економіки (Брусєнцева О. А.,
  к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємництва та менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ).

Представлені доповіді ініціювали плідні наукові дискусії, в яких активну участь узяли науковці та викладачі вищих навчальних закладів України: Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ), Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ), Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ), Університету менеджменту освіти (м. Київ), Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ), Національного авіаційного університету (м. Київ), Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ), Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ), Національного університету харчових технологій (м. Київ), Національного транспортного університету (м. Київ), Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет фінансів» (м. Київ), Львівського національного аграрного університету (м. Дубляни), Сумського державного університету (м. Суми), Сумського національного аграрного університету (м. Суми),  Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (м. Харків), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м.  Харків), Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків), Національного фармацевтичного університету (м. Харків),  Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова (м. Одеса), Одеського національного політехнічного університету (м. Одеса).

За підсумками проведеного круглого столу, учасниками прийнято рішення про необхідність розвитку наукових партнерських зв’язків щодо проведення досліджень зі стратегічного управління як на макро-, так і на мікрорівні, а також залучення до співпраці провідних фахівців підприємств та установ.

Висловлюємо щиру подяку учасникам Всеукраїнського круглого столу за представлені результати наукових досліджень, участь в обговоренні та дискусії.