[google-translator]
Вівторок , 15 Червень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Професорсько-викладацький склад

Наукові інтереси: проблеми захисту прав промислової власності, комерціалізація
результатів інноваційної діяльності, розвиток стартап проектів, підготовка фахівців у
вищій школі.ку

Дергачова Вікторія Вікторівна
Завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор, має технічну та економічну освіту. Керівник аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.02 та 08.00.04. Підготувала п’ять кандидатів наук. Наразі є керівником одного докторанта та п’ятьох аспірантів.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 із захисту дисертацій у НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Член редакційної колегії збірників наукових праць «Економічний вісник» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міжнародного університету фінансів МОН України «Підприємництво та інновації», Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці».
Автор та співавтор понад 250 наукових праць, зокрема, підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій та наукових статей.
Наукові інтереси: глобалізація за умов циклічності розвитку світової економіки, міжнародна економічна діяльність України, інтеграційні пріоритети розвитку економіки України, інтеграція у Європейський простір.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QsEQ_wMAAAAJ
Intellect: http://intellect.management.fmm.kpi.ua/profile/zzm
ORCID: 0000-0003-0317-8675

  E-mail: dergacheva.viktoria@gmail.com

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/dvv70

    
Жигалкевич Жанна Михайлівна
Заступник завідувача кафедри. Доцент кафедри, кандидат економічних наук.
Вчений секретар факультету менеджменту та маркетингу. Адміністратор сайту кафедри. Відповідальна за напрямок “друга освіта – бакалавр”. Куратор гр. УІ-81. Профорг кафедри.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Фінансовий менеджмент»,  «Бізнес-планування», «Інноваційний менеджмент», «HR-менеджмент».
 Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч.: 4 монографії (у співавторстві), 1 підручника (у співавторстві), 1 навчального посібника (у співавторстві).
Наукові інтереси: формування квазіінтеграційних структур, кластероутворення, цифрова економіка, діджиталізація управління,  фінансовий менеджмент, фондові ринки, стартап проекти.
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QsEQ_wMAAAAJ
Intellect:
http://intellect.management.fmm.kpi.ua/profile/zzm
ORCID: 0000-0002-5847-1302
E-mail: zh.zhygalkevych@kpi.ua, zhygalkevych@gmail.com

Дунська Алла Рашидівна
 Професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук. Керівник навчально-методичною роботою кафедри .
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Мікроекономіка», «Зовнішньоекономічна
діяльність підприємств», «Управління організаційним розвитком підприємств».
 Автор близько 200 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, формування інноваційних механізмів розвитку промислових підприємств, мікроекономічне моделювання, соціальні аспекти інноваційного розвитку.
Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/dar1,
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LqIfOGYAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ORCID: 0000-0002-8623-4507
Researcher ID: 2933513

E-mail: alsu@i.ua,a.dunska@kpi.ua

Бояринова Катерина Олександрівна
 Професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук.
Керіник науковою роботою кафедри.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): ««Розробка стартап-проектів», «Менеджмент стартап-проектів», «Інноватика промислового підприємства», «Бізнес-адміністрування»
 Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: інноватика, управління функціонуванням інноваційно-орієнтованих підприємств, розвиток промислових підприємств в умовах невизначеності, інноваційна політика на макро-, мікро- рівнях.
Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/bko19
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=H_2kdj0AAAAJ
ORCID: 0000-0001-5879-2213

E-mail: boyarinovaea@ukr.net

Кравченко Марина Олегівна
Професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук. Заступник завідувачки кафедри. Керівник секції «Менеджмент  інвестицій та інновацій».
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Управління ризиками», «Менеджмент стартап-проектів», «Регулювання інноваційної діяльності», «Проектне управління економічних систем».
 Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: управління економічною стійкістю промислових підприємств, управління інноваційним розвитком підприємств, управління державними підприємствами, управління інноваційною активністю персоналу, управління проектами.
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kmo105
ORCID: 0000-0001-5405-0159

luccenko

Луценко Ірина Сергіївна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції «Логістика», керівник наукового гуртка «Логістичний менеджмент».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Логістика», «Міжнародні транспортно-логістичні системи», «Управління ланцюгами поставок», «Наукова робота за темою магістерської дисертації».
  Автор понад 100 наукових та науково-методичних друкованих праць.
Наукові інтереси: логістика, функціональна логістика, суспільна логістика, екологістика, управління каналами розподілу, рециклінг, управління якістю, моделі досконалости організацій.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/lis6
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0001-5134-811X

E-mail: lutsenkois0802@gmail.com
malik

Голюк Вікторія Ярославівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції «Менеджмент міжнародного бізнесу».
Навчальні курси (2019/2020 н.р.):«Фінанси, гроші та кредит»; «Управління кредитно-розрахунковими і валютними операціями»; «Управління валютними операціями»; «Тренди та моделі розвитку світової економіки».
Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.
Наукові інтереси: грошово-кредитна політика, інфляція, економічний розвиток держави.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/gvy2
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-8050-4158

E-mail: tavika@ukr.net

Нагорна Інна Іванівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції «Менеджмент і бізнес-адміністрування» Відповідальна за за наукову роботу студентів кафедри.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Економіка праці», «Економічна безпека підприємства», «Менеджмент проектів», «Інноваційний менеджмент».
 Автор Автор біля 70 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. є співавтором
навчальногопосібника з грифом МОН «Економічна безпека корпоративного підприємства» та 4 монографій.
Наукові інтереси: економічна безпека підприємства, самоорганізація економічних процесів підприємства, управління проектами.

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=uNhCdOMAAAAJ
ORCID: 0000-0002-8050-4158

E-mail: Inna.nagornay24.12@gmail.com

 

gook3

Гук Ольга Володимирівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Вчений секретар кафедри.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Економіка інновацій та інвестицій», «Економіка та фінанси підприємства», «Економіка інновацій», «Інвестування інноваційної діяльності».
 Автор понад  160 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 1 навчальний посібник з грифом МОН, 1 підручник з грифом МОН, 6 навчальних посібників з грифом університету, 4 монографій (у співавторстві).

Наукові інтереси: економіка підприємства, інновації, інвестиції, інвестування інноваційної діяльності, розробка стартап-проектів.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/gov103
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-8129-8392

E-mail: olgaguk@ukr.net
pichugina

Пічугіна Марина Анатоліївна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції по роботі з іноземними студентами.
Навчальні курси: «Міжнародний менеджмент», «Управління якістю», «Корпоративне управління», «Маркетинг стартап проектів».
 Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 2 монографій (у співавторстві).
Наукові інтереси: управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств, розвиток міжфірмової кооперації, економічна безпека підприємств, психологія управління.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/pma19
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0003-3072-9137

E-mail: pichuginam@ukr.net

Манаєнко Ірина Миколаївна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Міжнародні економічні відносини».
Автор понад 90 наукових і навчально-методичних робіт.
 Автор понад 60 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: регіональний розвиток, розвиток міжнародних економічних відносин, тенденції міжнародної трудової міграції, напрями співпраці Україна-ЄС, інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток, специфіка розвитку підприємств електроенергетики.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/vim10
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-3246-3603

Артеменко Ліна Петрівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.  Відповідальна за заочну магістратуру кафедри менеджменту.

Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Стратегічне управління», «Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства», «Управління конкурентоспроможністю в міжнародному бізнесі», «Конкурентоспроможність в інноваційній діяльності», «Розробка стартап-проектів», «Management».
Автор більш ніж 250 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 5 колективних монографій, 40 статей у наукових фахових виданнях, 5 навчальних посібників.
Наукові інтереси: стратегічне управління, конкурентоспроможність промислових підприємств, економічна безпека підприємств, сучасний менеджмент.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/alp
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-8585-0252

E-mail: tarlin@ukr.net, l.artemenko@kpi.ua

savickaya

Савицька Олена Миколаївна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри менеджменту. Куратор груп: УВ-81мп, УЛ-71
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Економічний аналіз», «Контролінг».
Автор більше 120 наукових та науково-методичних праць, у тому числі з грифом МОН України та НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Наукові інтереси: бізнес-аналітика, контролінг, фінансовий контролінг, фінанси підприємств, економічний аналіз, фінансовий аналіз, системний аналіз, управління фінансами, управління ресурсним забезпеченням на підприємствах, управління витратами на підприємствах, економічна та фінансова безпека суб’єктів господарювання, управління проектами, інноваційно-інвестиційна та фінансова діяльність підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/som73
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-1053-209X

E-mail: savickaya.en@gmail.com

Чупріна Маргарита Олександрівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Відповідальна за рейтингування науково-
педагогічних працівників кафедри.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Інноваційний менеджмент», «Менеджмент стартап-проектів»
«Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі»; «Університетська освіті», «Тайм-менеджмент».
Автор більше 150 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій (у співавторстві), 3
підручника (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).
Наукові інтереси:
● Забезпечення результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку України;
● Функціонування інноваційного механізму управління розвитком стратегічного потенціалу
промисловості України;
● Розробка та впровадження інноваційних проектів;
● Менеджмент стартап-проектів;
● Інформаційно-документаційні аспекти управлінської діяльності;
● ІКТ в бізнесі;
● Тайм-менеджмент;
● Організація та ведення справочинства.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hmo20
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-3276-4473

E-mail: ma.сhuprina@gmail.com
shkrobot-680x1024

Шкробот Маріна Володимирівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.Відповідальна по кафедрі за підтримку роботи в системі « Електронний Кампус».
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): інтерім-менеджмент, організаційне проектування, менеджмент стартап-проектів, управління персоналом. Куратор групи УВ-93.
Автор близько 60 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 6 монографій (у співавторстві).

Стипендіат програми ім. Лейна Кіркланда у Республіці Польщі у 2016/2017 н.р. (м. Вроцлав,
Вроцлавський університет, керівник Prof. dr. hab. Witold Kwaśnicki).
Наукові інтереси: менеджмент організації, стратегічне управління, управління персоналом, державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, спіральна динаміка, стратегічна модернізація гідроелектроенергетики, форсайт.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hmv17
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-2274-0179

E-mail: shkrobotmarina@ukr.net

Мохонько Ганна Анатоліївна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Заступник керівника секції «Логістика». Відповідальна за організацію проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». Куратор гр.УЛ-81.
Навчальні курси (2020/2021 н.р): «Проектний менеджмент», «Розробка стартап проектів», «Організація підприємницької діяльності».».
 Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. є співавтором навчального
посібника з грифом МОН,  2 підручників, 7 монографій та 3 навчальних посібників..
Наукові інтереси: проектний менеджмент, розробка стартап-проектів, стратегічна стійкість
підприємства, забезпечення стійкості підприємства, економіка поліграфічних підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/mga2
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0003-2126-6871

E-mail: mokhonkoa@gmail.com
shehovcova

Салоїд Станіслав Васильович
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, заступник декана з навчально-виховної роботи.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): “Основи права”, “Університетська освіта”, “Тайм-менеджмент”, “Міжнародне економічне право”.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/ssv67
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-3294-2671

E-mail: s_saloid@ukr.net
kocko

Коцко Тарас Аркадійович
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, керівник секції заочної форми
навчання (бакалаврат), керівник секції по роботі з іноземними студентами, заступник керівника секції «Менеджмент і бізнес-адміністрування», відповідальний за дипломне
проектування студентів-бакалаврів заочної форми навчання, відповідальний за проведення олімпіад зі спеціальності «Менеджмент і бізнес-адміністрування».

Навчальні курси (2020/2021 н.р.):  «Операційний менеджмент», «Управління бізнес-процесами», «Екологічний менеджмент», «Реверсивна логістика».
Автор більше 100 наукових та 30 навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: управління розвитком підприємств у умовах ресурсних обмежень,
економічна безпека територіальних утворень, економічна політика структурних трансформацій, сталий розвиток економіки.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kta18
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-5856-1877

E-mail: t.kotsko@kpi.ua, tkotsko@gmail.com
sytnik

Ситник Наталія Іванівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат біологічних наук. Відповідальна за проведення практики, профорієнтацію та працевлаштування студентів.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Основи наукових досліджень», «Менеджмент стартап проектів», «Креативний менеджмент».
Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій, 4 навчальних посібників (один одноосібний).
Наукові інтереси: управління знаннями, розвиток креативно-інноваційного потенціалу підприємств, управління персоналом інтелектуальних організацій, стартап проекти.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/sni6
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-3970-086X

E-mail: natalia_sytnik@ukr.net, n.sytnik@kpi.ua

Пермінова Світлана Олександрівна
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук. Відповідальний за ректорський контроль
студентів 1-4 курсів.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Патентознавство та набуття прав», «Комерціалізація
інновацій», «Розробка стартап проектів», «Менеджмент стартап проектів».
Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 2 колективних
монографій, 2-х колективних навчальних посібників, 1 навчального посібника у
співавторстві.
Наукові інтереси: проблеми захисту прав промислової власності, комерціалізація
результатів інноваційної діяльності, розвиток стартап проектів, підготовка фахівців у
вищій школі.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/pso22
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0001-6443-8560

E-mail: svitlanaperminova@gmail.com
lazorenko

Лазоренко Таїсія Василівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Відповідальна за методичне забезпечення на кафедрі.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Менеджмент».
 Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.
Наукові інтереси: конкурентоспроможність підприємств, управління якістю, зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/ltv10
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0001-7895-1306

E-mail: taisa-@ukr.net

Кузнєцова Катерина Олександрівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, .
Відповідальна за заочну магістратуру кафедри менеджменту. Заступник відповідального секретаря
відбіркової комісії ФММ з прийому до магістратури.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Менеджмент ЗЕД підприємств», «Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства», «Менеджмент регіонального розвитку», «Бренд-менеджмент», «Міжнародна торгівля».
Має близько 80 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них більше 10 – у фахових
виданнях, 2 монографії, 2 статті, що індексується у Scopus та інші).
Наукові інтереси: міжнародна торгівля, управління регіональним розвитком, енергетична безпека,
конкурентоспроможність енергетичних підприємств, реформування енергетичного ринку,
міжнародна економічна діяльність України, світове господарство.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kko32
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-3620-4027

E-mail: kuznietsova.k@gmail.com
Kopyshynska

Копішинська Катерина Олександрівна

Доцент, кандидат економічних наук.
Відповідальна за аспірантуру та міжнародну мобільність студентів.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Розробка стартап-проектів, «Логістичне
обслуговування», «Планування міжнародної діяльності підприємств»,
«Транспортна логістика», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств».
Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.
Наукові інтереси: інновації; інноваційний розвиток підприємств; інноваційні
системи макро-, мезо- та макрорівнів; корпоративна взаємодія підприємств;
розробка, функціонування та розвиток стартап-проектів.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-1609-2902

E-mail: kopishynska@ukr.net

Дергачева Анна 
Старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Цивільне право», «Захист прав споживачів», «Договірне право»
Має більше 40 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них стаття у Scopus, 14 у фахових виданнях та участь у колективній монографіфії).
Наукові інтереси:економічна безпека підприємства, ефективність господарської діяльності підприємства, євроінтеграція та її вплив на малий бізнес.

Intellect: https://intellect.kpi.ua/profile/hgm

 GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LTW1wZ0AAAAJ&hl=ru

 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4005-4452

E-mail:am.dergacheva@gmail.com

На особисту сторінку викладача

Жалдак Ганна Петрівна
Старший викладач кафедри, кандидат економічних наук. Куратор гр. УЗ-72, УЛ-61..
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): “Менеджмент стартап проектів”, “Управління організаційним розвитокм підприємств”.
Автор понад 70 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: інноваційний розвиток, соціальний капітал, мікроекономічне моделювання.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/zgp2
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0003-3421-3648

E-mail: ann17@i.ua

Малик Ірина Петрівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук.
Навчальні курси 2019-2020 навчальний рік: «Розробка стартап-проектів».
 Автор близько 100 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: корпоративне управління, інформаційна економіка, корпоративна соціальна відповідальність, управлінське консультування.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/mip8
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-5638-6999

E-mail: i.malyk@kpi.ua
veduta-min

Ведута Людмила Леонідівна
Старший викладач кафедри.
Науковий консультант  студентського наукового  гуртка “Управління персоналом”. Навчальні курси (2019/2020 н.р.): управління персоналом.Куратор групи УВ-71.
 Автор більше 30 наукових та науково-методичних праць.
Наукові інтереси: менеджмент організації, стратегічне управління, управління персоналом.

 Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/vll1

E-mail:E-mail: veduta@i.ua

Бондар Валерія Юріївна
Асистент кафедри.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): ««Мікроекономіка», «Бізнес-планування».
Автор 21 наукових праць.
Наукові інтереси: зовнішньоекономічна діяльність підприємств, експортоорієнтований розвиток, управління проектами.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0001-6853-8622

E-mail: bondar_valeriya@ukr.net

Воржакова Юлія Петрівна
Асистент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, відповідальна за збір та подачу статей у збірник наукових праць «Актуальні проблеми економіки та управління», куратор групи УВ-61.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Менеджмент», «Розробка стартап-проектів», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Менеджмент стартап-проектів», «Управління персоналом».

 Автор близько 50 наукових і навчально-методичних робіт в межах України та за кордоном, з них 11 – у фахових виданнях, 2 – колективні монографії, 1 стаття, що індексується в Scopus.
Наукові інтереси: управління персоналом, управління кадровими ризиками, психологія управління, розробка стартап-проектів, управління проектами, конкурентоспроможність підприємств і формування конкурентної політики підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/vyp4
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-0521-3318

E-mail: juliyav@meta.ua

Колешня Яна Олександрівна
Старший викладач, кандидат економічних наук, куратор групи УВ-92, відповідальна за збір договорів по практиці та оформлення наказу, відповідальна за навчальні та робочі плани PhD.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Логістика», «Фінанси, гроші та кредит», «Університетська освіта», «Управління бізнес-процесами»
Має близько 30 наукових публікацій, з них 8 у фахових виданнях та 1 колективна монографія.
Наукові інтереси: економічна безпека, малий та середній бізнес, економічна стійкість підприємств, управління бізнес-процесами.
Intellect: intellect.management.kpi.ua/profile/kyo103
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b7oGa0cAAAAJ
ORCID: 0000-0002-4856-4898

E-mail: koleshnia.yana@gmail.com

На особисту сторінку викладача

Чорній Вікторія Валеріївна
Старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Заступник керівника секції «Менеджмент міжнародного бізнесу». Куратор групи УВ-82.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Управління міжнародними контрактами», «HR-менеджмент», «Міжнародні економічні відносини»
Має більше 40 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них 3 статті у виданнях Scopus, 10 у фахових виданнях та участь у 2 колективних монографіях).
Наукові інтереси: іноземне інвестування, фондовий ринок, міжнародні економічні відносини, міжнародні контракти.
Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hvv52
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3xKXMbIAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4460-0759

На особисту сторінку викладача

Омельченко Анна Ігорівна
Асистент кафедри менеджменту, куратор груп УЛ-01 та УЛ-02.
Навчальні курси (2020/2021 н.р.): «Бізнес-аналіз», «Розробка стартап-проектів», «Університетська освіта», «Тайм-менеджмент»
Має близько 20 наукових публікацій, з них 4 у фахових виданнях.
Наукові інтереси: управління економічним розвитком промислових підприємств, розробка стартап-проектів, управління проектами, бізнес-аналіз підприємств.
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/

На особисту сторінку викладача