[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Теми магістр

  • 2019-2020 навчальний рік
  • 2018-2019 навчальний рік

2019-2020 навчальний рік

з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1 2 3 4
Спеціальність  073  «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування»

Група УВ-81мп
1 Амелькина Анна

Олегівна

Управління процесами розвитку персоналу підприємства Асистент, к.е.н. Воржакова Ю.
2 Артеменко Денис Тарасович Управління економічною безпекою підприємства в умовах нестабільності Доцент, к.е.н., доц. Коцко Т.А.
3 Гафтуняк Марія Іванівна Управління ресурсним забезпеченням фінансової стійкості підприємства Доцент, к.е.н., доц. Савицька О.М.
4 Довгань Андрій Володимирович Управління конкурентоспроможністю підприємства у сучасних умовах Доцент, к.е.н., доц.  Лазоренко Т.В.
5 Котик Дар’я Юріївна Застосування організаційно-економічних методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М.
6 Маленко Маргарита Василівна Управління конкурентоспроможністю в забезпеченні прибутковості підприємства Доцент, к.е.н., доц.  Артеменко Л.П.
7 Нечай Антон Миколайович Управління стійким розвитком підприємства в умовах турбулентного середовища Доцент, к.е.н., доц. Шкробот М.В.
8 Панасюк Тетяна Петрівна Управління процесом забезпечення ефективності діяльності промислового підприємства Доцент, к.е.н., доц. Голюк  В.Я.
9 Тищенко Анастасія Сергіївна Формування механізму мотивації персоналу на засадах соціально-орієнтованого управління Доцент, к.е.н. Чупріна М.О.
10 Сидоренко Андрій Олександрович Розвиток методів управління персоналом підприємства: аспект самоорганізації Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1 2 3 4
Спеціальність  073  «Менеджмент»

ОПП  «Менеджмент міжнародного бізнесу»

Група УЗ-81мп
1 Артюшевська Анна Віталіївна Формування стратегії розвитку підприємства на міжнародному ринку Доцент, д.е.н., доц. Дунська А.Р.
2 Бесараб Катерина Максимівна Управління розвитком міжнародної діяльності підприємства на основі підвищення інвестиційної привабливості Доцент,

д.е.н., доц. Дунська А.Р.

3 Брожко Олексій Олександрович Управління міжнародною діяльністю підприємства з урахуванням мінливої кон’юнктури товарних ринків Зав.каф., д.е.н., проф.

Дергачова В.В.

4 Букрєєва Катерина Сергіївна Розвиток міжнародної діяльності підприємства на основі прогнозування кон’юнктури товарних ринків Зав.каф., д.е.н., проф.

Дергачова В.В.

5 Жураківська Катерина Анатоліївна Стратегічне управління міжнародною компанією в умовах євроінтеграції Зав.каф., д.е.н., проф.

Дергачова В.В.

6 Каверін Ігор Владиславович Розвиток підприємства на основі міжнародних інвестиційних ресурсів Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
7 Корнацька Анастасія Сергіївна Використання франчайзингу у міжнародному бізнесі Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
8 Пімонова Катерина Анатоліївна Підвищення ефективності імпортної діяльності на основі логістичних підходів Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
9 Станіславський Олександр Владиславович Розробка стратегії реалізації міжнародного проекту на підприємстві Доцент,

к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М.

10 Юденко Аліна Віталіївна Організаційне забезпечення міжнародної діяльності підприємства Зав.каф., д.е.н., проф.

Дергачова В.В.

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1 2 3 4
Спеціальність  073  «Менеджмент»

ОПП  «Менеджмент інвестицій та  інновацій»

Група УІ-81мп
1. Газарян
Євгенія Анатоліївна
Управління розвитком стартап-проекту Доцент, д.е.н., доц.

Кравченко  М.О.

2. Глущенко
Ганна Юріївна
Інноваційно-інвестиційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємства Доцент, д.е.н., доц.

Кравченко  М.О.

3. Курганський
Сергій Сергійович
Формування системи управління інноваційним розвитком підприємства Доцент, к.б.н., доц.

Ситник  Н.І.

4. Молнар
Віталій Вікторович
Проектно-орієнтоване управління інноваційним розвитком підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

5. Ніканорова
Аліна Юріївна
Проектний підхід в управлінні інноваційною конкурентоспроможністю підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Бояринова  К.О.

6 Прокопченко
Аліна Олександрівна
Комплексний механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій для просування інноваційної продукції підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Жигалкевич
Ж.М.

7 Рижій
Ярослава Сергіївна
Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності організації Доцент, д.е.н., доц.

Кравченко  М.О.

8 Ступак
Ганна Володимирівна
Управління розвитком промислового підприємства на основі інноваційних технологій інтернет-маркетингу Доцент, к.е.н., доц.

Бояринова  К.О.

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1 2 3 4
Спеціальність  073  «Менеджмент»

ОПП   «Логістика»

Група УЛ-81мп
1. Біда Андрій Олексійович Розробка логістичної стратегії підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Шкробот М.В.

2. Грубар Анна Миколаївна Удосконалення системи логістичного менеджменту в сфері електронної торгівлі підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Жигалкевич
Ж.М.

3. Гура Євгеній Павлович Управління запасами в логістичній системі підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

4. Кандиба Олена Костянтинівна Формування інноваційного механізму управління логістикою підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Луценко І.С.

5. Лупина Артем Григорович Організація логістичної діяльності підприємства електронної торгівлі професор, д.е.н., проф.

Смерічевська С.В.

6. Менько Юлія Іванівна Управління закупівельною логістикою на підприємстві Доцент, к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

7. Новікова Дар’я Дмитрівна Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі ефективної взаємодії логістики та маркетингу Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П.
8. Омельченко Яна Віталіївна Формування розподільчої логістики на підприємстві Доцент, к.е.н., доц.

Луценко І.С.

9. Сень Максим В’ячеславович Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства професор, д.е.н., проф.

Смерічевська С.В.

 

2018-2019 навчальний  рік

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1 2 3 4
Спеціальність  073 «Менеджмент»

освітня програма (спеціалізація) «Менеджмент і бізнес-адміністрування»

Група УВ-71мп
1 Авраменко Дмитро Володимирович Організаційно-економічний механізм контролінгу витрат у системі менеджменту підприємства доцент, к.е.н.

Савицька О.М.

2 Артеменко Ольга Тарасівна Управління розвитком персоналу підприємства професор, к.е.н.

Довгань Л.Є.

3 Великород Анжела Олександрівна Управління процесом забезпечення конкурентоспроможності підприємства професор, к.е.н.

Довгань Л.Є.

4 Вецко Тетяна Миколаївна Удосконалення системи стратегічного управління підприємства в умовах сталого  розвитку професор, д.е.н..

Ляшенко О.М.

5 Каракаш Юлія Анатоліївна Управління стійким розвитком підприємства в умовах турбулентності зовнішнього середовища професор, д.е.н..

Ляшенко О.М.

6 Константинов Владислав Володимирович Формування корпоративної культури як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства доцент, к.е.н.

Чупріна М.О.

7 Кузнець Анастасія Олександрівна Управліннярозвитком персоналу підприємства в сучаснихумовах доцент, к.е.н.

Лазоренко Т.В.

8 Назарчук Надія Валеріївна Управління процесом забезпечення конкурентоспроможності підприємства доцент, к.е.н.

Коцко Т.А.

9 Науменко Євгеній Юрійович Управління економічною безпекою підприємства в умовах державно-приватного партнерства доцент, к.е.н.

Артеменко Л.П.

10 Обловацька Наталія

Петрівна

Управління Інтернет-комунікаціями підприємства доцент, к.е.н.

Жигалкевич Ж.М.

11 Пінчук

Катерина Петрівна

Управління системою економічної безпеки підприємства в умовах нестабільності доцент, к.е.н.

Артеменко Л.П.

12 Слинько

Валерія Сергіївна

Розробка конкурентної стратегії організації з використанням бенчмаркінгового підходу професор, д.е.н..

Шульгіна Л.М.

13 Чухліб

Вікторія Євгенівна

Моделювання системи управління проектами доцент, к.е.н.

Жигалкевич Ж.М.

14 Швед

Софія

Іванівна

Автоматизація управління з використанням інноваційних платформ доцент, к.е.н.

Жигалкевич Ж.М.

15 Шкляренко Юлія

Вікторівна

Управління процесом забезпечення конкурентоспроможності підприємства доцент, к.е.н.

Чупріна М.О.

Спеціальність  073 «Менеджмент»

освітня програма (спеціалізація) «Менеджмент міжнародного бізнесу»

Група УЗ-71мп
1 Данько

Ангеліна Сергіївна

Стратегічний розвиток міжнародної діяльності підприємства на основі активізації інноваційних процесів доцент, к.е.н.

Дунська А.Р.

2 Дудченко

Ольга

Вікторівна

Підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій підприємства  в умовах євроінтеграції доцент, к.е.н.

Пічугіна М.А.

3 Кондратюк Анастасія Анатолівна Диверсифікація міжнародної діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища доцент, к.е.н.

Манаєнко І.М.

4 Красюк

Анастасія

Сергіївна

Управління ефективністю імпортної діяльності підприємства доцент, к.е.н.

Дунська А.Р.

5 Ломакіна

Тетяна

Олегівна

Управління конкурентоспроможністю підприємства у рамках його імпортної діяльності доцент, к.е.н.

Голюк В.Я.

6 Осташко

Тетяна Миколаївна

Управління експортним потенціалом підприємства в умовах трансформації зовнішнього середовища доцент, к.е.н.

Манаєнко І.М.

7 Палагнюк

Олеся

Русланівна

Управління розвитком підприємства у контексті його імпортної діяльності доцент, к.е.н.

Пічугіна М.А.

8 Піхур

Олександр Олександрович

Управління посередницькою діяльністю організації на міжнародних ринках доцент, к.е.н.

Голюк В.Я.

9 Філоненко Єгор Анатолійович Управління інвестиційною привабливістю підприємства на зовнішніх ринках зав. каф.,.д.е.н., проф.

Дергачова В.В.

10 Храмцова Марина Володимирівна Удосконалення методів пошуку зарубіжних партнерів для здійснення міжнародної діяльності доцент, к.е.н.

Кузнєцова К.О.

11 Чуб Євген Сергійович Забезпечення системного управління якістю реалізації міжнародного проекту на підприємстві доцент, к.п.н. Пермінова С.О.
Спеціальність  073 «Менеджмент»

освітня програма (спеціалізація) «Логістика»

Група УЛ-71мп
1 Бейліна

Ганна Костянтинівна

Управління персоналом в логістичній системі підприємства старший викл., к.е.н.

Жалдак А.М.

2 Бойко

Владислав Григорович

Удосконалення інформаційної логістичної системи підприємства зав. каф.,.д.е.н., проф.

Дергачова В.В.

3 Глущенко Ксенія Вячеславівна Гармонізація типорозмірних рядів упаковки в розподільчий логістиці професор, д.е.н..

Смерічевська С.В.

4 Горяйстова Єлізавета Снргіївна Екологістика як елемент механізму регулювання техногенних збитків та її роль у розвитку підприємства в умовах поглиблення світової природної кризи доцент, к.е.н.

Луценко І.С.

5 Заріпова Катерина Андріївна Формування логістичної інформаційної системи на підприємстві доцент, к.е.н.

Пічугіна М.А.

6 Кошева Катеритна Володимирівна Управління персоналом в логістичній системі підприємства Жалдак А.М.
7 Криворучко Ганна Олексіївна Удосконалення управління логістичними процесами підприємства професор, д.е.н..

Смеірічевська С.В.

8 Крівцова Олександра Володимирівна Логістичне управління взаємовідносинами з партнерами доцент, к.е.н.

Пічугіна М.А.

9 Кутинський Антон Олександрович Удосконалення управління логістичними процесами підприємства доцент, к.е.н.

Жигалкевич Ж.М.

10 Маркітан Олександра

Ігорівна

Формування системи логістичного аутсорсингу на підприємстві професор, д.е.н..

Смерічевська С.В.

11 Медведенко Оксана Русланівна Удосконалення планування логістичної діяльності підприємства” доцент, к.е.н.

Бояринова К.О.

12 Мурашова Марина Вікторівна Формування організаційно-економічних механізмів в логістичній системі підприємства доцент, к.е.н.

Жигалкевич Ж.М.

13 Птуха Роман

Юрійович

Оптимізація транспортно-складських послуг підприємства доцент, к.е.н.

Луценко І.С.

Спеціальність  073 «Менеджмент»

освітня програма (спеціалізація) «Менеджмент інвестицій та інновацій»

Група УІ-71мп
1 Бигар
Тетяна Володимирівна
Клієнтоорієнтоване управління впровадженням інноваційного продукту доцент, к.е.н.

Гук О.В.

2 Дика
Анастасія Олександрівна
Формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства доцент, к.е.н.

Мохонько Г.А.

3 Кизименко
Костянтин Сергійович
Формування системи внутрішнього венчурного підприємництва на підприємстві доцент, к.е.н.

Кравченко М.О.

4 Кубах
Іван Валентинович
Формування інноваційного потенціалу підприємства доцент, к.е.н.

Ситнік Н.І.

5 Лутчин
Надія Дмитрівна
Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства доцент, к.е.н.

Бояринова К.О.

6 Олійник
Тетяна Вікторівна
Управління інвестиціями в людський капітал підприємства Доц. Ситнік Н.І.
7 Поліщук Владислав Володимирович Управління впровадженням продуктової інновації на підприємстві доцент, к.е.н.

Бояринова К.О.

8 Собко
Владислав Олегович
Управління конкурентною позицією підприємства шляхом впровадження нової продукції доцент, к.е.н.

Жигалкевич Ж.М.

9 Токарев
Олексій Михайлович
Забезпечення фінансової стійкості інноваційно-орієнтованого підприємства доцент, к.е.н.

Гук О.В.

10 Токарєв
Богдан Володимирович
Управління стартап-проектами інноваційного підприємства доцент, к.е.н.

Жигалкевич Ж.М.