[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про аспірантуру

Кафедра менеджменту здійснює підготовку аспірантів для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Тривалість навчання – 4 роки. Форми навчання: з відривом від виробництва (денна), без відриву від виробництва (заочна). Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 1. за рахунок:
  – коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  – коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
 1. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
  – міжнародних договорів України;

  – загальнодержавних програм;
  – договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми Університету за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі. Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

Керівництво дисертаційними роботами на здобуття наукового ступеня доктора філософії на кафедрі менеджменту можуть здійснювати:

У період 2014-2019 рр. аспірантами кафедри під керівництвом провідних науковців було підготовлено та успішно захищено 15 кандидатських та 3 докторські дисертації.

У 2019-2020 навчальному році на кафедрі менеджменту здійснюється підготовка 7 аспірантів: під керівництвом д.е.н., проф. Дергачової В. В. (3 аспіранта), д.е.н., доц. Дунської А. Р. (1 аспірант) та д.е.н., доц. Кравченко М. О. (3 аспіранта).

Перелік дисциплін освітньої складової програми підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності 073 «Менеджмент»:

 • Теорія і методологія менеджменту;
 • Теорія систем та системний аналіз в управлінні;
 • Соціальна філософія;
 • Комунікативна етика;
 • Іноземна мова наукової комунікації;
 • Іноземна мова для наукових досліджень;
 • Методологія викладу наукових робіт державною мовою;
 • Проектне управління економічних систем;
 • Міжнародне науково-технічне співробітництво;
 • Управління ланцюгами поставок в міжнародному бізнесі;
 • Моделювання економічних систем та процесів.

Навчання в аспірантурі передбачає проходження педагогічної практики у 3-му семестрі, тривалістю 2 тижні, базою практики є кафедра менеджменту.

Аспіранти кафедри, за бажанням, беруть участь у проектах, спрямованих на розвиток комунікативних навичок молодих вчених, необхідних для успішного міжнародного спілкування та співпраці, зокрема  проектах Британської ради в Україні.

Аспіранти кафедри під час навчання можуть брати участь у стипендіальних програмах вишів-партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також у програмах обміну з вишами-партнерами у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) для аспірантів відповідної спеціальності.

Більш детальна інформація про стипендіальні програми вишів-партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням: http://ipd.kpi.ua

Детальна інформація щодо програм обміну з вишами-партнерами у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) за посиланням: http://mobilnist.kpi.ua