[google-translator]
П’ятниця , 14 Травень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Луценко Ірина Сергіївна

Освіта: Вища, закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні” Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук,  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Підприємництво, менеджмент та маркетинг” на тему “Формування логістичних систем на ринку меблів”
 1. Екзаменаційний білет “ЛОГІСТИКА”
 2. “ЛОГІСТИКА” опорний конспект лекцій
 3. Питання на залік
 4. Практичні (семінарські) заняття. План.
 5. ПО 4 “ЛОГІСТИКА” Програма
 6. ПО 4 “ЛОГІСТИКА” Опис кредитного модуля УВ/УІ
 7. “ЛОГІСТИКА” робоча програма кредитного модуля (заочна)
 8. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “ЛОГІСТИКА”
 9. “Основи проєктування логістичної структури” Силабус
 10. “ЛОГІСТИКА” Силабус УВ
 11. “СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА” Силабус
 12. ПВ 13.7 “СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА” програма навчальної дисципліни
 13. “СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА” робоча програма кредитного модуля
 14. “СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА” Теми рефератів
Вчене звання Доцент
Наукова діяльність: Автор та співавтор більше 60 наукових та навчально-методичних робіт
Навички:
 • Аналіз і оцінка фінансово-економічної діяльності підприємств;
 • Формування логістичних систем підприємств;
 • Розробка підходів щодо організації реверсивної логістики на мікро- та макрорівні з врахуванням особливостей соціальної складової;
 • Розробка стратегій та механізмів управління ланцюгами поставок;
 • Навики роботи в автоматизованій системі BAS ERP 2.1.

Статті фахові:

 1. Lutsenko I. Ensuring effective supply chain management  under uncertainty Economic Processes Management [Електронне наукове видання]. – 2016. – №3 (фахове);
 2. Луценко І.С. Методологічні аспекти впровадження MRP/ERP- систем  в ланцюгах поставок. Збірник наукових праць Науково–дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Формування ринкових відносин в Україні»- 2016.-№10. С. 56-64 (фахове);
 3. Луценко І.С. Реверсивна логістика як складова соціально-економічної безпеки регіональних та глобальних структур. Вісник МДУ серія: Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 16. Маріуполь – 2018. С. 111-117(фаховий, Index Copernicus ).

Інші закорданні видання:

Lutsenko I, Shkrobot M. Spoleczno-ekonomiczna podstawa logistyki odwroconej w modeiu cyklicznym gospodark. Transport i logistika w przedsiebiorstwie, miescie i regionie. Wybrane zagadnnienia. Redakcja naukowa. Robert Rogaczeewski. Szymon Zimniewicz. Artur Zimny. – Katowice: wydawnictwo Naukowe Sophia 2017. – S. 189-196.

Монографія:

Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. монографія / Артеменко Л. П., Луценко І. С., Пермінова С. О., Пічугіна М. А., Чупріна М. О. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 320 с.

Методичні видання:

Переддипломна практика магістрів: організація, проведення та оцінювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» /КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, Ж. М. Жигалкевич, В. Я. Голюк, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник. – Електронні текстові данні (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 56 c.; огістика:методичнівказівки  до  виконання  та  захисту магістерських дисертацій  на  здобуття  ступеня  магістра    для  студентів  факультету менеджменту  та  маркетингу галузі  знань  07«Менеджмент таадміністрування»  спеціальності  073«Менеджмент  2,  спеціалізації «Логістика»/  Уклад.:  В.В.  Дергачова, І.С.  Луценко,  К.О.Бояринова,  І.М. Манаєнко –К.:НТУУ«КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. —55 с.

 

Тези:

Луценко І.С. Метод АВС/АВМ як інструмент оптимізації витрат, якості та продуктивності логістичних систем. Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». – Київ 21 квітня  2016р.

 

 

Тези зі студентами:

 1. Луценко І., Крисак Ж. Планування та організація закупівельної логістики як запорука оптимізації витрат виробничого підприємства Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 2, 2017, с. 129
 2. І.С. Луценко, Ж.М. Крисак. Контролінг як основа оптимізації логістичних процесів на підприємстві. Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І.СІКОРСЬКОГО “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ” №11, 2017, с.92
 3. Луценко І.С., Краснощок А.О. Методичні підходи забезпечення надійності ланцюгів поставкию. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”, №3, 2018, Київ – с.96;
 4. Луценко І.С., Ткачук М.А. Управління транспортно-експедиторською діяльністю підприємства. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”, №3, 2018, Київ – с.104;
 5. Луценко І., Овдієко А.О. Концепція ланцюга поставок як елементу логістичної парадігими. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 3, 2018, с. 137;
 6. Луценко І., Горяйстова Є.С. Екологістика як перспективний напрям розвитку українських підприємств в умовах поглиблення світової природної кризи. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 3, 2018, с. 133;
 7. О. К. Кандиба, І. С. Луценко. Використання інноваційної технології блокчейн в логістиці і управлінні ланцюгами потавок. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 4, 2019, с. 137 ;
 8. Луценко І., Шрамко Н. Роль транспорту та транспортних маршрутів в управлінні ланцюгами поставок. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 4, 2019, с. 132;
 9. Луценко І. С., Литвиненко А. Г. Актуальність та перспективи використання SCOR моделі на підприємствах України. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» [Електронне видання]: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 травня 2020 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – с. 66;
 10. Луценко І, Литвіненко А. Методологічні засади організації логістичної діяльності на транспортних підприємствах. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»,
  23 квітня 2020, м.Київ, с.87;
 11. Луценко І., Дорош В.Ринок аутсорсингових послуг в Україні. Збірник тез доповідей «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»,23 квітня 2020, м. Київ – с.75.