[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Науково-дослідна діяльність

 • Наукова діяльність кафедри менеджменту
 • Науково-дослідні роботи
 • Наукова школа
 • 2010-2011 н.р.
 • 2011-2012 н.р.
 • 2012-2013 н.р.
 • 2014-2015 н.р.
 • 2015-2016 н.р.
 • 2016-2017 н.р.
 • 2018-2019 н.р.

Наукова робота кафедри менеджменту

Наукова робота кафедри менеджменту здійснюються відповідно до пріоритетного тематичного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави, а саме: фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук. Науковими напрямами діяльності кафедри є:

За напрямом менеджмент організацій  і бізнес-адміністрування:

 • Діджиталізація системи управління промислових підприємств;
 • Управління промисловим підприємством в контексті системної економічної теорії
 • Управління ресурсним забезпеченням виробничих підприємств;
 • Управління проектами промислових підприємств;
 • Економічна безпека підприємств в умовах невизначеності;
 • Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств промисловості;
 • Управління квазіінтеграційними структурами;
 • Забезпечення економічної стійкості промислових підприємств;
 • Управління стратегічним потенціалом підприємств;
 • Управління розвитком виробничого потенціалу підприємств.
 • Корпоративна соціальна відповідальність промислових підприємств;
 • Управління стійким економічним розвитком промислових підприємств;
 • Кадрова політика та розвиток персоналу промислового підприємства;
 • Контролінг

За напрямом менеджмент міжнародного бізнесу:

 • Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва;
 • Розвиток промислових підприємств в умовах інтеграції у світовий економічний простір;
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств
 • Вплив світового ринку на інноваційний розвиток промислових підприємств
 • Експортоорієнтований розвиток підприємств промисловості;
 • Управління змінами на підприємстві в умовах розбудови експортоорієнтованої економіки
 • Міжнародне інвестиційне забезпечення організаційного розвитку підприємства;
 • Міжнародні стратегічні альянси підприємств.

За напрямом менеджмент інвестицій та інновацій:

 • Управління розвитком інноваційного підприємництва;
 • Управління стартап-проектами;
 • Управління відкритими інноваціями промислових підприємств;
 • Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку;
 • Інвестування інноваційних та стартап-проектів;
 • Стратегічне управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємств;
 • Управління інтелектуальним капіталом підприємств;
 • Реінжиніринг інноваційної діяльності підприємства;
 • Акселерація інноваційних проектів підприємства.
 • Управлінські технології в інноваційній діяльності підприємства.

За напрямом логістика:

 • Удосконалення процесів управління логістичними системами;
 • Управління ризиками в ланцюгах поставок;
 • Інноваційні системи логістичного забезпечення розвитку промислових підприємств;
 • Розроблення логістичних стратегій промислового підприємства;
 • Оптимізація логістичних витрат виробничого підприємства;
 • Управління надійністю ланцюгів поставок на підприємстві;
 • Стратегічне управління ланцюгами поставок
 • Управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві;
 • Управління запасами підприємства.

На кафедрі менеджменту виконуються науково-дослідні роботи, у межах робочого часу викладачів:

 0117U005640 «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки».

Термін виконання: 2018-2022

Науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова В. В.

Мета дослідження: дослідити та удосконалити теоретичні, науково-практичні та методологічні засади управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки.

Очікувані наукові результати:  формування  теоретичних, науково-методологічних  та науково-практичних принципів  управління економічними системами міжнародних форм бізнесу на основі сталого розвитку та економічної і енергетичної безпеки промислових підприємств різних форм власності в умовах євроінтеграції. Формування стратегії розвитку просторової поляризації. Розроблення напрямів забезпечення економічної стійкості промислового підприємства в контексті удосконалення управління його фінансово-економічною безпекою.

 0117U005641 «Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку».

Термін виконання: 2018-2022

Науковий керівник к.е.н., доц. Луценко І.С.

Мета дослідження: розроблення науково-методичних і практичних положень щодо формування та управління логістичними системами на макро- та мікрорівні в умовах інтеграції в світову економіку.

Очікувані наукові результати: методичне забезпечення процесу формування та управління логістичними системами на макро- та мікрорівні.

0118U100598 «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки»

Термін виконання: 2019-2023

Науковий керівник – д.е.н., доц. Кравченко М. О.

Мета дослідження: дослідження сучасного стану, особливостей та механізмів реалізації інноваційної підприємницької діяльності в умовах неоіндустріальної економіки на основі проведення системного аналізу її сутності, функцій і принципів й розроблення теоретико-методологічних і науково-практичних рекомендацій щодо управління розвитком малих інноваційних підприємницьких структур для потреб формування інноваційно-підприємницької моделі розвитку вітчизняних промислових підприємств і прикладних рекомендацій щодо організації інноваційного підприємництва та удосконалення взаємовідносин між учасниками стартап-проектів.

Очікувані наукові результати: Дослідження сучасного стану, особливостей та механізмів реалізації інноваційної підприємницької діяльності на основі проведення системного аналізу її сутності, функцій та принципів. Узагальнення та аналізування зарубіжного досвіду розвитку інноваційного підприємництва та управління ним. Визначення механізмів забезпечення неоіндустріальної трансформації вітчизняної економіки на основі розвитку інноваційної підприємницької діяльності. Розроблення теоретико-методологічних та науково-практичних рекомендацій щодо управління розвитком малих інноваційних підприємницьких структур та формування  інноваційно-підприємницької моделі розвитку вітчизняних промислових підприємств. Формулювання прикладних рекомендацій щодо організації інноваційного підприємництва та удосконалення взаємовідносин між учасниками стартап-проектів.

 Наукова школа кафедри менеджменту

На даний час на кафедрі сформувалась наукова школа, під керівництвом д.е.н., проф. Дергачової В.В., яку засновано у 2008 р. Галузь науки: економічні науки (економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), світове господарство і міжнародні економічні відносини).  За період існування школи сформовано науковий напрям досліджень: глобалізація за умов циклічності розвитку світової економіки, міжнародна економічна діяльність, сталий розвиток та економічна безпека національної економіки, стратегії соціально-економічного розвитку.

В межах наукової школи склалось ряд науково-дослідницьких напрямів як базових для розвитку наукової думки докторантів та аспірантів:

 • Економічна глобалізація в умовах циклічності світогосподарського розвитку.
 • Конкурентоспроможність національної економіки на міжнародному ринку інформаційних послуг
 • Стратегічне управління економічною безпекою промислових підприємств в умовах євроінтеграції
 • Інноваційний розвиток підприємств енергетичного машинобудування.
 • Компетентнісне управління економічною безпекою енергогенеруючих підприємств
 • Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств
 • Механізм інвестиційного забезпечення підприємств газової промисловості Економічна модернізація енергогенеруючих підприємств на засадах сталого розвитку
 • Управління енергетичною безпекою підприємства для забезпечення сталого розвитку
 • Інноваційний розвиток підприємств енергетичного машинобудування
 • Формування моделі розвитку експортного потенціалу підприємства в умовах євроінтеграції
 • Структурний вплив галузей промисловості на макроекономічні показники країни
 • Розвиток міжнародних форм стратегічного партнерства промислових підприємств

За період діяльності наукової школи (2008–2019) підготовлено:

 • доктора наук, Писар Н. Б., тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого економічного простору в умовах глобалізації» (2019 р.).

7 кандидатів наук, у тому числі і випускників кафедри менеджменту:

 • Колешня Я.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу» (2019 р.).
 • Ченуша О.С., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств» (2019 р.).
 • Кологривов Я. І., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Інноваційний розвиток підприємств енергетичного машинобудування» (2019 р.).
 • Чорній В. В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Механізм інвестиційного забезпечення підприємств газової промисловості» (2017 р.).
 • Кузнєцова К.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств» (2016 р.).
 • Згуровский О. М., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Економічна глобалізація в умовах ціклічності світогосподарського розвитку» (2012 р.).
 • Прокопов О. А., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Конкурентоспроможність національної економіки на міжнародному ринку інформаціних послуг» (2012 р.).

Натепер під керівництвом д.е.н., проф. Дергачової В.В. виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» Мартиненко О.В., Федірко Г. А, Маркітан О. І.

Результати діяльності наукової школи налічують близько 100 наукових праць, в тому числі 6 публікацій у виданнях, що належать до наукометричної бази Scopus.  Видано 2 монографії. Виконано науково-дослідні роботи: 0111U000333 «Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)», 0109U004324 «Підходи до формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції» (номер державної реєстрації. Виконується науково-дослідні робота: 0117U005640 «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки». Учасники наукової школи брали участь у науково-дослідних проектах:

 • Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ISC) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2019). — 112 с. URL: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/reports
 • Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / науковий керівник проекту М. З. Згуровський; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУУ «КПІ»; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ» ; ВПК «Політехніка», 2016. 184 с. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2016.pdf
 • Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 роки) і довгостроковий (2020—2030 роки) часові горизонти / науковий керівник проекту М. З. Згуровський; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; НТУУ «КПІ»; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 136 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORSIGHT-UA.pdf

 

З розвитком кафедри менеджменту формуються нові наукові школи під керівництвом:

 • Професора кафедри менеджменту, д.е.н., доц. Дунської А.Р. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості», науковий консультант: д.т.н., проф., Гавриш О.А. (2018 р.). Під її науковим керівництвом захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Жалдак Г. П. на тему: «Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств» (захист 2015 р.), а також виконуються дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» Бондар В.Ю.;
 • Доцента кафедри менеджменту, д.е.н., доц. Бояринової К.О. (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку», науковий консультант: д.т.н., проф., Гавриш О.А. (2019 р.). Під її науковим керівництвом захищено кандидатські дисертації на здобуття наукових ступенів кандидатів економічних наук: Григорської Н. М. на тему: «Системно-процесне управління економічною стійкістю підприємств машинобудування» (2014 р.), Копішинської К.О. на тему: «Управління інноваційними системами підприємств машинобудування» (2016 р.);
 • Професора кафедри менеджменту, д.е.н., доц. Кравченко М.О., (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Системно-структурний підхід до формування економічної стійкості машинобудівних підприємств», науковий консультант д.е.н., проф., Войтко С. В. (2018 р.). Під її науковим керівництвом виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» Манорик Г.О., Вовка О.А, Кизименка К.С., виконується науково-дослідна робота: 0118U100598 «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки».

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ

Виконання науково-дослідної теми «Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища» (номер державної реєстрації 0109U004221, науковий керівник – д.е.н., проф. КаракайЮ.В.). Термін закінчення – 06.2011

У ході виконання науково-дослідної роботи розроблено науково-методичні рекомендації щодо: управління підприємствами в контексті сталого розвитку, управління корпораціями та промисловими підприємствами України, забезпечення стратегічної стійкості промислових підприємств в умовах нестабільного середовища, формування соціально орієнтованих систем управління підприємствами.

За результатами виконання теми захищено 8 дипломних робіт магістрів.

Результати науково-дослідної роботи впроваджені в діяльність таких вітчизняних підприємств як ТОВ «Червоний Жовтень», ВАТ «Агропромислова група „Закарпатський сад», СТ «Вибір», ДП «Ес Енд Ті Україна», ЗАТ «Віпол», ТОВ «Київпідзембуд», ВАТ «Маріу́польський металургі́йний комбіна́т і́мені Ілліча́», ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем», НПВК «Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат», ВАТ «Тернофарм», ТОВ НВФ «Венбест-Лтд», ТОВ «ВАК», ТОВ «Буффало Груп», ТОВ «Агро-Інвест-Груп», ТОВ «НВП «Адіоз», ТОВ НКЦ «Будмашоснова», ТОВ «Геопром».

МОНОГРАФІЇ

 1. Дергачова В.В. Економічні суперечності та конфлікти на ринку енергоресурсів: витоки кризи // Экологические конфликты в современной системе природопользования. Монографія / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга. – 2010. – 352 с.

 2. Дергачева В.В., Любимова Е.А. Фактор экологического образования для обеспечения устойчивого развития // Методы решения экологических проблем: Монография // Под ред. д.е.н. Л.Г.Мельника, к.е.н. Е.В.Шкарупы– Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. – Вып.3. – 663 с. (С.572-583) (0,5 д.а.).

 3. Дергачова В.В. Засади та проблеми економічного зростання національної економіки в контексті сталого розвитку (р.1.2.4) // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. Монографія // За наук. Ред.. Є.В. Хлобистова. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – 582с. (24 д.а.).

 4. Гавриш О.А. Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально-інноваційного суспільства: Монографія / О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Сімченко Н.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 465 с.

 5. Cімченко Н.О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами. Монографія / Н.О Cімченко. – К.: ТОВ “ДКС центр”, 2010. – 340 с.

 6. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія / М.З.Згуровський, Ю.М.Пахомов, А.С.Філіпенко та ін. – К.:ВЦ «Академія», 2010. – 238 с. (В.Я.Голюк 0,5 д.а.)

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ

Виконання науково-дослідної теми «Забезпечення економічної стійкості підприємства на основі системно-процесного управління та зростання споживчої цінності товарів в контексті стратегії інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0111U007147, науковий керівник – професор, д.е.н., доц. ШульгінаЛ.М.). Термін закінчення-31.08.2012

Мета теми: розроблення науково-практичних рекомендацій та методичного інструментарію щодо забезпечення економічної стійкості підприємства на основі системно-процесного управління, зростання споживчої цінності та стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. У ході виконання науково-дослідної роботи розроблено методичні та практичні рекомендації щодо забезпечення економічної стійкості підприємства на основі системно-процесного управління, формування механізму зростання споживчої цінності та стратегічного управління інноваційним розвитком.

За результатами виконання теми захищено 8 дипломних робіт магістрів. Готується до захисту 1 кандидатська дисертація.

МОНОГРАФІЇ

 1. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: Моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с. 354 – 379. – 100 пр. (22,09 д.а.).

 2. Предпосылки формирования инновационного общества в условиях развития новой экономики» Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4 т.] / [А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.]; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – С. 97-119. (66,61 д.а.).

 3. Стратегічна стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов:проблемы науки и практики :Монография/Под.ред .д.э.н.,проф..ПономаренкоВ.С.,д.э.н.Кизима Н.А.,проф.. Раевневой Е.В.-Х.;ИД «ИНЖЕК».,2011.- 280с. ( С.206-230)

 4. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу Донецк.: Юго-Восток ЛТД, 2011. (Л.М. Шульгіна 69,1 д.а.).

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ

Виконання науково-дослідної теми «Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)» (номер державної реєстрації 0111U000333,науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова В.В.)

З використанням результатів виконаних робіт підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію та захищено 4 магістерських роботи.

Результати роботи, а саме система створення інноваційного продукту промислово впроваджена на ПАТ «НКМЗ». Використання системи на машинобудівному підприємстві дозволило скоротити строки і оптимізувати витрати на проведення передпроектних робіт, а також більш раціонально керувати людськими ресурсами на етапах проектування і удосконалювати інноваційні продукти та забезпечити управління інноваційною активністю підприємства. На дану систему створення інноваційного продукту отримано патент за №2489.

 1. Виконання науково-дослідної теми «Підходи до формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції» (номер державної реєстрації 0109U004324, науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова В.В.)

У межах вказаної теми проведено аналіз теоретико-методологічних підходів до формування складових стратегічного розвитку підприємств та розроблено науково-методичні рекомендації щодо підвищення стратегічного управління підприємств в умовах конкуренції. Поєднано методичні підходи еволюційної, інституціональної економічної теорії і теорії систем для формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції, що дає змогу посилити синергетичну взаємодію елементів бізнес-системи та забезпечити збалансований сталий розвиток підприємства. Розроблено методику аналізу зовнішнього середовища підприємства, у якій виділено детермінанти формування складових стратегічного розвитку. За результатами наукових досліджень студентами захищено 10 магістерських робіт, 2 дипломних проекти.

 1. Виконання науково-дослідної теми «Управління соціально-економічним розвитком підприємств» (номер державної реєстрації 0109U004221, науковий керівник –д.е.н.,проф. Сімченко Н.О).

У ході виконання науково-дослідної роботи розроблено науково-методичні рекомендації щодо: управління підприємствами в контексті сталого розвитку, управління корпораціями та промисловими підприємствами України, забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств в умовах нестабільного середовища, формування соціально орієнтованих систем управління підприємствами. Досліджено особливості соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств. Визначено сутнісні ознаки соціально орієнтованих підприємств. Запропоновано евристичні та економетричні моделі щодо управління соціально-економічним розвитком підприємств. Планується апробація та впровадження результатів дослідження по визначеній групі підприємств. Відповідно до даної тематики захищено 10 дипломних робіт магістрів.

 1. Виконання науково-дослідної теми «Управління функціонуванням інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування» (номер державної реєстрації 0113U002799, науковий керівник – к.е.н. доц.. Бояринова К.О., термін виконання роботи: 06. 2013 – 05. 2015)

Метою роботи є розроблення теоретичних та науково-практичних рекомендацій щодо управління функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування.

МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Важливим етапом розвитку науково-дослідної діяльності кафедри є перемога у конкурсі спільних проектів фундаментальних досліджень «Державного фонду фундаментальних досліджень – Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень – 2013».

Назва проекту: «Теорія впливу соціального капіталу на підвищення конкурентоспроможності економік, що реформуються».

В Україні та Білорусі розробка запропонованої авторами проекту наукової ідеї (гіпотези) буде здійснюватися вперше. Науковим керівником проекту є д.е.н. доц. Сімченко Н.О.. Серед учасників проекту варто відзначити таких науковців як: завідувача кафедри менеджменту д.е.н. проф. Дергачову В.В., д.е.н., проф.. Поповича О.С. та д.е.н. проф. Соловйова В. П..

Партнером у виконанні проекту «Теорія впливу соціального капіталу на підвищення конкурентоспроможності економік, що реформуються» є кафедра економіки та права Білоруського національного технічного університету. Слід зазначити, що міжнародна співпраця кафедри менеджменту має системний і взаємовигідний характер. Вона сприяє зовнішній мобільності учасників навчального процесу, забезпечує інтелектуальне, професійне та особистісне зростання, а також розширює світогляд та культурний досвід усіх учасників.

МОНОГРАФІЇ

 1. Сімченко Н.О. Соціально-економічні пріоритети забезпечення сталого розвитку вугільних підприємств. Львівсько-Волинського регіону. Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики. – Т.2.; під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 51-69.

 2. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства. Монографія //Караєва. Н.В., Лук`яненко С.О., Дергачова В.В. та ін.// за заг.ред. Н.В. Караєвой, С.О.Лук`яненко. – К.: Тамподек ХХІ, – 2012, – 283 с.

 3. Довгань Л.Є. Малик І.П., Мохонько Г.А. Формування засад корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні стійкого розвитку видавничо-поліграфічних підприємств: монограф. Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України : колективна монографія в двох томах. Т.1 / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 86–96.

 4. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / В.В.Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О.Бояринова та ін.// Моногр.: Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. – С.641-722– ISBN 978-966-493-755-6.

 1. НДР 0114U001132 «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Дунська А.Р.;  відповідальний виконавець НДР –  к.е.н., доц. Гук О.В.):
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001132): http://nddkr.ukrintei.ua/
 2. НДР 0114U001135 «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Коцко Т. А.; відповідальний виконавець НДР – к.е.н., доц. Савицька О.М.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001135): http://nddkr.ukrintei.ua/
 3. НДР 0114U001134 «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н. Пічугіна М.А.; відповідальний виконавець НДР – к.п.н., доц. Пермінова С.О.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001134): http://nddkr.ukrintei.ua/
 4. НДР 0114U001133 «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств»(Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.; відповідальний виконавець НДР – к.е.н., Жалдак Г.П.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001133): http://nddkr.ukrintei.ua/

 

. Монографії:

 1. Дунська А.Р. Інноваційний механізм розвитку промислових підприємств в умовах світового ринку. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 486 с. українською мовою;
 2. Колективні монографії

2.1. Коцко Т.А. Структура економіки як об’єкт економічної безпеки // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / за наук. ред. д.т.н., проф. Лукьяненко С.А., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – С. 77-91.

2.2. Коцко Т.А. Пріоритети та суперечності інноваційної політики держави в контексті завдань структурної перебудови економіки // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 58-77.

2.3. Чорній  В.В., Дергачова В.В. Портфельне інвестування (IPO) як ефективний інструмент залучення іноземних інвестицій в розвиток газовидобувних підприємств України / Колективна монографія “Сталий розвиток – XXI століття: управління, технології, моделі”: колективна монографія – Черкаси, 2014. – с. 531-536

2.4. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти : монографія / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, Я. І. Кологривов, [наук. кер. М. З. Згуровський] // ICSU; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУУ «КПІ»; ІПСА; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.

 

 

 1. Колективні монографії зарубіжні

3.1. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению // Малик І.П., Бычков А.А., Довгань Л.Е. Использование интегративности институциональной теории и теории ограничений в обеспечении устойчивого развития предприятий. монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Польша : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – c. 100-110.

 

Навчальні посібники та підручники (з грифом НТУУ “КПІ” та МОН):

Менеджмент – освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1. – 412 с.

 

Менеджмент – освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 2. – 464 с.

 

Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / С.О. Пермінова, В.В. Дергачова // К.: НТУУ «КПІ», 2014. –  423 с.

 

Смоляр Л.Г. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів [Текст]: Навчальний посібник / Л.Г.Смоляр, К.О.Бояринова, О.В. Кам’янська/ Кондор-Видавництво, 2015. – 494 с.

Довгань Л.Є., Ситник Н.І. Креативний менеджмент. Навч. посібник/ Л.Є. Довгань, Н.І.Ситник – К: ВД Винниченко. 2014. – 248 с.  

Методичні вказівки та інші навчально-методичні видання:

 1. Українсько–російсько–англійський словник основних термінів з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко //  К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 26 с. – Укр., рос., англ. мовами.
 2. Українсько–російсько–англійський словник основних термінів з дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів економічних спеціальностей / В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко // К.: НТУУ “КПІ”, 2014. — 18 с. — Укр., рос., англ. мовами.
 3. Економіка підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – 2015 р.– 41 с.
 4. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – 2015 р.– 38 с.
 5. Экономика предприятия: методические рекомендации к выполнению практических занятий для студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / Составители: О.В. Гук, Е.А. Кузнецова. – 2015 р.– 57 с.
 6. Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 84 с.
 7. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 144 с.
 8. Микроэкономика [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению расчетной работы для студентов-иностранцев дневной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 697 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», – 31 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11597
 9. Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов-иностранцев дневной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 670 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 79 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11598
 10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові данні (1 файл: 667 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 77 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11599
 11. Менеджмент внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : методические рекомендации к написанию курсовой работы для студентов-иностранцев, обучающихся по специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 302 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 54 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11600
 12. Чупріна М.О. Офісний менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для іноземних студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» (2 д.а)
 13. Чупріна М.О. Офісний менеджмент: методичні вказівки до проведення комп’ютерних практикумів для іноземних студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційною діяльністю» (0,7 л.а)
 14. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Конспект лекцій: методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» (2 д.а)
 15. Лазоренко Т.В., Шеховцова І.А. Конспект лекцій: методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування» для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», професійного спрямування « Фізична реабілітація».Протокол Ради факультету№ 9 від 27.04.2015.
 16. Лазоренко Т.В., Чорний В.В.Международная торговля: методические указания к изучению дисциплины для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности». Протокол Ради факультету№ 9 від 27.04.2015.
 17. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»” / Уклад.: В. Я. Голюк, О. М. Савицька, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 21 с.
 18. Управління людськими ресурсами: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)” / Уклад.: Л. Є. Довгань, М. В. Шкробот, Л. Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 35 с.
 19. Економіка інноваційного підприємства: Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»” / Уклад.: О. В. Гук, К.О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 20 с.
 20. Менеджмент організацій: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)” / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.
 21. Теория организации: Методические указания к изучению дисциплины для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»” / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 25 с.
 22. Теория организации: конспект лекций для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»” / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 130 с.
 23. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,31 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 65 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11626
 24. Infrastructure of innovation: Lecture notes to the discipline for student studying in branch of knowledge 1801 «Special category» specialty 8.18010012 «Management of innovation» educational qualification level «Master» [Electronic resource] / Compiled by: M. Kravchenko. — K.: NTUU “KPI”, 2014. — 78 p. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=64897.
 25. Інфраструктура інноваційної діяльності: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 1801 «Спеціальні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» [Електронний ресурс] / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 136 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=59263.
 26. Управління ризиками: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 125 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid= 64867.
 27. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів інституту енергозбереження та енергоменеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» [Електронний ресурс] / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 136 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=87485.
 28. Основи бізнесу: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: В.В. Давиденко, М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mo
 29. Пермінова С.О. Конспект лекцій «Публічне адміністрування» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності (7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Гриф ФММ пр..№8, від 30.03.2015 р.
 30. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,02 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 74 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11627
 31. Прохождение производственной и преддипломной практики [Электронный ресурс] : методические указания для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 030601 «Менеджмент», профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» / НТУУ «КПИ» ; сост. В. В. Дергачева, М. А. Пичугина, Н. И. Сытник, [и др.]. – Электронные текстовые данные (1 файл: 330 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 45 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7973
 32. Прохождение производственной и преддипломной практики [Электронный ресурс] : методические указания для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование»  специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», образовательно-квалификационного уровня «магистр» / НТУУ «КПИ» ; сост. В. В. Дергачева, М. А. Пичугина, Н. И. Сытник, [и др.]. – Электронные текстовые данные (1 файл: 328 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 44 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7976
 33. Методические рекомендации к изучению дисциплины «Методология и организация научных исследований»  для студентов, специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», образовательно-квалификационного уровня «магистр» / НТУУ «КПИ» утверждены Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8; 43 с.
 34. «Методология и организация научных исследований»: конспект лекций для студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Составитель Н.И. Сытник – К.: НТУУ «КПИ», 2015. утвержден  Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8;– 99 c.
 35. «Факторы успешного трудоустройства по специальности»: конспект лекций для студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Составитель Н.И. Сытник – утвержден Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8; К.: НТУУ «КПИ», 2015. – 72 c.
 36. «Чинники успішного працевлаштування за фахом»: конспект лекцій для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7 .03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад. Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ», – утвержден  Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8;  – 70 c.

Дистанційні курси

 1. Управління ризиками: дистанційний курс вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: УІІТО НТУУ «КПІ», 2015. — Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=883
 2. Пермінова С.О. Дистанційний курс з дисципліни «Інтелектуальна власність» Затверджено методичною радою НТУУ «КПІ» (протокол №9 від 15.04.2014р.)
 3. Дистанційний курс «Офісний менеджмент» / М.О. Чуприна. – Режим доступу:http://moodle/ipo.kpi.ua/. moodle/course/view.php7id=746

Дистанційний курс із «Управління міжнародними організаціями» НМП №4313, рекомендовано метод рад

 1. НДР 0114U001132 «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Дунська А.Р.;  відповідальний виконавець НДР –  к.е.н., доц. Гук О.В.):
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001132): http://nddkr.ukrintei.ua/
 2. НДР 0114U001135 «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Коцко Т. А.; відповідальний виконавець НДР – к.е.н., доц. Савицька О.М.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001135): http://nddkr.ukrintei.ua/
 3. НДР 0114U001134 «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н. Пічугіна М.А.; відповідальний виконавець НДР – к.п.н., доц. Пермінова С.О.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001134): http://nddkr.ukrintei.ua/
 4. НДР 0114U001133 «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств»(Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.; відповідальний виконавець НДР – к.е.н., Жалдак Г.П.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001133): http://nddkr.ukrintei.ua/

Монографії:

 1. Шкробот, М. В. Стратегічна модернізація підприємств гідроелектроенергетики: Управлінські аспекти забезпечення [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Шкробот ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,38 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 221 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14164.
 2. Манаєнко І. М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Манаєнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 157 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14493.
 3. Довгань Л. Є. Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення [Електронний ресурс] : [монографія] / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Г. О. Дудукало ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 5,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 231 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12621.

Колективні монографії:

 1. Шульгіна Л.М. Формування маркетингової цінової політики підприємств сервісу [текст]: монографія / Л.М. Шульгіна, Т.О. Суслова, І.О. Кузнецова; Нац. техн. ун-т України «КПІ». Київ.нац.торг.-екон.ун-т, Одеськ.нац.екон. ун-т.  – К. – Одеса: «МП Леся», 2016. – 228 с.
 2. Шульгіна Л.М. Система маркетингу співпраці підприємств: теорія, методологія та практика [текст]: монографія / Л.М. Шульгіна, Л.А. Лутай. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 236 с.
 3. Коцко Т.А. Формування системи економічної безпеки держави як фундаментальної основи забезпечення ефективності трансформаційних процесів в сучасних умовах // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 179–192.
 4. Артеменко Л.П., Ярова Ю.О. Механізм управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи: Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій: Монографія / За заг. ред. В. Дучмала, Т. П. Несторенко, Т. Покуси. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В. – 2016. – С. 253–263 : ISBN 978-617-7291-44-1.

Навчальні посібники з університетським та іншими видами грифів:

 1. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013.
 2. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 8(7).03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 371 с. – Назва з екрана.– Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15973.
 3. Ситник Н. Методологія і організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках: навч посібник[Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»уклад. Н. Ситник, А. Бхаттачерджи А. Гриф НТУУ «КПІ» від 14.03.2016 р,прот. № 3, електронний ресурс. –Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&create&filter=&sd=10159&cm=19241.

 

Методичні вказівки та інші навчально-методичні видання:

 1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 8.03060101  «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П Малик, Г. А. Мохонько, [та ін.]. – Електронні текстові данні (1 файл: 310 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 41 с. – Назва з екрана. – Доступ:   http :// ela . kpi . ua / handle/123456789/15676.
 2. Інтелектуальна власність: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями: 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, для напрямку підготовки: «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”/ Уклад.: С.О. Пермінова. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. –  31 с.  (Гриф ФММ пр. №8, від 28.02.2016 р.)
 3. Мікроекономіка: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 66 с.
 4. Мікроекономіка: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: А. Р. Дунська., Г. П. Жалдак. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 136 с. (Протокол №9 від 25.04.16 р.)
 5. ManagementofForiengEconomicActivities: Guidanceforwriting a termpaperforstudentsofspecialty 8.03060104 «ManagementofForiengEconomicActivities» / CompiledbyAlla R. Dunska. – K.: NTUU «KPI», 2016. – 50 p. (Протокол №10 от 30.05.2016 г.)
 6. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеню «магістр» напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації  «Менеджмент міжнародних проектів» / Уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 52 с.
 7. Митна справа: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.– 30 с.(Протокол Вченої Ради ФММ№5 від 28.12. 2015 р.)
 8. Менеджмент інноваційної діяльності. Виконання та захист дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14445 (Протокол №4 від 30 листопада 2015 р.)
 9. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти (перероблені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, М.О.  Кравченко, К.О.  Бояринова, Л.П.  Артеменко, О.В.  Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. — 65 с.
 10. Основи бізнесуметодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму: 6.030601 «Менеджмент» / Укладачі: В. В. Давиденко, М. О. Кравченко – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 71 с.
 11. Митна справа: конспект лекцій для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 82 с.(Протокол №5 від 28.12. 2015 р. Вченої Ради ФММ)
 12. Економіка інноваційного підприємства: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специічна категорія» для спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс]/ Укладачі: О. В. Гук, К. О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 120 с. (Протокол ВР ФММ № 10 від 30 травня 2016 р.)
 13. Фінанси, гроші та кредит. Конспект лекцій: Навчально-методичне видання для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / Уклад.: В. Я. Голюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с.

 1. НДР 0114U001132 «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Дунська А.Р.;  відповідальний виконавець НДР –  к.е.н., доц. Гук О.В.):
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001132): http://nddkr.ukrintei.ua/
 2. НДР 0114U001135 «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Коцко Т. А.; відповідальний виконавець НДР – к.е.н., доц. Савицька О.М.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001135): http://nddkr.ukrintei.ua/
 3. НДР 0114U001134 «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н. Пічугіна М.А.; відповідальний виконавець НДР – к.п.н., доц. Пермінова С.О.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001134): http://nddkr.ukrintei.ua/
 4. НДР 0114U001133 «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств»(Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.; відповідальний виконавець НДР – к.е.н., Жалдак Г.П.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР  0114U001133): http://nddkr.ukrintei.ua/

Монографії:

 1. Технології управління персоналом [Електронний ресурс]: монографія /О. А. Гавриш, Л. Є. Довгань, І. М. Крейдич, Н. В. Семенченко. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,82 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 528 с. – Назва з екрана. – Доступ: №4 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19480
 2. Бояринова К. О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія забезпечення розвитку: Монографія / К. О. Бояринова. ¾ Київ, Херсон: вид-во ПП Вишемирський В. С., 2017. ¾ 436 с.
 3. Кравченко М. О.Системно-структурна концепція економічної стійкості підприємств : Монографія / М. О. Кравченко. — Київ, Херсон : ПП Вишемирський В. С., — 460 с.

 

Колективні монографії:

 1. Шульгіна Л. М. Розділ «Еволюція концептуальних підходів щодо цінностей в системі євроменеджменту» // В монографії «Концепція євроменеджменту як складова міжнародної інтеграції України» / За ред. док. екон. наук, професора І.О. Кузнецової. − О: ОНЕУ, 2016. – 138 с. (С. 15 – 24)
 2. Дергачова В. В. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. 3. Згуровський. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості і безпеки життя. – 328 с.

 

Навчальні посібники з університетським та іншими видами грифів:

 1. Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 340 с. Назва з екрана. – Доступ:  http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=149409
 2. Управління проектами [Електронний ресурс]:навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації: “Менеджмент і бізнес адміністрування”,  “Менеджмент міжнародних проектів”, “Менеджмент інновацій”, “Логістика” / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,36 Мбайт). – Київ: КПІ  ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19481
 3. Дергачова В.В., Голюк В.Я. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 132 с.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 1. НДР 0117U005640 «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки», 2018-2022 рр. (Факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту, науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова В. В.відповідальний виконавець НДР – к.е.н., доц. Савицька О. М.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР   0117U005640): http://nddkr.ukrintei.ua/
 2. НДР 0117U005641 «Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку», 2018-2022 рр. (Факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту, науковий керівник – к.е.н., доц. Луценко І. С.відповідальний виконавець НДР – к.е.н., доц. Мохонько Г. А.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР   0117U005641): http://nddkr.ukrintei.ua/
 3. НДР 0118U100598 «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки», 2019-2023 рр. (науковий керівник – к.е.н., доц. Кравченко М. О., відповідальний виконавець НДР – к.б.н., доц. Ситник Н. І.)
  Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ (пошук за реєстраційним номером НДР 0118U100598): http://nddkr.ukrintei.ua/

Монографії:

 1. Гавриш О. А., Дунська А. Р., Жигалкевич Ж. М., Кравченко М. О. Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції в світовий економічний простір. Київ: Політехніка. 2019. 249 с.
 2. Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л. П. Артеменко, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чупріна, Г. П. Жалдак. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с
 3. Організаційно-економічний механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств: монографія / Л. П. Артеменко, І. С. Луценко, С. П. Пермінова, М. А. Пічугіна, М. О. Чупріна; за ред. О. А. Гавриша. – К,: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –320 с.
 4. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. Ресурсне забезпечення підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського простору: монографія // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24573
 5. Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / Ю. З. Драчук, К. О. Копішинська, Я. О. Колешня, Я. І. Кологривов, К. О. Кузнєцова; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Дергачової. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с.

 

Колективні монографії:

 1. Савицька О. М. Теоретико-методологічні засади удосконалення системи управління витратами на підприємстві в контексті підвищення ефективності його діяльності та розвитку контролінгу / О. М. Савицька // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. – 272 с. (Розділ 2, підрозд. 2.2, – С. 166-194).
 2. Artemenko L., Pichugina M. Sustainable development management of enterprise and environmental safety in European integration/ Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М.; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2018. Р. 5.16. — С. 595 – 602.
 3. Коцко Т.А. Політика розвитку – зеленої економіки як один з напрямів збалансування структурних пропорцій економічної системи України / Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Національний технічний університет України – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний університет – Києво-Могилянська академія, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Донецький державний університет управління, Вища економіко-гуманітарна школа / за ред. проф. Хлобистова Є.В. – Київ, 2018. – С. 503-514.
 4. Круш Н.П. Сучасні аспекти управління промисловими підприємствами: монографія / І. В. Макалюк, Н. П.Круш, А. Ю. Погребняк, С. В. Поліщук, Ю. О. Гавриш – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-тво «Політехніка», 2018. – 254 с.
 5. Shkrobot M. Tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej na Ukrainie w warunkach integracji z Unią Europejską [monografia] / M. Shkrobot // WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO SEKTOR GAZOWY I ENERGETYCZNY. Warszawa. 2018 – 553 s. (S. 445-461)
 6. Шкробот М.В., Малик І.П. Значення та роль форсайту для енергетичних підприємств Польщі. [монографія] / М.В. Шкробот, І.П. Малик // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. (с.298-316)
 7. Манаєнко І.М. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції: монографія / О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова, І.М. Манаєнко, Р.С. Яресько. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. –262 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24764 (авторський внесок – Розділ 3, С. 154-203
  Viktoriia Goliuk Impact of innovations on economic growth // Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev – Kyiv : NAU. 2018. – 416 p. (pp. 174-186)
 8. Шульгина Л., Клисиньский Я. К вопросу о формировании системы маркетинга сотрудничества в контексте системного подхода // Monografia „Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku” // Redakcja naukowa M. Jakubiec, A. Barcik, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018, 333 s. (S. 222–243)
 9. Савицька О. М. Теоретико-методологічні засади удосконалення системи управління витратами на підприємстві в контексті підвищення ефективності його діяльності та розвитку контролінгу / О. М. Савицька // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. – 272 с. (Розділ 2, підрозд. 2.2, – С. 166-194).

Підручники з університетським та іншими видами грифів:

 1. Менеджмент стартап проектів : підручник / О.А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко та ін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 344 с.

Навчальні посібники з університетським та іншими видами грифів:

 1. Менеджмент: практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. Спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.В.Лазоренко, О.В. Гук. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 105 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078
 2. Технології управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнес адміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, Г.А. Мохонько; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 512 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275
 3. Сучасні концепції управління організаціями [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, М. В. Шкробот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 278 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25274
 4. Креативний менеджмент: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент»/ Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 716  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 137 c. – Назва з екрана https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30085
 5. Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,77 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29447
 6. Розробка стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,52 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 116 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29450
 7. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 271 с. – Назва з екрана.; Url: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22243; Ухвалено методичною радою; Протокол № 5; Дата 25.01.2018
 8. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 586 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 62 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.) за поданням Вченої ради ФММ (протокол № 6 від 29.01.2018 р.) 1,8 друк арк
 9. Міжнародні економічні відносини: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / В.В. Дергачова, О. М. Згуровський, І.М. Манаєнко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 80 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063 (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 24.05.2018 р.
 10. Менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці» / Т.В.Лазоренко, М.П.Лазаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 162 с.
 11. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 136 с.

Електронні сертифіковані видання:

 1. Періодичне щорічне видання, електронний Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» № 4, 2019 р, де розміщено статті за результатами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством».  ISSN 2518-1912.  Збірник  створено наплатформі   Сайт збірника – http://spu.fmm.kpi.ua  Затверджено Вченою радою  ФММ  (протокол № 11 від 25.06.2019 р.) 0,9 друк арк
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до вивчення дисципліни для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування, за спеціальністю 073 «Менеджмент». / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська , Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 106 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30074
 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до проведення практичних занять для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент». / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська , Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1060 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 95 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30073
 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 905,4 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 32 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30075
 5. Управління проектами: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» освітніх програм: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Г.А., Мохонько, О.В. Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 97 c. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852
 6. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Чупріна М.О. – Електронні текстові дані (1 файл: 2 Mбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 39 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/299972.
 7. Патентознавство та інтелектуальна власність: Патентознавство: навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності: «Менеджмент», спеціалізацій: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.О.Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 631 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 58 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30076  
 8. Креативний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» / Н. І. Ситник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 c. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30086
 9. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 496 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с.Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.) за поданням Вченої ради ФММ (протокол № 6 від 29.01.2018 р.) 1,7 друк арк.
 10. Інноваційний менеджмент: рекомендації до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізацій: «Програмне забезпечення веб-технологійта мобільних пристроїв», «Програмне забезпечення розподільних систем», «Інформаційні технології моніторингу довкілля», «Геометричне моделювання в інформаційних системах» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.О.Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл:631 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 р.
 11. Фінанси, гроші та кредит: курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В. Я. Голюк, О. М. Савицька, М. В. Шкробот. – Електронні текстові данні (1 файл: 87.2 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 35 с.