[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Підготовка магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється на основі ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

При цьому підготовка здійснюється за однією з 4 освітніх програм:

  • Менеджмент і бізнес-адміністрування

Форма навчання: денна / заочна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент і бізнес-адміністрування» – це управління бізнесом, планування стратегії розвитку підприємства та його конкурентоспроможності, вибір і здійснення раціональних форм організації управління, впровадження ефективних систем мотивації та оплати праці, здійснення контролю з питань економічної та екологічної безпеки підприємства. Випускники працюють керівниками усіх рівнів управління підприємств незалежно від форм власності, спеціалістами виробничих, економічних, кадрових та інших структур, впроваджують нові системи управління підприємством.

  • Менеджмент міжнародного бізнесу

Форма навчання: денна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент міжнародного бізнесу» – це сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних та сервісних програм. Фахівці з менеджменту міжнародного бізнесу виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу із налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління. Їх робота безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих відносин з ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією міжнародних проектів. Випускники – конкурентоспроможні фахівці на ринку праці України, працюють керівниками у міжнародних компаніях, менеджерами з управління фінансами та міжнародними розрахунками, консультантами з розвитку міжнародної діяльності.

  • Менеджмент інвестицій та інновацій

Форма навчання: денна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент інвестицій та інновацій» – це дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон’юнктури інвестиційної діяльності, розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва, розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб’єкта інвестиційної діяльності, інноваційний розвиток підприємства. Випускники опановують навики керівника відділу ліцензування та патентування нових продуктів, розробляють програми нововведень на підприємстві, здійснюють пошук та оцінювання інвестиційної корисності реальних проектів та вибір найефективніших з них. Випускники працюють на керівних посадах в інвестиційних компаніях, провідними фахівцями інноваційних відділів, менеджерами проектів та програм з інноваційного розвитку підприємства.

  • Логістика

Форма навчання: денна

Освітня програма підготовки магістра «Логістика» – дає можливість вивчити логістичні системи, навчитись проводити аналіз ефективності управління ланцюгами поставок, здійснювати фінансове планування діяльності логістичних підприємств та обирати оптимальні логістичні стратегії. Випускники працюють керівниками служб логістики на підприємствах різних галузей економіки, фахівцями транспортно-експедиційних компаній, складських комплексів, митних терміналів.

Термін підготовки:

магістрів за освітньо-професійною програмою –1 рік і 4 місяці;

магістрів за освітньо-науковою програмою – 1 рік і 9 місяців.

 

З детальними освітніми програмами можна ознайомитись за посиланням: http://management.fmm.kpi.ua/osvitni-programy/

 

Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється відповідно до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf

та Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf

Зі змістом програм вступних випробувань можна ознайомитсь за посиланнями:

 

Програма вступного комплексного фахового випробування

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT,

де: RA – академічна складова,

RT – складова творчих досягнень, які розраховуються у відповідності до зазначеного в п.8 Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра. Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу, дорівнює 5.

 

Зарахування на місця бюджетного фінансування проводиться на конкурсній основі. Особи, що не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи.

При вступі до магістратури, потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 12 травня до 05 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень.

Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ЗНО складено минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

 

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв,

Процедура реєстрації на ЄВІ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020, які бажають вступити до магістратури

Детальніше – https://pk.kpi.ua/mag-register-kpi/
Процедура реєстрації на ЄВІ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Детальніше – https://pk.kpi.ua/mag-register-other/

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році скасовано

 

Етапи вступної кампанії
Реєстрація для складання ЄВІ 12 травня – 05 червня 2020 року (до 18:00)
ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) 01 липня 2020 року
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 серпня 2020 року
Прийом заяв та документів 05–22 серпня 2020 року
Фахові вступні випробування 05–26 серпня 2020 року
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше 01 вересня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 06 вересня 2020 року (не пізніше 18:00)
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 11 вересня 2020 року (до 12:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 15 вересня 2020 року (не пізніше 13:00)
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 вересня 2020 року

 

 

Вартість навчання

Вартість навчання на 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 073 «Менеджмент» на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 36 300 грн. на рік;
  • для заочної форми навчання — 18 900 грн. на рік.

 

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua

Адреса відбіркової комісії 16 корспус – аудиторія 145

Адреса для листування vk.fmm@ukr.net

Чат «АБІТУРІЄНТ ФММ» https://t.me/FMM_KPI

канал ДЕКАНАТ.ФММ-info    https://t.me/fmm_info

Телефон гарячої лінії ФММ:

099 018-08-13 (магістратура) Катерина Олександрівна