[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наука

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є важливим засобом підвищення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що спроможні творчо застосувати у практичної діяльності новітні досягнення науки і техніки. НДРС органічно пов’язана з навчальним процесом і є його продовженням.

 

Форми науково-дослідної і творчої роботи студентів умовно поділені на дві категорії:

 • НДРС, включена до учбового процесу;
 • НДРС, що виконується в позаучбовий час (самостійна робота).

 

Основними формами НДРС у межах навчального процесу є:

 • НДРС, включена до учбових планів окремим рядком;
 • елементи НДР при виконанні лабораторних робіт дослідницького типу;
 • елементи НДР при виконанні дипломних та курсових проектів (робіт);
 • виконання НДР на практиці;
 • підготовка наукового реферату;
 • студентські наукові семінари (СНС);
 • виконання завдань з елементами творчого пошуку.

 

Основні форми НДРС в позаучбовий час включають:

 

Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

 

Студенти кафедри менеджменту можуть приймати участь у:

 • щорічній міжнародній конференції кафедри менеджменту «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» (http://confmanagement.kpi.ua/2020),
 • конференціях на базі факультету менеджменту та маркетингу (http://fmm.kpi.ua/ua/conferences),
 • наукових та науково-технічних заходах КПІ ім.Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/seminar)
 • науково-практичних конференціях економічних спеціальностей, які проводяться в Україні так і в світі (https://www.science-community.org/ru/conferences),.

 

Студенти можуть публікувати свої праці у Збірниках наукових праць економічного спрямування, наукових журналах, зокрема у виданнях КПІ ім.Ігоря Сікорського:

 

Наукові видання КПІ ім.Ігоря Сікорськгого Періодичність
Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» http://fmm.kpi.ua/ua/zbirnik_naukovih_prac_apeiu Один раз на рік (до 01 грудня кожного року)
Економічний вісник національного технічного університету україни «Київський політехнічний інститут» http://ev.fmm.kpi.ua/ Один раз на рік  (до 01 лютого кожного року)

Збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і підприємництво»

http://sbkeip.kpi.ua/

Два рази на рік
Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством»

http://spu.fmm.kpi.ua

Один раз на рік (До 01 травня кожного року)

Звертаємо увагу, що література наукових праць студентів має бути обов’язково оформлена згідно  ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf