[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Жигалкевич Жанна Михайлівна

 

Освіта: Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціалізація «менеджер-економіст» Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», захистила дисертацію на тему: «Створення інноваційно-технологічних кластерів на основі машинобудівних підприємств» Фінансовий менеджмент (конспект лекцій)

Financial management (lecture notes)

Фінансовий менеджмент (дистанційний курс)

Інноваційний менеджмент (практикум)

Бізнес-планування (силабус)

Діджитал-менеджмент (силабус)

Інвестиційний аналіз (силабус)

Проектний аналіз (силабус)

 

 

 

Вчене звання доцент кафедри менеджменту
Наукова діяльність: більше 100 публікацій, з них 65 наукових (більше 30 у фахових виданнях), 4 монографії (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1 навчальний посібник (у співавторстві) та 9 методичних рекомендацій

Профіль в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QsEQ_wMAAAAJ&hl=uk

Публічний запис ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5847-1302

Навички:
 • Аналіз і оцінка фінансово-економічної діяльності господарських суб’єктів,
 • Аналіз мікро-, макросередовища господарських суб’єктів, визначення їх можливостей та загроз;
 • Прогнозування діяльності господарських суб’єктів;
 • Аналіз і оцінка конкурентоспроможності господарських суб’єктів і окремих продуктів;
 • Аналіз ризиків впровадження нових проектів, оцінка ефективності проектів, управління та адміністрування проектами;
 • Розробка стратегічних планів для господарських суб’єктів, побудова стратегічних карт їх розвитку;
 • Розробка і впровадження інноваційних проектів;
 • Підбір кадрів, управління персоналом;
 • Моделювання інтегрованих корпоративних структур;
 • Створення форсайтних програм для інтегрованих корпоративних структур;
 • Організація та ведення діловодства.

Науково-методична діяльність

Монографії

Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції у світовий економічний простір  / О. А. Гавриш, А.Р. Дунська, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Кравченко. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 252 с.

Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л.П. Артеменко, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чуприна, Г. П. Жалдак; за ред. Л.М. Шульгіної. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с.

Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / В.В.Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О.Бояринова та ін.// Моногр.: Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. – С.641-722– ISBN 978-966-493-755-6.

Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища / В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. // Моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с. 354 – 379. – 100 пр.

Підручники

Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с.

Навчальні посібники

Інноваційний менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / О.А. Гавриш, В.В.Дергачова,  К.О.Бояринова, О.В. Гук, Ж.. Жигалкевич, М.О. Кравченко. – Київ : НТУУ “КПІ”, Вид-во “Політехніка”, 2016. – 392 с.

Статті фахові

Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Визначення привабливості інноваційних проектів в межах квазіструктур на основі коджойнт підходу. Маркетинг і цифрові технології. 2020. №1. С. 15-28

Жигалкевич Ж.М. Зв’язки в квазіінтеграційних структурах на основі машинобудівних підприємств. Підприємництво та інновації. 2019. №8. С. 93-98.

Жигалкевич Ж.М. Ризики інноваційних проектів в машинобудівних квазіструктурах. Інтелект ХХІ. Випуск 6. 2019. С. 63-66.

Жигалкевич Ж.М., Чухліб В.Є. Управління проектами та їх ризиками: підходи та методи. Приазовський економічний вісник. Випуск № 6 (17). 2019. URL: http://pev.kpu.zp.ua/archives

Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Маркетинг-менеджмент квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств. Вісник ХНУ: Економічні науки. № 5(274). 2019. С. 220-223. (ISNN 2307-5740/ DOI 10.31891/2307-5740. Наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ)

Грубар А.М., Жигалкевич Ж.М. Тенденції та перспективи розвитку E-commerce ринку України.  Інфрастуктура ринку. 2019. №36. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/36-2019

Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Специфіка інвестування стартап проекту. Інфрастуктура ринку. 2019. №35. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/35-2019

Жигалкевич Ж.М., Станіславський О.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах Євроінтеграції. Економічний вісник НТУУ “КПІ“. 2019. №16. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181688

Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Створення та розвиток квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств. Бізнес-навігатор. 2019. Випуск 3(52). С. 128-132.

Жигалкевич Ж.М. Підходи до розроблення програмних показників розвитку квазіструктур машинобудування. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». №1(69). Ч.І. 2019.  С .140-146.

Жигалкевич Ж.М. Розробка цілей комплексної програми розвитку квазіструктур: науково-методичні положення / Ж.М. Жигалкевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 33. – 2019 р. – С. 103-108.

Програмно-цільове планування розвитку квазіінтеграційних структур / С.О. Солнцев, Ж.М. Жигалкевич // Економічний вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Випуск 15, 2018 р.

Особливості відображення дебіторської заборгованості у звіті про фінансовий стан промислових підприємств / Ж.М. Жигалкевич, М.В. Храмцова // Приазовський економічний вісник. – №1(06), 2018. – С. 165-167

Особливості технічного аналізу фондового ринку [Електронний ресурс]/ М.О. Миронюк, Ж.М. Жигалкевич // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – Режим доступу до статті : http://global-national.in.ua/issue-22-2018

Квазіінтеграційні структури взаємодіючих підприємств: закони та закономірності формування / Ж.М. Жигалкевич // Проблеми системного підходу в економіці. – №1(63), 2018. – Режим доступу: http://psae-jrnl.nau.in.ua/archive

Фактори формування та класифікація квазіінтеграційних структур / С.О.Солнцев, Ж.М. Жигалкевич // Економічний вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Випуск 14, 2017 р.

Управління формуванням і використанням потенціалу регіональної інноваційної системи / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – №1(61), 2017. – 414 с. – С. 25-33

Розвиток ринкових відносин на основі квазінтеграції / С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Вісник НУ “Львівська політехніка” . Серія : Логістика. – № 846. – 2016. – С.159-164

Квазіінтеграція взаємодіючих підприємств: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання] — Електрон. журн. — Миколаїв : МНУ, 2016. — Вип. 12. — Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/12-2016/71.pdf. – Заголовок з екрана.

Сиситема управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства [Електронний ресурс] / Ж.М.Жигалкевич, Е.С. Фісенко // Економіка та суспільство. 2016. — №4. — Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua. – Заголовок з екрана.

Актуальність інтеграції взаємодіючих виробництв / Ж.М.Жигалкевич // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Випуск 12, 2015 р.

Інтеграція виробництв ― об’єктивна основа розвитку взаємодіючих підприємств машинобудування / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – №1(49), 2014. – 414 с. – С. 347-354

Інноваційна парадигма кластероутворення / Ж.М. Жигалкевич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2(26)/2014. — С. 79–83.

Інституційні засади створення та розвитку кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки— № 5, частина— 2. — 2014. — С. 77–81.

Класифікація кластерів взаємодіючих підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Вісник Одеського національного університету. — Том 19. — Випуск 2/3: Економіка. — 2014. — С.98-101.

Концептуальні положення інноваційної політики регіонального кластероутворення / Д. М. Стеченко,Ж.М. Жигалкевич // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. Випуск 28, том 1 (за аг. Ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К.: Видавнич-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 447 с. – С121-128.

Наукові основи моделювання машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Університетські наукові записки. – № 1 (37). – 2011. – С. 436–442.

Аспекти формування структури корпоративної стратегії / Д.М.Стеченко, Ж.М. Жигалкевич, Н.Ю.Тимошенко // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць : [електронне фахове наукове видання] – Електрон. журн. – К. : НАУ, 2011. – Вип. 3.

Ефект синергізму в машинобудівних інноваційно-технологічних кластерах / Ж.М. Жигалкевич // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 48/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – 333 с. – С. 236–244.

Стратегічні напрями розвитку інноваційно-технологічних  кластерів на основі машинобудівних підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Стратегія розвитку України. Науковий журнал, №4, Т.2. Економіка, соціологія, право. – Київ – 2011. С.64-69

Кластеризація взаємодіючих промислових підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць : [електронне фахове наукове видання] – Електрон. журн. – К. : НАУ, 2010. – Вип. 2.

Науково-методичні аспекти логіко-структурного моделювання кластерних утворень в машинобудуванні / Ж.М. Жигалкевич // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. — Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 61. – 151 с. – С. 96–103.

Системно-структурний підхід до формування машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць – Спец. вип. Економіка підприємства: теорія та практика : у 2 ч. – Ч. ІІ. – К. : КНЕУ, 2010. – 401, [7] с. – С. 337–344.

Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід / Л.П.Артеменко, О. В. Гук, Ж.М. Жигалкевич // Інвестиції: практика та досвід. – № 19. – 2009. – С. 12–14.

Інтелектуальний капітал як основа конкурентоспроможності кластеру / М.А.Пічугіна, Ж.М. Жигалкевич // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць : [електронне фахове наукове видання] – Електрон. журн. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 1.

Соціально-психологічні проблеми в концепції розвитку менеджменту освіти в сучасних умовах України / В.Д.Нємцов , О.М.Мелащенко, Ж.М. Жигалкевич // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб.наук.праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2001. №3. – Кн..1. – 164 с. – С.111-115.

Статті інші

Жигалкевич Ж.М. , Юнал Т. Управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах диверсифікації діяльності. Актуальні проблеми економіки і управління. Випуск 14, 2020 рік. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/190479

Стан фінансового менеджменту ПАТ “Фармак” в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності  / Ж.М. Жигалкевич, А.І. Юденко // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ “КПІ”  «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 13, 2019 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/170149

Особливості фундаментального аналізу фондового ринку [Електронний ресурс] / М.О.Миронюк, Ж.М.Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. – № 3(2018). – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142598

Теоретичні аспекти управління ризиками цінних паперів [Електронний ресурс] / С.О.Лютов, Ж.М.Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. – № 3(2018). – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142598

Інтернет-комунікації – основа маркетингової діяльності підприємства  [Електронний ресурс] / Н.П.Обловацька, Ж.М.Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. – № 3(2018). – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142607

Особливості зарубіжного досвіду реінженірингу інноваційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О.Ю.Собко, Ж.М.Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. – № 3(2018). – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142938

Становлення концепції відкритих інновацій  / Ж.М. Жигалкевич, А.В. Лисак // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського  «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 11, 2017 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102779/97862

Напрями активізаціїї інноваційної діяльності в стратегічному розвитку кормовиробничого підприємства  / Ж.М. Жигалкевич, А.І. Нікітенко // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського  «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 11, 2017 рік. – Режим доступу: http://http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102781

Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського  «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 11, 2017 рік.  – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102783

Передумови реінжинірингу інноваційної діяльності підприємства / Ж.М. Жигалкевич, О.Ю. Собко // Збірник наукових праць  «Сучасні підходи до управління підприємством».–  Випуск 2, 2017 рік. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72870

Удосконалення управління підприємством на основі застосування інформаційних технологій / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Збірник наукових праць  «Сучасні підходи до управління підприємством».–  Випуск 1, 2016 рік. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72870

Шляхи удосконалення експортної діяльності на ринку кондитерських виробів / Ж. Жигалкевич, О.Бублей // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». –– Випуск 10, 2016 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2850

Підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу на інноваційно активних підприємствах / Ж.М. Жигалкевич, Лисенко А.В. // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». –– Випуск 9, 2015 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc

Конкурентоспроможність металургійної промисловості України: стан та засоби підвищення / Ж.М. Жигалкевич, Ріпенко Я.В. // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». –– Випуск 9, 2015 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc

Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу / Ж.М. Жигалкевич, Хомик Н.П. // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 9, 2015 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc

Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств / Ж.М. Жигалкевич, Пасько О.С. // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». –– Випуск 9, 2015 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc

Наукові підходи інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства / Ж.М. Жигалкевич, Пасько О.С. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 85-89

Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / Ж.М. Жигалкевич, Онопко А.С. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 346-351

Сутність інноваційної діяльності на виробничому підприємстві / Ж.М. Жигалкевич, О.С. Пасько // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 180-185

Підвищення інноваційної  активності вітчизняних підприємств / Ж.М. Жигалкевич, В.А. Горобець // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 50-55

Технологічні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств молокопереробної промисловості / А.О.Бондарь, Ж.М. Жигалкевич // Актуальні проблеми економіки і управління : збірник наукових праць молодих. – факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ» – Випуск 8, 2014 рік

Забезпечення якості продукції на засадах системного підходу / Н.П. Хомик, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 394-398

Стратегія інноваційного розвитку молокопереробних підприємств / Ж.М. Жигалкевич, Є.В.Кулаченко // Актуальні проблеми економіки і управління : збірник наукових праць молодих. – факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ» – Випуск 8, 2014 рік

Чинники інноваційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємства/ Ж.М. Жигалкевич, С.Є.Яковлєва // Актуальні проблеми економіки і управління : збірник наукових праць молодих. – факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ» – Випуск 8, 2014 рік

Продукт, як складова підвищення конкурентоспроможності підприємства / С.Є.Яковлєва, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 266 с. – С. 80-84

Вплив інноваційного розвитку на діяльність підприємства / Ж.М. Жигалкевич, І. В. Задирака // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 266 с. – С. 84-88

Тези

Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Види ризиків інноваційних проектів в межах машинобудівних квазіструктур. І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» (Київ, 23 квітня 2020 року). С. 194-195. 

Kyrychenko O., Zhygalkevych Zh., Kyrychenko S. Factors of crisis in the enterprises. Modern approaches to the introduction of science into practice. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA 2020. Pp. 220-222.

Кириченко О.С., Жигалкевич Ж.М. Щодо суті антикризового управління підприємством. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем» (Харків, 12 березня 2020 р.) С. 27-28.

Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Маркетингова складова в управлінні квазіінтеграційними структурами. XIV Міжнародна науково-практична конференція “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України” (Хмельницький-Сатанів, 28-30 листопада 2019 р.). С. 160-161.

Юнал Т., Жигалкевич Ж.М.  Диверсифікації діяльності як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин» (Дніпро, 14 грудня 2019 року ). С. 84-85.

Solntsev S., Zhygalkevych Zh. Digital management of industrial quasi-integration structures. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава» (Дніпро, 19 жовтня 2019 року ). С. 54-55.

Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Програмно-цільова орієнтація в управлінні машинобудівними квазіструктурами. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференціїї (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч.1. – 59 с. – С. 48-49.

Передумови розвитку квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств / С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич //Матеріали VІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми
теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса, 28 травня 2019). – Одеса: ОНПУ, 2019 – 219 с. – С. 186-189

Розвиток квазіінтеграційних структур на основі програмних показників / С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич //Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 127 с.- С.24-25

Стартапи в сфері шкільної освіти / Денісов М.І., Жигалкевич Ж.М. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 квітня 2019 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 120 с. – С.15.

Управління бізнесом на основі конкурентної розвідки / Жигалкевич Ж.М., Путіліна Д.О. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 квітня 2019 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 120 с. – С.81.

Сучасні методи управління витратами підприємства / Подвальна В.В., Жигалкевич Ж.М. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 квітня 2019 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 120 с. – С.97.

Управління логістичними системами підприємств харчової промисловості / Грубар А.М., Жигалкевич Ж.М. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 квітня 2019 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 120 с. – С.111.

Конкурентоспроможність як фактор успішного розвитку підприємства / О.В. Гурман, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.93

Бізнес-планування як інструмент розвитку підприємства / Ж.М. Жигалкевич, А.М. Грубар // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.89

Сучасний стан і тенденції розвитку промислових підприємств України / О.В. Станіславський, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.122.

Сучасні підходи до комплексу маркетингових комунікацій / П А. Прокопченко, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.118.

Планування розвитку квазіінтеграційних структур /  С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Матеріали VІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса, 28 травня 2018). ¾ Одеса: ОНПУ, 2018 – 242 с. – С. 191-193.

Посилення ринкових позицій підприємств на основі квазіінтеграції /  С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 28-30 вересня 2017 року / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТЕРИТОРІЯ, 2017. – 212 с. – С. 169-170.

Бізнес-план як основа підприємницької діяльності / Ж.М.Жигалкевич, В.Є. Чухліб //  Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ ІВсеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2017. – 112 с. – С.71

Ринкові передумови створення квазіінтеграційних структур /  С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 352 с. – С. 277-278.

Approaches to modeling integrated corporate structures / Zh.Zhygalkevych // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – В 2 т. – Т.1. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 197 с. – С.51

Інформаційні технології в управлінні підприємством / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2016. – 104 с. – С.23.

Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2015. – 104 с. – С.346-381

Підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств як фактор конкурентоспроможності підприємства / Ж.М. Жигалкевич, В.А. Горобець // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2015. – 104 с. – С.38-44

Наукові підходи інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства / Ж.М. Жигалкевич, О.С. Пасько // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2015. – 104 с. – С. 85-89

Інституційний механізм розвитку кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність / Матеріали Х(ХХІІ) Міжнародної науково-практичної конференції , Київ, 13-14 березня 2014 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г.Герасимчук (відпов.ред.) та ін..]. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 158с.- С.76

Закономірності створення кластерів взаємодіючих підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 травня 2014 р. – 250 с. – С.124-125

Актуальність регіонального кластероутворення / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня, 2013. Київ. С.4. С.49-53

Clusters: development in Ukraine / М.А.Пічугіна, Ж.М. Жигалкевич // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність / Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції , Київ, 15-16 березня 2012 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г.Герасимук (відпов.ред.) та ін..]. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 240с.- 232 с.

Актуальність диверсифікації розвитку корпоративних утворень / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3-6 квітня 2012 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 204 с.

Актуальність формування інфраструктури інноваційної діяльності / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції, студентів та молодих учених, 1-2 березня 2012 Бердянськ, 2012

Підходи до визначення ефективності інноваційно-технологічного кластера / С.О. Солнцев, Ж.М. Жигалкевич // Управление развитием предпринимательства в современных условиях : материалы второй международной научно-практической конференции, 3-6 октября 2012 года. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – 206 с. – С. 164-165

Місія кластеризації взаємодіючих підприємств у Єврорегіонах / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2012 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – 262 с.

Актуальність кластероутворення взаємодіючих підприємств / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-24 листопада 2012 року). – В 3 т. – Т.3.- Донецьк: ТОВ «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – 139 с.- С.99-100.

Ефективність створення  кластерів взаємодіючих підприємств / Ж.М. Жигалкевич, М.А.Пічугіна // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-22 квітня 2011 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 192 с.

Підходи і принципи моделювання інноваційно-технологічних кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст]: Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 298 с. – С. 110.

Формування організаційно-економічних зв’язків кластер них утворень / Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством [Текст]: Матеріали ІІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 358 с. – С. 276–277.

Кластероутворююча місія інтеграції підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти [Текст]: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2011 року). – Київ: УВОІ «Допомога», 2011. – 270 с. – С. 197–198.

Системність управління корпоративним підприємством / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації [Текст]: Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 13-14 травня 2011 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – 188 с. – С. 127.

Криза як фактор стимулювання інноваційної діяльності / Ж.М. Жигалкевич, О.Г.Богомол // Сучасні проблеми економіки і підприємництва [Текст]:/ Збірник наукових праць.- Випуск 5 (частина ІІ). Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2010. – 168 с. – С.79-82.

Можливості та загрози пов’язані зі вступом України в СОТ / Ж.М. Жигалкевич, А.С.Поліщук,К.О. Євсєєва // учасні проблеми економіки і підприємництва [Текст]:/ Збірник наукових праць.- Випуск 5 (частина І). Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2010. – 183 с. – С.35-38.

Інновація – провідний засіб антикризового менеджменту / Ж.М. Жигалкевич, А.С.Поліщук,К.О. Євсєєва // «Nauka I inowacja – 2010» Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 7-15 жовтня 2010 року. – Volum 2. Economizne nauki.: Przemysl. Nauka I studia – 112 str. – С. 19-24.

Логіко-структурне моделювання інноваційно-технологічних кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 груд. 2010 р. : В 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2010. – Т. 1.: Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації. – 2010. – 125 с. – С. 34–36.

Етапи формування машинобудівних кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. – К. : КНЕУ, 2010. – 377 [7] с. – С. 116–119.

ГМК України: вплив і наслідки фінансової кризи / Ж.М. Жигалкевич, О.В.Васенко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]:/ Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2009 р. – Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2009. – 237 с. – С.143.

Державне фінансування інноваційної діяльності підприємств України / Ж.М. Жигалкевич , Є.С.Полонська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2008 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. – 256 с. – С.47-48.

Проблеми розвитку малого бізнесу України / Ж.М. Жигалкевич, Т.С.Щербата // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2008 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. – 256 с. – С.165-166.

Управління інноваційною діяльністю підприємства / Ж.М. Жигалкевич // Дніпропетровськ: Соціально-економічні перспективи розвитку України, Зб. Матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції, 14 червня 2006 р. – Том 2. – Дніпропетровськ% Наука і освіта, 2006. – 108 с. – С.47-49

Стратегічні завдання кадрового менеджменту в умовах ринкової економіки України / Ж.М. Жигалкевич // Проблемы и перспективы развития транзиктивной экономики. Сб. материалов Всеукраинской научно-практической конференции, 20 декабря 2002 г. – Сімферополь: Таврия-Плюс, 2003. – 368 с. – С.21-23.

 

Методичні вказівки

Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 144 с.

Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 84 с.

Brief abstract of lectures of the discipline “Financial Management” for students of management and marketing faculty in field of knowledge 0306 “Management and Administration”, specialties: 7.03060101, 8.03060101 “Management of Organization and Administration”, 8.03060102 “Management of innovative activity”, 7.03060104, 8.03060104 “Management of external activity”; field of knowledge 1801 “Specific categories”, specialty 8.18010012 “Innovation Management”; field of knowledge 0305 “Economics and entrepreneurship” / Сoncluded.: Zhanna М. Zhygalkevych, Оlga V. Kamyanska. – K.: NTUU «KPI», 2015. – 57 p.

Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: О.В. Кам’янська, Ж.М. Жигалкевич – 18 с.

Дистанційний курс «Фінансовий менеджмент» / Ж.М. Жигалкевич// Гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ». Сертифікат  НМП№4044. http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.phpid=596

Фінансовий менеджмент: Конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.03060104, 8.03060104    «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії  спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»; напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / О.В. Кам’янська, Ж.М. Жигалкевич // НТУУ «КПІ», електронне видання, 2014 р.

Фінансовий менеджмент: метод. Вказівки до Практичних занять  для студ. Ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготов. 0502 «Менеджмент» спец. 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»; 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки „Специфічні категорії” спец. 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» / О.В. Кам’янська, Ж.М. Жигалкевич, К.О. Бояринова // НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК „Політехніка”, 2009 р. – 60 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич // К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 44 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіка підприємства»  / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич // Електронний засіб навчального призначення,  НМУ № Е19/10-398,  44 стор, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 червня 2010 р., протокол №10.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / Ю.В. Каракай, К.О. Бояринова, І.П. Малик, Ж.М. Жигалкевич // К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 60 с.

Менеджмент організацій: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт / Менеджмент організацій: метод. вказівки до викон. Та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалав» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / Л.Є. Довгань, І.П. Малик, К.О. Бояринова, Ж.М. Жигалкевич, Л.Л. Ведута // К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 60 с.

Методичні вказівки до підготовки та складання  комплексного державного екзамену  для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальностей: 8.050201, 7.050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційних рівнів:  «магістр», «спеціаліст» / Уклад.: Ю.В. Каракай, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко, С.О. Пермінова, Ж.М. Жигалкевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. — 72 с.