[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Жалдак Ганна Петрівна

Освіта: Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціалізація «менеджер-економіст»

Студенту:

 

Вчений ступінь Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», захистила дисертацію на тему: «Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств»

Економіка та фінанси підприємства:

План практичних занять

Перелік екзаменаційних питань

Управління організаційним розвитком підприємств:

Тематика практичних занять

Екзаменаційні питання 

Менеджмент стартап-проектів

Монографія: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26196

Вчене звання немає
Наукова діяльність: біля 80 публікацій, з них 60 наукових (біля 30 у фахових виданнях), 2 монографії (у співавторстві), 6 методичних рекомендацій
Наукові інтереси:  інноваційний розвиток, соціальний капітал, цифрова економіка

Науково-методична діяльність

Монографії

 1. Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л. П. Артеменко, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чупріна, Г. П. Жалдак. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с.
 2. Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств / А. Р.Дунська, Г. П. Жалдак. – К.: Кондор, 2017. – 232 с.

 

2019 р. 

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Шульгіна Л. М., Жалдак Г. П. Впровадження міжнародних харчових стандартів в Україні. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 301-310. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-47.

 

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Жалдак Г.П., Бичовська А.А. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективного розвитку підприємств. Європейськиц науковий журнал Економічних та фінансових інновацій, 2019. № 2 (4). С. 4-13. (наукометричні бази – Index Copernicus)
 2. Жалдак Г.П. Розвиток стартапів в Україні. Інфраструктура ринку, 2019. № 32. С.109-114
 3. Zhaldak H., Shulgina, L., Klisinski J. FOOD STANDARDS: UKRAINIAN REALITIES AND EUROPEAN REQUIREMENTS (ECONOMIC CONTEXT). “International Marketing and Management of Innovations, 2019. №4. DOI: http://immi.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2019/10/IMMI_13_2019.pdf

В інших наукових виданнях

 1. Жиренкова Є.С. Жалдак Г. П. CТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 11

 

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Павленко А.О., Жалдак Г. П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 80-
 2. Бичковська А.А. Жалдак Г.П. Інноваційний маркетинг як інструмент ефективної діяльності підприємства. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 102.
 3. Бичковська А.А. Жалдак Г.П. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективної діяльності інноваційного підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 11
 4. Жалдак Г.П. Пушкарьов М. О. Технологічна модернізація як основа забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 17.

Методичні рекомендації:

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до проведення практичних занять для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,36 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30073

2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до вивчення дисципліни для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 742,62 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. – Назва з екрана https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30074

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 905,4 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 32 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30075

2018 р. 

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Жалдак Г.П. Перспективи розвитку ринку хмарних технологій в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 4 (15). С. 445-448. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/72.pdf.
 2. Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Цінова еластичність попиту як основа прийняття ефективних управлінських рішень. / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск 10. 2016. – С. 12-16
 3. Жалдак Г. П. Місце соціально-економічного механізму в системі управління підприємством / Г. П. Жалдак // Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016. – №4. – С. 62-67.
 4. Жалдак Г. П.,Шульгіна Л. М. Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС / Г. П. Жалдак, Л. М. Шульгіна // Бізнес Інформ. 2016. – №9 . – С. 251-257.
 5. Shulgina, L., Zhaldak,A. (2016) Knowledge Management in Developmen to fEU and NATO Marketing Standards in Ukrainian Business. World Scientific News. Retrievedfromhttp://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-611-627.pdf
 6. ZHALDAK H., SHULGINA L., 2016, EU experience in the formation of Ukraine marketing standards, Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, pp. 477-490; ISBN 978-80-906210-0-8, [In English].
 7. Жалдак Г. П., Шульгіна Л. М. Маркетингові стандарти підприємств та ВНЗ: Україна та ЄС. / Г. П. Жалдак, Л. М. Шульгіна // Проблеми економіки. 2016. №4. С. 28-34. http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-4_0-pages-28_34.pdf

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Zhaldak Н., ShulginaL., Mynarzova M. Priorities of Ukrainian Marketing Standards Development in the Context of EU Integration Processes Challenges // Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2018, pp. 1621-1628. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X. Available: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2018_Proceedings.pdf
 2. Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. SYSTEM APPROACH TO HARMONIZATION OF STANDARDS – GUARANTEE OF SUCCESS OF EUROPEAN MODELS OF BUSINESS IN UKRAINE . ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ “КПІ”. 2018. Випуск № 15.
 3. SHULGINA L., ZHALDAK A., OKRĘGLICKA M., The need of developing the educational standards to stimulate entrepreneurial orientation of university students in Ukraine and Poland, (in:) Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, nr 1, http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_1/epm2017_1_1.pdf, ІSSN 2311-6293
 4. Кондратюк А. Жалдак Г. Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2016. – С.121-129
 5. Дунська А.Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Актуальні проблеми економіки. –  К. : ТОВ «Наш формат». –  – № 3 (165). – С. 232–240.
 6. Жалдак Г. П. Формалізація дії соціально-економічного механізму в системі інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. БізнесІнформ. – 2015. – С.122-127

 В інших наукових виданнях

 1. Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА ЄС // ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХХІ СТОЛІТТІ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – С. 646-657

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Zhaldak Н., PrudkiуV. TOP UKRAINIAN INDUSTRIES FOR INVESTMENT: NEW REALITIES AND OPPORTUNITIES: Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва»: (м. Одеса, 2 червня 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. – С.30-34
 2. Лисогуб Д.В., научный руководитель Жалдак А.П. Актуальные проблемы развития валютного рынка Украины. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» 12-13 квітня 2016 р. – С. 424.
 3. Скляр А.Ю., Жалдак Г.П. Необхідність фінансового менеджменту в забезпеченні управлінських процесів суб’єкта господарювання. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 8груд. 2016р., Частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016 . – С. 126-127.
 4. Жалдак Г. П. Соціальний капітал як інструмент управління економічними процесами у ХХІ столітті / Г. П. Жалдак // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріалиМіжнародноїнауково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 14-15 квітня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 156
 5. Жалдак Г. П. Основні проблеми зовнішньоекономічної безпеки України / Г. П. Жалдак // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2016р. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 31-32
 6. Шульгіна, Л.М. Аспекти та виклики впровадження стандартів ЄС і НАТО в Україні / Л.М. Шульгіна, Г.П. Жалдак // Маркетинг інновацій і інноваціїу маркетингу: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня – 1 жовтня 2016 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми: Ткачов О.О., 2016. – С. 244-245.
 7. Шульгіна, Л.М. Маркетингові стандарти ЄС та НАТО: чи досяжні вони для України? / Л.М. Шульгіна, Г.П. Жалдак // ХІ Міжнароднанауково-практична конференції «МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ» до 200-річчя Львівської політехніки, 3-5 листопада 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 55
 8. Жалдак Г. П. Методичний підхід до оцінювання елемент і в соціального капіталу машинобудівних підприємств // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ХНАДУ, 27 листопада 2015р. – Харків: ФОП Крамаренко Ю. М., 2015. – С. 35

Керівництво тезами

 1. Сич О. О., керівник Жалдак Г. П. “Ділові ігри як ефективний спосіб навчання менеджерів” // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. – НТУУ “КПІ” 2015. –  С. 48
 2. Шарай І. В. керівник Жалдак Г. П. Аутсорсинг в Укарїні: проблеми та перспективи розвитку // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. –  С. 79-80
 3. Тягур М. О. керівник Жалдак Г. П.  Тайм-менеджмент для раціоналістів і ірраціоналістів // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. –  С. 74-75
 4. Стацура А. П. керівник Жалдак Г. П. Ціна – головний регулятор попиту сучасних умов функціонування економіки України // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. – С. 72-73