Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Воржакова Юлія Петрівна

Освіта: Студенту:
Вчений ступінь
Вчене звання
Наукова діяльність:
Навички:

Асистент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.

Освіта:  Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Видавничо-поліграфічний інститут) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію – магістр з менеджменту організацій. Закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Факультет менеджменту та маркетингу), захистила дисертацію на тему:  «Формування конкурентної політики підприємств поліграфічної промисловості».

Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Менеджмент в телекомунікаціях», «Розробка стартап-проектів», «Управління персоналом».

Автор понад 30 наукових робіт та навчально-методичних праць, в.т.ч. 2 монографії (у співавторстві).

Наукові інтереси: управління персоналом, конкурентоспроможність підприємств, конкурентна політика промислових підприємств, розробка стартап-проектів, управління якістю, менеджмент в телекомунікаціях.

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : моногр. / Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.- 412 с. (Розділ 4.  Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. – С. 284-330).
 2. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : моногр. / [кол. авторів]: В. В. Дергачова, Н. О. Сімченко, К. О Бояринова. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 726 с. (Розділ 2, п. 2.2. Науково-методичні підходи до оцінювання стану розвитку підприємств. С. 89-109).

Наукові фахові видання України:

 1. Мохонько Г. А. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості / Г. А. Мохонько, Ю. П. Воржакова // Зб. наук. праць Черкаського держ. технол. ун. Серія: Економічні науки. – Черкаси, 2012. – № 30. – С. 190-197.
 2. Воржакова Ю. П. Основні складові формування конкурентної політики поліграфічного підприємства / Ю. П. Воржакова // Економіка Криму : наук.-практ. журнал. – Сімферополь, 2012. – № 3 (40).–С.241-245.
 3. Воржакова Ю. П. Сучасні підходи до формування конкурентної політики поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К., 2012. – № 28. – С. 53-63.
 4. Довгань Л. Є. Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Економіка та держава : наук. журнал. – К., 2013. – № 6. – С. 34-38.
 5. Довгань Л. Є. Поліграфічна промисловість України: сучасний стан та тенденції розвитку / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К., 2013. – № 10. – C. 139-144.
 6. Довгань Л. Є. Механізм формування конкурентної політики поліграфічних підприємств / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – № 4. – C. 32-40.

Інші наукові видання:

 1. Воржакова Ю. П. Сучасні аспекти конкурентоспроможності підприємств / Ю. П. Воржакова // : Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць IІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15 березня 2012 р. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 373-377.
 2. Довгань Л. Є. Зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Актуальні проблеми економіки та управління. – К., 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-4.pdf
 3. Довгань Л. Є. Особенности управления конкурентоспособностью малых предприятий / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Новые подходы в экономике и управлении : материалы II междунар. науч.-практ.конф., 15-16 сентября 2012 г. – Пенза, 2012. – С. 79-83.
 4. Воржакова Ю. П. Згуртованість колективу як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / Ю. П. Воржакова, Г. Д. Узлюк // Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 356-360.
 5. Воржакова Ю. П. Фінансові аспекти оцінювання конкурентної політики підприємства / Ю. П. Воржакова, І. В. Михайленко // Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2013 р.  – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 153-158.
 6. Воржакова Ю. П. Складові елементи конкурентної політики підприємства / Ю. П. Воржакова // Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квітня 2014 р. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – С. 37-41.
 7. Економічна безпека держави : міждисциплінарний підхід : моногр. / [кол. авторів] за наук. редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є. В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2013. (Розділ 4., п. 4.7. Забезпечення конкурентної політики підприємства в системі забезпечення економічної безпеки держави. С. 446-451.

Тези доповідей у матеріалах наукових конференцій:

 1. Воржакова Ю. П. Вплив науково-технічного співробітництва на конкурентоспроможність поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Міжнародне науковотехнічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали VІII всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 березня 2012 р.-К., 2012.- С. 133.
 2. Воржакова Ю. П. Вплив науково-технічного прогресу на конкурентоспроможність поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали XI міжнар. наук-практ. конф., 3-6 квітня 2012 р. – К., 2012.
 3. Воржакова Ю. П. Управління конкурентоспроможністю поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Облік, контроль і аналіз в управління підприємницькою діяльністю : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2012 р. – Черкаси, 2012. – Том 2, С. 86-88.
 4. Воржакова Ю. П. Потенційні можливості підприємства в контексті формування його конкурентної політики / Ю. П. Воржакова // Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку : матеріали V наук.-практ. конф., 27-29 вересня 2012 р. – Одеса,2012.–С.14-15.
 5. Воржакова Ю. П. Конкурентна політика як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Ю. П. Воржакова // Управление развитием предпринима-тельства в современных условиях : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф., 3-6 октября 2012р. – Євпаторія, 2012. – С. 79-80.
 6. Воржакова Ю. П. Використання клієнтоорієнтованого підходу при формуванні конкурентної політики на поліграфічних підприємствах / Ю. П. Воржакова // Економіка підприємства: теорія і практика: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 240-242.
 7. Мохонько Г. А. Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості / Г. А. Мохонько, Ю. П. Воржакова // Економіка – менеджмент – освіта: проблеми та перспективи взаємодії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовтня 2012 р. – Дрогобич, 2012. – С. 92-94.
 8. Воржакова Ю. П. Ефективність конкурентної політики поліграфічного підприємства / Ю. П. Воржакова // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции : матеріали междунар. науч.-практич. конф., 24-27 жовтня 2012 р. – Варшава, 2012. – С. 156-158.
 9. Воржакова Ю. П. Управління конкурентною політикою на поліграфічних підприємствах / Ю. П. Воржакова // Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств : матеріали  міжнар. наук.–практ. конф., 24-25 жовтня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 55-56.
 10. Воржакова Ю. П. Конкурентна політика в системі управління підприємством / Ю. П. Воржакова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2012 р. – К., 2012. – С. 27.
 11. Воржакова Ю. П. Брендинг у формуванні конкурентної політики поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // В2В маркетинг : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 лютого 2013 р. – К., – С. 118-119.
 12. Воржакова Ю. П. Значення науково-технічного співробітництва у формування конкурентної політики поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Міжнародне науковотехнічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали ІХ (ХХІ) всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2013 р. – К., 2013. – С. 182-183.
 13. Воржакова Ю. П. Використання ресурсно-потенціального підходу в оцінюванні конкурентної політики підприємств / Ю. П. Воржакова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали XІI міжнар. наук-практ. конф., 2-5 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 8.
 14. Довгань Л. Є. Особливості формування попиту на продукцію підприємств поліграфічної промисловості / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Розвиток сучасної освіти та науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали І міжнар. наук-практ. конф., 21-22 листопада 2013 р. – Дрогобич, 2013. – С. 40-43.
 15. Воржакова Ю. П. Техніко-технологічна база як складова механізму конкурентної політики підприємства поліграфічної промисловості / Ю. П. Воржакова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20 листопада 2013 р. – К., 2013. – С. 29.