[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Воржакова Юлія Петрівна

Освіта: Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Видавничо-поліграфічний інститут) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію – магістр з менеджменту організацій. Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Факультет менеджменту та маркетингу), захистила дисертацію на тему:  «Формування конкурентної політики підприємств поліграфічної промисловості». Навчальний посібник Проходження преддипломної практики

Інформаційно-комунікаційні технології

План практичних занять

РСО ІКТ

Силабус ІКТ

Силабус БК

Силабус WEB

Управління персоналом

План практичних занять

Розробка стартап-проектів

Методичка до виконання практичних робіт

Завдання для практичних

Вчене звання
Наукова діяльність: понад 60 публікацій, з них 15 у фахових виданнях ,2 монографії у співавторстві та 1 методичні вказівки
Навички:  – Аналіз і оцінка фінансово-економічної діяльності господарських суб’єктів;

– Аналіз мікро-, макросередовища господарських суб’єктів, визначення їх можливостей та загроз;

– Аналіз і оцінка конкурентоспроможності господарських суб’єктів і окремих продуктів;

– Аналіз кадрових ризиків, оцінка ефективності діяльності персоналу;

– Управління персоналом, підбір кадрів;

– Управління розвитком персоналу;

– Формування конкурентної політики підприємств.

Асистент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.

Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Менеджмент», «Розробка стартап-проектів», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Менеджмент стартап-проектів», «Управління персоналом».

Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Менеджмент в телекомунікаціях», «Розробка стартап-проектів», «Управління персоналом».

Наукові інтереси: управління персоналом, конкурентоспроможність підприємств, конкурентна політика промислових підприємств, розробка стартап-проектів, управління якістю, менеджмент в телекомунікаціях.

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : моногр. / Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.- 412 с. (Розділ 4.  Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. – С. 284-330).
 2. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : моногр. / [кол. авторів]: В. В. Дергачова, Н. О. Сімченко, К. О Бояринова. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 726 с. (Розділ 2, п. 2.2. Науково-методичні підходи до оцінювання стану розвитку підприємств. С. 89-109).

Наукові фахові видання України:

 1. Мохонько Г. А., Воржакова Ю. П. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості. Зб. наук. праць Черкаського держ. технол. ун. Серія: Економічні науки. Черкаси, 2012. № 30. С. 190-197.
 2. Воржакова Ю. П. Основні складові формування конкурентної політики поліграфічного підприємства. Економіка Криму : наук.-практ. журнал. Сімферополь. 2012. № 3 (40). С.241-245.
 3. Воржакова Ю. П. Сучасні підходи до формування конкурентної політики поліграфічних підприємств. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. К. 2012. № 28. С. 53-63.
 4. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України. Економіка та держава : наук. журнал. К. 2013. № 6. С. 34-38.
 5. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Поліграфічна промисловість України: сучасний стан та тенденції розвитку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». К. 2013. № 10. C. 139-144.
 6. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Механізм формування конкурентної політики поліграфічних підприємств. Актуальні проблеми економіки. К. 2014. № 4. C. 32-40.
 7. Воржакова Ю. П. Впровадження конкурентної політики у діяльність поліграфічних підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. К. 2016. № 13. С. 136-142.
 8. Воржакова Ю. П. Моделювання ефективності конкурентної політики залежно від вибору підходу до її формування. Журнал Київського університету ринкових відносин: економіка, бізнес-адміністрування, право. 2016. С. 145-152.
 9. Воржакова Ю. П. Оцінювання ефективності конкурентної політики поліграфічних підприємств. К.,”Підприємництво та інновації”, 2016. № 1. С. 68-74.
 10. Воржакова Ю. П. Становлення та еволюція наукових поглядів щодо поняття «кадрові ризики», К.,”Підприємництво та інновації”, 2018. № 5. С.76-86. URL: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/images/stories/journal/journal052018.pdf
 11. Воржакова Ю. П. Методи мінімізації кадрових ризиків. Херсон, Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Економічні науки», 2019. № 33. С.89-93. URL: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/101/98
 12. Воржакова Ю. П. Система управління кадровими ризиками. К.,”Підприємництво та інновації”, 2018. № 6. С. 41-48. URL: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/images/stories/journal/journal062019.pdf
 13. Воржакова Ю. П., Амелькина А. О. Побудова ефективної системи управління персоналом: сучасні та традиційні рішення. Вісник Волинського Інституту Економіки та менеджменту. 2019. № 23. С. 6-13.
 14. Воржакова Ю. П. Класифікація кадових ризиків покоління Z. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2019. № 16. С. 234-241. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182606
 15. Воржакова Ю. П., Амелькина А. О. Сучасний стан та перспективи розвитку видавничо-поліграфічної галузі України. Економіка та держава. 2019. №12. С. 104-108. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4471&i=18

Інші наукові видання:

18. Воржакова Ю. П. Сучасні аспекти конкурентоспроможності підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць IІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15 березня 2012 р. – К., НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. С. 373-377.

19. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління.  К., 2012. URL : http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-4.pdf

20. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Особенности управления конкурентоспособностью малых предприятий. Новые подходы в экономике и управлении : материалы II междунар. науч.-практ.конф., 15-16 сентября 2012 г. Пенза, 2012. С. 79-83.

21. Воржакова Ю. П., Узлюк Г. Д. Згуртованість колективу як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2013 р. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. С. 356-360.

22. Воржакова Ю. П., Михайленко І. В. Фінансові аспекти оцінювання конкурентної політики підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2013 р.  К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. С. 153-158.

23. Воржакова Ю. П. Складові елементи конкурентної політики підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квітня 2014 р. К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. С. 37-41.

24. Економічна безпека держави : міждисциплінарний підхід : моногр. / [кол. авторів] за наук. редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є. В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2013. (Розділ 4., п. 4.7. Забезпечення конкурентної політики підприємства в системі забезпечення економічної безпеки держави. С. 446-451.

25. Воржакова Ю. П., Пиктельова В. Управління кадровими ризиками на підприємстві з позиції різниці між поколіннями. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. № 13. ; Url – http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/167628/167328.

26. Мельник К. Г., Воржакова Ю. П. Система 5-S або як японська модель управління пов’язана  з HI-TECH. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. №13.; Url – http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/167625.

27. Воржакова Ю. П., Жиренкова Є. С. Шляхи управління кар’єрою та професійним зростанням на підприємстві. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. №13.; Url – http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/168672/168459.

28. Малишевська А. О., Воржакова Ю. П. Основні аспекти мотивації персоналу в епоху «Vuca» у контексті двофакторної теорії  Ф. Герцберга. Електронний збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» у 2019 р. Url – http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180672.

29. Мельник К. Г., Воржакова Ю. П. Ефективне управління персоналом з використанням технології блокчейн – міф чи реальність? Електронний збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» у 2019 р. Url – http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180670.

30. Воржакова Ю. П., Амелькина А. О. Вдосконалення системи управління персоналом на поліграфічних підприємствах з врахуванням теорії поколінь X, Y, Z. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. №14.; Url -http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/190484

Тези доповідей у матеріалах наукових конференцій:

31. Воржакова Ю. П. Вплив науково-технічного співробітництва на конкурентоспроможність поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Міжнародне науковотехнічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали VІII всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 березня 2012 р.-К., 2012.- С. 133.

32. Воржакова Ю. П. Вплив науково-технічного прогресу на конкурентоспроможність поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали XI міжнар. наук-практ. конф., 3-6 квітня 2012 р. – К., 2012.

33. Воржакова Ю. П. Управління конкурентоспроможністю поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Облік, контроль і аналіз в управління підприємницькою діяльністю : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2012 р. – Черкаси, 2012. – Том 2, С. 86-88.

34. Воржакова Ю. П. Потенційні можливості підприємства в контексті формування його конкурентної політики / Ю. П. Воржакова // Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку : матеріали V наук.-практ. конф., 27-29 вересня 2012 р. – Одеса,2012.–С.14-15.

35. Воржакова Ю. П. Конкурентна політика як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Ю. П. Воржакова // Управление развитием предпринима-тельства в современных условиях : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф., 3-6 октября 2012р. – Євпаторія, 2012. – С. 79-80.

36. Воржакова Ю. П. Використання клієнтоорієнтованого підходу при формуванні конкурентної політики на поліграфічних підприємствах / Ю. П. Воржакова // Економіка підприємства: теорія і практика: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 240-242.

37. Мохонько Г. А. Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості / Г. А. Мохонько, Ю. П. Воржакова // Економіка – менеджмент – освіта: проблеми та перспективи взаємодії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовтня 2012 р. – Дрогобич, 2012. – С. 92-94.

38. Воржакова Ю. П. Ефективність конкурентної політики поліграфічного підприємства / Ю. П. Воржакова // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции : матеріали междунар. науч.-практич. конф., 24-27 жовтня 2012 р. – Варшава, 2012. – С. 156-158.

39. Воржакова Ю. П. Управління конкурентною політикою на поліграфічних підприємствах / Ю. П. Воржакова // Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств : матеріали  міжнар. наук.–практ. конф., 24-25 жовтня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 55-56.

40. Воржакова Ю. П. Конкурентна політика в системі управління підприємством / Ю. П. Воржакова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2012 р. – К., 2012. – С. 27.

41. Воржакова Ю. П. Брендинг у формуванні конкурентної політики поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // В2В маркетинг : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 лютого 2013 р. – К., – С. 118-119.

42. Воржакова Ю. П. Значення науково-технічного співробітництва у формування конкурентної політики поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Міжнародне науковотехнічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали ІХ (ХХІ) всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2013 р. – К., 2013. – С. 182-183.

43. Воржакова Ю. П. Використання ресурсно-потенціального підходу в оцінюванні конкурентної політики підприємств / Ю. П. Воржакова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали XІI міжнар. наук-практ. конф., 2-5 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 8.

44. Довгань Л. Є. Особливості формування попиту на продукцію підприємств поліграфічної промисловості / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Розвиток сучасної освіти та науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали І міжнар. наук-практ. конф., 21-22 листопада 2013 р. – Дрогобич, 2013.  С. 40-43.

45. Воржакова Ю. П. Техніко-технологічна база як складова механізму конкурентної політики підприємства поліграфічної промисловості / Ю. П. Воржакова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20 листопада 2013 р. – К., 2013. – С. 29.

46. Воржакова Ю. П. Основні складові ресурсного підходу до формування конкурентної політики поліграфічних підприємств. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Листопад 2015 р.  С. 34.

47. Воржакова Ю. П. Підбір оптимального кола постачальників  у поліграфічній промисловості. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку. Хмельницький, 16-17 травня 2016 р., С.199-202.

48. Воржакова Ю. П.  Портфель кадрового ризику в системі управління персоналом. Міжнар.наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвику еконо-міки, обліку, менеджменту, фінансів та права». Полтава, 26 січня 2019 р., С. 144-147.

49. Воржакова Ю. П.  Роль кадрових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. XV Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 14 березня 2019.

50. Амелькина А. О., Воржакова Ю. П. Основні тенденції розвитку персоналу сучасних підприємств. Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва” ДонНТУ. Покровськ. 27.03.2019. Url – http://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/142/1/Збірник%20конференції%202019.pdf.

51. Піктельова В., Воржакова Ю. П. Особливості управління поколінням Z на підприємстві. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством». Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 11.04.2019.

52. Воржакова Ю. П., Якимчук О. І. Кадрові ризики в системі розвитком персоналу підприємства. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством». Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 11.04.2019.

53. Мельник К. Г., Воржакова Ю.П. Технологія блокчейн – як спосіб підвищення ефективності управління персоналом. Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 11 квітня 2019.

54. Воржакова Ю. П., Старовойтенко О. В. Корпоративні інформаційні системи як складова інформаційного менеджменту. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій. Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 18.12.2019.

55. Воржакова Ю. П., Савчук Т. Я. Особливості мотивації праці на поліграфічних підприємствах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ, ФІНАНСИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ”, Львів, 26 жовтня 2019 року. С. 59-61.

56. Воржакова Ю. П., Савчук Т. Я. Застосування теорій мотивації у сучасному світі. IІI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY, Leipzig, Germany, October 25th, 2019. С. 1-4.

57. Воржакова Ю. П., Бояршин І. І. Одна з головних помилок при створенні нового стартап проекту. Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції ” Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки”.  Київ, 27–28 грудня 2019 р. С. 142-144.

58. Воржакова Ю. П., Дорошенко Л. Ю. Як презентувати стартап проект, щоб вразити інвестора. Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції ” Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки”.  Київ, 27–28 грудня 2019 р. С. 146-148.

59. Воржакова Ю. П., Верченко М. С. Мотивація персоналу при використанні KPI. Матеріали Х Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Освіта і наука в Україні:
шляхи розвитку та напрямки взаємодії”. Київ. 27 – 28 грудня 2019 року. С. 15-17.

Методичні вказівки:

60. Дунська А. Р., Воржакова Ю. П., Жалдак Г. П., Копішинська К. О. Проходження переддипломної практики. Навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,спеціальності 073 «Менеджмент», спеціа-лізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування»,«Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій»,«Логістика».К.2018.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID ID: 0000-0002-0521-3318