Четвер , 18 Жовтень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Професорсько-викладацький склад

Дергачова Вікторія Вікторівна
Завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор, керівник Літньої школи факультету менеджменту та маркетингу. Керівник наукового напряму «Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 в КПІ ім.Ігоря Сікорького. Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Економічний вісник КПІ ім.Ігоря Сікорького».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародними організаціями», «Міжнародна економічна інтеграція».
Автор більше 200 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 12 монографій (одноособова та у співавторстві), 6 підручників та навчальних посібників.
Наукові інтереси: глобалізація за умов циклічності розвитку світової економіки, міжнародна економічна діяльність України, інтеграційні пріоритети розвитку економіки України, інтеграція у Європейський простір.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/dvv70

E-mail: v.dergachova@kpi.ua

Ляшенко Олександра Миколаївна
Доктор економічних наук, професор.

Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Управлінський консалтинг», «Основи менеджменту», «Антикризисне управління».
Автор понад ___ наукових праць, у тому числі __ монографій, підручників, посібників.
Наукові інтереси:
Intellect:

E-mail: lan911@ukr.net

Шульгіна Людмила Михайлівна
 Доктор економічних наук, професор, керівник наукового гуртка «Маркетинг інновацій промислового підприємства». Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Маркетинг інновацій», «Маркетинг персоналу», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства».
 Автор та співавтор більш ніж 270 наукових і навчально-методичних друкованих праць.
Наукові інтереси: маркетингова діяльність підприємств, маркетинг інновацій, маркетинг персоналу, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації та цінова політика підприємств, стратегічне управління економічним розвитком.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hlm5

E-mail: shulm@ukr.net, l.shulgina@kpi.ua

smolar

Смоляр Любов Гаврилівна
Кандидат економічних наук, професор.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Управління інноваціями».
Автор та співавтор понад 300 наукових і навчально-методичних друкованих праць.
Наукові інтереси: розвиток теорії інноваційного менеджменту, стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств, управління знаннями, креативний менеджмент, мережні форми міжфірмового співробітництва.

E-mail: lgsm@mail.ru

Довгань Людмила Євгенівна
 Професор кафедри, кандидат економічних наук.
Навчальні курси , які читались останні п’ять років: «Менеджмент організацій», «Управління людськими ресурсами», «Теорія організації», «Управління персоналом», «Менеджмент персоналу».
 Автор понад 300 праць.
Наукові інтереси: менеджмент організацій, корпоративне управління, креативний менеджмент, управління людськими ресурсами.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/dle

E-mail: dovganle@gmail.com, l.dovhan@kpi.ua
Жигалкевич Жанна Михайлівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник завідувача кафедри з загальних питань. Вчений секретар факультету менеджменту та маркетингу. Адміністратор сайту кафедри. Відповідальна за напрямок “друга освіта – бакалавр”. Куратор гр. УІ-81. Профорг кафедри.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Фінансовий менеджмент», «Бізнес-планування», «Управління інноваціями», «Організаційне проектування».
 Автор біля 100 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч.: 3 монографій (у співавторстві), 1 навчального посібника (у співавторстві).
Наукові інтереси: кластероутворення, розвиток корпоративних структур, інноваційна діяльність підприємств, конкурентоспроможність підприємств, квазіінтеграційні структури, управління фінансами на підприємстві, управління стартап-проектами.
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua
Intellect: http://intellect.management.fmm.kpi.ua/profile/zzm
E-mail: zh.zhygalkevych@kpi.ua, zhygalkevych@gmail.com

Дунська Алла Рашидівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Керівник навчально-методичною роботою кафедри .
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Мікроекономіка», «Зовнішньоекономічна
діяльність підприємств», «Менеджмент міжнародної діяльності підприємств», «Управління організаційним розвитком підприємств».
 Автор близько 100 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, формування інноваційних механізмів розвитку промислових підприємств, мікроекономічне моделювання, соціальні аспекти інноваційного розвитку.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/dar1,

E-mail: alsu@i.ua,a.dunska@kpi.ua

Бояринова Катерина Олександрівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

Керіник науковою роботою кафедри.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Інноваційний менеджмент», «Менеджмент стартап-проектів», «Основи бізнесу»
 Автор 49 наукових робіт та 16 навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком промислових підприємств, національна інноваційна система, інноваційна політика на макро-, мікро- рівнях, управління розробкою і освоєнням виробництва інноваційної продукції.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/bko19

E-mail: boyarinovaea@ukr.net

Кравченко Марина Олегівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Керівник секції «Менеджмент  інвестицій та інновацій».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Управління ризиками», «Менеджмент стартап-проектів», «Регулювання інноваційної діяльності», «Проектне управління економічних систем».
 Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: управління економічною стійкістю промислових підприємств, управління інноваційним розвитком підприємств, управління державними підприємствами, управління інноваційною активністю персоналу, управління проектами.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kmo105

Манаєнко Ірина Миколаївна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Керівник секції «Менеджмент міжнародного бізнесу».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): Регіональна економіка», «Міжнародні економічні відносини».
 Автор понад 60 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: регіональний розвиток, розвиток міжнародних економічних відносин, тенденції міжнародної трудової міграції, напрями співпраці Україна-ЄС, інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток, специфіка розвитку підприємств електроенергетики.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/vim10

luccenko

Луценко Ірина Сергіївна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції «Логістика», керівник наукового гуртка «Логістичний менеджмент».
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Логістика», «Управління якістю», «Управління ланцюгами поставок».
  Автор більше 50 наукових та науково-методичних друкованих праць.
Наукові інтереси: логістика, функціональна логістика, суспільна логістика, екологістика, управління каналами розподілу, рециклінг, управління якістю, моделі досконалости організацій.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/lis6

E-mail: lutsenkois0802@gmail.com
malik

Голюк Вікторія Ярославівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції «Менеджмент і бізнес-адміністрування»
Навчальні курси (2016/2017 н.р.):«Фінанси, гроші та кредит»; «Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції».
Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць
Наукові інтереси: грошово-кредитна політика, інфляція, економічний розвиток держави.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/gvy2

E-mail: tavika@ukr.net

Малик Ірина Петрівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук.
Навчальні курси 2017-2018 навчальний рік: «Корпоративне управління», «Менеджмент», «Менеджмент організацій», «Управлінське консультування».
 Автор близько 100 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: корпоративне управління, інформаційна економіка, корпоративна соціальна відповідальність, управлінське консультування.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/mip8

E-mail: i.malyk@kpi.ua
pichugina

Пічугіна Марина Анатоліївна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції по роботі з іноземними студентами.
Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Міжнародний менеджмент», «Кроскультурний менеджмент», «Самоменеджмент», «Основи управління сучасними організаціями».
 Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 2 монографій (у співавторстві).
Наукові інтереси: управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств, розвиток міжфірмової кооперації, економічна безпека підприємств, психологія управління.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/pma19

E-mail: pichuginam@ukr.net

Артеменко Ліна Петрівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.  Відповідальна за заочну магістратуру кафедри менеджменту.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Стратегічне управління», «Конкурентоспроможність в інноваційній діяльності», «Project management», «Теорія і методологія менеджменту» (PhD).
 Автор більш ніж 180 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 4 колективних монографій, 35 статей у наукових фахових виданнях, 4 навчальних посібників.
Наукові інтереси: стратегічне управління, конкурентоспроможність промислових підприємств, економічна безпека підприємств, сучасний менеджмент.
Наукові інтереси: стратегічне управління, конкурентоспроможність промислових підприємств, економічна безпека підприємств, сучасний менеджмент.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/alp

E-mail: tarlin@ukr.net, l.artemenko@kpi.ua

savickaya

Савицька Олена Миколаївна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Заступник керівника секції «Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування». Відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри менеджменту. Відповідальна за організаційно-виховну та навчальну роботу студентів заочної форми навчання кафедри менеджменту. Куратор гр. УВ-42, УВз-41, УЗз-41, УВз-31, УЗз-31.
Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Контролінг», «Економічний аналіз», «Фінанси підприємств».
 Автор більше 90 наукових та науково-методичних праць, у тому числі з грифом МОН та НТУУ «КПІ».
Наукові інтереси: контролінг, фінансовий контролінг, фінанси підприємств, економічний аналіз, фінансовий аналіз, бізнес-аналітика, системний аналіз, управління фінансами, управління ресурсним забезпеченням на підприємствах, управління витратами на підприємствах, економічна безпека підприємств, управління проектами, інноваційно-інвестиційна та фінансова діяльність підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/som73

E-mail: savickaya.en@gmail.com

Чупріна Маргарита Олександрівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Відповідальна за рейтингування науково-педагогічних працівників кафедри. Член робочої групи із перевірки методичного забезпечення кафедри.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Інформаційно-телекомунікаційні технології в бізнесі», «Менеджмент стартап-проектів», «Інноваційний менеджмент».
 Автор більше 90 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій (у співавторстві), 2 підручника та посібника (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).
Наукові інтереси: забезпечення результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку України, функціонування інноваційного механізму управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України, інформаційно-документаційні аспекти управлінської діяльності, ІКТ в бізнесі, управління діловими комунікаціями.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hmo20

E-mail: ma.сhuprina@gmail.com
shkrobot-680x1024

Шкробот Маріна Володимирівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Відповідальний кафедри по електронній системі «Кампус».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Організаційне проектування», «Менеджмент стартап-проектів», «Управління персоналом».
 Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 4 монографій (з них 3 у співавторстві).

Стипендиат прогами ім. Лейна Кіркланда у 2016/2017 н.р., Республіка Польща (м. Вроцлав, Вроцлавський університет, керівник Prof. dr. hab. Witold Kwaśnicki)
Наукові інтереси: менеджмент організації, стратегічне управління, державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, економіка інноваційного підприємства, стратегічна модернізація гідроелектроенергетики, форсайт.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hmv17

E-mail: shkrobotmarina@ukr.net
gook3

Гук Ольга Володимирівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Вчений секретар кафедри.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Економіка підприємства», «Розробка стартап-проектів»,  «Інвестиційне забезпечення інноваційних проектів».
 Автор понад  150 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 1 навчальний посібник з грифом МОН, 1 підручник з грифом МОН, 5 навчальних посібників з грифом університету, 4 монографій (у співавторстві).

Наукові інтереси: економічна безпека підприємств в умовах сьогодення, управління ризиками венчурний бізнес, запобігання банкрутству підприємств, інноваційна діяльність підприємства.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/gov103

E-mail: olgaguk@ukr.net

Мохонько Ганна Анатоліївна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Відповідальна за організацію проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». Куратор гр.УЛ-81.
Навчальні курси (2018/2019 н.р): «Управління проектами», «Менеджмент стартап-проектів».
 Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. є співавтором навчального посібника з грифом МОН «Маркетинговий менеджмент видавничої продукції»,  підручника «Управління проектами», 7 монографій та 3навчальних посібників.
Наукові інтереси: управління проектами, стратегічна стійкість підприємства, забезпечення стійкості підприємства, економіка поліграфічних підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/mga2

E-mail: mokhonkoa@gmail.com
kocko

Коцко Тарас Аркадійович
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук,  керівник наукового напряму «Управління розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень»
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Економічна політика», «Операційний менеджмент», «Екологічний менеджмент», «Управління бізнес-процесами», «Інноваційний менеджмент».
Автор більше 70 наукових та 30 навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: проблеми розвитку енергетичних ринків, економічна безпека територіальних утворень, економічна політика структурних трансформацій, сталий розвиток економіки.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kta18

E-mail: t.kotsko@kpi.ua, tkotsko@gmail.com
sytnik

Ситник Наталія Іванівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат біологічних наук. Відповідальна за проведення практики, профорієнтацію та працевлаштування студентів.
 Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Основи наукових досліджень», «Менеджмент стартап проектів», «Управління персоналом».
 Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій, 4 навчальних посібників (один одноособовий).
Наукові інтереси: управління знаннями, розвиток креативно-інноваційного потенціалу підприємств, управління персоналом інтелектуальних організацій.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/sni6

E-mail: natalia_sytnik@ukr.net, n.sytnik@kpi.ua

Пермінова Світлана Олександрівна
 Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук. Відповідальний за ректорський контроль студентів 4 курсу
Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Патентознавство та інтелектуальна власність», «Державне та регіональне управління», «Інноваційний менеджмент», «Педагогіка вищої школи».
 Автор більше 80 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 1 колективної монографії, 2-х колективних навчальних посібників, 1 навчального посібника у співавторстві.
Наукові інтереси: державне управління вищою освітою, підготовка фахівців у вищій школі, управління інтелектуальним капіталом підприємства.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/pso22

E-mail: svitlanaperminova@gmail.ru
lazorenko

Лазоренко Таїсія Василівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Відповідальна за методичну роботу на кафедрі.
Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Міжнародна торгівля», «Менеджмент», «Менеджмент в енергетиці», «Основи менеджменту», «Маркетинг та адміністрування».
 Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць.
Наукові інтереси:конкурентоспроможність підприємств, управління якістю, зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/ltv10

E-mail: taisa-@ukr.net
kuznecova

Кузнєцова Катерина Олександрівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Відповідальна за заочну магістратуру кафедри менеджменту.
Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне економічне право», «Управління операціями з експорту-імпорту», «Економіка підприємства», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств».
 Має близько 45 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них 6 у фахових виданнях та участь у 4 колективних монографіях).
Наукові інтереси: енергетична безпека, конкурентоспроможність енергетичних підприємств, реформування енергетичного ринку, міжнародна економічна діяльність України.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kko32

E-mail: kuznietsova.k@gmail.com
Kopyshynska

Копішинська Катерина Олександрівна
Старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Відповідальна за бібліотечний фонд кафедри та міжнародну мобільність студентів.
Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Інноваційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент, менеджмент стартап-проектів», «Управління операціями з експорту-імпорту», «Бізнес-планування».
Має близько 40 наукових публікацій.
Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком підприємств, інноваційні системи мікро- та макрорівня, інтелектуальний капітал.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kko32

E-mail: kopishynska@ukr.net

Чорній Вікторія Валеріївна
 Старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Міжнародна торгівля», «Основи управління сучасними організаціями», «Фінанси підприємства», «Фінанси, гроші та кредит».
 Має близько 36 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них 5 у фахових виданнях та участь у 2 колективних монографіях).
Наукові інтереси: іноземне інвестування, фондовий ринок, фінанси піжприємства, міжнародна торгівля.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hvv52

E-mail: lukashpost@gmail.com

Жалдак Ганна Петрівна
Старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.
Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Мікроекономіка», «Основи менеджменту», «Фінансовий менеджмент».
Має близько 35 наукових публікацій у межах України та за кордоном (із них 8 у наукових фахових виданнях та участь у 3 колективних монографіях).
Наукові інтереси:інноваційний розвиток, соціальний капітал, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, мікроекономічне моделювання.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/zgp2

E-mail: ann17@i.ua
shehovcova

Салоїд Станіслав Васильович
Старший викладач кафедри, відповідальний секретар відбіркової комісії ФММ, заступник декана з навчально-виховної роботи.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): Правознавство, основи права, трудове право, господарське право, адміністративне право, міжнародне економічне право.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/sni6

E-mail: s_saloid@ukr.net
veduta-min

Ведута Людмила Леонідівна
 Старший викладач кафедри. Відповідальна за організацію ДЕК, відповідальна за підвищення кваліфікації викладачів.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Управління персоналом», «Менеджмент організацій».
 Автор більше 30 наукових та науково-методичних праць.
 Наукові інтереси: менеджмент організацій, кадровий менеджмент, менеджмент персоналу, бізнес-планування.

 Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hia10

 E-mail: shia@meta.ua

Бондар Валерія Юріївна
Асистент кафедри. Аспірант. Відповідальна за організаційну роботу кафедри, адміністратор сайту літньої школи.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Основи менеджменту», «Менеджмент стартап-проектів», «Управління портфелем проектів та програм»
Автор біля 8 наукових праць
Наукові інтереси: зовнішньоекономічна діяльність підприємств, експортоорієнтований розвиток, управління проектами

E-mail: bondar_valeriya@ukr.net

Воржакова Юлія Петрівна
Асистент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.):

Наукові інтереси:

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/vyp4

E-mail: juliyav@meta.ua