Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Професорсько-викладацький склад

Дергачова Вікторія Вікторівна
Завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор, має технічну та економічну освіту. Керівник аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.02 та 08.00.04. Підготувала п’ять кандидатів наук. Наразі є керівником одного докторанта та п’ятьох аспірантів.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 із захисту дисертацій у НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Член редакційної колегії збірників наукових праць «Економічний вісник» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міжнародного університету фінансів МОН України «Підприємництво та інновації», Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці».
Автор та співавтор понад 250 наукових праць, зокрема, підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій та наукових статей.
Наукові інтереси: глобалізація за умов циклічності розвитку світової економіки, міжнародна економічна діяльність України, інтеграційні пріоритети розвитку економіки України, інтеграція у Європейський простір.

  E-mail: dergacheva.viktoria@gmail.com

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/dvv70

    
smolar

Смоляр Любов Гаврилівна
Кандидат економічних наук, професор.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Інноваційний менеджмент».
Автор та співавтор понад 300 наукових і навчально-методичних друкованих праць.
Наукові інтереси: розвиток теорії інноваційного менеджменту, стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств, управління знаннями, креативний менеджмент, мережні форми міжфірмового співробітництва.

Жигалкевич Жанна Михайлівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник завідувача кафедри з загальних питань. Вчений секретар факультету менеджменту та маркетингу. Адміністратор сайту кафедри. Відповідальна за напрямок “друга освіта – бакалавр”. Куратор гр. УІ-81. Профорг кафедри.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Фінансовий менеджмент», «Організація інтеграційних структур», «Бізнес-планування», «Інноваційний менеджмент», «Основи менеджменту».
 Автор біля 100 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч.: 4 монографії (у співавторстві), 1 підручника (у співавторстві), 1 навчального посібника (у співавторстві).
Наукові інтереси: формування квазіінтеграційних структур, кластероутворення, цифрова економіка, діджиталізація управління,  фінансовий менеджмент, фондові ринки, стартап проекти.
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua
Intellect: http://intellect.management.fmm.kpi.ua/profile/zzm
E-mail: zh.zhygalkevych@kpi.ua, zhygalkevych@gmail.com

Дунська Алла Рашидівна
 Професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук. Керівник навчально-методичною роботою кафедри .
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Мікроекономіка», «Зовнішньоекономічна
діяльність підприємств», «Управління організаційним розвитком підприємств».
 Автор близько 200 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, формування інноваційних механізмів розвитку промислових підприємств, мікроекономічне моделювання, соціальні аспекти інноваційного розвитку.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/dar1,

E-mail: alsu@i.ua,a.dunska@kpi.ua

Бояринова Катерина Олександрівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

Керіник науковою роботою кафедри.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Інноваційний менеджмент», «Менеджмент стартап-проектів», «Основи бізнесу»
 Автор 49 наукових робіт та 16 навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком промислових підприємств, національна інноваційна система, інноваційна політика на макро-, мікро- рівнях, управління розробкою і освоєнням виробництва інноваційної продукції.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/bko19

E-mail: boyarinovaea@ukr.net

Кравченко Марина Олегівна
Професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук. Керівник секції «Менеджмент  інвестицій та інновацій».
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Управління ризиками», «Менеджмент стартап-проектів», «Регулювання інноваційної діяльності», «Проектне управління економічних систем».
 Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: управління економічною стійкістю промислових підприємств, управління інноваційним розвитком підприємств, управління державними підприємствами, управління інноваційною активністю персоналу, управління проектами.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kmo105

Манаєнко Ірина Миколаївна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Керівник секції «Менеджмент міжнародного бізнесу».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): Регіональна економіка», «Міжнародні економічні відносини».
 Автор понад 60 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: регіональний розвиток, розвиток міжнародних економічних відносин, тенденції міжнародної трудової міграції, напрями співпраці Україна-ЄС, інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток, специфіка розвитку підприємств електроенергетики.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/vim10

luccenko

Луценко Ірина Сергіївна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції «Логістика», керівник наукового гуртка «Логістичний менеджмент».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Логістика», «Міжнародні транспортно-логістичні системи», «Управління ланцюгами поставок», «Наукова робота за темою магістерської дисертації».
  Автор понад 100 наукових та науково-методичних друкованих праць.
Наукові інтереси: логістика, функціональна логістика, суспільна логістика, екологістика, управління каналами розподілу, рециклінг, управління якістю, моделі досконалости організацій.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/lis6

E-mail: lutsenkois0802@gmail.com
malik

Голюк Вікторія Ярославівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції «Менеджмент і бізнес-адміністрування»
Навчальні курси (2019/2020 н.р.):«Фінанси, гроші та кредит»; «Управління кредитно-розрахунковими і валютними операціями»; «Управління валютними операціями»; «Тренди та моделі розвитку світової економіки».
Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.
Наукові інтереси: грошово-кредитна політика, інфляція, економічний розвиток держави.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/gvy2

E-mail: tavika@ukr.net
gook3

Гук Ольга Володимирівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Вчений секретар кафедри.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Економіка та фінанси підприємства», «Розробка стартап-проектів»,  «Інвестиційне забезпечення інноваційних проектів».
 Автор понад  160 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 1 навчальний посібник з грифом МОН, 1 підручник з грифом МОН, 6 навчальних посібників з грифом університету, 4 монографій (у співавторстві).

Наукові інтереси: економічна безпека підприємств в умовах сьогодення, венчурний бізнес, інноваційна діяльність підприємства, розробка стартап-проектів, інвестиційне забезпечення інноваційних проектів.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/gov103

E-mail: olgaguk@ukr.net
pichugina

Пічугіна Марина Анатоліївна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Керівник секції по роботі з іноземними студентами.
Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Міжнародний менеджмент», «Кроскультурний менеджмент», «Самоменеджмент», «Основи управління сучасними організаціями».
 Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 2 монографій (у співавторстві).
Наукові інтереси: управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств, розвиток міжфірмової кооперації, економічна безпека підприємств, психологія управління.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/pma19

E-mail: pichuginam@ukr.net

Артеменко Ліна Петрівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.  Відповідальна за заочну магістратуру кафедри менеджменту.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Основи управління сучасними організаціями», «Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства», «Конкурентоспроможність в міжнародному бізнесі», «Конкурентоспроможність в інноваційній діяльності», «Розробка стартап-проектів», «Project management».
 Автор більш ніж 200 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 4 колективних монографій, 35 статей у наукових фахових виданнях, 4 навчальних посібників.
Наукові інтереси: стратегічне управління, конкурентоспроможність промислових підприємств, економічна безпека підприємств, сучасний менеджмент.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/alp

E-mail: tarlin@ukr.net, l.artemenko@kpi.ua

savickaya

Савицька Олена Миколаївна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри менеджменту. Заступник керівника секції «Логістика». Куратор груп: УВ-81мп, УЛ-71.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Контролінг», «Економічний аналіз».
 Автор більше 120 наукових та науково-методичних праць, у тому числі з грифом МОН та НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Наукові інтереси: бізнес-аналітика, контролінг, фінансовий контролінг, фінанси підприємств, економічний аналіз, фінансовий аналіз, системний аналіз, управління фінансами, управління ресурсним забезпеченням на підприємствах, управління витратами на підприємствах, економічна та фінансова безпека суб’єктів господарювання, управління проектами, інноваційно-інвестиційна та фінансова діяльність підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/som73

E-mail: savickaya.en@gmail.com

Чупріна Маргарита Олександрівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Відповідальна за рейтингування науково-педагогічних працівників кафедри. Член робочої групи із перевірки методичного забезпечення кафедри.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Інформаційно-телекомунікаційні технології в бізнесі», «Менеджмент стартап-проектів», «Інноваційний менеджмент».
 Автор більше 90 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій (у співавторстві), 2 підручника та посібника (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).
Наукові інтереси: забезпечення результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку України, функціонування інноваційного механізму управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України, інформаційно-документаційні аспекти управлінської діяльності, ІКТ в бізнесі, управління діловими комунікаціями.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hmo20

E-mail: ma.сhuprina@gmail.com
shkrobot-680x1024

Шкробот Маріна Володимирівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Відповідальний кафедри по електронній системі «Кампус».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Організаційне проектування», «Менеджмент стартап-проектів», «Управління персоналом».
 Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 4 монографій (з них 3 у співавторстві).

Стипендиат прогами ім. Лейна Кіркланда у 2016/2017 н.р., Республіка Польща (м. Вроцлав, Вроцлавський університет, керівник Prof. dr. hab. Witold Kwaśnicki)
Наукові інтереси: менеджмент організації, стратегічне управління, державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, економіка інноваційного підприємства, стратегічна модернізація гідроелектроенергетики, форсайт.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hmv17

E-mail: shkrobotmarina@ukr.net

Мохонько Ганна Анатоліївна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Відповідальна за організацію проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». Куратор гр.УЛ-81.
Навчальні курси (2019/2020 н.р): «Проектний менеджмент», «Розробка стартап проектів».
 Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. є співавтором навчального посібника з грифом МОН «Маркетинговий менеджмент видавничої продукції»,  підручника «Управління проектами» та « Менеджмент стартап проектів» , 7 монографій та 3 навчальних посібників..
Наукові інтереси: проектний менеджмент, розробка стартап-проектів, стратегічна стійкість підприємства, забезпечення стійкості підприємства, економіка поліграфічних підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/mga2

E-mail: mokhonkoa@gmail.com
kocko

Коцко Тарас Аркадійович
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, заступник керівника секції «Менеджмент і бізнес-адміністрування», відповідальний за дипломне проектування студентів-бакалаврів заочної форми навчання, відповідальний за проведення олімпіад зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

Навчальні курси (2019/2020 н.р.):  «Операційний менеджмент», «Екологічний менеджмент», «Управління бізнес-процесами», «Sustainable development of society».
Автор більше 80 наукових та 30 навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: управління розвитком підприємств у умовах ресурсних обмежень, економічна безпека територіальних утворень, економічна політика структурних трансформацій, сталий розвиток економіки.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kta18

E-mail: t.kotsko@kpi.ua, tkotsko@gmail.com
sytnik

Ситник Наталія Іванівна
 Доцент кафедри менеджменту, кандидат біологічних наук. Відповідальна за проведення практики, профорієнтацію та працевлаштування студентів.
 Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Основи наукових досліджень», «Менеджмент стартап проектів», «Креативний менеджмент».
 Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій, 4 навчальних посібників (один одноосібний).
Наукові інтереси: управління знаннями, розвиток креативно-інноваційного потенціалу підприємств, управління персоналом інтелектуальних організацій, стартап проекти.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/sni6

E-mail: natalia_sytnik@ukr.net, n.sytnik@kpi.ua

Пермінова Світлана Олександрівна
 Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук. Відповідальний за ректорський контроль студентів 4 курсу.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Патентознавство», «Державне та регіональне управління», «Менеджмент стартап-проектів».
 Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 1 колективної монографії, 2-х колективних навчальних посібників, 1 навчального посібника у співавторстві.
Наукові інтереси: державне управління вищою освітою, підготовка фахівців у вищій школі, управління інтелектуальним капіталом підприємства.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/pso22

E-mail: svitlanaperminova@gmail.ru
lazorenko

Лазоренко Таїсія Василівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Відповідальна за методичне забезпечення на кафедрі.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Менеджмент».
 Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.
Наукові інтереси: конкурентоспроможність підприємств, управління якістю, зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/ltv10

E-mail: taisa-@ukr.net

Кузнєцова Катерина Олександрівна
Відповідальна за заочну магістратуру кафедри менеджменту. Заступник відповідального секретаря відбіркової комісії ФММ з прийому на магістратуру.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Менеджмент міжнародної діяльності підприємств», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Менеджмент регіонального розвитку», «Бренд-менеджмент», «Міжнародні економічні відносини».
 Має близько 60 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них більше 10 – у фахових виданнях, 2 монографії, 1 стаття, що індексується в Scopus та інші).
Наукові інтереси: управління регіональним розвитком, енергетична безпека, конкурентоспроможність енергетичних підприємств, реформування енергетичного ринку, міжнародна економічна діяльність України, світове господарство.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kko32

E-mail: kuznietsova.k@gmail.com

Нагорна Інна Іванівна
 Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Відповідальна за за наукову роботу студентів кафедри.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Економіка праці», «Економічна безпека підприємства», «Основи менеджменту», «Управління проектами», «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування».
 Автор Автор біля 70 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. є співавтором
навчальногопосібника з грифом МОН «Економічна безпека корпоративного підприємства» та 4 монографій.
Наукові інтереси: економічна безпека підприємства, самоорганізація економічних процесів підприємства, управління проектами.

E-mail: Inna.nagornay24.12@gmail.com
Kopyshynska

Копішинська Катерина Олександрівна
Старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.
Відповідальна за аспірантуру та міжнародну мобільність студентів.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Розробка стартап-проектів, «Логістичне
обслуговування», «Планування міжнародної діяльності підприємств»,
«Транспортна логістика», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств».
Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.
Наукові інтереси: інновації; інноваційний розвиток підприємств; інноваційні
системи макро-, мезо- та макрорівнів; корпоративна взаємодія підприємств;
розробка, функціонування та розвиток стартап-проектів.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/kko32

E-mail: kopishynska@ukr.net

Чорній Вікторія Валеріївна
 Старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Міжнародна торгівля», «Основи управління сучасними організаціями», «Фінанси підприємства», «Фінанси, гроші та кредит».
 Має близько 36 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них 5 у фахових виданнях та участь у 2 колективних монографіях).
Наукові інтереси: іноземне інвестування, фондовий ринок, фінанси піжприємства, міжнародна торгівля.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hvv52

E-mail: lukashpost@gmail.com

Жалдак Ганна Петрівна
Старший викладач кафедри, кандидат економічних наук. Куратор гр. УЗ-32, УЛ-61..
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): “Менеджмент стартап проектів”, “Управління організаційним розвитокм підприємств”.
Автор понад 70 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: інноваційний розвиток, соціальний капітал, мікроекономічне моделювання.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/zgp2

E-mail: ann17@i.ua
shehovcova

Салоїд Станіслав Васильович
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, заступник декана з навчально-виховної роботи.
Навчальні курси (2019/2020 н.р.): “Основи права”, “Університетська освіта”, “Тайм-менеджмент”, “Міжнародне економічне право”.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/sni6

E-mail: s_saloid@ukr.net

Малик Ірина Петрівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук.
Навчальні курси 2019-2020 навчальний рік: «Розробка стартап-проектів».
 Автор близько 100 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: корпоративне управління, інформаційна економіка, корпоративна соціальна відповідальність, управлінське консультування.

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/mip8

E-mail: i.malyk@kpi.ua
veduta-min

Ведута Людмила Леонідівна
 Старший викладач кафедри. Відповідальна за організацію ДЕК, відповідальна за підвищення кваліфікації викладачів.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Управління персоналом», «Менеджмент організацій».
 Автор більше 30 наукових та науково-методичних праць.
 Наукові інтереси: менеджмент організацій, кадровий менеджмент, менеджмент персоналу, бізнес-планування.

 Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/hia10

 E-mail: shia@meta.ua

Бондар Валерія Юріївна
Асистент кафедри. Аспірант. Відповідальна за організаційну роботу кафедри в напрямі «Магістри: заочна освіта».
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): ««Мікроекономіка», «Менеджмент стартап-проектів».
Автор 13 наукових праць.
Наукові інтереси: зовнішньоекономічна діяльність підприємств, експортоорієнтований розвиток, управління проектами.

E-mail: bondar_valeriya@ukr.net

Воржакова Юлія Петрівна
Асистент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.
Навчальні курси (2017/2018 н.р.):

Наукові інтереси:

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/vyp4

E-mail: juliyav@meta.ua

Колешня Яна Олександрівна
Асистент кафедри менеджменту.
Науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Дергачова В.В.
Має близько 7 наукових публікацій.
Наукові інтереси:економічна безпека МСП, економічна стійкість підприємств.

E-mail: Koleshnya_Yana@i.ua

На особисту сторінку викладача