[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ведута Людмила Леонідівна

Освіта: вища, закінчила у 1981 р. Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація теплоенергетичних процесів» здобула кваліфікацію інженер-теплоенергетик по автоматизації;

закінчила  у 2002 р. НТУУ “КПІ”  за спеціальністю “Менеджмент зовнішньо економічної діяльності” здобула кваліфікацію магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Студенту:
Вчений ступінь Cучасні концепції управління організаціями [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Л.Є.Довгань, Л. Л. Ведута, М.В. Шкробот

Технології управління людськими ресурсами  : навчальнгий посібник для здобвувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент і бізнеса-дміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, Г.А. Мохонько; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 512 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275

Вчене звання
Наукова діяльність: Публікація наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Стаж педагогічної діяльності – 18 років.

Навички:

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ  ЛЮДСЬКИМИ  РЕСУРСАМИ [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнесадміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, Г.А. Мохонько; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 512 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275

2. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, М. В. Шкробот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 278 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25274)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Бондар А.О., Ведута Л.Л. Управління конкурентоспроможністю підприємста в умовах впровадження інноваційних технологій /Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 266 с. – С. 80-84

Ведута Л.Л., Завальна О.С. Професійний розвиток персоналу як запорука підвищення конкурентоспроможності підприємства / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 266 с. – С. 80-84

Ведута Л. Л. Організаційне проектування як інструмент до забезпечення розвитку підприємства / Ведута Л. Л., Довгань Л. Є. / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 352-357

Назва заходу Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 травня 2014 р.. – 250 с. ; Назва доповіді – СУТНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ; Автори – Ведута Л.Л., Фісенко Е.С.; Місце проведення – МУФ, м. Київ; Дата проведення: 29.05.2014

МЕТОДИЧНА РОБОТА

  1. Управління персоналом: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Н.О. Сімченко, Л.Є. Довгань, Л.Л. Ведута, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 40 с.
  2. Управління людськими ресурсами: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л. Є. Довгань, М. В. Шкробот, Л. Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 35 с.
  3. Менеджмент організацій: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.;
  4. Менеджмент організацій: конспект лекцій для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. –250 с.
  5. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление персоналом» для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 40 с.
  6. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Теорія організації» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с.
  7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія організації» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 35 с.
  8. Менеджмент організацій Електронний ресурс: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знать 07 ” Управління та адміністрування” спеціальності  073 ” Менеджмент організації ” Менеджмент і бізнес- адміністрування” / КПІ ім Ігоря Сікорського; уклад.:Л.Є. Довгань, І.П. Малик, Г.А. Мохонько, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута; відп.ред. В.В. Дергачова. – Електиронні текстові дані ( 1 файл? 663,52 К байт). = Київ : КПІ ім Ігоря Сікорського, 2017.- 47с. – назва з екрана. – Доступ : http : // ela.kpi./handle/123456789/19253