Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ситник Наталія Іванівна

Освіта: Студенту:
Вчений ступінь
Вчене звання
Наукова діяльність:
Навички:

Доцент кафедри менеджменту, кандидат біологічних наук

Відповідальна за проведення практики, профорієнтацію і працевлаштування студентів

У 1987 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шавченка.

Кандидат біологічних наук з 1993 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського інституту медицини праці МОЗ України

Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Основи наукових досліджень»,  «Креативний менеджмент», «Менеджмент стартап проектів»

Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій, 6 навчальних посібників (один одноособовий).
Наукові інтереси: управління знаннями, розвиток креативно-інноваційного потенціалу підприємств, управління персоналом інтелектуальних організацій.

Друковані видання

2017 р.

Наукові статті

Ситник Н.І.  Організаційне навчання як складова менеджменту знань / Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2017. – №3. – С.  346-354.

Ситник Н.І. Сучасний стан та перспективи розвитку екосистеми

стартапів України //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». -2017. -№ 27. – С. 117-120.

 2016 рік

Навчально-методичні матеріали

1. Бхаттачерджи А., Ситник Н.І. Методологія і організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках. – НТУУ «КПІ». – 2016. [Завантажити]

2. Ситник Н.І. Концептуальні засади менеджменту ідей в сучасних організаціях / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 13.  [  режим доступу ]– http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80341

3.Ситник Н.І. Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація/ Бізнес-інформ. – 2016. –№8. – С. 64-68.

2015 рік  

Навчально-методичні матеріали

 

Наукові статті

1. Ситник Н.І. Еволюція менеджменту знань в організації. – Бізнес-інформ. – 2015. – №10.  –  С. 413-418. (фахове видання).

2. Ситник Н.И.Этапы  развития менеджмента знаний в организации / Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования 2015. – № 5 (10). –  С. 99-104.

3.Cитник Н.І. Розвиток інфраструктури менеджменту знань в організації/ Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – №1. – С. 126-136 (фахове видання).

 1. Сытник Н.И . Модель управления персоналом в инновационной организации / Управления персоналом в инновационной среде: монография под ред. Н.И. Шаталовой. – Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного университета путей сообщения. – 2014. – С 87-96.

2014 рік

Навчально-методичні матеріали

 1. Довгань Л.Є., Ситник Н.І. Креативний менеджмент. Навч посібник/ Л.Є. Довгань, Н.І.Ситник – К: ВД Винниченко. 2014. – 248 с. (навч посібник) 
 2. Основи менеджменту: Конспект лекцій для студентів для студентів фізико-технічного інституту напрямів підготовки (спеціальностей) 8. 160105 «Безпека інформації і комунікативних систем», 8. 070203 «Прикладна фізика». Електронний засіб навчального призначення /гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 квітня 2014р., протокол №8, 174 с.
 3. Дистанційний курс «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /НМП №4038, гриф «Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» протокол №8 від 17 квітня 2014. Режим доступу: http:// moodle.udec.ntu-kpi.ua/moodle/course/view.php?id=256.
 4. Дистанційний курс «Креативний менеджмент» для студентів       спеціальностей   8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»       8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /НМП №4037, гриф       НТУУ «КПІ» протокол №8 від 17 квітня 2014 р. . Режим доступу: http:// moodle.udec.ntu-kpi.ua/moodle/course/view.php?id=606.

Монографії

Сытник Н.И . Модель управления персоналом в инновационной организации / Управление персоналом в  инновационной среде: монография под ред. Н.И. Шаталовой. – Екатеринбург:  Изд-во Уральского государственного университета путей сообщения. – 2014. – С 87-96.

Наукові статті

Ситник Н.І. Мотивація креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій / Н. І. Ситник // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2014. – № 8. – С. 314-319.

Сытник Н.И. Факторы передачи таситных знаний в системах управления знаниями  / Бизнес-информ. – 2014. – № 5. – С.  396-402.

 

 

 2013 рік

 Навчально-методичні видання

 1. Проходження виробничої та переддипломної практики для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 030601 „Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”: Методичні вказівки / Уклад.: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Т.В. Лазоренко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – 52 c. гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р
 2. Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 54 c. гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р
 3. Проходження виробничої і переддипломної практики:       методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності   8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 57 c. гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р
 4. Проходження виробничої та переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306       «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук       – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44 c.
 5. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань   1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 41 c гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р
 6. Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306       „Менеджмент і адміністрування” спеціальності   8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „cпеціаліст” / Укладачі: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута       – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 55c.
 7. Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306       „Менеджмент і адміністрування” спеціальності   8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Укладачі: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 43c.
 8. Прохождение производственной и преддипломной практики: методичні вказівки для студентов области знаний 0306 „Менеджмент и администрирование” спеціальности       8.03060104 “Менеджмент внешнеэкономической деятельности”, квалификационного уровня  „магистр” / Укладачі: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 43 с.c

Монографії

 1. Ситник Н.І. Організаційні аспекти створення систем управління знаннями на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми   економічної кібернетики. Під ред О.Ю.Чубукової, Н.В. Геселевої. – К.: Вид-во Стилос 2014. – 2014 р.       – С. 65-74.

 Наукові статті

 1.  Cитник  Н.І. Оцінка організаційної креативності /Збірник наук. праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.199-204.
 2. Северин А.В., Ситник Н.І. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств України /Збірник наук. праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 185-190.

 2012 рік:

Навчально-методичні видання

 1.  Методологія наукових досліджень: Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / НМУ № Е11/12-124, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 19 січня 2012 р., протокол №5, 142 с.
 2. Менеджмент персоналу інноваційного підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / НМУ № Е11/12-1254, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 19 січня 2012 р., протокол № 5, 163 с.
 3. Методологія і організація наукових досліджень: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та  8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 47 с.
 4. Менеджмент персоналу інноваційного підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 47 с.
 5. Креативний менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та спеціальності 8.18100012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол №7 від 27.02.2012 р. – 2012. – 41 с
 6. Методологія наукових досліджень: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол №7 від 27.02.2012 р.   – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 43 с.

 

Наукові статті

 1. Ситник Н.І Таксономія типів організаційної культури / Вісник НТУУ «Харківський політехнічний інститут», 2012. – 56 (962), с 162-167 (фахове видання).
 2. Ситник Н.І. Гносеологічні аспекти організаційної креативності. Бізнес інформ, 2012.- №11. – С. 266-269 (фахове видання).
 3. Сытник Н.И. Барьеры экстернализации индивидуальных таситных знаний / Креативная экономика. – 2012. – № 11. – С. 9-15.
 4. Ситник Н.І. Принципи управління персоналом інтелектуальних організацій / Збірник наук. праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 166 -172.
 5. Ситник Н.І., Зубков Д.О. Проблеми управління інтелектуальною власністю на українських підприємствах /Збірник наук. праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 501-506.

2011 рік:

Навчально-методічні видання

 1. Креативний менеджмент: практикум для студентів факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., 92 стор, НМУ № Е11/12-107, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 15 грудня 2011 р., протокол №4.
 2. Креативний менеджмент: конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., 180 с. НМУ № Е11/12-106, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 15 грудня 2011 р., протокол №4.

 

Наукові статті

 1. Ситник Н.І. Оцінка конкурентоспроможності людського ресурсу за умов реалізації різних видів стратегій конкурентних переваг / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2011. – № 8. – c. 314-319фахове видання).
 2. Ситник Н.І. Світоглядні засади креативної організаційної культури / Вісник Донецького національного університету Спецвипуск. 2011. – том 1. с. 265-268 (фахове видання).
 3. Cитник Н.І. Креативна організація: розвиток концепції гнучкості./ Бізнес Інформ. 2011. – № 11. – С. 176-177(фахове видання).
 4. Сытник Н.И. Организационная культура как системное образование / Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных трудов. Вып 20 / под общ. Ред С.С. Чернова. – Новосибирск НТГУ, 2011, – С. 94-102.
 5. Сытник Н.И. Организационная гибкость креативных и адаптивных организаций / Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных трудов. Вып 20 / под общ. Ред С.С. Чернова. – Новосибирск НТГУ, 2011, – С.84-94.

 

2010 рік

Навчально-методичні видання

 1. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Ситник Н.І., Грамотнєв В.Є. Управління персоналом сучасної організації. Навч. посібник. – К.: ВПК «Політехніка» ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. – 496 с.(навч посібник)
 2. Дистанційний курс «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів, які навчаються за спеціальностями 8 050201 «Менеджмент організацій», 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності»./ Укладач Ситник Н.І. НМП №2211, гриф «Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» протокол №2 від 28 жовтня 2010 р. (додаток 4-й) . Режим доступу: http:// moodle.udec.ntu-kpi.ua/moodle/course/view.php?id=256.
 3.  Менеджмент персоналу інноваційних організацій: Практикум для студентів спеціальності 8 000014 «Управління інноваційною діяльністю». Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., 86 стор, НМУ № Е10/11-032, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 28 жовтня 2010 р., протокол №2.
 4. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу.   Електронний засіб навчального призначення./ Укладачі Каракай Ю.В., Лазоренко Т.В., Малик І.П., Ситник Н.І., 58 стор, НМУ № Е10/11-145, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 23 грудня 2010 р., протокол №4.

Наукові статті

 1. Ситник Н.І. Компетентнісний підхід в управлінні людськими ресурсами / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2010. – №7. – c. 121-125 (фахове видання).
 2. Ситник Н.І. Типи організаційної політики в сфері професійного розвитку персоналу/ Проблеми системного підходу в економіці, Вип 4, 2010 р., режим доступу http:// www.nbuv.gov.ua./ e-journals/ PSPE/ index.html / (фахове видання).
 3. Ситник Н.І. Ієрархічна модель організаційної культури / Проблеми системного підходу в економіці, Вип 2, 2011 р., режим доступу http:// www.nbuv.gov.ua./ e-journals/ PSPE/ index.html / (фахове видання).
 4. Ситник Н.І., Билим Н. В. Кожевнікова М.В. Роль стратегічного лідерства у формуванні мотиваційних важелів інноваційного підприємства / Сучасні проблеми економіки і підприємництво . – Вип. 8. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2011. – с. 83-87.