[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ситник Наталія Іванівна

Освіта: Вища. закінчила У 1987 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Біологія”, отримала кваліфікацію “Біолог-фізіолог, викладач біології та хімії” Студенту:
Вчений ступінь кандидат біологічних наук, у спеціалізованій вченій раді Київського інституту медицини праці МОЗ України захистила дисертацію на тему: “Придатність до змінної праці оперативного персоналу теплових електростанцій в умовах графіків зі швидкою ротацією змін”
  1. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НМК
  2. МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ: НМК
  3. МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАУКАХ
  4. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СИЛАБУС
  5. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
  6. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КОНСПЕКТ
  7. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: РОБОЧА ПРОГРАМА
Вчене звання Доцент кафедри менеджменту,
Наукова діяльність:   більше 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. є співавтором підручника з грифом МОН «Менеджмент стартап проектів”, автором навчального посібника  “Управління персоналом”, співавтором навчальних посібників “Креативний менеджмент”, Управління персоналом сучасної організації”, “Методологія і організація наукових досліджень”
Навички: аналіз фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання;

розробка і впровадження  стартап проектів;

розвиток креативного потенціалу організації;

управління знаннями організації

Доцент кафедри менеджменту, кандидат біологічних наук, доцент.

Відповідальна по кафедрі за проведення практики, профорієнтацію та працевлаштування студентів.

Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Основи наукових досліджень», «Менеджмент стартап проектів», «Креативний менеджмент».
Куратор групи УІ-91.

Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій (у співавторстві), 4 навчальних посібників (один одноосібний).

Наукові інтереси: управління знаннями, розвиток креативно-інноваційного потенціалу підприємств, управління персоналом інтелектуальних організацій, стартап проекти.

E-mail: natalia_sytnik@ukr.net, Natalia.Ivanivna.Sytnik@gmail.com

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

1. Ситник Н.І. Організаційні аспекти створення систем управління знаннями на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми   економічної кібернетики. Під ред О.Ю.Чубукової, Н.В. Геселевої. – К.: Вид-во Стилос 2014. – 2014 р.       – С. 65-74.

2. Сытник Н.И . Модель управления персоналом в инновационной организации / Управления персоналом в  инновационной среде:  под ред. Н.И. Шаталовой. – Екатеринбург:  Изд-во Уральского государственного университета путей сообщения. – 2014. – С 87-96.

Навчальний підручник: 

Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с.

Навчальні посібники:

1. Ситник Н.І. Управління персоналом. / Ситник Н.І.– Навч. посібник. – К.: Фірма «Інкос», 2009. – 472 с.

2. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Ситник Н.І., Грамотнєв В.Є. Управління персоналом сучасної організації. Навч. посібник. – К.: ВПК «Політехніка» ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. –  496 с.

3. Довгань Л.Є., Ситник Н.І. Креативний менеджмент. Навч посібник/ Л.Є. Довгань, Н.І.Ситник – К: ВД Винниченко. 2014. – 248 с.

4. Бхаттачерджи А., Ситник Н.І. Методологія і організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках. – НТУУ «КПІ». – 2016.

Наукові статті:

1. Ситник Н.І. Особливості менеджменту знань у малому та середньому бізнесі / Н.І. Ситник // Бізнес інформ. – 2019. –  №1. – С. 415-420.  

2. Ситник Н.І. Краудфандинг: нові можливості та тренди/ Н.І. Ситник// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». –2018 – № 31. – С. 187-192.

3. Ситник Н.І. ІСО як інструмент фінансування українських стартапів / Н.І. Ситник//Бізнес інформ. – 2018. – №10. –  С. 341-346.  

4. Ситник Н.І.  Організаційне навчання як складова менеджменту знань / Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2017. – №3. – С.  346-354.

5. Ситник Н.І. Сучасний стан та перспективи розвитку екосистеми стартапів України //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». -2017. -№ 27. – С. 117-120.

6. Каризська А.Р., Ситник Н.І.Управління інтелектуальним капіталом як чинник інноваційного розвитку підприємства // Вісник Запорізького національного університету. Економічнінауки. – 2017.- №4(36). – С. 27-35.

7. Ситник Н.І. Концептуальні засади менеджменту ідей в сучасних організаціях / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 13.  [  режим доступу ]– http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80341

8. Ситник Н.І. Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація/ Бізнес-інформ. – 2016. –№8. – С. 64-68.

9. Ситник Н.І. Еволюція менеджменту знань в організації. – Бізнес-інформ. – 2015. – №10.  –  С. 413-418. 

10. Ситник Н.И. Этапы  развития менеджмента знаний в организации / Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования 2015. – № 5 (10). –  С. 99-104.

11.Cитник Н.І. Розвиток інфраструктури менеджменту знань в організації/ Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – №1. – С. 126-136.

12. Ситник Н.І. Мотивація креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій / Н. І. Ситник // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2014. – № 8. – С. 314-319.

13. Cитник Н.І. Роль зовнішньої мотивації в забезпеченні креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій / Економіка і організація управління. Збірник наукових праць, Донецький національний університет, Випуск № 1 (17)- 2 (18) • 2014

14. Сытник Н.И. Факторы передачи таситных знаний в системах управления знаниями  / Бизнес-информ. – 2014. – № 5. – С.  396-402.

15. Cитник  Н.І. Оцінка організаційної креативності /Збірник наук. праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.199-204.

16. Ситник Н.І Таксономія типів організаційної культури / Вісник НТУУ «Харківський політехнічний інститут», 2012. – 56 (962), с 162-167 .

17. Ситник Н.І. Гносеологічні аспекти організаційної креативності. Бізнес інформ, 2012.- №11. – С. 266-269.

18. Сытник Н.И. Барьеры экстернализации индивидуальных таситных знаний / Креативная экономика. – 2012. – № 11. – С. 9-15.

19. Ситник Н.І. Принципи управління персоналом інтелектуальних організацій / Збірник наук. праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 166 -172.

20. Ситник Н.І. Оцінка конкурентоспроможності людського ресурсу за умов реалізації різних видів стратегій конкурентних переваг / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2011. – № 8. – c. 314-319.

21. Ситник Н.І. Світоглядні засади креативної організаційної культури / Вісник Донецького національного університету Спецвипуск. 2011. – том 1. с. 265-268.

22. Cитник Н.І. Креативна організація: розвиток концепції гнучкості./ Бізнес Інформ. 2011. – № 11. – С. 176-177.

23.Сытник Н.И. Организационная культура как системное образование / Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных трудов. Вып 20 / под общ. Ред С.С. Чернова. – Новосибирск НТГУ, 2011, – С. 94-102.

24.Ситник Н.І. Компетентнісний підхід в управлінні людськими ресурсами / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2010. – №7. – c. 121-125.

25. Ситник Н.І. Типи організаційної політики в сфері професійного розвитку персоналу/ Проблеми системного підходу в економіці, Вип 4, 2010 р., режим доступу http:// www.nbuv.gov.ua./ e-journals/ PSPE/ index.html /.

26. Ситник Н.І. Ієрархічна модель організаційної культури / Проблеми системного підходу в економіці, Вип 2, 2011 р., режим доступу http:// www.nbuv.gov.ua./ e-journals/ PSPE/ index.html / .

27.Ситник Н.І., Билим Н. В. Кожевнікова М.В. Роль стратегічного лідерства у формуванні мотиваційних важелів інноваційного підприємства / Сучасні проблеми економіки і підприємництво . – Вип. 8. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2011. – с. 83-87.

Тези доповідей: 

1. Ситник Н.І  Стратегії управління знаннями в стартап проектах.  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети», Запоріжжя, Східно-український університет. – 26 січня 2019 р. – С 128-132.

2. Ситник Н.І. Стратегії екзиту стартапів: світовий досвід. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни», 7 березня 2018 р, Запоріжжя, с.43-47.

3. Ситник Н.І. Екосистема стартапів України як компонент глобальної екосистеми  стартапів. Матеріали  II Міжнародної науково-практичної конференції, «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії». –  23 березня 2018 р. 2 част. м. Дніпро. С. 33-35.

4. Ситник Н.І. Екосистема стартапів України Матеріали  II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2298/

5. Ситник Н.І.  Особливості стартап проекту як інноваційної структури /Міжнародна інтернет-конференція ” Инновационный потенциал современной экономической науки” Тернопіль, 17 березня 2017 р. С. 123-126.

6. Ситник Н.І. Екосистема стартапів України: сучасний стан розвитку/Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція  «Інституційні трансформації сучасної економіки: виклики,  проблеми,  перспективи» Харків  20 квітня 2017 р. – С. 115-118.

7. Каризська А.Р. Ситник Н.І.   Організаційні знання  як об’єкт управління інноваційно орієнтованого підприємства Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 28 квітня 2017 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2017. – С 125-127.

8. Каризська А. Р. Ситник Н.І. Роль інтелектуального капіталу в інноваційному процесі розвитку підприємства Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 28 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2016. – С. 480-484.

9. Ситник Н.І. Стратегії організаційного навчання в контексті менеджменту знань Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах» 22-23 березня 2017 р. К.: КНУХТ, 2017. – С.63-65.

10. Кольцова Є. М. Ситник Н.І.  Підходи до визначення кредитного ризику в інвестиційній діяльності організації .   Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 28 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2017. – С 75-78.

11. Бринь О.А. Ситник Н.І. Сучасний стан фінансування стартап проектів в Україні Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 28 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2017.

12. Ситник Н.І. Показники оцінки креативної діяльності організації Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці Міжнародна науково-практична інтернет- конференція 27.02.2015 р. режим доступуhttp://www.economy-confer.com.ua/full-article/1744/

13. Ситник Н.І. Толмачова Г.В. Проблеми вибору конкурентної стратегії підприємства харчової галузі /Збірник наук. праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 24 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 480-484.

14. Сытник Н.И. Как управлять креативно-инновационным потенциалом организации / Стратегия социально-экономического развития общества:  управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: материалы Международной научно-практической конференции  (25 ноября 2011 года) ). В 2-х томах, Том 2, редкол.: Горохов А.А. (отв. Ред.); Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2011, 217 с.Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2011  – С. 284-286.

15. Cытник Н.И. Парадигмы креативного менеджмента / «Развитие экономических наук современной эпохи: теория и практика» Санкт-Петербург. Центр экономических исследований 2013. – с 120-122.

16. Ситник НІ. Системи управління знаннями: як подолати перешкоди передачі знань/ IІI Международная научно – практическая конференция “Экономика и управление в условиях построения информационного общества” 17-18 квітня 2014г. – Одеса: ОНАЗ ім О.С. Попова. 2014. – С. 102-105.

17. Ситник Н.І. Резерви підвищення продуктивності праці інтелектуальних працівників/ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «Економіка і управління: виклики та перспективи», 13-14 лютого 2014 р. – C. 122-125.

18. Ситник Н.І. Концепція моделі управління персоналом інтелектуальних організацій / IV Международная научно-практическая Интернет-конференция «Проблемы и пути усовершенствования экономического  механизма предпринимательской деятельности»   (29-30 марта  2012 г.)  Режим доступа: http://confcontact.com/node/263.

19. Сытник Н.И. Проблемы создания систем управления знаниями на промышленных предприятиях / Материалы Международной научно-практической конференции  (20 апреля 2012 года) ). В 2-х томах, Том 2, редкол.: Горохов А.А. (отв. Ред.); Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2012, 217 с.Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2012  – С.  103-105.

20. Ситник Н.І. Типи організаційної культури сучасних організацій Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференціі «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств» Харків: Харківський політехнічний інститут 24-25 жовтня 2012. – с.130.

21. Ситник Н.І. Краудсорсинг: розширення можливостей організаційної креативності Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція: «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17 січня 2013 року. Дніпропетровськ. С. 139-141.

22. Ситник Н.І Креативність і організація: історичний аспект / Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція: «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління»,  16-17 січня 2013 року. Дніпропетровськ. – С.141-143.

23. Северин А.В., Ситник Н.І. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств України /Збірник наук. праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 185-190.

24. Ситник Н.И. Теоретические подходы к управлению интеллектуальным персоналом.  / II Международная    научно-практическая конференция «Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития»,   28 декабря 2012 года, Юго-Западный гос университет,  Курск, Россия. – С. 315-318.

25. Ситник Н.І. Організаційна гнучкість як властивість креативних організацій /Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. Матеріалів (Міжн. Наук-практ. Конференція до 20-річчя кафедри менеджменту) [2-3 лютого 2012 року, Київ ]. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 205-208.

26. Сытник Н.И.Теоретические аспекты обучения креативных организаций / Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты [Текст]: материалы Международной научно-практической конференции (11-18 сентября 2011 года), редкол.: Горохов А.А. (отв. Ред.); Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2011 – C.240-242.

27. Сытник Н.И. Организационная политика профессионального развития персонала /Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: материалы Международной научно-практической конференции  (25 ноября 2011 года) ). В 2-х томах, Том 2, редкол.: Горохов А.А. (отв. Ред.); Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2011, 217 с.Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2011  – С. 125-127.

28. Ситник Н.І., Зубков Д.О. Проблеми управління інтелектуальною власністю на українських підприємствах /Збірник наук. праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 501-506.

Навчально-методичні матеріали

1. Дистанційний курс «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /НМП №4038, гриф «Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» протокол №8 від 17 квітня 2014. Режим доступу: http:// moodle.udec.ntu-kpi.ua/moodle/course/view.php?id=256.

2. Дистанційний курс «Креативний менеджмент» для студентів       спеціальностей   8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»       8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /НМП №4037, гриф       НТУУ «КПІ» протокол №8 від 17 квітня 2014 р. . Режим доступу: http:// moodle.udec.ntu-kpi.ua/moodle/course/view.php?id=606.

3. Креативний менеджмент: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент»/ Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 716  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, – 137 c. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  (протокол № 5 від 24.01.2019 р.).

4. Креативний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» / Н. І. Ситник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, – 60 c. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 24.01.2019 р.).

5. Менеджмент стартап-проектів: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей «Прикладна фізика»,  «Прикладна  математика», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного захисту інформації»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Н.І. Ситник, В. Я. Голюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 74,1  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 58 с.

6. Основи менеджменту: Конспект лекцій для студентів для студентів фізико-технічного інституту напрямів підготовки (спеціальностей) 8. 160105 «Безпека інформації і комунікативних систем», 8. 070203 «Прикладна фізика». Електронний засіб навчального призначення /гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 квітня 2014р., протокол №8, 174 с.

7. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту   [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 586 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 62 с.

8. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання   [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 496 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с.

9. Ситник Н.І. Основи наукових досліджень: Лекції. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 496 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с.

10. Проходження виробничої та переддипломної практики для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 030601 „Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”: Методичні вказівки / Уклад.: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Т.В. Лазоренко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – 52 c. гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р.

11. Менеджмент персоналу інноваційних організацій: Практикум для студентів спеціальності 8 000014 «Управління інноваційною діяльністю». Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., 86 стор, НМУ № Е10/11-032, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 28 жовтня 2010 р.

12. Методологія наукових досліджень: Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / НМУ № Е11/12-124, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 19 січня 2012 р., протокол №5, 142 с.

13. Менеджмент персоналу інноваційного підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / НМУ № Е11/12-1254, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 19 січня 2012 р., протокол № 5, 163 с.

14. Методологія і організація наукових досліджень: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та  8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 47 с.

15. Менеджмент персоналу інноваційного підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 47 с.

16. Креативний менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та спеціальності 8.18100012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол №7 від 27.02.2012 р. – 2012. – 41 с.

17. Методологія наукових досліджень: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол №7 від 27.02.2012 р.   – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 43 с.

18. Креативний менеджмент: практикум для студентів факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., 92 стор, НМУ № Е11/12-107, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 15 грудня 2011 р., протокол №4.

19. Креативний менеджмент: конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., 180 стор, НМУ № Е11/12-106, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 15 грудня 2011 р., протокол №4, ум. др. арк. 10,2.