Понеділок , 18 Лютий 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шульгіна Людмила Михайлівна

Загальна інформація: Монографії:
Вчений ступінь Доктор економічних наук pdfМаркетингова діяльність підприємства на ринку послуг зеленого туризму

 

pdfФормування стратегій інноваційного розвитку підприємств машинобудування

pdfПерспективи маркетингового забезпечення фінансово-економічних моделей надання/отримання освітніх послуг в Україні

pdfКонцептуальні засади впровадження маркетингу співпраці туристичних підприємств

pdfХарактеристика маркетингу співпраці підприємств з позицій системного підходу

pdfМаркетингове управління туристичними підприємствами

pdfМеханізм формування споживчої цінності продукції поліграфічних підприємств

pdfБрендинг: теорія та практика (на прикладі об’єктів комерційної нерухомості)

pdfКейси (ситуаційні вправи) як інструмент актуалізації фахівців економічного наряму

pdfЦіннісні орієнтири, принципи, завдання та інституції економічної освіти

pdfСутність та умови впровадження фінансово-економінчих моделей наданання/отримання освітніх послуг в Україні

pdfMarketing sportowy w kreowaniu wizerunku marki

Вчене звання Професор, керівник наукового гуртка «Маркетинг інновацій промислового підприємства». Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри, у т.ч. за міжнародну мобільність студентів.
Наукова діяльність: Автор та співавтор більш ніж 270 наукових і навчально-методичних друкованих праць.
Наукові інтереси:
 • маркетингова діяльність підприємств;
 • маркетинг інновацій;
 • маркетинг персоналу;
 • маркетингові дослідження;
 • маркетингові комунікації та цінова політика підприємств;
 • тратегічне управління економічним розвитком.

Публікації

у вітчизняних виданнях

 1. Шульгіна Л.М. Роль компетенцій персоналу в інноваційній діяльності підприємства / Л.М. Шульгіна, Я. Клішіньський, Р. Барчик // Проблеми економіки. – 2016. – №.2. – С. 241–247.
 2. Шульгіна Л.М. Атрибути технології формування цін у системі маркетингової цінової політики м’ясопереробних підприємств / Л.М. Шульгіна // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України ; Інститут економіки промисловості НАН України ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Дружківка : Юго-Восток, 2016. – Вип. 1 (47). – С. 174–181.
 3. Шульгіна Л.М. Маркетинг співпраці як інноваційна управлінська стратегія в агропромисловому комплексі / Л.М. Шульгіна, Є.О. Савченко // Ефективна економіка. – 2015. – №12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua

у закондонних виданнях

 

 1. Szulgina L. Маркетинговый аудит как основа развития брендов // Zeszyty naukowe wyższej szkoły Humanitas, Tom XVI, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Zeszyt 3 / 2015. – C. 129–141.
 2. Shulgina L. Implementation of a Complex of Marketing Pricing Strategies based on a System Approach (Впровадження комплексу маркетингових цінових стратегій на базі системного підходу) // Zeszyty naukowe wyższej szkoły Humanitas, Tom XVIІ, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Zeszyt 1 / 2016. – C. 67–81.
 3. Shulgina L. Development of the three-level system of cooperative marketing in ukrainian tourism (Впровадження трирівневої системи маркетингу співпраці в українському туризмі)// Contermorary issues in theory and practice of management, Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2016. – P. 376 – 383/
 4. Shulgina L. Comparative analysis of the components of the consumer value of goods from the position of producer and consumer (Порівняльний аналіз елементів споживчої цінності товарів з позиції виробника та споживача) / Л. Шульгіна, Я. Клішіньський // Marketing i Rynek, Warszawa, 2016, №7, s. 341–349.
 5. Shulgina L. Methodological tools for determination the developed strategy impact on purchasing behavior of tourism products customers (Методичний інструментарій визначення впливу розроблених стратегій на купівельну поведінку споживачів турпродукту) / Л. Шульгіна, Я. Клішіньський // Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu. Perspektywa metodologiczna. Redakcja naukowa: Piotr Bartkowiak, Andrzej Jaki.Wydawnictwo ‘Dom Organizatora”TNOiK,Toruń. 2016. – s.137–151