Вівторок , 23 Липень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шкробот Маріна Володимирівна

Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.

Випускниця факультету менеджменту та маркетингу, кафедри менеджменту НТУУ «КПІ». З 2009 року – аспірантка кафедри менеджменту ФММ НТУУ «КПІ».

З 2010-2014 роки – асистент кафедри менеджменту ФММ НТУУ «КПІ».

У 2014 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою – Забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики.

З 2015 року – доцент кафедри менеджменту.

Має близько 52 наукових публікацій в межах України та за кордоном

Викладає профільні дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів.

Сфера наукових інтересів: менеджмент організації, стратегічне управління, державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, стратегічна модернізація гідроелектроенергетики.

МОНОГРАФІЇ

 1. Шкробот М.В. Науково-методичні підходи до оцінювання стану інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. – 290 с. (Розділ 3, п. 3.4. – С. 117-126).
 2. Шкробот М.В. Використання форсайт–методології в забезпеченні стратегічної модернізації промислових підприємств /М.В. Шкробот // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колект. монографія / за наук. ред. д. е. н., проф. Є. В.Хлобистова – Черкаси: вид. Ю. А. Чабаненко, 2013. – 642 с. (Розділ 4, п.4.12. – С. 513-527).
 3. Сімченко Н.О., Шкробот М.В. Державно-приватне партнерство в гідроенергетиці: зарубіжний та вітчизняний досвід / Н.О. Сімченко, М.В. Шкробот // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013– 726с. (п.2.6 – С. 196-208).
 4. Шкробот М. В. Стратегічна модернізація підприємств гідроелектроенергетики: Управлінські аспекти забезпечення: монографія / М.В. Шкробот ; НТУУ «КПІ». – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 221 с.
 5. Шкробот М.В., Малик І.П. Значення та роль форсайту для енергетичних підприємств Польщі. [монографія] / М.В. Шкробот, І.П. Малик // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. (с.298-316)
 6. Shkrobot M. Tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej na Ukrainie w warunkach integracji z Unią Europejską [monografia] / M. Shkrobot // WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO SEKTOR GAZOWY I ENERGETYCZNY. Warszawa. 2018 – 553 s. ( 445-461)

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 371 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15973 (123 стор33 %)
 2. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013 (66 стор, 33%)
 3. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 271 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22243 (89 стор, 33%)

 

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

 1. Шкробот М.В., Кам’янська О.В. Обґрунтування вибору цільових міжнародних ринків при реалізації інноваційної продукції / М.В.Шкробот, О.В.Кам’янська // Проблеми системного підходу в економіці. – Т. 3 – № 11 (2009). URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php /EPSAE/article/view/4454/4582
 2. Шкробот М.В. Визначення економічної сутності поняття “фінансові ресурси” / М.В. Шкробот // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2011. – Вип. 8. – Частина 1. – С. 339–342.
 3. Шкробот М.В. Сутність та основи функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємств / М.В. Шкробот // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2011. – Т. 2. – № 3. – С. 236–240.
 4. Шкробот М.В. Лізинг як інструмент інвестування в інноваційний розвиток підприємства / М.В. Шкробот // Ефективна економіка. – 2012. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.
 5. Шкробот М.В. Побудова системи управління фінансовим забезпеченням електроенергетичних підприємств / М.В. Шкробот // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2012. – № 6. – С. 91–95.
 6. Шкробот М.В. Основні шляхи розвитку гідроелектроенергетичних підприємств в Україні / М.В. Шкробот // Економічний форум – Луцьк, 2012. – № 2. – С. 326–329.
 7. Шкробот М.В. Сучасний стан та перспективи розвитку гідроелектроенергетики України / М.В. Шкробот // Бізнес–навігатор. – Херсон, 2012. – № 27. – С. 66–70.
 8. Шкробот М.В. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови промислових підприємств / М.В. Шкробот // Экономика Крыма. – Симферополь, 2012. – № 3 (40). – С. 259–263.
 9. Шкробот М.В. Аналіз і побудова моделі розрахунків коефіцієнтів впливу на індекс інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2012. – №23.– С.89–93.
 10. Шкробот М.В. Вибір напрямів стратегічної модернізації залежно від впливу індексів на рівень інвестиційної привабливість підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // Економiка i органiзацiя управлiння. – Вінниця, 2014. – № 1 (17) – 2 (18). – С. 312-316
 11. Шкробот М.В. Значення форсайт-методології в контексті розроблення напрямів стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, 2015. – № 1 – С. 426-429.

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ІНШИХ ДЕРЖАВ ТА У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ

 1. Шкробот М.В. Организационно–экономический механизм инвестиционного обеспечения модернизации промышленного предприятия / М.В. Шкробот // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. – № 11. URL: http://www.uecs.ru (наукометричні бази – РИНЦ).
 2. Семенченко Н.В., Шкробот М.В. Взаємодія засад форсайт-методології та державно-приватного партнерства для формування програм стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / Н.В. Семенченко, М.В. Шкробот // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ (наукометричні бази – , Index Copernicus та інші)
 3. Шкробот М. В. Значення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики для забезпечення енергетичної безпеки України / М.В. . Шкробот // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 152-154. (наукометричні бази – РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)
 4. Довгань Л., Шкробот М. Форсайт – екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / Л. Довгань, М. Шкробот // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Економіка, 2015. – № 7(172) – С. 37-45. (наукометричні бази – , Index Copernicus та інші)
 5. Малик І.П., Шкробот М.В. Забезпечення корпоративного управління на основі ІКТ [електронний ресурс] / І.П. Малик, М.В. Шкробот // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання, 2016. — № 3. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua (наукометричні бази – , Index Copernicus та інші)
 6. MALYK, M. SHKROBOT Corporate governance efficiency of enterprises in the VUCA conditions // Scientific paper  Social Sciences and Arts SGEM 2017.  Book 5, Vol 45, – 2017.- 233-240 pp. – https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4227&lang=en  (Web of Science)
 7. Lutsenko I., Shkrobot M. Społeczno-ekonomiczna podstawa logistyki odwróconej w modelu cyklicznym gospodarki / I.Lutsenko, M. Shkrobot // Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia. REDAKCJA NAUKOWA. Robert Rogaczewski. Szymon Zimniewicz. Artur Zimny. – Katowice: WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA – S. 189-196.
 8. Shkrobot M., Rogaczewski R., Kuras Błażej Implementacja technologii RFID i CRM w obiektach użyteczności publicznej na przykładzie aquaparku w Kutnie / M. Shkrobot, R. Rogaczewski, Błażej Kuras // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (54). – С. 769-775. (наукометричні бази – РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)
 9. Шкробот М. В. Удосконалення системи управління логістичними процесами підприємства / М. В. Шкробот, А. А. Моргонюк // Молодий вчений. 2018. – №4. (наукометричні бази – РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)

 

СТАТТІ У ІНШИХ ВИДАННЯХ

 1. Шкробот М.В. Значення гідроенергетики в інтеграції ОЕС України в європейську систему UCTE / М.В. Шкробот // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: зб. наук. праць: / [редкол. : О.А. Гавриш (відпою. ред) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – С. 209–214.
 2. Шкробот М.В. Гідроенергетика в системі забезпечення сталого розвитку України / М.В. Шкробот // Економічна безпека держави і науково–технологічні аспекти її забезпечення: пр. ІІІ–го наук.–прак. сем. з міжнародною участю, 20–21 жовтня 2011 р. / відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С.542–547.
 3. Шкробот М.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / М.В. Шкробот // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць ІІІ всеукр. наук.–прак. конф., 15 березня 2012 р. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 207–212.
 4. Семенченко Н.В., Шкробот М.В. Вибір стратегій модернізації підприємств на основі застосування форсайт-методології / Н.В. Семенченко, М.В. Шкробот // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 4 / наук. ред. І.Г. Манцуров. – К.: НДЕІ, 2014. – С.65 –68.
 5. Шкробот М.В. Організаційно–економічний механізм забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 660–666.
 6. Малик І.П., Шкробот М.В. Інформаційні засади системи управління фінансовим забезпеченням промислових підприємств / І.П. Малик, М.В. Шкробот // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 123-126.
 7. Шкробот М.В., Мурашова М.В. Нестабільність курсу валюти в Україні формування та розвиток / М.В. Шкробот, М.В. Мурашова // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 305-306. (студент)
 8. Шкробот М.В., Шкляренко Ю.В. Проблеми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 грудня 2015 р.). – У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – С. 83-85. (студент)
 9. Малик І.П., Шкробот М.В. Інститути корпоративного управління акціонерних товариств України / І.П. Малик, М.В. Шкробот // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О., 2015. – С. 85-87. (0,2 д.а.)
 10. Шкробот М.В. Тріада впливу: державно-приватне партнерство, форсайт-методологія, стратегічне управління підприємством / М.В. Шкробот // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economics Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. – P. 170-173.
 11. Малик І.П., Шкробот М.В. Соціальні пріоритети сучасного менеджменту //  Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції 16 листопада 2016 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «політехніка», 2016. – С. 87.
 12. Бентин З., Шкробот М.В. Інтермодальні перевезення: досвід Польщі та України, напрями співпраці // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕІЙ

 1. Шкробот М.В. Інновації та конкурентоспроможність України / М.В. Шкробот // Науково–технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Мат. VII між нар. наук.–практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених, 15–18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 87–88.
 2. Шкробот М.В. Сутність фінансових ресурсів підприємства / М.В. Шкробот // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.–практ. конф., 17–18 червня 2010р.: В 3 т. / Т. 1: Наукові дослідження в галузі економіки – Д.: Біла К.О., 2010. – с.137–140.
 3. Шкробот М.В. Система управління фінансовими ресурсами підприємства / М.В. Шкробот // Шевченківська весна:економіка: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. проф. В.Б. Базилевича: у 2–х тт. Вип. ІХ, Том 2 – К.: Освіта України, 2011. – 550с.
 4. Шкробот М.В. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства / М.В. Шкробот // Збірник матеріалів IІ науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством» (дата проведення 28 квітня 2011 року) (НТУУ «КПІ»)
 5. Шкробот М.В. Сутність поняття “фінансові ресурси” // Економіка підприємства: теорія та практика: зб. мат. ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. 21 фовт. 2011 р. – К. : КНЕУ, 2010. – с.365–367
 6. Шкробот М.В. Сучасні підходи до мотивації персоналу підприємства / М.В. Шкробот, А. Кудрицька // збірник матеріалів IІ науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством» (дата проведення 28 квітня 2011 року) (НТУУ «КПІ»)
 7. Шкробот М.В. Оптимізація організаційної структури підприємства / М.В. Шкробот, В. Рублюк // збірник матеріалів IІ науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством» (дата проведення 28 квітня 2011 року) (НТУУ «КПІ»)
 8. Шкробот М.В. Управління конфліктами в організації / М.В. Шкробот, А. Ліфтер // збірник матеріалів IІ науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством» (дата проведення 28 квітня 2011 року) (НТУУ «КПІ»)
 9. Шкробот М.В. Гідроенергетика в системі забезпечення сталого розвитку України // Інноваційні моделі розвитку фінансової, економіко–виробничої, освітньої і соціально–гуманітарної сфер державності: зб. наук. праць міжнар. наук.–практич. конф., 14 грудня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 48–50.
 10. Шкробот М.В. Система управління фінансовим забезпеченням електроенергетичних підприємств // Аналіз та прогнозування трансформаційних процесів в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи. Х – Міжнародна наук.–практ. конф, (м. Київ 6–7 квітня 2012 р.). – Київ, у 2–х частинах : аналітичний центр «нова економіка», 2012. – Ч.І. – С. 85–86.
 11. Шкробот М.В. Шляхи розвитку гідроелектроенергетичних підприємств України // Тези наукової конференції: мат. всеукр. наук. конф. Молодих вчених, м. Умань, 2012 р. / редкол. : А.Ф. Головчук та ін.. – Уманський НУС : Редакційно–видавничий відділ, 2012. – Ч.2. : Економічні та загальноосвітні науки. – С. 218–220.
 12. Шкробот М.В. Лізинг як інструмент інвестування в інноваційний розвиток підприємства // Проблемы и пути усовершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности: IVмеждунар. науч.–практ. Интернет конф, 2012 – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2012_03_30/9_shkrobot.php
 13. Шкробот М.В. Взаємозв’язок корпоративної соціальної відповідальності зі стратегічним управлінням // Копоративна соціальна відповідальність –  фактор сталого розвитку держави: зб. тез. між нар. наук.–практ. конф. студ., асп. та викладачів. – К.: Акад. праці і соц.. відносин федер. проф.. спілок України, 2012. – С.73-74
 14. Шкробот М.В. Взаємозв’язок типів відтворення основного капіталу, його форм накопичення та відновлення // Шляхи удосконалення економічної діяльності країни: мат. ХІІ між нар. наук.–практ. конф., (Львів, 10–12 серпня 2012 р.) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2012. – С.45-48.
 15. Шкробот М.В. Основні елементи та принципи побудови системи інвестиційного забезпечення діяльності промислового підприємства // Стратегія подолання економічної кризи: сутність ат практичне застосування: зб. Тез. Наукових робіт уч. між нар. наук.–практ. конф. (м. Одеса, 24–25 серпня 2012 р.) / ГО «Цент економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С. 91–94.
 16. Шкробот М.В. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови промислових підприємств // Управление развитием предпринимательства в современных условиях: мат. Второй междун. науч.-практ. конф. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 202-203.
 17. Шкробот М.В. Особливості впровадження КСВ на українських підприємствах / М.В. Шкробот, І. Бакал // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2–5 квітня 2013 року. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.16
 18. Шкробот М.В. Переваги застосування державно–приватного партнерства в Україні / М.В. Шкробот, К. Заречна // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІІ Міжнародної науково–практичної конференції, м. Київ, 2–5 квітня 2013 року. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.13
 19. Онишко С.В., Шкробот М.В. Резерви нарощування потенціалу забезпечення сталого розвитку України / С.В. Онишко, М.В. Шкробот // Міжнародна науково–практичній конференції «Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління», НУ ДПС України (м. Ірпінь), 2014. – С.186-189.
 20. Шкробт М.В. Інновації в робототехніці: виклики та загрози для суспільства / М.В. Шкробот, М.О. Погоняй // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріаля XIV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. –С.69-70.
 21. Шкробот М.В., Ткач В.В. Аутсорсинг – шлях удосконалення кадрової політики підприємства // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 102.
 22. Шкробот М.В., Назарчук Н.В. Репутація – конкурентна перевага підприємства // «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 квітня 2016р. м. Дніпропетровськ. – Ч. 4. – С. 469-473.
 23. Бентин З., Шкробот М.В. Дефініції «інтермодальні перевезення» в системі понятійно-категоріального апарату міжнародних перевезень // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського , Вид-во «Політехніка», 2017. – С.100.
 24. Моргонюк А.А. Шкробот М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ // Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» – Київ 23.05.2018 ; Url – http://ldn.knteu.kiev.ua/course/view.php?id=1184.
 25. Панасюк К.П., Шкробот М.В. Торговельне підприємництво та логістика: стратегії та технології // Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» – Київ 23.05.2018 ; Url – http://ldn.knteu.kiev.ua/course/view.php?id=1184.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Управління персоналом: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Н.О. Сімченко, Л.Є. Довгань, Л.Л. Ведута, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 40 с.
 2. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306с«Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В. Я. Голюк, О. М. Савицька, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 21 с.
 3. Управління людськими ресурсами: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л. Є. Довгань, М. В. Шкробот, Л. Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 35 с.
 4. Економіка інноваційного підприємства: Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.: О. В. Гук, К.О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 20 с.
 5. Менеджмент організацій: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.;
 6. ,,Теория организации: Методические указания к изучению дисциплины для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»” / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 25 с.
 7. ,,Теория организации: конспект лекций для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»” / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 130 с.
 8. Економіка інноваційного підприємства: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специічна категорія» для спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Боярнова, М.В. Шкробот – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 120 с.
 9. Менеджмент організацій: конспект лекцій для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 250 с.
 10. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление персоналом» для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 40 с.
 11. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Теорія організації» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія організації» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 35 с.
 13. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи управлінського консультування» для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П Малик, Г.А. Мохонько, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 44 с.

Менеджмент організацій Електронний ресурс: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знать 07 ” Управління та адміністрування” спеціальності  073 ” Менеджмент організації ” Менеджмент і бізнес- адміністрування” / КПІ ім Ігоря Сікорського; уклад.:Л.Є. Довгань, І.П. Малик, Г.А. Мохонько, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута; відп.ред. В.В. Дергачова. – Електиронні текстові дані ( 1 файл? 663,52 К байт). = Київ : КПІ ім Ігоря Сікорського, 2017.- 47с. – назва з екрана. – Доступ : http : // ela.kpi./handle/123456789/19253