[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шкробот Маріна Володимирівна

Освіта: вища, закінчила у 2009р. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, за спеціальністю “Менеджмент зовнішньо економічної діяльності” здобула кваліфікацію магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Студенту:
Вчений ступінь к.е.н., у 2012 р. закінчила аспірантуру Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, у 2014 р. захистила дисертацію на тему: “Забезпеченнястратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Шкробот, М. В. Стратегічна модернізація підприємств гідроелектроенергетики: Управлінські аспекти забезпечення: монографія

Cучасні концепції управління організаціями

Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг»

Навчально-методичні матеріали з дисциплін

HR менеджмент

Організаційне проєктування

Інтерім-менеджмент

Вчене звання доцент
Наукова діяльність: Має 50 публікацій, з них 37 наукових, 6 монографій та 7 праць навчально-методичного характеру, у тому числі 17 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (1 стаття у Scopus, 1 стаття у Web of Science, які не є перекладом з інших мов).Стаж педагогічної діяльності – 10 років.

Google Scolar Shkrobot Marina

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2274-0179

Міжнародна діяльність Стипендіат програми ім. Лейна Кіркланда у Республіці Польщі у 2016/2017 н.р. (м. Вроцлав, Вроцлавський університет, керівник Prof. dr. hab. Witold Kwaśnicki).
Навички: дослідження стану та тендецій розвитку спіральної динаміки, формування нового ринку електроенергетики та форм господарської діяльності (віртуальні електростанції), аналіз досвіду проведення форсайтів в енергетиці, аналіз трендів у digital HRМ;  володіння польскою та англійською мовами (рівень В2)

Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Відповідальна по кафедрі за підтримку роботи в системі “Електронний Кампус”.

Керівник студентського наукового  гуртка “Управління персоналом”

Навчальні курси (2019/2020 н.р.): інтерім-менеджмент, організаційне проектування, менеджмент стартап-проектів, управління персоналом.

Куратор групи УВ-93.

Автор близько 60 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 6 монографій (у співавторстві).

Стипендіат програми ім. Лейна Кіркланда у Республіці Польщі у 2016/2017 н.р. (м. Вроцлав, Вроцлавський університет, керівник Prof. dr. hab. Witold Kwaśnicki).

Наукові інтереси: менеджмент організації, стратегічне управління, управління персоналом, державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, спіральна динаміка, стратегічна модернізація гідроелектроенергетики, форсайт.

E-mail: shkrobotmarina@ukr.net


МОНОГРАФІЇ

 1. Шкробот М.В. Науково-методичні підходи до оцінювання стану інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. – 290 с. (Розділ 3, п. 3.4. – С. 117-126).
 2. Шкробот М.В. Використання форсайт–методології в забезпеченні стратегічної модернізації промислових підприємств /М.В. Шкробот // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колект. монографія / за наук. ред. д. е. н., проф. Є. В.Хлобистова – Черкаси: вид. Ю. А. Чабаненко, 2013. – 642 с. (Розділ 4, п.4.12. – С. 513-527).
 3. Сімченко Н.О., Шкробот М.В. Державно-приватне партнерство в гідроенергетиці: зарубіжний та вітчизняний досвід / Н.О. Сімченко, М.В. Шкробот // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013– 726с. (п.2.6 – С. 196-208).
 4. Шкробот М. В. Стратегічна модернізація підприємств гідроелектроенергетики: Управлінські аспекти забезпечення: монографія / М.В. Шкробот ; НТУУ «КПІ». – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 221 с.
 5. Шкробот М.В., Малик І.П. Значення та роль форсайту для енергетичних підприємств Польщі. [монографія] / М.В. Шкробот, І.П. Малик // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. (с.298-316)
 6. Shkrobot M. Tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej na Ukrainie w warunkach integracji z Unią Europejską [monografia] / M. Shkrobot // WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO SEKTOR GAZOWY I ENERGETYCZNY. Warszawa. 2018 – 553 s. ( 445-461)

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 371 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15973 (123 стор33 %)
 2. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013 (66 стор, 33%)
 3. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 271 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22243 (89 стор, 33%)
 4. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, М. В. Шкробот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 278 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25274)

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

 1. Шкробот М.В., Кам’янська О.В. Обґрунтування вибору цільових міжнародних ринків при реалізації інноваційної продукції / М.В.Шкробот, О.В.Кам’янська // Проблеми системного підходу в економіці. – Т. 3 – № 11 (2009). URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php /EPSAE/article/view/4454/4582
 2. Шкробот М.В. Визначення економічної сутності поняття “фінансові ресурси” / М.В. Шкробот // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2011. – Вип. 8. – Частина 1. – С. 339–342.
 3. Шкробот М.В. Сутність та основи функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємств / М.В. Шкробот // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2011. – Т. 2. – № 3. – С. 236–240.
 4. Шкробот М.В. Лізинг як інструмент інвестування в інноваційний розвиток підприємства / М.В. Шкробот // Ефективна економіка. – 2012. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.
 5. Шкробот М.В. Побудова системи управління фінансовим забезпеченням електроенергетичних підприємств / М.В. Шкробот // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2012. – № 6. – С. 91–95.
 6. Шкробот М.В. Основні шляхи розвитку гідроелектроенергетичних підприємств в Україні / М.В. Шкробот // Економічний форум – Луцьк, 2012. – № 2. – С. 326–329.
 7. Шкробот М.В. Сучасний стан та перспективи розвитку гідроелектроенергетики України / М.В. Шкробот // Бізнес–навігатор. – Херсон, 2012. – № 27. – С. 66–70.
 8. Шкробот М.В. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови промислових підприємств / М.В. Шкробот // Экономика Крыма. – Симферополь, 2012. – № 3 (40). – С. 259–263.
 9. Шкробот М.В. Аналіз і побудова моделі розрахунків коефіцієнтів впливу на індекс інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2012. – №23.– С.89–93.
 10. Шкробот М.В. Вибір напрямів стратегічної модернізації залежно від впливу індексів на рівень інвестиційної привабливість підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // Економiка i органiзацiя управлiння. – Вінниця, 2014. – № 1 (17) – 2 (18). – С. 312-316
 11. Шкробот М.В. Значення форсайт-методології в контексті розроблення напрямів стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, 2015. – № 1 – С. 426-429.
 12. Малик І.П., Тадеєв Ю.П. Шкробот М.В. Теоретичні та емпірічні закономірності еволюції концепції економічного зростання [Електронний ресурс] / І.П. Малик, Ю.П. Тадеєв, М.В. Шкробот // Інфраструктура ринку. – 2019. № 36. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/36-2019

 


СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ІНШИХ ДЕРЖАВ ТА У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ

 1. Шкробот М.В. Организационно–экономический механизм инвестиционного обеспечения модернизации промышленного предприятия / М.В. Шкробот // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2012. – № 11. URL: http://www.uecs.ru (наукометричні бази – РИНЦ).
 2. Шкробот М. В. Державно-приватне партнерство в контексті модернізації підприємств гідроелектроенергетики / М. В. Шкробот // Актуальні проблеми економіки. – К., 2013. – № 9 (147). – С. 125–131. (Україна, наукометричні бази – SCOPUS, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory). (0,35 д. а.)
 3. Семенченко Н.В., Шкробот М.В. Взаємодія засад форсайт-методології та державно-приватного партнерства для формування програм стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / Н.В. Семенченко, М.В. Шкробот // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ (наукометричні бази – , Index Copernicus та інші)
 4. Шкробот М. В. Значення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики для забезпечення енергетичної безпеки України / М.В. . Шкробот // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 152-154. (наукометричні бази – РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)
 5. Довгань Л., Шкробот М. Форсайт – екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / Л. Довгань, М. Шкробот // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Економіка, 2015. – № 7(172) – С. 37-45. (наукометричні бази – , Index Copernicus та інші)
 6. Малик І.П., Шкробот М.В. Забезпечення корпоративного управління на основі ІКТ [електронний ресурс] / І.П. Малик, М.В. Шкробот // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання, 2016. — № 3. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua (наукометричні бази – , Index Copernicus та інші)
 7. MALYK, M. SHKROBOT Corporate governance efficiency of enterprises in the VUCA conditions // Scientific paper  Social Sciences and Arts SGEM 2017.  Book 5, Vol 45, – 2017.- 233-240 pp. – https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4227&lang=en  (Web of Science)
 8. Lutsenko I., Shkrobot M. Społeczno-ekonomiczna podstawa logistyki odwróconej w modelu cyklicznym gospodarki / I.Lutsenko, M. Shkrobot // Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia. REDAKCJA NAUKOWA. Robert Rogaczewski. Szymon Zimniewicz. Artur Zimny. – Katowice: WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA – S. 189-196.
 9. Shkrobot M., Rogaczewski R., Kuras Błażej Implementacja technologii RFID i CRM w obiektach użyteczności publicznej na przykładzie aquaparku w Kutnie / M. Shkrobot, R. Rogaczewski, Błażej Kuras // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (54). – С. 769-775. (наукометричні бази – РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)
 10. Шкробот М. В. Удосконалення системи управління логістичними процесами підприємства / М. В. Шкробот, А. А. Моргонюк // Молодий вчений. 2018. – №4. (наукометричні бази – РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)
 11. M., Ropuszyńska-Surma. E., Polish and Ukrainian foresight into the directions for the innovation of power plants, Operations Research and Decisions, 2018,28 (4), 47-70. (наукометричні бази –(Web of Science)
 12. Шкробот М.В., Малик І.П. ЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФОРСАЙТУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ПОЛЬЩІ / М.В. Шкробот, І.П. Малик // АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 2019. – №3 (47). – Ч. 8. – С. 100-103. (наукометричні бази –ScholarGoogle, Index Copernicus.)
 13. Glonti, V., Trynchuk, V., Khovrak, I., Mokhonko A., Shkrobot, M. and Manvelidze, L. Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility / Montenegrin Journal of Economics,Vol. 15, No. 1(2020), 169-182 (наукометричні бази – SCOPUS)

СТАТТІ У ІНШИХ ВИДАННЯХ

 1. Шкробот М.В. Значення гідроенергетики в інтеграції ОЕС України в європейську систему UCTE / М.В. Шкробот // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: зб. наук. праць: / [редкол. : О.А. Гавриш (відпою. ред) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – С. 209–214.
 2. Шкробот М.В. Гідроенергетика в системі забезпечення сталого розвитку України / М.В. Шкробот // Економічна безпека держави і науково–технологічні аспекти її забезпечення: пр. ІІІ–го наук.–прак. сем. з міжнародною участю, 20–21 жовтня 2011 р. / відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С.542–547.
 3. Шкробот М.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / М.В. Шкробот // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць ІІІ всеукр. наук.–прак. конф., 15 березня 2012 р. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 207–212.
 4. Семенченко Н.В., Шкробот М.В. Вибір стратегій модернізації підприємств на основі застосування форсайт-методології / Н.В. Семенченко, М.В. Шкробот // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 4 / наук. ред. І.Г. Манцуров. – К.: НДЕІ, 2014. – С.65 –68.
 5. Шкробот М.В. Організаційно–економічний механізм забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / М.В. Шкробот // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 660–666.
 6. Малик І.П., Шкробот М.В. Інформаційні засади системи управління фінансовим забезпеченням промислових підприємств / І.П. Малик, М.В. Шкробот // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 123-126.
 7. Шкробот М.В., Мурашова М.В. Нестабільність курсу валюти в Україні формування та розвиток / М.В. Шкробот, М.В. Мурашова // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 305-306. (студент)
 8. Шкробот М.В., Шкляренко Ю.В. Проблеми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 грудня 2015 р.). – У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – С. 83-85. (студент)
 9. Малик І.П., Шкробот М.В. Інститути корпоративного управління акціонерних товариств України / І.П. Малик, М.В. Шкробот // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О., 2015. – С. 85-87. (0,2 д.а.)
 10. Шкробот М.В. Тріада впливу: державно-приватне партнерство, форсайт-методологія, стратегічне управління підприємством / М.В. Шкробот // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economics Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. – P. 170-173.
 11. Малик І.П., Шкробот М.В. Соціальні пріоритети сучасного менеджменту //  Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції 16 листопада 2016 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «політехніка», 2016. – С. 87.
 12. Бентин З., Шкробот М.В. Інтермодальні перевезення: досвід Польщі та України, напрями співпраці // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017.
 13. Шкробот М., Малик І. Значення та роль енергетичного форсайту для економіки Польщі // 25 років Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво: спроба балансу / Матеріали ІІІ Українсько-польського наукового форуму (11-12 травня 2017, Olsztyn). – Olsztyn-Львів: Видавництво НУЛП, 2017. – С. 221-228

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕІЙ

 1. Шкробот М.В. Інновації та конкурентоспроможність України / М.В. Шкробот // Науково–технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Мат. VII між нар. наук.–практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених, 15–18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 87–88.
 2. Шкробот М.В. Сутність фінансових ресурсів підприємства / М.В. Шкробот // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.–практ. конф., 17–18 червня 2010р.: В 3 т. / Т. 1: Наукові дослідження в галузі економіки – Д.: Біла К.О., 2010. – с.137–140.
 3. Шкробот М.В. Система управління фінансовими ресурсами підприємства / М.В. Шкробот // Шевченківська весна:економіка: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. проф. В.Б. Базилевича: у 2–х тт. Вип. ІХ, Том 2 – К.: Освіта України, 2011. – 550с.
 4. Шкробот М.В. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства / М.В. Шкробот // Збірник матеріалів IІ науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством» (дата проведення 28 квітня 2011 року) (НТУУ «КПІ»)
 5. Шкробот М.В. Сутність поняття “фінансові ресурси” // Економіка підприємства: теорія та практика: зб. мат. ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. 21 фовт. 2011 р. – К. : КНЕУ, 2010. – с.365–367
 6. Шкробот М.В. Сучасні підходи до мотивації персоналу підприємства / М.В. Шкробот, А. Кудрицька // збірник матеріалів IІ науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством» (дата проведення 28 квітня 2011 року) (НТУУ «КПІ»)
 7. Шкробот М.В. Оптимізація організаційної структури підприємства / М.В. Шкробот, В. Рублюк // збірник матеріалів IІ науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством» (дата проведення 28 квітня 2011 року) (НТУУ «КПІ»)
 8. Шкробот М.В. Управління конфліктами в організації / М.В. Шкробот, А. Ліфтер // збірник матеріалів IІ науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством» (дата проведення 28 квітня 2011 року) (НТУУ «КПІ»)
 9. Шкробот М.В. Гідроенергетика в системі забезпечення сталого розвитку України // Інноваційні моделі розвитку фінансової, економіко–виробничої, освітньої і соціально–гуманітарної сфер державності: зб. наук. праць міжнар. наук.–практич. конф., 14 грудня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 48–50.
 10. Шкробот М.В. Система управління фінансовим забезпеченням електроенергетичних підприємств // Аналіз та прогнозування трансформаційних процесів в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи. Х – Міжнародна наук.–практ. конф, (м. Київ 6–7 квітня 2012 р.). – Київ, у 2–х частинах : аналітичний центр «нова економіка», 2012. – Ч.І. – С. 85–86.
 11. Шкробот М.В. Шляхи розвитку гідроелектроенергетичних підприємств України // Тези наукової конференції: мат. всеукр. наук. конф. Молодих вчених, м. Умань, 2012 р. / редкол. : А.Ф. Головчук та ін.. – Уманський НУС : Редакційно–видавничий відділ, 2012. – Ч.2. : Економічні та загальноосвітні науки. – С. 218–220.
 12. Шкробот М.В. Лізинг як інструмент інвестування в інноваційний розвиток підприємства // Проблемы и пути усовершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности: IVмеждунар. науч.–практ. Интернет конф, 2012 – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2012_03_30/9_shkrobot.php
 13. Шкробот М.В. Взаємозв’язок корпоративної соціальної відповідальності зі стратегічним управлінням // Копоративна соціальна відповідальність –  фактор сталого розвитку держави: зб. тез. між нар. наук.–практ. конф. студ., асп. та викладачів. – К.: Акад. праці і соц.. відносин федер. проф.. спілок України, 2012. – С.73-74
 14. Шкробот М.В. Взаємозв’язок типів відтворення основного капіталу, його форм накопичення та відновлення // Шляхи удосконалення економічної діяльності країни: мат. ХІІ між нар. наук.–практ. конф., (Львів, 10–12 серпня 2012 р.) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2012. – С.45-48.
 15. Шкробот М.В. Основні елементи та принципи побудови системи інвестиційного забезпечення діяльності промислового підприємства // Стратегія подолання економічної кризи: сутність ат практичне застосування: зб. Тез. Наукових робіт уч. між нар. наук.–практ. конф. (м. Одеса, 24–25 серпня 2012 р.) / ГО «Цент економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С. 91–94.
 16. Шкробот М.В. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови промислових підприємств // Управление развитием предпринимательства в современных условиях: мат. Второй междун. науч.-практ. конф. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 202-203.
 17. Шкробот М.В. Особливості впровадження КСВ на українських підприємствах / М.В. Шкробот, І. Бакал // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2–5 квітня 2013 року. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.16
 18. Шкробот М.В. Переваги застосування державно–приватного партнерства в Україні / М.В. Шкробот, К. Заречна // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІІ Міжнародної науково–практичної конференції, м. Київ, 2–5 квітня 2013 року. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.13
 19. Онишко С.В., Шкробот М.В. Резерви нарощування потенціалу забезпечення сталого розвитку України / С.В. Онишко, М.В. Шкробот // Міжнародна науково–практичній конференції «Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління», НУ ДПС України (м. Ірпінь), 2014. – С.186-189.
 20. Шкробт М.В. Інновації в робототехніці: виклики та загрози для суспільства / М.В. Шкробот, М.О. Погоняй // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріаля XIV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. –С.69-70.
 21. Шкробот М.В., Ткач В.В. Аутсорсинг – шлях удосконалення кадрової політики підприємства // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 102.
 22. Шкробот М.В., Назарчук Н.В. Репутація – конкурентна перевага підприємства // «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 квітня 2016р. м. Дніпропетровськ. – Ч. 4. – С. 469-473.
 23. Бентин З., Шкробот М.В. Дефініції «інтермодальні перевезення» в системі понятійно-категоріального апарату міжнародних перевезень // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського , Вид-во «Політехніка», 2017. – С.100.
 24. Моргонюк А.А. Шкробот М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ // Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» – Київ 23.05.2018 ; Url – http://ldn.knteu.kiev.ua/course/view.php?id=1184.
 25. Панасюк К.П., Шкробот М.В. Торговельне підприємництво та логістика: стратегії та технології // Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» – Київ 23.05.2018 ; Url – http://ldn.knteu.kiev.ua/course/view.php?id=1184.
 26. Шкробот М.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТСРОСТАНЦІЙ / СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 61.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Управління персоналом: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Н.О. Сімченко, Л.Є. Довгань, Л.Л. Ведута, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 40 с.
 2. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306с«Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В. Я. Голюк, О. М. Савицька, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 21 с.
 3. Управління людськими ресурсами: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л. Є. Довгань, М. В. Шкробот, Л. Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 35 с.
 4. Економіка інноваційного підприємства: Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.: О. В. Гук, К.О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 20 с.
 5. Менеджмент організацій: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.;
 6. ,,Теория организации: Методические указания к изучению дисциплины для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»” / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 25 с.
 7. ,,Теория организации: конспект лекций для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»” / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 130 с.
 8. Економіка інноваційного підприємства: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специічна категорія» для спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Боярнова, М.В. Шкробот – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 120 с.
 9. Менеджмент організацій: конспект лекцій для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 250 с.
 10. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление персоналом» для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 40 с.
 11. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Теорія організації» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія організації» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 35 с.
 13. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи управлінського консультування» для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П Малик, Г.А. Мохонько, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 44 с.
 14. Менеджмент організацій Електронний ресурс: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знать 07 ” Управління та адміністрування” спеціальності  073 ” Менеджмент організації ” Менеджмент і бізнес- адміністрування” / КПІ ім Ігоря Сікорського; уклад.:Л.Є. Довгань, І.П. Малик, Г.А. Мохонько, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута; відп.ред. В.В. Дергачова. – Електиронні текстові дані ( 1 файл? 663,52 К байт). = Київ : КПІ ім Ігоря Сікорського, 2017.- 47с. – назва з екрана. – Доступ : http : // ela.kpi./handle/123456789/19253