Неділя , 23 Вересень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шеховцова Ірина Анатоліївна

Публікації

Публікації 2011-2017рр.

 1. Шеховцова І.А., Мелешко А.С. Управління логістичним забезпеченням діяльності підприємства // Міжнародна науково-практична конференція, Болгарія, 17-25 грудня 2011, Болгарія. – С.56.
 2. Шеховцова І.А., Проблеми використання інформаційних логістичних систем на підприємствах України // Інновації у ХХІ столітті: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25.01.2012р.-,м.Сімферополь,- .С.536
 3. Шеховцова І.А., Фурсік О.І. Логістика складування // Veda a vznik – 2011-2012: Materialy VIII Mezinarodni Vedencko – prakticka konference? Dil.12- Praha:Publishing House Education and Science s.s.o.- 27 грудня 2011 – 05 січня 2012р.- 107 c., С.5-8
 4. Шеховцова І.А., Марченко Ю.М New opportunities in E-logistic // VIII International Students Conference 2012проведення: 01.12.2011. – С.41.
 5. Шеховцова І.А., Ніколаєнко К.В. Перспективные вопросы мировой науки // Міжнародна науково-практична конференція, Болгарія, 17-25 грудня 2011, Болгарія. – С.45;
 6. Шеховцова І.А., Рощина Н.Ю. ІТ- технології в управлінні // Міжнародна науково-практична конференція, Болгарія, 17-25 грудня 2011, Болгарія. – С.67;
 7. Шеховцова І.А., Рощина Н.Ю E-logistic // VIII International Students Conference 2012проведення: 01.12.2011. – С.21.
 8. Шеховцова І.А., Сергійко О.С. Procurement of the XXI century // VIII International Students Conference 2012проведення: 01.12.2011р. – С.38
 9. Шеховцова І.А., Трихліб Т.В Логістичний процес на складі: основні проблеми ефективності складування // Veda a vznik – 2011-2012: Materialy VIII Mezinarodni Vedencko – prakticka konference? Dil.12- Praha:Publishing House Education and Science s.s.o.- 27 грудня 2011 – 05 січня 2012р.- 107 c.
 10. Шеховцова І.А., Макарюк К.С.Ефективність впровадження електронної комерції в Україні Wykształcenie I nauka bez granic – 2012: Materiały VIII międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 grudnia 2012 roku, Volume 12 Ekonomiczne nauki, Przemyśl, Nauka i studia , 2012. – С.12-14
 11. Шеховцова І.А., Башинська А. В. Проблеми ефективного функціонування складу в логістичній системі України Інноваційний розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 7-8 грудня 2012 р.– К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012.– С.85-87
 12. Шеховцова І.А., Поліщук А.С. Фрахтова біржа як інструмент транспортної логістики Економіка та управління:Досягнення та перспективи. Збірник наукових тез учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2012 р.- О:ЦЕДР, -С51-53.
 13. Шеховцова І.А., Лисиганич Л. М. Актуальність рециклінгу як складової логістики Інноваційний розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 7-8 грудня 2012 р.– К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012.– 92-94
 14. Шеховцова І.А., Виборна В.О. Інноваційні методи управління логістичною діяльністю підприємства Інноваційний розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 7-8 грудня 2012 р.– К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012.– 87-90
 15. Шеховцова І.А., Вітвіцька М. І. Переваги віртуальної логістики для діяльності підприємства Інноваційний розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 7-8 грудня 2012 р.– К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012.– 90-92
 16. Шеховцова І.А., Слободська Т.В. Глобальна логістикав умовах нестабільного середовища функціонування зовнішньоекономічної діяльності Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції , 21 листопада 2012 р.- К: Політехніка, 2012. –С.216-217
 17. Шеховцова І.А., Панченко Т. А. Інноваційні аспекти формування транспортно-технологічних логістичних систем Інноваційний розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 7-8 грудня 2012 р.– К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012.– 98-99
 18. Шеховцова І.А., Шаран А. В. Взаємозв’язок маркетингу і логістики Інноваційний розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 7-8 грудня 2012 р.– К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012.– 103-104
 19. Шеховцова І.А., Завальна О.С. Стандарти якості в системі конкурентноспроможності підприємства Макроекономічні проблеми інвестеційно-інноваційного розвитку: Матеріали ХХVІ Міжна-родної науково-практичної конфе-ренції, 11-12 жовтня 2012 р., -К, Видавництво ПКЦ, 2012. –С.57-60.
 20. Шеховцова І.А., Носар Г. А. Електронна логістика або e-logistic Інноваційний розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 7-8 грудня 2012 р.– К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012.– 96-98
 21. Шеховцова І.А., Луженцова В. В. Маркетингові заходи підвищення конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності Інноваційний розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 7-8 грудня 2012 р.– К: ГО «Київський еконо-мічний науковий центр», 2012.– 94-96
 22. Шеховцова І.А., Черниш Ю.О. Чинники підвищення ефективності організації Проблеми управління під-приємством: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Рівне-Київ-Дніпро-петровськ, 30-31 травня 2013р. – Р.РНУ, 2013.- С.92-100
 23. Шеховцова І.А., Гаврилко Г. Г. Організаційна культура й ефективність діяльності підприємства Сучасні проблеми економіки і підприємництва: Збірник наукових праць, випуск 12, – К: Видавництво Політехніка, 2013. –С.213-216.
 24. Шеховцова І.А., Черниш Ю.О. Економічні методи стимулювання запровадження “зелених технологій” субьєктами господарювання Економіка і управління: досягнення та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 23-24 листопада 2013р. – Одеса, Видавництво ЦЕДР: Ч, 2013р.- С53-56
 25. Шеховцова І.А., Пилова М. Ю. Функціональний підхід до характеристики ефективності управління діяльністю підприємства Сучасні проблеми економіки і підприємництва: Збірник наукових праць, випуск 12, – К: Видавництво Політехніка, 2013. –С.308-313
 26. Шеховцова І.А., Управління бізнес процесами підприємств Сучасні підходи до управління підприємством:  Збірник наукових праць V Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю,  23 квітня 2014р. – Черкаси:  видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 234-238
 27. Шеховцова І.А., Пащина Н.Г. Використання методів прогнозування при розрахунках прибутковості підприємства Молодий вчений. Науковий журнал. Випуск № 6(09).- Херсон, червень 2014 р. С.122-126. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 28. Шеховцова І.А., Любарець О.В. Проблеми інноваційного розвитку малих підприємств Наука та інновації 2014: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, V2, 7-15 листопада  2014р.- Польща:WPLS, 2014р. –С.46-48.(Зарубіжне видання)
 29. Шеховцова І.А., Гужовська Т.В. Підходи до впровадження системи процесного управління на підприємствах з зовнішньоекономічною діяльністю Економічний розвиток:теорія, методологія, управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 09-16 листопада 2014 р., – Будапешт-Валенсія-Київ: видавець Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, 2014.- С.91-95.
 30. Шеховцова І.А., Пащенко М.С. Сутність та властивості бізнес-процесів на підприємстві ЗЕД П’яті економіко-правові дискусії :Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 01 грудня 2014 р., – Л:Видавництво Львівська політехніка, 2014.- С35-39.
 31. Шеховцова І.А., Лавренчук Н.М. Інноваційні підходи до управління бізнес-процесами організації, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність Економічний розвиток:теорія, методологія, управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 09-16 листопада 2014 р. – Будапешт-Валенсія-Київ: Видавець Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, 2014.- С.194-200.
 32. Шеховцова І.А., Скляр А.Ю. Проблеми застосування методів прогнозування в умовах невизначенності Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції , 29-30 квітня 2014 р.-Дніпропетровськ, Видавництво ДНТУ, 2014. – С.33-37.
 33. Шеховцова І.А., Бойко О.В. Криза функціонального управління в зовнішньоекономічній діяльності організацій Економічний розвиток:теорія, методологія, управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 09-16 листопада 2014 р. – Будапешт-Валенсія-Київ: Видавець Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, 2014.- С.65-70
 34. Шеховцова І.А., Мусіна К.В. Значення корпоративної культури як інструмента стратегічного розвитку підприємства Економічний розвиток:теорія, методологія, управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 09-16 листопада 2014 р. – Будапешт-Валенсія-Київ: Видавець Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, 2014.- С.147-151.
 35. Шеховцова І.А., Гaрбовcькa Н.І. Реінжиніринг бізнес-процесів як спосіб підвищення ефективності управління підприємствами з ЗЕД Економічний розвиток:теорія, методологія, управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 09-16 листопада 2014 р., – Будапешт-Валенсія-Київ: видавець Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, 2014.- С.83-91.
 36. Шеховцова І.А., Петрова А.С. Конкурентоспроможність підприємства в умовах нестабільності Актуальні проблеми економіки і управління: Електронне наукове видання Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 9, 2015р. URLhttp://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc Збірник представлено в міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  РИНЦ,  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources). Видання індексується Google Scholar.
 37. Шеховцова І.А., Сердлерук А.С. Сутність інноваційного потенціалу підприємства Актуальні проблеми економіки і управління: Електронне наукове видання Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 9, 2015р. URLhttp://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc Збірник представлено в міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  РИНЦ,  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources). Видання індексується Google Scholar.
 38. Шеховцова І.А., Чупріна М.О. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств України International Scientific and Practical Conference: WORLD Science II  International Scientific and Practical Conference “Modern  Scientific  Achievements and their  Practical Applucation”( October 20 – 21, 2015, Dubai, UAE). – 2015. – 3 (3),  3.Рр. 21-25 (видання індексується в  ORCID, Google Scholar, РІНЦ)
 39. Шеховцова І.А., Мінкін О.Ю. Проблеми прогнозування соціально-економічного розвитку України
 40. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. –С.301-305.
 41. Шеховцова І.А., Чупріна М.О. Проблеми ефективності захисту інформації на підприємствах Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. –С.185-189.
 42. Шеховцова І.А., Руденька М.В. Економiчна вигода вiд застосування бiокерамiки в медицинi на прикладi вiдкриття зуботехнiчноi лабораторii Сучасні проблеми економіки і підприємництва: Збірник наукових праць, випуск 16, 23 жовтня 2015 р. – К:Політехніка, 2015. –С.104-108
 43. Шеховцова І.А., Ткаченко Г.О. Функціональні особливості менеджменту знань персоналу організації
 44. Науково-технічний розвиток: Економіка, технології, управління Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 07-09 квітня 2015р. – К. : Видавництво Політехніка, 2015. –С.80-81.
 45. Шеховцова І.А., Барановська М.А. Підвищення конкурентоспроможності підприємства ЗЕД в сучасних умовах Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Все-української науково-практичної конференції, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. –С.200-205.
 46. Шеховцова І.А., Чупріна М.О. Використання ІТ- інструментів для оптимізації управління бізнес процесами підприємств України Економічний вісник .  Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» – 2016. – №13 –  С.324-330 Фахова стаття
 47. Шеховцова І.А., Чупріна М.О. Трансформація інформаційної безпеки підприємства в умовах застосування бенчмаркетингу International Scientific and Practical Conference: WORLD Science II  International Scientific and Practical Conference “Innovative Technologies in Science”( February 25 – 26, 2016, Dubai, UAE). – 2016. – 3(7), vol.3.Рр. 65-68 (видання індексується в  ORCID, Google Scholar, РІНЦ)
 48. Шеховцова І.А., Мінкін О.Ю. Показник для виміру економічної потужності підприємства як часовий ряд Проблеми стабілізації економіки країни: Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 грудня 2016р., – Тернопіль:Облвидав, 2016р.- С65-67
 49. Шеховцова І.А., Пімонова К.А. Особливостi впровадження франчайзингу в Украiнi Сучаснi пiдходи до управлiння пiдприємством: Збiрник тез доповiдей VII Всеукраїнської науково-практичноi конференцii з мiжнародною участю, 28 квiтня 2016 р, –К.,Полiтехнiка, –С. 102-108.
 50. Шеховцова І.А., Бузинник О.В. Ефективність використання інноваційних технологій та роль дронів у агросекторі України Збiрник тез доповiдей VII Всеукраїнської науково-практичноi конференцii, 6 квiтня 2017 р, –К.,Полiтехнiка, –С. 38-39.