[google-translator]
Четвер , 28 Січень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Професорсько-викладацький склад

Дергачова Вікторія Вікторівна

Дергачова Вікторія Вікторівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
Завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор, керівник Літньої школи факультету менеджменту та маркетингу.
У 1989 р. закінчила Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні станції». У 1994 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка та управління виробництвом».
Кандидат економічних наук з 2001 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування  НАН України, м. Київ.
Доктор економічних наук з 2007 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.11.051.03 у Донецькому національному університеті.
Керівник наукового напряму «Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації». Під керівництвом В.В. Дергачової формується наукова школа економістів,  зосереджена на розробці новітніх підходів до проблем та прогнозів розвитку національної та міжнародної економіки, поглибленому дослідженні теоретико-методологічних проблем макроекономіки, сутнісних особливостей процесу глобалізації.
Автор більш ніж 140 науково-методичних публікацій, в т.ч. 12 монографій (одноособова та у співавторстві), 6 підручників та навчальних посібників .
Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.002.23 в Національному технічному університеті України «КПІ» та Д 55.051.01 в Сумському державному університеті.
Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ».

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (2008–2014)

2010 р.

Навчально-методичні видання

 1. Кочетков В.М., Дергачова В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Конспект лекцій-  Електронний ресурс – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 300 с.
 2. Дергачова В.В. Практикум з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів денного та заочного відділення факультету менеджменту та маркетингу – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 80 с.
 3. Дергачова В.В. Конспект лекцій з дисципліни  «Макроекономіка» для другої вищої освіти зі спеціальності «Міжнародна економіка» факультету менеджменту та маркетингу – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 114 с.

Монографії

 1. Дергачева В.В., Любимова Е.А.Фактор экологического образования для обеспечения устойчивого развития // Методы решения экологических проблем: Монография // Под ред. д.е.н. Л.Г.Мельника, к.е.н. Е.В.Шкарупы– Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. –  Вып.3. – 663 с. (С.572-583).
 2. Дергачова В.В. Засади та проблеми економічного зростання  національної економіки в контексті сталого розвитку (р.1.2.4) // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. Монографія // За наук. Ред.. Є.В. Хлобистова. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – с. 582
 3. Дергачова В.В. Економічні суперечності та конфлікти на ринку енергоресурсів: витоки кризи // Экологические конфликты в современной системе природопользования. Монографія / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга. – 2010. – 352 с.  ISBN 978-966-680-525-5 (с.152-163)
 4. Дергачова В.В., Гусєва І.І., Караєва Н.В., Сегеда І.В., Серебренніков Б.С. Моделювання впливу інтеграційних рішень в енергетиці на передумови досягнення сталого розвитку території. Монографія / за заг.ред. Н.В Караєвой. – Черкаси: видавецьЧабаненко. – 2010. – 364.

Наукові статті

 1. Дергачева В.В. Особенности развития экономик стран СНГ в условиях кризиса: состояние и возможности выхода // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационногор и технологического развития России. Ч.1. Сб.научных трудов ИНИОН РАН // Редкол.: Пивоваров Ю.С. (отв.ред) и др. – М.: ИНИОН РАН. – 2010. – с. 676
 2. Дергачева В.В. Перспективы развития торгово-экономических отношений Украины со странами СНГ и ЧЭС // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. – Стамбул-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.Донецке. – 2010. – С.331-333.
 1. Дергачова В.В., Прокопов О.А. Конкурентосроможність інформаційної взаємодії господарюючих суб’єктів в умовах глобалізації // Механізм регулювання економіки. Міжнародний науковий журнал. – 2010. – №3. – Т.2. – С.66-72.
 2. Дергачова В.В. Інноваційна складова сталого розвитку в контексті екологічної безпеки // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. Наукове видання // НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України НАН Ураїни, Кримський інститут КНЕУ ім.. В.Гетьмана – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – 492с.
 3. Дергачова В.В. Передумови та перспективи міжнародного співробітництва між Росією та Україною // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го наук-практичного семінару з міжнародною участю. 21-22 жовтня 2010 р. – Черкаси: вид-ць Чабаненко Ю.А., 2010. – 406 с.
 4. Дергачева В.В. Концептуальные основы экологической парадигмы в контексте устойчивого развития // Спец.выпуск Международного научного журанала Acta Universitatis Pontica Euxinus/ – Днепропетровск-Варна: ДІПОпром,ТУ-Варна. – 2010. – С. 115-118.
 5. Дергачева В.В. Особенности развития экономик стран СНГ в условиях  кризиса // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России. Ч.1. Сборник научных трудов ИНИОН РАН. ISBN 978-5-248-00560-4. – М.: ИНИОН РАН, 2010. –  С. 584-587.

2011 р.

Навчально-методичні видання

 1. Дергачова В.В., Скоробогатова Н.Є., Шик Л.М. Облік у зарубфжних країнах: Конспект лекцій-  Електронний ресурс – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 300 с.

Монографії

 1. Дергачова В.В, Довгань Л.Е, Сімченко Н.О. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: Монографія. – К.: НТУУ «КПІ» , 2011 – 380 с.

Наукові статті

 1. Дергачева В.В. Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины // Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ»». – К.: НТУУ «КПІ», 2011.
 2. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки // Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ»». – К.: НТУУ «КПІ», 2011.
 3. Дергачова В.В.Інноваційні пріоритети розвитку енергетики України  // Журнал міжнародних досліджень. – 2011. – №1. – С.88-97.
 4. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки // Економічний вісник НТУУ «КПІ» // 2011, №8. – С. 111-120.
 5. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Процеси економічної глобалізації у міжнародних співставленнях  // Журнал європейської економіки. Т.10 (№2) – Червень 2011. – С.132-149
 6. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Дослідження впливу економічної кризи як прояву циклічності розвитку на глобалізацій ні процеси через показники соціо-економічного розвитку // Механізм регулювання економіки. – 2011. – №3, том 2. – С.83-90
 7. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Інтеграційні пріоритети України в контексті енергетичної безпеки Вісник Донецького університету. Cерія В: Економіка і право, Спецвипус, Т.2 – Донецк: ДонНУ, 2011. – С. 289-293.
 8. Дергачова В.В., Смирнов  М. Інвестиційна складова інноваційного розвитку на рівні держави та на рівні підприємства // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник  наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – с.173-179.
 9. Дергачова В.В. Прокопов В.А. Досвід використання програмно-цільових інструментів щодо підвищення конкурентоспроможності інформаційної індустрії в зарубіжних країнах // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. ЧастьII. Сборник научных трудов.- Донецк: ДонНУ, 2011. – С.95-100.
 10. Дергачёва В.В., Сегеда И.В. Предпосылки эффективного развития  энергетики Украины на основе инновационных приоритетов // Научные и технические средства обеспечения энергосбережения и энергоэффективности в экономике РФ. Сборник научных трудов. – СПб: Изд-во Поитехнического университета. – 2011.- С. 8-13.
 11. Дергачова В.В. Концептуальні основи європейської інтеграціїї України // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. – Одесса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.Донецке. – 2011. – С.229-232.
 12. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Інтеграція України в глобальну економіку в умовах циклічності світогосподарського розвитку // Україна на шляху до європейської соціальної держави. Збірник матеріалів міжнародної конференції.  Київ: КНЕУ.- 2011. – С. 95-117.
 13. Дергачова В.В. Кузнєцова К.О., Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности нациоанльной экономики//  Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – №3. – С.69-80.

 2012 р.

Навчально-методичні видання

 1. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні відносини: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В.В.Дергачова, В.Я. Голюк – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 60 с.
 2. Міжнародна банківська справа: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В.В.Дергачова, В.Я. Голюк – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 40 с.
 3. Дергачова В.В., Верхоляд І.М. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів для студентів галузі знань 0306 напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Методичні вказівки]. – Гриф надано Вченою радою ФММ НТУУ «КПІ»(Протокол № 10 від  29 травня 2012  р. ). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 43 с.
 4. Дергачова В.В., Верхоляд І.М. Регіональна економіка: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів для студентів галузі знань 0306 напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»[Методичні вказівки]. – Гриф надано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»(Протокол № 10 від  29 травня 2012  р. ). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 50 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання комплексних контрольних завдань з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 0306  «Менеджмент і адміністрування» / В.В. Дергачова. Протокол №14-11/12 від 06.06.2012.

Монографії

 1. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства. Монографія //Караєва. Н.В., Лук`яненко С.О., Дергачова В.В. та ін.// за заг.ред. Н.В. Караєвой, С.О.Лук`яненко. – К.: Тамподек ХХІ, – 2012, – 283 с.

Наукові статті

 1. Дергачова В.В., Згуровський О.М.Механізм запобігання боргової залежності України в процесі структурної перебудови світової економіки під впливом кризових явищ // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. ЧастьI. Сборник научных трудов.- Донецк: ДонНУ, 2012. – С. 114-121.
 2. Дергачова В.В.Маланчук А.С. Формування міжнародної конкурентоспроможності країни на основі розвитку вітчизняних інноваційно-активних підприємств // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. – 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». – С.290-295.
 3. Дергачова В.В.Полонська Є.С. Теоретичні аспекти дослідження циклічності розвитку економічних процесів в Україні // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. – 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». – С.250-255.
 4. Дергачова В.В., Бальвас І.Г. Зміна олігархічної моделі – шлях до країни з розвинутою економікою// Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 9. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – 227 с. (С.11-16)
 5. Дергачова В.В., Яресько Р.С. Структурний механізм венчурного фінансування в інвестиційно-інноваційні системі // Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 1, – 2012г.// http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_1/Yaresko_112.htm
 6. Дергачова В.В. Підвищення економічного зростання країни за рахунок оптимізації амортизаційної політики підприємств / Вісник Донецького національного університету. Серія В Економіка і право: збір. наук. пр. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – Спецвипуск, Т.2. ­­– С. 293-296.
 7. Гавриш О.А., Дергачева В.В. Ресурсное обеспечение международной конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Т.1. – С. 83-87.
 8. Дергачева В.В. Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины // Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ»». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С.15-23.
 9. Дергачева В.В. Кузнєцова К.О. Тарифна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності енергетики // Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ»». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С.168-173.
 10. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А. Проблемы становлення эффективного энергетического рынка Украины / Сбор. науч. трудов 15-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и обществоРоссии в 21-м столетии. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – с. 293-298.
 11. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О.Енергетична безпека реального сектору національної економіки в міжнародних співставленнях. Праці IVміжнар. наук.-практ. семінару. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення. 23-26 жовтня 2012 р. / відпов. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Дніпетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 205 с. (С.49-53).

Тези доповідей

 1. Дергачова В.В., Костюк А.К. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». — Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С. 38-39.
 2. DergachevaV.,Kostyuk A. Innovations as the factor of raising the enterprise’s competitive ability // Proceedings of the 6thInternational Students’ Conference «Study and Achieve» — Moscow, MISIS, 2012. — 100-102.

 2013 р.

Навчально-методичні видання

 1. Проходження виробничої та переддипломної практики:  методичні вказівки для студентів галузізнань 0306  „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102“Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В. Гук  – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44c. Протокол № 8 від 28.03.2013 р. (25%).
 2. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012„Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”/ Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В.Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 46c. Протокол № 8 від 28.03.2013 р. (25%).
 3. 3. Інноваційна політика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; В. В. Дергачова, К. О. Бояринова ; відп. ред. Л. М. Шульгіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. –196 с. – Назва з екрана. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2648<?span prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>   (76 стр.).
 4. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 25 с.
 5. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 50 с.
 6. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – 504 с. (Р. 1 Регіональна економіка), Т.2. – 484 с. (Р.7. Міжнародні економічні відносини).

Монографії

 1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Аналіз функціонування ринку електроенергетики України / Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013.
 2. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: монографія / Дергачова В.В. та ін. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013 (п. 1.1. Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу та особливості його формування на підприємстві як  базового елементу забезпечення конкурентоспроможності; п. 1.2. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства на основі ресурсного потенціалу).

Наукові статті

 1. Дергачова В.В., Гавриш Ю.О. Менеджмент інновацій робото технічних систем в машинобудівне виробництво // Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи  до управління підприємством». Том І. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.48-55.
 2. Дергачова В.В., Гачечіладзе Е.В. Формування експортного потенціалу України// Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи  до управління підприємством». Том ІІ. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.22-26.
 3. Дергачова В.В., Костюк А.К. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності ЗЕД підприємства // Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи  до управління підприємством». Том ІІ. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.31-35.
 4. Дергачова В.В., Прихода М.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи  до управління підприємством». Том ІІ. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.186-191.
 5. Дергачова В.В., Костюк А.К. Особливості функціонування інноваційно-активних промислових підприємств / Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2013 – 457-461.
 6. Дергачова В.В., Трихліб Т.В. Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості  / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 81-86.

Тези доповідей

 1. Дергачова В.В., Костюк А.К. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості// Збірка праць ІХ (ХХІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність».— К: НТУУ «КПІ», 2013. — С. 37-39.
 2. Дергачова В.В., Костюк А.К. Вплив інновацій на конкурентоспроможність сучасних промислових підприємств// Збірник матеріалівVI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання». — Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. — С. 111-113.
 3. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Можливості інноваційного розвитку ринку електроенергетики України / Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 26-28 вересня 2013 р. – Суми: ТОВ «Папірус», 2013. – с. 60-62

2014 р.

Монографії

 1. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Глобалізація за умов циклічності розвитку економіки і суспільства: монографія. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 378 с.

Наукові фахові статті

 1. Дергачова В.В., Біличенко І.Б. Організаційні процеси управління післяреалізаційним супроводом на виробничому підприємстві / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014.
 2. Дергачова В.В., Бедик О.В. Становлення відновлювальної енергетики в Україні як складова економічної безпеки держави / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014.

Наукові статті в зарубіжних виданнях

 1. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Чорней В.В. Инвестиционные стратегииповышения конкурентоспособности энергетического рынка Украины / Международный научный журнал «Устойчивое развитие», София (Болгария), 2014.

Публікація статей в інших виданнях

 1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Передумови та перспективи розвитку енергетичного ринку України/ Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/450
 2. Дергачова В.В., Костюк А.К. Перспективи розвитку сучасних підприємствна умовах франчайзингу/ Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://probl-economy.kpi.ua/node/451
 3. Дергачова В.В., Стрілець А.В. Організаційно-економічні форми співробітництва у сфері міжнародного обміну технологіями / Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць V Всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536 с. (С.281-285).
 4. Дергачова В.В., Котова Н.О. Реінжиніринг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць V Всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536 с. (С. 369-374).
 5. Ніколаєнко К.В, Дергачова В. В. Особливості впливу фінансової глобалізації на економіку України.– К.: НТУУ «КПІ», 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/315

Публікація тез доповідей

 1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Можливості інноваційного розвитку ринку електроенергетики України / Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 26-28 вересня 2013 р. – Суми: ТОВ «Папірус», 2013. – с. 60-62

Морозов Олександр Федорович

Морозов Олександр Федорович

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
morozov2Доктор технічних наук, професор, Заслужений дiяч науки i технiки України, академік Української технологічної Академії.
Випускник Донецького політехнічного інституту, працював на посадах: наукового, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента.
В 1992-1996 рр. завідувач відділу в Донецькому фізико-технічному інституті НАН України. В 1996 р.-2007 рр. працював генеральним директором Донецького інноваційного центру облдержадмістрації. У 2001-2007 рр. працював за сумісництвом у технопарку «ВУГЛЕМАШ» головою Ради засновників. У цей же період працював професором кафедри інноваційного менеджменту та управління проектами Донецького державного університету управління. Розробив та впровадив курс лекцій основ інноваційного менеджменту та оцінки прав інтелектуальної власності.
З вересня 2007 р. працював у Державному агентстві України з інвестицій та інновацій. З січня 2009 р. — заступник директора, начальник організаційного відділу Організаційно-аналітичного департаменту. З серпня по грудень 2010 р. працював директором Департаменту технічної політики НАЕР.
Організовував роботу науково-технічних журналів, бере участь у роботі наукових Рад, опонує кандидатські та докторські дисертації. Має почесні звання та нагороди: «Винахідник СРСР» (1991 р.); лауреат міжнародної премії ім. Петра І «За видатні досягнення в науці» (1994 р.). Привоєно почесне звання «Заслужений дiяч науки i технiки України». Нагороджений орденом «Шахтарська Слава ІІІ ступеню», грамотою «Верховної Ради України», почесною грамотою МОН, почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» та золотим знаком НАН України «За сприяння розвитку науки» (2009 р.).
Автор понад 138 наукових праць, у тому числі 3 монографій (серед них: «Ціна – думки – інтелектуальний капітал» (2005 рік) та 43 винаходів, 38 інтерв’ю в газетах та журналах.

Список наукових праць

(2008-2013)

2008

1. Морозов О.Ф. Що таке світ і Україна сьогодні? Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №1, С. 15– 17.

2. Морозов О.Ф. «Нафтовий» шок – початок енергетичної кризи. Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №2, С. 30– 33.
3. Морозов О.Ф. Що таке світ і Україна сьогодні? Корисний висновок для України. Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №3, С. 17-19.
4. Морозов О.Ф. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч.1). Журнал «Інтелектуальна власність», 2008.- №1, С. 43-50.
5. Морозов О.Ф. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч.2). Журнал «Інтелектуальна власність», 2008.- №2, С. 29-39.
6. Маргащук С.В., Морозов О.Ф. Роль об’єктів інтелектуальної власності у конкурентноздатності виробництва. Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №4, С. 19-23.
7. Морозов О.Ф. Що таке світ і Україна сьогодні? Дійовий приклад «Рейганоміки». Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №5, С. 32– 34.
8. Морозов О.Ф. «Багатополярність» та розвиток світової економіки. Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №6, С.40– 41.
9 Морозов О.Ф. Ще один приклад для України народження нової реальності. Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №7, С.40– 42.
10. Маргащук С.В., Морозов А.Ф. Роль интеллектуальной собственности в реализации региональных инновационных программ. В сб.: Защита прав интеллектуальной собственности. – Симферополь, 2008.- С. 28-30.

11. Морозов О.Ф. Визначення базисних інновацій розвитку економіки України для успішного залучення закордонних інвестицій. Бюлетень «Інвестиції та інноваційний розвиток» . Держінвестицій, 2008, №3.- С. 26-30.

12. Морозов О.Ф. Стрімке просування світу до постіндустріальної цілі.. Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №8, С.38-40.
13. Маргащук С.В., Морозов О.Ф Концепція розробки методів відбору ефективних інноваційних пропозицій і прийняття рішень та засобів їх застосування. Бюлетень «Інвестиції та інноваційний розвиток» . Держінвестицій, 2008, №1.- С. 23-25.
14. Морозов О.Ф. Що таке креатині компанії? Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №8, С.34-35.
15. Маргащук С.В., Морозов О.Ф., Рибицький В.Б. План впровадження інновацій та залучення інвестицій в автономну республіку Крим на період до 2017 року як реальний крок у розвиток регіону. Бюлетень «Інвестиції та інноваційний розвиток» . Держінвестицій, 2008, №1.- С. 51-53.
16. Морозов О.Ф. Висновки процесу формування постіндустріального укладу. Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №11, С. 22-25.
17. Морозов О.Ф. Україну не треба розвивати за азіатською моделлю індустріалізації. Журнал «Винахідник і раціоналізатор», 2008.- №12, С. 30-36.
18. Патент №35223 на корисну модель “Спосіб підвищення стійкості грунтів і звалищ” 2008, Бюл. № 17, Морозов О.Ф. ін.

2009

19. Морозов А.Ф. Визначення базисних інновацій розвитку економіки України для успішного залучення закордонних інвестицій. В сб.: Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. Часть П. ДНУ, Донецк, 2009.- С.542-544.
20. Морозов А.Ф. В.І.Вернадський про цивілізаційну цінність наукової думки. В сб.: Розвиток продуктивних сил України: від Вернадського до сьогодення. Матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції. Частина І. РВПСУ НАНУ. Київ, 2009.- С.102-104.
21. Морозов О.Ф., Чернишов В.Г. Механізми реалізації концепції розвитку національної інноваційної системи. Бюлетень «Інвестиції та інноваційний розвиток» . Держінвестицій, 2009, №4.- С. 18-21.
22. Морозов О.Ф. Інвестиції та інноваційний розвиток. Матеріали Держінвестицій до парламентських слухань “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалзаційних викликів”. ( В кн.: “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалзаційних викликів” / Авт.-упоряд.: Г.О.Андрощук, І.Б.Жиляєв, Б.Г.Чижевський, М.М.Шевченко.- К.: Парламентське вид-во, 2009.- 632с.) С. 521-628.
23. Морозов О.Ф. Українська формула інновацій. Журнал «Інтелектуальна власність», 2009.- №12, С. 40-46.

2010

24. Морозов А.Ф. Влияние факторов конкурентной среды на уровень инновационной деятельности. Материалы Добровских чтений 10 марта 2010г.: “Современная наука: от фундаментальных исследований до коммерциализации результатов НИОКР”. – К.: 2010.- С. 19-24.
25. Морозов А.Ф. Вопросы эффективного использования энергетических ресурсов. Материалы шестой международной конференции «Энергия из биомассы» 14-15 сентября 2010 года. К.: 2010.- С. 10-14.

2012

26. Морозов А.Ф. Основы стратегии внедрения сбалансированных самоорганизующихся инновационных систем. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний розвиток – основа розбудови української держави» 4 – 5 квітня 2012 року. Донецький державний університет управляння. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – с. 254 – 263.
27. Морозов А.Ф. Основы стратегии внедрения сбалансированных самоорганизующихся инновационных систем. Материалы международных научных чтений «Белые ночи – 2012» Проблемы безопасности ХХІ века и пути их решения. 5 – 8 июня 2012 года. – К.: УНО МАНЕБ, 2012. – с. 320 – 335.
28. Морозов О.Ф., Руссу Л.М. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства / Київ: ЖУРНАЛ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ”. – № 11 (137). – 2012. – 584 с.
29. Морозов О.Ф., Морозов Т.О. Інноваційна структура і концептуальна модель розбудови національної технологічної інфраструктури / Теорія та практика управління національною економікою: зб. наукових праць ДонДУУ, 2012, Т. ХІІІ. – 144 с. – (Серія «Економіка»; вип.. 241).
30. Морозов О.Ф., Руссу Л.М. Визначення та управління прихованим інноваційним потенціалом підприємства / Збірник наукових праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПК «Політехніка», 2012. – 531 с.
31. Морозов О.Ф., Морозов Т.О., Шевченко М.М.Реалізація державної інноваційної політики в Україні: стан, проблеми та плани з їх вирішення / К.: НТУУ «КПІ» «Економічний вісник», 2012.
32. Морозов А.Ф. Основы стратеги внедрения сбалансированных самоорганизующихся инновационных систем / Д.: ДДУУ, 2012. –– 337 с

2013

33. Морозов А.Ф. Пятиуровневая самоорганизующаяся инновационная система Украины / Регіональній розвиток – основа розбудови української держави: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 9-10 квітня 2013 р. / Донецький державний університет управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 285 с.
34. Морозов О.Ф., Варишнюк В.В. Фактори успішного управління науково-дослідною сферою на основі концепції «зосередження управління інноваціями «в одних руках» / Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т. 1- К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 266 с.

Жиляєв Ігор Борисович

Жиляєв Ігор Борисович

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки.
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Проблемно-ориентированный анализ и прогнозирование научно-кадрового потенциала» в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Академії наук Української РСР на тему за спеціальності 08.00.26 «Экономика, планирование и организация управления научно-техническим прогрессом» (диплом ЭК № 028229). У 2007 році захистив докторську дисертацію «Регіональні трансформаційні соціально-економічні системи в умовах платіжної кризи» в Харківській національній академії міського господарства МОН України за спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (диплом ДД № 006450). У 2009 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника у Науково-дослідному центрі правової інформатики Національної академії правових наук України за спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (АС № 007145).
 Нагороди: Грамота Верховної Ради України (2004 р.); Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006 р.); Почесна Грамота Верховної Ради України (2006 р.). Заслужений працівник освіти України (2009 р.).
 Суспільна діяльність: З 1998 року – член Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України. Член Комітету Інтернет-асоціації України з питань ІКТ в освіті. Член Науково-експертної ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (рішення НКРЗІ від 27.12.2012 р. № 689). Член Науково-технічної ради Національної програми інформатизації (Наказ Держінформнауки від 08.10.2012 № 181). Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (з 2013 р.)
Член редакційних колегій журналів “Стратегія розвитку України” (державна реєстрація видання КВ № 7483 від 25.06.2003 р.), «Правова інформатика» (КВ № 8254 від 22.12.2003 р.).
Наукова спеціалізація.Перехідна економіка;інформаційне суспільство; державне управління – право, економіка, організація та управління (прогнозування та планування) суспільного сектору економіки: освіта, наука і інновації тощо.
Автор та співавтор більш ніж 290 наукових і друкованих праць.

С П И С О К

наукових праць, опублікованих у 2008-2013 рр.

1. Жиляєв І.Б. Методологічні питання дослідження трансформацій соціально-економічних систем / Ігор Борисович Жиляєв // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2008. – № 1– 2. – С. 45 – 63.
2. Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / Г.О. Андрощук, О.В. Дем’яненко, І.Б. Жиляєв, Л.В. Сахарова, В.І. Полохало, С.В. Таран. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 448 с. ISBN 978-966-611-639-3
3. Жиляєв І. Ризики національної системи освіти у зв’язку з приєднанням до Світової організації торгівлі / Ігор Борисович Жиляєв // Віче. – 2008. – № 18. – с. 50 – 54.
4. Жиляєв І.Б. Проблема локалізації об’єкта державного управління (на прикладі житлово-комунального господарства) / Ігор Борисович Жиляєв // Правова інформатика. – 2008. – № 3 (19). – с. 18 – 23.
5. Жиляєв І. Коли завершаться соціально-економічні трансформації в Україні? / Ігор Борисович Жиляєв // Економічний часопис. – 2008. – № 7–8. – с. 35–39.
6. Система атестації наукових кадрів вищої кваліфікації: Монографія / Сергієнко Валерій Ігорович, Жиляєв Ігор Борисович, Кизим Микола Олександрович, Тищенко Олександр Миколайович. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 232 с. ISBN 978-966-392-197-6
7. Жиляєв Ігор. Законодавче забезпечення стратегічного державного управління в Україні / Ігор Борисович Жиляєв // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 4. – с. 48–55.
8. Zhylyaiev I. Tendencies and problems of formation of the Ukrainian information right // Scientific Information for Society – from Today to the Future. Abstracts 21st International CJDATA Conference. October 5-8, 2008. Kyiv, Ukraine. – p. 230-231.
9. Жиляєв І.Б. Проблеми розвитку освіти України як ризики та загрози національній безпеці / Ігор Борисович Жиляєв // Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: зб. наук.-експ. матеріалів. – К.: НІСД, 2008. – 104 с. (С. 23-31, 87-88.).
10. Жиляєв І. Особливості сучасного правового забезпечення модернізації освіти України / Ігор Борисович Жиляєв // Віче. – 2009. – № 2. – с. 26 – 28.
11. Жиляєв І.Б. Вступ до СОТ та формування ринку вищої освіти України / Ігор Борисович Жиляєв // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення // Матеріали між. наук. конф., м. Київ, 20.03.2009 р.: У 3-х ч. / РВПС України НАН України, 2009. – ч. 3. – 353 с. – с. 347-350.
12. Жиляєв І. Особливості формування сучасної національної інноваційної системи України / Ігор Борисович Жиляєв // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наук. праць. – Маріуполь: Вега-Прінт, 2009. – 352 с. – с. 11-14.
13. Жиляєв І.Б. Проблеми, ризики та загрози розвитку сфери освіти України / Ігор Борисович Жиляєв // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2009. – № 1– 2. – с. 116-133.
14. Жиляев И.Б. Определение времени завершения социально-экономических реформ в Украине / Игорь Борисович Жиляев // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – т.2. – с. 74-83.
15. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів /Авт. – упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. – К: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с. ISBN 978-966-611-724-6
16. Інформаційне право України: теорія і практика: монографія / Ігор Борисович Жиляєв. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 104 с. ISBN 978-966-611-703-1
17. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку. Аналітичний огляд / І.Г. Малюкова, І.Б. Жиляєв, Ю.І. Якименко, В.І. Тимофеєв, В.М. Радченко. – К.: Український інститут інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2009. – 34 с.
18. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: Учебник для студ. высших учеб. заведений / Под ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009. – 1230 с. (раздел 18.2 «Мониторинг кризисных трансформационных социально-экономических систем – необходимая составляющая экономики устойчивого развития», с. 961-963). ISBN 978-966-680-461-0
19. Жиляєв І. Можливість запровадження спеціального правового режиму для подолання регіональної депресивності / Ігор Борисович Жиляєв // Економічний часопис. – 2009. – № 7–8. – с. 34–39.
20. Жиляєв І.Б. Деякі майбутні ризики та загрози розвитку системи освіти України / Ігор Борисович Жиляєв // Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 632 с. (с. 74-80).
21. Жиляєв І.Б. Особливості формування сучасної національної інноваційної системи України / Ігор Борисович Жиляєв // Інвестиції та інноваційний розвиток. Наук.-практ. бюл. – 2009. – № 4. – С. 12-17.
22. Жиляєв І. Можливість соціального дефолту в умовах сучасної кризи в Україні / Ігор Борисович Жиляєв // Економічний часопис. – 2009. – № 9–10. – с. 24-25.
23. Матеріали до розробки концепції Кодексу законів про освіту / Володимир Ковтунець, Лілія Гриневич, Ігор Жиляєв, Світлана Сорокина та ін. – К.: Міжнародний фонд «Відродження», 2010. – 136 с. (авторський внесок: С. 14-77).
24. Концепція розвитку електронного урядування в Україні / О.А. Баранов, М.С. Демкова, С.В. Дзюба, А.В. Єфанов, І.Б. Жиляєв, Е.Л. Клепець, Ю. Місников, О. Арво, Т.В. Попова, І.А. Рубан, А.І. Семенченко, С.А. Чукут. За ред. А.І. Семенченко. – К.: Національний центр підтримки електронного урядування, 2010. – 16 с.
25. Жиляєв Ігор Борисович. Діяльність Консультативної Ради з питань інформатизації при Верховній Раді України // Досвід впровадження е-урядування та е-демократії в Україні. – К.: Національний центр підтримки електронного урядування, 2010. – 90 с. (с. 24-25).
26. Жиляєв І.Б. Формування ринку освітніх послуг вищої школи України // Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України. Тези доповідей науково-практичної конференції. 27-28 травня 2010 року. – К.: Нора-Друк, 2010. – 216 с. (с. 37-40).
27. Жиляєв І. Б., Чижевський Б. Г. Словник – довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / Ігор Борисович Жиляєв, Борис Григорович Чижевський (авт.-упоряд.); Науково-дослідний центр правової інформатики Національної академії правових наук України – К.: Парламентське видавництво, 2010. – 108 с. ISBN 978-966-611-744-4
28. Жиляєв І.Б., Баранов О.А. Доступ до офіційної інформації: українські перспективи / Ігор Борисович Жиляєв, Олександр Андрійович Баранов // Проблеми розвитку інформаційного суспільства, ІІ міжнародний форум, 12-15 жовтня 2010 р., м. Київ, ч. 1 / Асоціація «Інформатіо-Консорціум, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІЕНТІ, 2010. – 252 с. (с. 115-120).
29. Жиляєв І.Б. Особливості модернізації національної метрологічної системи України / Ігор Борисович Жиляєв // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 2010), VII міжнародна науково-технічна конференція, 12-14 жовтня 2010 р., м. Харків, т. 1 / ННЦ «Інститут метрології». – Х.: ННЦ «Інститут метрології», 2010. – 340 с. (с. 53-56).
30. Жиляев И.Б. Доступ к официальной информации / Жиляев И.Б., Баранов А.А. – III Международная научно-практическая конференция “Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2010)”. Минск, Республика Беларусь, Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 25 ноября 2010 г. [Електронний ресурс] Доступ: http://www.pravo.by/conf2010/reports/Jilaev.doc
31. Жиляєв І.Б. Орієнтири державної політики України з розбудови інформаційного суспільства на найближчу перспективу / І.Б. Жиляєв // Матеріали круглого столу “Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері”, м. Київ, 11 листопада 2010 року. Науково-дослідний центр правової інформатики Національної академії правових наук України. – К., 2010. – 70 с. (с. 9-11).
32. Жиляєв І.Б., Баранов О.А. Інформаційні права людини і громадянина та їх гарантії / Ігор Борисович Жиляєв, Олександр Андрійович Баранов // Моральні основи права: матеріали Між. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.). – Надвірна ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – 700 с. (с. 205 – 213).
33. Жиляєв І. Б., Чижевський Б. Г. Словник – довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / Ігор Борисович Жиляєв, Борис Григорович Чижевський. – К.: Нора-Друк, 2011. – 112 с. ISBN 978-966-2961-64-5
34. Жиляєв І. Б. Особливості розбудови сучасного українського е-уряду / Ігор Борисович Жиляєв // Матеріали Другого українського Форуму з управління Інтернетом IGF-UA, 2-3 вересня 2011 р.). – Київ, 2011. – с. 10 – 19.
35. Жиляєв І.Б. Основи електронного урядування в Україні: курс лекцій / Ігор Борисович Жиляєв. – К. : Науково-дослідний центр правової інформатики Національної академії правових наук України, 2011. – 86 с. (З дод. CDR1389) – ISBN 978-966-611-745-1
36. Жиляєв І.Б. Основи електронного урядування в Україні [Електронний ресурс] : курс лекцій / Ігор Борисович Жиляєв. – К. : Науково-дослідний центр правової інформатики Національної академії правових наук України, 2011. – 1 електрон. оптич. диск (СD-RОМ). – 12 cм. – Назва з титул. екрану. ISBN 978-966-611-745-1
37. Страшная тайна госзаказа / Оксана Онищенко, Лидия Суржик, Марина Аглоткова, Алексей Зволинский, Юрий Витренко, Павел Полянский // Зеркало недели, 17-23 сентября 2011 г. – с. 1, 14.
38. Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення. Науково-практичне видання / автори-упорядники: Г.О. Андрощук, М.М. Шевченко. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 384 с. (член редакційної колегії)
39. В ходе внедрения е-правительства часто используют «кальку» иностранных решений, – И.Жиляев / Александра Субботина, IT Expert, 10.12.2012 13:35 [Електронний ресурс] Доступ: http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/20394-v-chode-vnedreniya-e-pravitelstva-chasto-ispolzuiut-kalku-inostrannich-resheniy-izhilyaev.html
40. В Украине можно говорить о е-внедрении лишь отдельных админуслуг – И.Жиляев /   Александра Субботина IT Expert, 12.12.2012 15:49 [Електронний ресурс] Доступ: http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/20496-v-ukraine-mozhno-govorit-o-e-vnedrenii-lish-otdelnich-adminuslug-izhilyaev.html
41. Жиляєв І.Б. Законодавче забезпечення стратегічного державного управління в Україні // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / Заг. ред. В.І. Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 200 с. – с. 48-58.
42. Жиляєв І.Б. Модернізація системи національних науково-технічних та інноваційних пріоритетів України в 2011 році // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / Заг. ред. В.І. Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 200 с. – с. 20-31.
43. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій / І.Б. Жиляєв, С.В. Дзюба, С.К. Полумієнко, І.А. Рубан, А.І. Семенченко; за ред. А.І. Семенченко. – К. : Національна академія державного управління при Президентові України, 2012. – 264 с. ISBN 978-617-696-098-0
44. Електронне урядування: робоча навчальна програма дисципліни «Електронне урядування» для слухачів спеціальності «Управління суспільним розвитком» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.150103 магістр / А.І. Семенченко, І.Б. Жиляєв. – К. : Національна академія державного управління при Президентові України, 2012. – 144 с. ISBN 978-617-696-097-3
45. Наука Національного технічного університету України «КПІ» – 2012 / М.Ю. Ільченко, В.А. Барбаш, І.Б. Жиляєв, О.В. Коваль, О.В. Савич ; За заг. ред. акад. НАН України М.Ю. Ільченка. – К.: Вид. підприємство «Едельвейс», 2013. – 304 с. ISBN 978-966-2748-09-3
46. Кому муляє рівний доступ до освіти? / Моїсеєва Т.О. // Урядовий кур’єр. – 18.01.2013.
47. Жиляев Игорь Борисович. Украинская модель формирования национальной системы е-управления. Презентация. Международный Форум по электронному управлению (26-28 ноября 2012 года, Киев). Електронний ресурс] Доступ: http://e-gov-forum.com.ua/ru/materials
48. Kovbasiuk, Y., Semenchenko, A., Zhylyaev, I. SYLLABUS FOR «ELECTRONIC GOVERNANCE» SPECIALISATION. – Kyiv: National Academy of Public Administration, Kyiv Polytechnic Institute, 2013. – 100 р. ISBN 978-966-611-893-9

Шульгіна Людмила Михайлівна

Шульгіна Людмила Михайлівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
Доктор економічних наук, професор, керівник секції за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».  У 1979 р. закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами». 1994 р. — захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Товарознавча оцінка нового сухого молока з підсолоджувачами із Stevia rebaudiana Bertoni». 2006 р. — захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Маркетинг підприємств туристичної галузі». Сфера наукових інтересів: маркетингова діяльність підприємств, маркетинг інновацій, маркетинг персоналу, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації та цінова політика підприємств, стратегічне управління економічним розвитком. Викладає дисципліни: «Маркетинг інновацій», «Маркетинг персоналу», «Стратегічне управління економічним розвитком».

СПИСОК наукових праць

(2008–2012)

1. Шульгіна Л.М., Совершенна І.О. Маркетинговая поддержка коммерциализации инноваций / В зб. мат-лів ХVІ між-нар. на-ук. -практ. конф. «Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність» (10–11 квітня 2008, Таллін, Естонія) – К.: ВПІ «Політехніка», 2008. – С. 211–212.
2. Шульгіна Л.М., Суслова Т.О. Підходи до формування ціни на туристичний продукт / В зб. «Маркетингові дослідження в Україні»: Тези доповідей // Мат-ли ІІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетингові дослідження в Україні», 22–23 травня 2008 р., м. Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2008. – 288–289.
3. Шульгіна Л.М., Життєздатність вищого навчального закладу визначається його інноваційністю / Наука та інновації. – 2008. – №3. – С. 71–72
4. Шульгіна Л.М., Framework of organizing the macro- and mesosystems of collaboration marketing in tourism / Problems of Marketing Management in globalization (Proceeding of the Papers from the 6th International Scientific symposium), Ekonomia, civic association, Banska Bystrica, – 2008, p. 234–239
5. Шульгіна Л.М., Ткешелашвілі М.Л.Сутність маркетинго-вого управління туристичною діяльністю / В зб. „Тези доповідей VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Видавництво Нац-го ун-ту „Львівська політехніка”, 2008. – С. 407–409
6. Шульгіна Л.М., Бойко М.Г., Пастухова В.В., Ткаченко Т.І. та ін. Пріоритети національ-ного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: у 2 ч. – Ч.2 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі / К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 273 с.
7. Шульгіна Л.М., Застосування кейсів в освіті маркетол / Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. С. 416–428.
8. Шульгіна Л.М., Завдання вищої освіти у контексті потреб інноваційно-інтелектуального суспільства / В зб. «Тези доповідей ΙΙ Міжнар. бізнес-форуму «Проблеми та перспек-тиви розвитку інноваційної діяльності в Україні» (27 березня 2009 ) – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009 – С.105–107
9. Шульгіна Л.М., Metoda case study w ksztalceniu marketerow / W zb. “Tozsamosc i wizerunek W zb. “Tozsamosc i wizerunek marketingu”. / Redakcja nauko-wa Roman Niestroj. – Krakow: Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne. – 2009. – S. 455–465
10. Шульгіна Л.М., Шкала цінностей в управлінні діяльністю підприємства / Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: Матеріли ХІV Міжнар. науково-практ. конф. Луцьк, 26–27 травня 2009 р. – Луцьк: РВВ „Вежа“ Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – С.72–73
11. Шульгіна Л.М., Маркетолог на підприємстві: стратег чи мішень? (Які знання та навички життєво необхідні) / Маркетинг в Україні. – 2009. – №5. – С. 15–19
12. Шульгіна Л.М., Бондар А.І. Поява та розвиток альтернативних видів туризму / Університетські наук. записки: Часопис Хмельниць. ун-ту управління та права. – 2009. – № 3 (31). С. 320–327
13. Шульгіна Л.М., Дискусійні питання індивідуалізованого маркетингу Spa- та Wellness-послуг / В зб. мат-лів між-нар. наук. фестив. «Spa- і Wellnes – стратегія розвитку» / ред. колег. Пересічний М.І., Ткаченко Т.І. та ін. – К.: Київ.нац.торг. екон.ун-т, 2009. – С. 92–94
14. Шульгіна Л.М., Розвиток виставкового маркетингу як складової просуван-ня інновацій / Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 254–263
15. Шульгіна Л.М., Mnych O. (Мних О.)Problemy i perspekty-wy rozwoju marketin-gu międzynarodowego przedsiębiorstw Ukrainy w kontekście eurointegracji (Пробле-ми та перспективи між-народного маркетингу підприємств України в контексті євроінтеграції / «Marketing Międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju». PWE, Warszawa, 2010. – Red. naukowa Jan Wiktor, A. Zbikowska. – 603 s. – S. 122–128.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Krakow-Zakopane, 14–16 czerwca, 2010.
16. Шульгіна Л.М., Системний підхід у розробленні стра-тегії інноваційного розвитку вищої освіти / В зб. мат-лів Міжнар.наук.-метод. конф. «Інноваційний розвиток вищої освіти» (Київ, 10–11 березня 2010 р.): тези доповідей. К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010. 400 с. – С. 268–269.
17. Шульгіна Л.М., Овчарек В.Є. Детермінанти маркетингу інновацій у виставковому бізнесі / В зб. наук. праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» / відп.ред. М.О.Ліфінцев. – К.: Ін-т педагогіки, Ін-т реклами, 2010. – С. 122–131.
18. Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є. Визначення профілів макросегментів споживачів продуктів особливого попиту / В сб. «Управление развитием предпринимательства в современных условиях»: Материалы первой международной научно-практ. конф. – Севастополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 109 – 110. (244 с.)
19. Шульгіна Л.М., Гавриш О.А., Довгань Л.Є. Тульчинська С.О. та ін.Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально-іннова-ційного суспільства: Монографія: Розділ 1.3. «Ціннісні орієнтири, принципи, завдання та інституції економічної освіти»; Розділ 3.1. «Кейси як інструмент актуалізації економічних знань» / К.: Центр учбової літератури, 2010. – 354 с. (С. 54–67; С. 160–179).
20. Шульгіна Л.М., Ілляшенко С.М., Нагорний Є.В., Потішук В.В. та ін.Маркетинг. Менедж-мент. Інновації. Монографія: Розділ 6.4. «Методи розрахунку значення левериджу підприємств» / за ред.. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с. (С. 249–264).
21. Шульгіна Л.М., Бондар А.І. Аналіз еко-орієнтованих видів туризму: їх спільні та відмінні риси / Сумський державний університет: Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – 2010. –№1. – 182 с. – С. 161–168.
22. Шульгіна Л.М., Потішук В.В. Леверидж підприємств: сутність, види та складові елементи / Економіка Криму: науковий ж-л Таврійського національного ун-ту. – 2010. – №4. – С. 216 –223. (342 с.)
23. Шульгіна Л.М., Потішук В.В. Маркетинговий леверидж як важливий елемент системного левериджу / Мат-ли між-нар. наук. -практ. конф. «Туристичний та готельно-ресторан-ний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (17–19 березня 2010, Черкаси) – Черкаси: Черкаськ. держ. технолог. ун-т, 2010. – С. 160–162
24. Шульгіна Л.М., Іванкевич-Рак Б. Методи аналізу та оцінювання в процесі управління обслуговуванням споживачів / В зб. „Логістика” / Вісник Нац.ун-ту «Львів.політех». – Львів: Вид-во НУ«Львівська.політехн.». – 2010. – №690. – С. 276–285
25. Шульгіна Л.М., Суслова Т.О. Дослідження процесу ціноутворення на туристичних підприємствах України / Маркетинг: теорія і практика. Збірн. наукових праць Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 17. – С. 295– 301 (316 с.).
26. Шульгіна Л.М., Іванкевич-Рак Б., Бондар А Методика використан-ня моделі Н. Кано в маркетинговому управлінні підприємствами / В зб. „Тези доповідей VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Видавництво Нац-го ун-ту „Львівська політехніка”, 2011. – С. 563–565. (595 с.)
27. Шульгіна Л.М., Юхименко В. Взаємозв’язок концепцій стратегічного управління інноваційним розвитком / В зб. Матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку», м. Суми, 18 – 20травня 2011 р.: в 2 т. // За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: СумДУ, 2011. – Т. 2. – С. 105 – 107. (186 с.).
28. Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Еволюція наукових поглядів щодо поняття «споживча цінність товару» / Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університет-ська книга», 2011. – №2. – С. 74 – 80. (244 с.).
29. Шульгіна Л.М., Лео М.В. Брендинг: теорія та практика (на прикладі об’єктів комерційної нерухомості) / Монографія Нац. техн. ун-т України «КПІ», Київ.нац.торг.-екон. ун-т, Європейський ун-т. Київ-Тернопіль : Астон, 2011. – 272 с.
30. Шульгіна Л.М., Кузнєцова І.О., Ткешелашвілі М.Л. Assessment of marketing management application on tourist enterprises of Ukraine and Georgia (Оцінка маркетингового менедж-менту на туристичних підприємствах України і Грузії) / Czestochowa University of Technology Journal “Human Resource Management and Ergonomics”. – 2011. – P. 384–391.
31. Шульгіна Л.М., Довгань Л.Е., Дубницкий В.И., Симченко Н.А. и др. Украина и ее регионы на пути к инновацион-ному обществу. Моно-графия: Раздел «Фор-мирование системы маркетинга сотруд-ничества предприятий сферы услуг в рамках перехода Украины к инновационному обществу» / Монографія Институт экономики промышленности НАН Украины, Донецкий экономико-гуманитарный институт, Академия экономических наук Украины. – Т.2 / Науч. ред. Акад. НАНУ Амоши А.И. / Общ. ред. д.э.н., проф. Дубницкий В.И., д.э.н., проф. Булеев И.П.– Донецк.: Юго-Восток ЛТД, 2011. – 721 с. (С. 215–248).
32. Шульгіна Л.М., Ткешелашвілі М.Л. Маркетингове управління підприємствами / Монографія Нац. техн. ун-т України «КПІ», Київ.нац.торг.-екон. ун-т, Європейський ун-т. – Київ-Тернопіль : Астон, 2011. – 296 с.
33. Шульгіна Л.М., Дискусійні питання сутності понять «маркетинг інновацій» та «маркетингові інновації» / Економіка Криму: науковий ж-л Таврійського національного ун-ту. – 2011. – №4. – С. 227 –231. (298 с.).
34. Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства / Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». Т. 2. – Суми: СумДУ, 2011 р. – № 3. – С. 79–84.
35. Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Історичний розвиток поняття «споживча цінність товару» / В зб. Матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку», м. Суми, 18 – 20 травня 2011 р.: в 2 т. // За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: СумДУ, 2011. – Т. 1. – С. 245 – 247. (311 с.).
36. Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Еволюція наукових поглядів щодо поняття «споживча цінність товару» / Сумський державний універ-ситет: Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011. – №2. – с. 74–80
37. Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Структура споживчої цінності товарів та шляхи її формування / Науковий журнал «Вісник Донецького університету, Серія В: Економіка і право, Спецвипуск, Т.1, 2011. – С. 279–283
38. Шульгіна Л.М., Моісеєва К.І. Модель «4(С-Р-А)» як актуальний комплекс маркетингу підприємств-інноваторів / Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – Вип. 6. – Електронне наукове видання URL http://probl-economy.kpi.ua/
9. Шульгіна Л.М., Юхименко Т.В. Використання інструментів інтернету у просуванні інноваційного товару / Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2011. – Вип. 5. – С. 40–44. (147 с.)
40. Шульгіна Л.М., Юхименко Т.В. Застосування сучасних інструментів маркетингу у просуванні продукції Банкнотно-монетного двору / Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – Вип. 6. – Електронне наукове видання URL http://probl-economy.kpi.ua/
41. Шульгіна Л.М., Моісеєва К.І. Проблеми сучасного маркетингу на ринку інноваційних товарів / Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – Вип. 6. – Електронне наукове видання URL http://probl-economy.kpi.ua/
42. Шульгіна Л.М., Онищук Н.В. Характеристика маркетингу співпраці підприємств з позицій системного підходу / Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – № 18. – С. 299–305.
43. Liudmyla Shulgina, Izolda Khasaia, Maryna Tkeshelashvili Indicators of tourist enterprises marketing management efficiency and sustainable develop-ment (Індикатори ефектив-ності маркетингового управління туристичними підприємствами і стійкого розвитку) / Czestochowa University of Technology Journal “Human Resource Management and Ergonomics”. – 2012. – P. 265–271.
44. L. Szulgina, B. Iwanriewicz-Rak Misja – marka – wizerunek uczelni – relacje wzajemne (Місія – марка – образ навчального закладу: їх взаємний вплив) / Wyższa Szkola Bankowa w Poznaniu, Zb. “Marketing szkol wyzszych”. – 2012. – P. 146–151.
45. Шульгіна Л.М., The Formation of Stakeholder Relationship Marketing (SRM) System in the Tourist Industry by Developing Tourist Centres” / Internetional Cоnference of Posters organized by the Department of Fundamentals of Marketing, University of Economics in Wroclaw, on 1 June 2012
46. Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Фактори формування цінності упаковки як основного продукту флексографічної галузі України / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти», 24–25 травня 2012 р., том 2, м. Дніпропетровськ
47. Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Дослідження показників емоційної та соціальної складових споживчої цінності упаковки / В зб. „Тези доповідей ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Видавництво Нац-го ун-ту „Львівська політехніка”, 2012. – С. 367–369. (584 с.)
48. Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. Класифікація сучасних концепцій стратегічного управління інноваційним розвитком за зовнішніми джерелами формування конкурентних переваг / Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». – Київ: НТУУ “КПІ”, 2012 р. – № 9. – С. 428–431.
49. Шульгіна Л.М., Грищенко І.М., Захарін С.В., Крахмальова Н.А. та ін. Економічні умови забез-печення якості освітніх послуг у системі вищої освіти: (Розд. «Еволюція поняття «споживча цін-ність товару» та обґрун-тування доцільності його застосування до характе-ристики освітньої послуги»; Розд. «Марке-тингові аспекти структу-ри освітньої послуги та її споживчої цінності»; Розд. «Адаптація моделі Н.Кано для дослідження динаміки структури споживчої цінності освітньої послуги»). Монографія За заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра екон. наук., проф. І.М. Грищенка. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 364 с. (С. 121–129; С.141–153; С.153–169)
50. Шульгіна Л.М., Формування інформа-ційного підґрунтя інноваційного розвитку вищої освіти / Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 2 (42). – С. 273–279
51. Іванкевич-Рак Б. Методичний інструментарій формування місії, марки та образу вищого навчального закладу / В зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта впродовж життя: розвиток освітніх структур», м. Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонДУЕТ], 2012. – С. 10–12.
52. Шульгіна Л.М., M. Tkeszela-szwili, T. Pavlenko Applying econometric methods to company marketing (Застосування економетричних методів у маркетингу компаній) / Монографія„Zastosowania modeli matematycz-nych w ekonomii, finansach i bankowości” / pod redakcją Piotra Pusza / Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012. – Р. 203–225. («Застосування математичних моделей в економіці, фінансах і банковій справі»)
53. Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. Аналіз фінансової стійкості підприємств залізничного машино-будування у контексті стратегічного управ-ління інноваційним розвитком / Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Мукачево: Мукачівський держав-ний університет, 2013 р. – С. 428–431.
54. Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. Методика оцінювання ефективності стратегіч-ного управління інноваційним розвитком підприєм / Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків: Укр.держ.академія залізничного транспорту, 2013 р. – №  41. – С. 234–245
55. Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. Аналіз фінансового стану підприємств залізничного машино-будування у контексті стратегічного управ-ління інноваційним розвитком / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»] (Мукачево, 15–16 березня 2013 р.). Мукачево: Мукачівський державний університет, 2013 р. – С. 116–117
56. Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Оцінка споживчої цінності упаковки підприємствами-виробниками та кінцевими споживачами / Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 19. – С. 237–244
57. Шульгіна Л.М., Аблялімов Е.Р. Державно-приватне партнерство як складова маркетингу співпраці в Україні / В зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством» (Київ, 11 квітня 2013 р.). – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – Т. 2. – С. 9–13.
58. Шульгіна Л.М., Симоновська К.Р. Особливості системи управління якістю на підприємстві під час створення нової продукції / В зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством» (Київ, 11 квітня 2013 р.). – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – Т. 2. – С. 341–346.
59. Шульгіна Л.М., Чачуа Ю.О. Маркетинг інновацій: поняття та роль на підприємстві / В зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством» (Київ, 11 квітня 2013 р.). – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – Т. 2. – С. 361–365
60. Шульгіна Л.М., Шкуротяна О.Ю. Переваги та недоліки аутсорсингу в області маркетингових комунікацій / В зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством» (Київ, 11 квітня 2013 р.). – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – Т. 1. – С. 242–347
61. Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Розроблення системи показників матеріальної споживчої цінності упаковки на промисловому ринку / В зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством» (Київ, 11 квітня 2013 р.). – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – Т. 2. – С. 275–280
62. Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. Теоретико-ігрова модель вибору оптимальної стратегії інноваційного розвитку підприємств залізничного машинобудування / В зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством» (Київ, 11 квітня 2013 р.). – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – Т. 1. – С. 251–256
63. Шульгіна Л.М., Концептуальні засади впровадження маркетингу співпраці на підприємствах / В зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. «Організація діяльно-сті підприємств в умовах інтегра-ційних процесів» (Тернопіль – Форос, 16–18 квітня 2013 р.). – Тернопіль: Тернопільський нац. екон. ун-т, 2013. – С. 313–315.
64. Шульгіна Л.М., Випускник ФММ на підприємстві (компетентнісний підхід до підготовки фахівців) / Виступ на пленарному засіданні IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством» (Київ, 11 квітня 2013 р.). – Київ: НТУУ «КПІ»
65. Шульгіна Л.М., Теоретико-методичні засади маркетингового управління підприємствами / Монографія Розділ до кафедральної монографії «Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств»
66. Шульгіна Л.М. Аналіз зарубіжного досвіду фінансування освітніх послуг // Теоретичний та науково-методичний часопис „Вища освіта України”. – 2013. – №2. – додаток 1. – С. 378–384.
67. Шульгіна Л.М. Сутність та умови впровадження фінансово-економічних моделей надання / отримання освітніх послуг в Україні // В зб. наук. праць СумДУ. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2013. – С. 302–306.
68. Шульгіна Л.М. Аналіз фінансово-економічних умов отримання вищої освіти в Україні // Теоретичний та науково-методичний часопис „Вища освіта України”. – 2013. – №4. – додаток 2.
69. Marketing w szkole wyzszej: istota i znaczenie marki / L. Szulgina, B. Iwankieewicz-Rak // Роd redakcja Grazyny Nowaczyk i Dariusza Sobolewskiego. Poznan : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 2013. – 357 s. – (S. 29–40). – (Маркетинг у вищій школі: сутність і значення марки // під ред. Г. Новачик і Д. Соболевського) // Познань: Видавництво Вищої Банківської Школи у Познані, 2013.
70. Шульгіна Л.М. Маркетингова діяльність підприємства на ринку послуг зеленого туризму: монографія / Л.М. Шульгіна, А.І. Зінченко, Н.А. Крахмальова. – К. : КНУТД, 2014. – 364 с.
71. Шульгіна Л.М. Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України:розділ у монографії / за ред. проф. Р.В. Федоровича – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 411 с. (С. 131–165).

Довгань Людмила Євгенівна

Довгань Людмила Євгенівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
Кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту, Заслужений викладач НТУУ “КПІ”, Відмінник освіти України, з 1999 року — асоційований професор Newport University, керівник секції за спеціальністю «Менеджмент організацій».  Закінчила Київський політехнічний інститут. На викладацькій роботі в КПІ з 1975 р. На кафедрі працює з моменту її відкриття. Сфера наукових інтересів: менеджмент персоналу, стратегічне управління, корпоративне управління. Має понад 190 публікацій, серед яких 4 монографії (у співавторстві), 10 навчальних посібників з грифом МОН України та 8 посібників. Під її науковим керівництвом підготовлено і захищено 5 кандидатських дисертацій. Активний учасник програми “CEUME”, неодноразовий переможець конкурсів з підготовки ситуаційних вправ. У 2006 та 2007 рр. визнана переможцем конкурсу НТУУ “КПІ” в номінації “Викладач-дослідник”. Співавтор програми нормативної дисципліни “Стратегічний менеджмент”, яка затверджена НМК з менеджменту МОН України. Сфера наукових інтересів: менеджмент персоналу, стратегічне управління, корпоративне управління.

СПИСОК

 наукових та навчально-методичних праць за 2013-2014 рр.

2013-2014

Монографії

1. Довгань Л.Є. Управління стратегічним потенціалом підприємств у системі забезпечення розвитку їх конкурентоспроможності/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова та ін.. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. -726 с. (С.232-255)     українською мовою; № рішення НТ ради 9; дата 09.09.2013

2. Довгань Л.Є. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Передерієнко Н.І.// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 394 с. (с.155-176).     українською мовою; № рішення НТ ради №2/645 Вчена Рада Української академії друкарства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ; дата 25.10.2013

3. Довгань Л.Є.Науково-методичні підходи до оцінювання стану стратегічного розвитку підприємств /Довгань Л. Є. Воржакова Ю. П.  // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: моногр. / [кол. авторів]: В.В.Дергачова, Н.О.Сімченко,К.О.Бояринова та ін.-Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А.,2013.-726с. (с. 89-110)  українською мовою; № рішення НТ ради 9; дата 09.09.2013

4. Довгань Л.Є. Підвищення ефективності діяльності підприємств у виборі альтернатив забезпечення конкурентоспроможності /Довгань Л. Є., Дудукало Г. О.  // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: моногр. / [кол. авторів]: В.В.Дергачова, Н.О.Сімченко,К.О.Бояринова та ін.-Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А.,2013.-726с. (с. 340-353).

Навчальні посібники:

1. Довгань Л.Є. Розділ 5. Стратегічне управління підприємством/ Довгань Л.Є., Артеменко Л. П.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, А.Р.Дунська та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. том 1. – 478 с. – С.335-414.      українською мовою; № протокола метод. ради 8; дата 28.03.2013

2. Довгань Л.Є. Розділ 12. Адміністративний менеджмент/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, А.Р.Дунська та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 478 с. – С.402-477    українською мовою; № протокола метод. ради 8; дата 28.03.2013

Публікації в фахових виданнях

1. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Поліграфічна промисловість України: сучасний стан та тенденції розвитку / Л.Є. Довгань, Ю.П. Воржакова // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – Київ, 2013. – № 10. – с. 139-144.

2.Довгань Л. Є. Воржакова Ю.П. Стан та перспективи  розвитку поліграфічної промисловості України / Л. Є. Довгань,  Ю. П. Воржакова // Науковий журнал “Економіка та держава”. – Київ, 2013. – № 6. – с. 34-38.

3.Довгань Л. Є. Інституціональні аспекти розвитку інформаційної економіки / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2013. – № 10. – с. 3–10.

4.Довгань Л. Є. Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень / Л. Є. Довгань, В.Л.Ведута ,В. Гвозденко  // Збірник наукових статей «Проблеми інноваційного розвитку економіки України».- К.: Наукова економічна організація «Перспектива»,2014.

5. Довгань Л.Є. Стратегічні аспекти розвитку конкурентного потенціалу підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. Т.1. – 2013. – №5. – С.108 -112 

Публікації в інших виданнях

1. Довгань Л. Є. Стратегічний розвиток підприємств в умовах інформаційної економіки в Україні / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Менеджмент і логістика – перспективні напрями розвитку  економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ,  20-21 вересня 2013 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013 – с. 101–104.

2. Довгань Л. Є. Роль державно-приватного партнерства в забезпеченні економічного зростання країни /Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко // Матеріали II Міжнар. наук.-прак. конф. «Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми».  – Дніпропетровськ: Вид. дім «Гельветика», 2013. – С. 113-114.

3. Довгань Л. Є. Проблеми розвитку інформаційної економіки в Україні / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали Х ІІ міжнарод. науков.-практич. Конференцій 20 листопада 2013р. -Київ:ІВЦ Видавництво «Політехніка»,2013.-234с. (с.159-160).

3. Довгань Л. Є. Особливості формування попиту на продукцію підприємств поліграфічної промисловості / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова //  Розвиток сучасної освіти і науки: результати,проблеми,перспективи:Тези І-ї науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,21 – 22 листопада 2013 року). – Дрогобич:Посвіт,2013.-328с. (с. 40-43).

4. Довгань Л. Є. Роль стратегічного коучингу в розвитку підприємства / Л. Є. Довгань, Н. М. Лавренчук // Сучасні підходи до управління підприємством:Збірник наук.працьV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю,24 квітня 2014 р.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014- 536 с.(с. 69-73).

5. Довгань Л. Є. Організаційне проектування як інструмент до забезпечення розвитку підприємства / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута // Сучасні підходи до управління підприємством:Збірник наук.працьV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю,24 квітня 2014 р.-Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014- 536 с.(с. 352-357)

6. Довгань Л. Є. Розвиток вітчизняних підприємств в  умовах інформаційної економіки: проблеми та перспективи / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Наука в інформаційному просторі: Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовтня  2013 р.: у 8 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. Т.1: Мікро- та макроекономіка: питання та шляхи ефективного розвитку. – 2013. с. 40 – 44.

Публікації у виданнях, що входять до науко метричних

1. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Механізм формування конкурентної політики поліграфічних підприємств /Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2014. -№ 4. – с. 32-40.

Відгук на автореферат

1. Рижак Оксана Юріївна на тему:«Аутсорсинг маркетингових функцій торговельних підприємств», представленої на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2. Чулак Олександр Вікторович тему: «Стратегічне управління інноваціями у формуванні конкурентних переваг підприємств на фармацевтичному ринку», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 (за період з 01.09.2011 р. по 31.05.2013 р.)

 Наукові статті у фахових виданнях

 1. Довгань Л.Є., Сімченко Н.О. Інституційні чинники розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Вчені записки Університету «Крок». – Вип. 26: у 2-х т. – К., 2011. – Т.1. – С. 17-23. 

2. Довгань Л.Є., Г.А. Мохонько Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2011. – №15. – С.63-67.
3. Довгань Л.Є., Г.А. Мохонько Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2011. – №9.– С.20-23.
4. Довгань Л.Є., Г.А. Мохонько Оцінювання компонент, що забезпечують стратегічну стійкість підприємства / Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – №49. – С.197-211.
5. Довгань Л.Є., Г.А. Мохонько Обґрунтування показників, що характеризують стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2011. – №9. –С.35-38.
6. Довгань Л.Є., Г.А. Мохонько Прогнозування стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі / [Електронний ресурс] Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/Dovgan_111.htm
7. Довгань Л.Є., Г.А. Мохонько Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі / [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=441
8. Довгань Л.Є., Г.А. Мохонько Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством / Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, № 11(113),2011. – С.115-122.
9. Довгань Л.Є., Особливості податкового обліку на ринку цінних паперів України / Економічний вісник НТУУ ”КПІ”, Збірник наукових праць., ВПІ ВПК «Політехніка», 2011, №8. – С. 214–218.
10. Довгань Л.Є., В.В.Пастухова, Г.А.Мохонько Оцінювання ризику у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства / Вісник Київського інституту бізнесу та технологій №2(18) 2012- с.58-62.
11. Довгань Л.Є., Дудукало Г.О. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством / Економічний вісник НТУУ ”КПІ”, Збірник наукових праць., ВПІ ВПК «Політехніка», 2012, №9. – С. 253–258.

Навчальні посібники з грифом МОНМСУ

1. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Сімченко Н.О. Ситник Н.І., Грамотнєв В.Е.Управління персоналом сучасної організації / К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 496 с. Гриф МОНМСУ№ 1/11-3326 від 20.04.2011 р.

2. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Круш П.В., Малик І.П. Корпоративне управління / Навчальний посібник / О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань, П.В. Круш, І.П. Малик. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. 444 с. ISBN 978-966-622-479-1 Гриф МОНМСУ №1/11-1857 від13.02.12

Навчальні посібники з грифом Університету

1. Довгань Л.Є., Малик І.П., Мохонько Г.А.Управління проектами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 51 с. (електронний засіб навчального призначення) Присвоєно гриф «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №7 засідання Вченої ради ФММ від 27 лютого 2012 року

2. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П.Малик, О.В. Гук, Л.Л. Ведута, Г.А.Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 58 с. Електронне видання. Протокол засідання Вченої ради ФММ №8 від 26 березня 2012 р.
3. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: метод. вказівки (виправлені та доповнені) для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова, І.П. Малик, Г.А. Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 67 с. Електронне видання. Протокол засідання Вченої ради ФММ №8 від 26 березня 2012 р.
4. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»: метод. вказівки (виправлені та доповнені) для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко І.П. Малик, Г.А. Мохонько, Л.Л.Ведута. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 60 с. Електронне видання. Протокол засідання Вченої ради ФММ №8 від 26 березня 2012 р.
5. Корпоративне управління: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: Л.Є Довгань, І.П. Малик, Г.А. Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 43 с. Електронне видання. Протокол засідання Вченої ради ФММ №10 від 29 тратвня 2012 р.
6. Менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є.Довгань, І.П. Малик, Г.А. Мохонько, О.С. Якименко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 63с. Електронне видання. Протокол засідання Вченої ради ФММ №10 від 29 тратвня 2012 р.
7. Менеджмент: методичні вказівки до практичних занять для студентів галузі знань 0306 напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П. Малик, О.С. Якименко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 54 с. Електронне видання. Протокол засідання Вченої ради ФММ №10 від 29 травня 2012 р.
8. Управління персоналом: метод. вказівки до вивчення дисципліни / Довгань Л.Є., Н.О.Сімченко, Л.Л. Ведута, М.В. Шкробот. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 40с.
9. Теорія організації: метод. вказівки до вивчення дисципліни / Довгань Л.Є., Н.О.Сімченко, В.П. Панченко, Ю.В. Лазар. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 52 с.
10. Організаційне проектування: метод. вказівки до вивчення дисципліни / Довгань Л.Є., Н.О.Сімченко, В.П. Панченко, Ю.В. Лазар. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 60с.
11. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Довгань Л.Є., Л.П.Артеменко. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 71с.
12. Стратегічне управління підприємством: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Довгань Л.Є., Л.П.Артеменко. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 44 с.
13. Стратегічне управління підприємством: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей «Менеджмент організацій»,«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Довгань Л.Є., Л.П.Артеменко. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 42с.
14. Теорія організації: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»: Навч. видання з грифом НТУУ «КПІ» (гриф . № Е11/12-207 від 24.05.2012р) / Л.Є. Довгань. – Електронне навчальне видання. –К.: НТУУ «КПІ». – 2012 р. – 123 с.
15. Організаційне проектування: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»: Навч. видання з грифом НТУУ «КПІ» (гриф № Е11/12-206 від 24.05.2012р.) / Л.Є Довгань. – Електронне навчальне видання. –К.: НТУУ «КПІ». – 2012 р. – 165 с.

Монографії

1. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: Моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с. 354 – 379. – 100 пр. ISBN 978-966-622-468-5
2. Формування засад корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні стійкого розвитку видавничо-поліграфічних підприємств: Монографія / Довгань Л.Є., Малик І.П., Мохонько Г.А. Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України : колективна монографія в двох томах. Т.1 / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 86–96.
3. Стратегічна стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі: Монографія / Довгань Л.Є., Пастухова В.В. Мохонько Г.А. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография / Под. ред. д.э.н., проф. Пономаренко В.С., д.э.н. Кизима Н.А.,проф.. Раевневой Е.В.-Х.;ИД «ИНЖЕК».,2011.- 280с. ( С.206-230)
4. Предпосылки формирования инновационного общества в условиях развития новой экономики: Монография / Л.Є. Довгань, Н.О.Сімченко. – Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монографія[В 4т.] / [А.И. Амоша,И.П.Булеев,В.И.Дубицкий и др]..;под общ ред.. В.И.Дубницвого и И.П.Булеева;НИА Украины. Ин-т экономики промышленнорсти;Донецький экономико-гумвнитарный інститут; Академія экономических наук Украины. – Донецк:Юго-Восток,2011. Т.1 –2011.-573с. (С.97- С.121)

Тези доповідей, статті в інших виданнях

1. Довгань Л.Є., Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент сталого розвитку / Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта, 15 – 16 квітня 2011 року). – Ялта, РВНЗ КГУ, 2011. – с. 116–120.
2. Довгань Л.Є., Малик І.П. Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2011 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – с. 167.
3. Довгань Л.Є., Н.О. Сімченко Актуальні проблеми сталого розвитку машинобудівної галузі / Економічна безпека держави і науково-технічні аспекти її забезпечення: Праці ІІІ – го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011р./ відповід. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В.-Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.,2011.- 564с. (С.484-489)
4. Довгань Л.Є., Покотілова Я.С. Інноваційні підходи до навчання персоналу / Сучасні підходи до управління підприємством»:Зб.наук.праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ,15 березня 2012р._К.:НТУУ «КПІ»ВПІВПК «Політехніка»,2012.- 531с. (С.414-418)
5. Довгань Л.Є., Кузнєцов Є.С. Сутність кризи підприємства та чинники її виникнення / Сучасні підходи до управління підприємством»:Зб.наук.праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ,15 березня 2012р._К.:НТУУ «КПІ»ВПІВПК «Політехніка»,2012.- 531с. (С.438-442).
6. Довгань Л.Є., Васильченко О.Р. Сучасні механізми управління ефективністю діяльності підприємства / «Актуальні проблеми економіки і управління»,вип.6,2012р. Електронне видання URL http://probl-economy.kpi.ua/
7. Довгань Л.Є., Бакіко Є.О. Сучасні технології управління ефективним розвитком підприємства / «Актуальні проблеми економіки і управління»,вип.6,2012р. Електронне видання URL http://probl-economy.kpi.ua/
8. Довгань Л.Є., Воржакова Ю.П Зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств / «Актуальні проблеми економіки і управління»,вип.6,2012р. Електронне видання URL http://probl-economy.kpi.ua/
9. Довгань Л.Є., Л.Л.Ведута Впровадження концепції управління результативністю: світовий досвід / Економіка і управління: досягнення і перспективи: Збірник тез науков робіт учасників Міжнарод. науков.-практич. конференцій (м. Одеса 22-24 листопада 2012 р.): У 3-х- частинах. /ГО «Центр економічних досліджень та розвитку».-О.:ЦЕДР,2012. Ч.1.- 108с. ( С.44-45)
10. Довгань Л.Є., Л.Л.Ведута Управління персоналом в умовах кризи: методичні підходи / Проблеми та перспективи економіки в сучасному світі: збірник наукових робіт XVII Міжнародної наук. практ. конф.( м.Київ 30листопада-1 грудня 2012р.): У 2-х частинах / Київ: Аналіт центр « Нова Економіка»,2012.Ч.1.- 108 с. ( С.27-28).
11. Довгань Л.Є., І.П.Малик Веб-доступність як елемент корпоративної соціальної відповідальності / Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали Х міжнарод. науков.-практич. Конференцій 21 листопада 2012р. -Київ:ІВЦ Видавництво «Політехніка»,2012.-234 (с.159-160)
12. Довгань Л.Є., Пиріг І.Г. Сталий розвиток України: економічний та екологічний аспект / Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Матеріали наук-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (14-15 листоп. 2012р.)/ Відп ред. Л.Г.Ліпич_Луцьк: Вежа-Д.рук- 448с.(с.71-73)
13. Довгань Л.Є., Сімченко Н.О. Роль державно-приватного партнерства в забезпеченні економічного зростання країни / Матеріали II Міжнар. наук.-прак. конф. «Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми». – Дніпропетровськ: Вид. дім «Гельветика», 2013. – С. 113-114.
14. Довгань Л.Є., Дакус А.В. Формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємства / Збірник наукових праць ІУ Всеукраїнської наук.-практ. Конференції.11 квітня 2013р у двох томах.:Том2.- К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка»,2013.- 386с. (С.172-176)
15. Довгань Л.Є., Покотілова Я.С. Баддінг як інноваційна складова сучасних підходів до удосконалення управління персоналом організації / Збірник наукових праць ІУ Всеукраїнської наук.-практ. Конференції.11 квітня 2013р у двох томах.:Том1.- К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка»,2013.- 386с. (С.55-62)
16. Довгань Л.Є., Брижатий І.С. Формирование инновационного общества в Украине: вызовы и перспективы / Сб. науч. трудов 14-й Междунар. науч.-практ. конф. «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – С. 14-15.
17. Довгань Л.Є., Скотар В.С. Застосування компетенційного підходу до управління людськими ресурсами організації / Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта, 15 – 16 квітня 2011 року). – Ялта, РВНЗ КГУ, 2011. – с. 116–120.

Артеменко Ліна Петрівна

Артеменко Ліна Петрівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
Кандидат економічних наук, доцент  кафедри менеджменту, заступник завідувача кафедри. Закінчила в 1996 році Київський університет імені Тараса Шевченка економічний факультет за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У  2007 році успішно захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему “Управління діяльністю Збройних Сил України в забезпеченні воєнно-економічної безпеки”.  В 2008 р. визнана переможцем конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Молодий викладач-дослідник».  У  травні-червні 2009 року проходила стажування за програмою «Industrial economic development», яка проводилася на базі Китайського центру кооперації і координації бізнесу в Пекіні КНР. Керівник наукових робіт студентів кафедри менеджменту на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Менеджмент».  Автор більш ніж 115 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 1 монографії, 30 статей у наукових фахових виданнях, 2 навчальних посібників з грифом МОН та ін. Плідно співпрацює з аспірантами та магістрантами в напряму розвитку наукової школи стратегічного управління промислових підприємств. Сфера наукових інтересів: стратегічне управління, конкурентоспроможність інноваційних підприємств,  економічна безпека підприємств, економіка праці, сучасний менеджмент.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. Стратегічне управління підприємством. Р. 5. –  Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т./ В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – 504 с. – С. 335- 413.

2. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу  напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко,К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 68 с.

3. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: метод. указания выполн. и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. –  К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 69 с.

4. Стратегическое управление: методические указания к изучению дисциплины для студентов в области знаний 0306, специальности 6.030601 «Менеджмент» профессиональной направленности  «Менеджмент и администрирование», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / состав: Л. Е. Довгань, Л. П. Артеменко, Н.М.Григорская – К.: НТУУ «КПИ», 2012 – 44 c.

5. Стратегическое управление предприятием: методические рекомендации к выполнению курсовых работ для студентов IV курса направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальностей «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост. Л.Е. Довгань, Л.П. Артеменко, Лазоренко Т.В. -К.: НТУУ «КПИ» 2014. – 44 с.

6. Конкурентоспроможність в інноваційній діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.П. Артеменко, К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 23 с.

МОНОГРАФІЇ, СТАТТІ, ТЕЗИ

2013-2014

1. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки// Матеріали XXX міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки: проблеми, перспективи, ефективність», (Львів4–5 жовтня 2013 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013. ч. 1 – 132 с.- с.111-114.

2. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Стратегічні завдання розвитку регіонального продовольчого ринку // Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 жовтня 2013 року). У 2-х частинах. – К.:ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – Ч.1. – С. 71-74.

3. Артеменко Л.П. Вибір стратегії в умовах турбулентного середовища // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 р. “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 14.

4. Клюквіна М.С., Артеменко Л.П. Стратегія низьковуглецевого розвитку економіки // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції  20 листопада 2013 р. “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 171.

5. Артеменко Л.П., Ковинєва К.О.,Система контролю якості продукції на підприємстві як чинник підвищення його конкурентоспроможності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва» м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року / Наукове обєднання «Economics». У 3-х частинах.- Сімферополь: НО «Economics», 2013, ч.1. – С. 86-88.

6. Артеменко Л.П., Максимчук А.О. Методологія оцінки конкурентоспроможності персоналу організації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва» м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року / Наукове обєднання «Economics». У 3-х частинах.- Сімферополь: НО «Economics», 2013, ч.1. – С. 102-105.

7. Артеменко Л.П., Феліковська О. О. Стратегічне забезпечення стійкого розвитку підприємства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн» 20 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ / ред..кол.: В.Я. Швець. – Д.: НГУ, 2013. – С. 53-55.

8. Артеменко Л.П.,  Ткаченко К.Г. Стратегічний розвиток інформаційних технологій підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку економіки України та інших країн» 29–30 листопада 2013 року. – Чернігів: ЧДТУ. – С. 205-207.

9. Артеменко Л.П., Фурсік О.І.  Методи  дослідження стратегічного потенціалу підприємства // VIІI  Международной научно-практической конференции «Научная индустрия европейского континента – 2013» 27.11-15.12.2013 место издания: Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша)  http://www.rusnauka.com/INFO/2013/34_NIEK.htm Научная индустрия европейского континента номер тома  5.

10. Артеменко Л.П., Фурсік О. І. Підвищення стратегічного потенціалу як напрям стратегічного розвитку підприємства // Ефективна економіка http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2670

11. Артеменко Л.П. Стратегічний розвиток підприємств в умовах турбулентності середовища (п.1.1). – Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / Дергачова В.В., Сімченко Н.О., Бояринова К.О. та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.13-37, 67 – 77, 353-376.   

12. Артеменко Л.П. Концепція забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства (п.1.2). – Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / Дергачова В.В., Сімченко Н.О., Бояринова К.О. та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 67 – 77.   

13. Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Методичні засади оцінювання рівня конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на основі конкурентного потенціалу (п.4.4). – Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / Дергачова В.В., Сімченко Н.О., Бояринова К.О. та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 353-376.   

14.  Артеменко Л.П. Гоштинар Т.Ю. Розроблення функціональних стратегій підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища // Збірник наукових праць  V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю”, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. –  С. 304-343.   

15. Ткаченко К.Г., Артеменко Л.П Концепція бенчмаргінгу в підвищенні конкурентоспроможності продукції // Збірник наукових праць  V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю”, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. С. 495-498.

16. Артеменко Л.П., Дьяченко О.А. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – №8. – 2-14.  Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-4.pdf

17. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Сучасні напрями та інструменти реалізації стратегії соціального розвитку персоналу //  Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 16-17 травня 2014 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 4-х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. – Ч. 2. – С. 89-90.

18. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Управління соціальним розвитком персоналу підприємства  //  Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 3. – С. 50- 51.

2008-2009

1. Воєнно-економічна безпека: управлінські та технічні аспекти [Текст]: Монографія / Л.П. Артеменко, Л.Є. Довгань, С.Ф. Теленик, П.І Терещенко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 476 с. – Бібліогр.: с. 442 – 473. 27,67 д.а.
2. Артеменко Л.П. Стратегічний баланс потенціалу підприємства [Текст] / Л.П. Артеменко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації”, 22 – 24 жовтня 2008 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 176 – 178. – 300 прим. – ISBN 978-966-654-229-1.
3. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація [Текст]: Міжнародна науково-практична конференція, 2008 р., 30-31 жовтня, м. Донецьк: [матеріали] / редкол.: О.О. Шубін [та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С. 130 – 132.
4. Артеменко Л.П. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави” 29-30 жовтня 2008 р. – Том 9. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 61 – 63. – ISBN 966-323-046-0.
5. Григорська Н.М., Євстратьєва В.А., Артеменко Л.П. Формування стратегічного мислення менеджерів малих підприємства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 29 – 30.
6. Зелена Г.В., Артеменко Л.П. Впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 53 – 54.
7. Кононенко А.В., Артеменко Л.П. Управління стратегічним потенціалом машинобудівного підприємства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 75 – 76.
8. Корнієнко А.В., Артеменко Л.П. Синергія стратегій розвитку та зростання [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 77 – 78.
9. Ярмоленко О.М., Артеменко Л.П. Організаційне забезпечення впровадження системи збалансованих показників [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 170 – 171.
10. Брода І.Ю., Артеменко Л.П. Роль державної політики в інноваційній активності малих підприємств [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 184 – 185.
11. Кожевникова М.Л., Малюк Н.В., Артеменко Л.П. Формування успішного лідерства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 207 – 208.
12. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Управління рівнем конкурентоспроможності підприємства [Текст] // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Перспективні питання світової науки – 2008”. Том 8. Економіка. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД. 17-25 грудня 2008 р. – С. 12 – 13.
13. Змаженко Т.В, Артеменко Л.П. Ефект синергії в стратегічному розвитку підприємства [Текст] // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування нової економіки ХХІ століття” 17-19 грудня 2008 р.: Збірник наукових праць. – Том 3. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – C. 45 – 46.
14. Бебешко Д. В., Артеменко Л. П. Теоретичні підходи до визначення економічної безпеки підприємства [Текст] // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Перспективні питання світової науки – 2008”. Том 8. Економіка. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД. 17-25 грудня 2008 р. – С. 30 – 32.
15. Змаженко Т.В., Артеменко Л.П. Синергічні ефекти в реалізації стратегії підприємства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина І. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 82 – 85. стаття
16. Кожевникова М.Л., Малюк Н.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічного лідерства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина І. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 121 – 125. стаття
17. Марченко К.Ю., Артеменко Л.П. Методы прогнозирования продаж при разработке стратегии организации // ІI Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Моделювання та прогнозування економічних процесів” м. Київ, 10-12 грудня 2008 р. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 92– 93.
18. Романенко І. Л., Артеменко Л. П. Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств України [Текст] // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування нової економіки ХХІ століття” Дніпропетровськ , 17-19 грудня 2008 р.: Збірник наукових праць. – Том 4. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – C. 81 – 83.
19. Артеменко Л.П. Стратегічний моніторинг забезпечення воєнно-економічної безпеки // Проблеми системного підходу в економіці. – № 1. – 2009. – URL http:// www. nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/
20. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Шляхи підвищення конкурентоспроможності виробничих підприємств // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 9 – 10.
21. Ковальська Т.М., Артеменко Л.П. Науково-технічний потенціал підприємства як інструмент виходу з кризи // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 33 – 34.
22. Романенко О.С., Гавриленко О.І., Артеменко Л.П. Чинники формування макроінноваційної стратегії України// Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 63 – 64.
23. Шевелева О.В., Артеменко Л.П. Аутсорсинг: стратегія ефективного управління і виробництва // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 84-86.
24. Кононенко А.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічного потенціалу машинобудівного підприємства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина ІІ. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 118 – 120.
25. Лазар Ю.В., Артеменко Л.П. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств України [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина ІІ. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 133 – 136.
26. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах кризи // Актуальні проблеми економіки та управління [Текст]: зб. наук. праць мол. вчен. – К.:НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. – 3. – С. 44 – 47.
27. Артеменко Л.П., Бебешко Д.В. Стратегічні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства// Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2009. – URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Artemenko_209.htm

2009-2010

28. Артеменко Л.П., Довгань Л.Є. Інноваційні підходи до підвищення ефективності управлінської діяльності // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2009.– №6. – С. 212–215.
29. Артеменко Л.П., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –№19.– С. 12– 14.
30. Артеменко Л. П., Якименко О. С. Особливості стратегічного планування підприємства в умовах кризи // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №28/2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 139–143.
31. Кошук А.А., Артеменко Л.П. «Оренда» фахівців як один із способів подолання кризи на підприємстві // Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2009” Volume 1. Ekonomiczne nayki: Przemysl. Nauka I studia – Str. 82–84. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і інновації – 2009” Дніпропетровськ Економічні науки/5. Управління трудовими ресурсами. – 2009. – С. 82–84. http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Economics/52048.doc.htm
32. Артеменко Л.П. Сучасні тенденції розвитку стратегічного управління // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 25 листопада 2009 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. – С. 133 – 134.
33. Артеменко Л.П., Макабула С.І. Розвиток економіки знань // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина І). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 9 –12.
34. Артеменко Л.П., Кличенко Я.І. Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового комплексу України // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 14 – 15.
35. Артеменко Л.П., Ніколаєнко К.В. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 16 – 17.
36. Артеменко Л.П., Солов’ян І.О. Управлінські інновації на підприємствах в сучасних умовах// Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 18 – 19.
37. Артеменко Л.П., Чемерис Л.О. Розвиток фондового ринку України // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 83 – 88.
38. Артеменко Л.П., Кучерява І.О. Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 28 – 33.
39. Артеменко Л.П. Інноваційний підхід до розвитку стратегічного управління // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – Дніпропетровськ: ТОВ «Роял Принт». – 2010. –№1 (3). – Том 2. – С. 3 – 10.
40. Артеменко Л.П., Поліщук А. С. Комплексне оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. – № 1. – 2010. – URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_1/Artemenko_110.htm
41. Коліна Л.М., Ніколаєв В.О.Артеменко Л.П. Розвиток інфраструктури бенчмаркінгу в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи» 15 – 17 квітня 2010 року, м. Ялта. – Ялта, РВНЗ КГУ, 2010. – С. 157–162.
42. Артеменко Л.П., Дідок В.В. Інноваційні процеси як один зі шляхів розвитку малого підприємництва // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина ІІ). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 51 – 55.
43. Артеменко Л.П. Пріоритети стратегічного управління в умовах невизначеності середовища // Матеріали Міжнародної конференції «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку» 22-23 квітня 2010. Ч.2. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – С. 213–216.

2010-2011

44. Артеменко Л.П., Юхименко Т.В. Стратегічне управління технопарками України // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2010.– №7. – С. 241–245.
45. Чемерис Л.О., Артеменко Л.П. Стратегічне планування підприємств в умовах нестабільності // Актуальні проблеми економіки та управління [Текст]: зб. наук. праць мол. вчен. – К.:НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. – 3. – С. 44 – 47.
46. Артеменко Л.П. Стратегічне управління в умовах турбулентної економіки // Вчені записки університету «Крок» / Ун-т економіки та права «Крок».– Вип. 1 (1997). – Вип. 22. – К., 2010. – С. 117 – 126.
47. Вронська Є. А., Артеменко Л. П. Моделі та методи стратегічного планування для виробничого підприємства// Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2010. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Vronska_210.htm
48. Артеменко Л.П., Леус А.М. Комплексна оцінка ефективності системи стратегічного управління промисловим підприємством // Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2010. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Leus_210.htm
49. Артеменко Л.П. Управління безпекою підприємства при реалізації інноваційних стратегій // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Интеллект молодых – производству 2010» 31.08 – 4.09.2010.
50. Артеменко Л.П., Ільченко І.В. Формування конкурентоспроможності персоналу // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту» 28-29 жовтня 2010 року. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – С. 190 – 192.
51. Артеменко Л.П., Дерипащук А.Б. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту» 28-29 жовтня 2010 року. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – С. 62 – 64.
52. Артеменко Л.П. Діагностика використання стратегічного управління підприємствами // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2011.– №8. – С. 241–245.
53. Артеменко Л.П., Полонська Є.С. Використання валютного опціону як інструменту хеджування ризиків// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Збірка статей за результатами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Випуск 2. ‑ С. 3 – 7.
54. Артеменко Л.П., Колайдо О. Проблеми та перспективи розвитку стратегічного аутсорсингу в Україні // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 126-127.
55. Артеменко Л.П., Кротова Т.В. Етапи розширення диверсифікаційного набору фірми // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 190.
56. Щербата Т.С., Кулькова М.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 258.
57. Артеменко Л.П., Брижатий І.С. Стратегічне планування на вітчизняних підприємствах // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 127-128.
58. Довгалюк О.Л., Артеменко Л.П. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 156-157.
59. Артеменко Л.П., Полонська Є.С. Досвід впровадження бенчмаркінгу на підприємствах України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – Випуск 6. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011.  – С. 103-106.

2011-2012

60. Артеменко Л. П. Розвиток підприємств у забезпеченні економічної безпеки держави // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011 р./ відпов.ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 22–30.
61. Липовенко А. А., Артеменко Л. П. Чинники «тінізації» національної економіки // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 23 листопада 2011 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 200-201.
62. Солов’ян І.О., Артеменко Л.П. Ефективне впровадження стратегії підприємств // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 23 листопада 2011 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 110.
63. Артеменко Л.П., Денисенко К.Ю. Ефективність стратегічного контролю// Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011”. – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia 07–15.11. 2011. – P. 64–66.
64. Артеменко Л.П., Ніколаєнко К.В. Проектний підхід стратегічного планування // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011”. – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia 07–15.11.2011. – P. 29–31.
65. Артеменко Л. П., Євич Т.Ю. Інструменти стратегічного планування // ІI Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2011» 07-15.11.2011 Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша)
66. Щемельова А.В., Артеменко Л.П. Підходи до оцінювання ефективності стратегії // Актуальні проблеми економіки та управління. – випуск №6. – 2012р. http://probl-economy.kpi.ua/node/259
67. Артеменко Л.П. Теоретично-методичні засади стратегічного управління діяльностю промислових підприємств (розділ 2) // Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – С. 46-97.
68. Артеменко Л.П., Кобилянська О.В. Напрями підвищення ефективності інноваційних процесів на підприємстві // Матеріали «Сучасні підходи до управління підприємством»: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 10 – 14.
69. Артеменко Л.П., Щербакова А.С. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності сучасного бізнесу // Матеріали «Сучасні підходи до управління підприємством»: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 357 – 360.

2012-2013

70. Артеменко Л.П., Бацалай Т.М. Формування механізму управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ №4. 2012
71. Артеменко Л.П., Бацалай Т.М. Методичні аспекти управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2013.– №8. – С.
72. Артеменко Л.П., Ігнатенко О.Є. Стратегічні ризики в умовах невизначеності // Materialy VІІS Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka I inowacja-2012”, 07-15 pazdziernika 2012, Volume 5. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka I studia. – С. 34-36
73. Артеменко Л.П., Клюквіна М.С.   Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування // Інвестиції: практика і досвід. 2013.- №1. – С. 57-60.
74. Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Концепція соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств // Інноваційна економіка.  в №1, 2013. 
75.  Артеменко Л. П., Клюквіна М. С. Стратегічне управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Економіка», №1. – 2013. 
76. Стеценко М.О., Артеменко Л.П. Improvement of enterprise`s export activity // Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи економіки в сучасному світі», Київ, 30.11-01.12. 2012 р. / К.: Аналітичний центр «Нова економіка». – 2012. Ч.1. – С. 58-60.
77. Тенетко І.І., Артеменко Л.П. Стратегічне управління витратами на підприємстві // Матеріали ХVІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Теорія і практика наукових досліджень», 25-26 грудня 2012 р. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 89-90. http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/25-12-2012
78. Артеменко Л.П., Виборна В.О. Логістичні стратегії у системі управління підприємством // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 грудня 2012 р. Львів www.lef.lviv.ua
79. Башинська А.В., Артеменко Л.П. Сучасні фактори конкурентоспроможності підприємства // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 грудня 2012 р. Львів www.lef.lviv.ua
80. Богма М.В., Опанасенко О.В., Артеменко Л.П. Cоціальне інвестування на підприємствах України: проблеми і перспективи розвитку // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: экономика, технологии, управления “, 2 – 5 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013 – 164 с.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

81. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0.
82. Дистанційний курс «Організація праці менеджера» / Навчально-методична праця / Розробн.: Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Артеменко Л.П. К.: НТУУ „КПІ”. – 2009.
83. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент” для студентів факультету менеджменту та маркетингу зі спеціальностей 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко, Н.О. Сімченко. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – 52 с.
84. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Управління персоналом” для студентів факультету менеджменту та маркетингу зі спеціальностей 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»./ Уклад.: Л.Є.Довгань, Н.О. Сімченко, Л.П. Артеменко, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – 54 с.
85. Короткий тлумачний словник (російською, українською, англійською мовами) з дисципліни “Основи менеджменту” [Електронний засіб навчального призначення] / Уклад. Довгань Л.Є., Лазоренко Т.В., Артеменко Л.П. – К. : НТУУ „КПІ”, 2010. – c. 37.
86. Короткий тлумачний словник (російською, українською, англійською мовами) до вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» [Електронний засіб навчального призначення]/ Уклад. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. – К. : НТУУ „КПІ”, 2010. – 67 с.
87. Довгань Л. Є. Стратегічне управління. навч. посіб. – 2-е вид. / Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. – К. : ЦУЛ, 2011. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0
88. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальностей 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Каракай, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 486 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/909 –Назва з екрана.
89.  Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] [Електронний ресурс]/ НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова, Л. П. Артеменко, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 471 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/908 – Назва з екрана.
90. Менеджмент інноваційної діяльності: метод.вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»/ Уклад.: В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 54 с.
91. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод.вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 62 с.
92. Стратегічне управління підприємством: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей «Менеджмент організацій»,«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл. Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко– К.: НТУУ «КПІ» 2012. – 42 с.
93. Стратегічне управління підприємством: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 44 с.
94. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 71 с.

Дунська Алла Рашидівна

Дунська Алла Рашидівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
dunskaКандидат економічних наук, доцент. У 2000 р. закінчила з відзнакою магістратуру НТУУ “КПІ” за спеціальністю «Менеджмент організацій». На кафедрі менеджменту на викладацькій діяльності працює з 2000 року. В 2000-2001 році приймала участь в семінарах CEUME по підвищенню педагогічної майстерності. В 2003 році закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ». У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості». З 2007 р. по 2009 р. працювала заступником декана факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» з навчально-методичної роботи, секретарем секції «Менеджмент у виробничій сфері» НМК Міносвіти України з менеджменту. Сфера наукових інтересів: управління зовнішньоекономічною діяльністю, стратегічне управління інноваційним розвитком, маркетинг інновацій, мікроекономічне моделювання. Має близько 50 наукових і навчально-методичних робіт в сфері управління інноваційною діяльністю, управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств.

Публікації 2013-2014
Наукові статті у фахових виданнях

1. Дунська А.Р. Формування інноваційного механізму розвитку підприємства в умовах інформаційного суспільства та економіки знань // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (39). Частина 1. – Ужгород, 2013. – С.87-92.
2. Дунская А.Р. Инновационный механизм развития потенциала региональных экономических систем // Эффективность функционирования и развития региона как социально-экономической системы: социально-экономический потенциал: материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. / отв. ред. М. Е. Чепурных; Зап.-Урал. ин-т экономики и права. – Пермь, 2013. – 376 с. – С. 270-279.
3. Gavrish O. A., Dunska A. R. Typology of innovative strategically oriented tools of the industrial enterprises development// European Applied Sciences, № 6 2013 (June) Volume 2. – ORT Publishing, Stuttgart, Germany. – pp. 135-138.
4. Gavrish О. А., Dunska А. R. Mechanism of interaction of cyclic and sustainable development of industrial enterprises // SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol. 8, may. – 2013. – Евро-Експерт ЕООД, ТУ Варна, България. – С. 14-18.
5. Дунська А.Р. Індикатори оцінки інноваційного потенціалу розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку // Вісник Національного техічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – №44 (1017). – С. 48-58.
6. Дунська А. Р. Інфраструктурні параметри функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 24–29.
7. Дунська А.Р., Локота А.Г. Інноваційні механізми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку // Проблеми наки. – 2014. – № 3. – С. 2-9
8. Зінченко Д. В., Дунська А.Р. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОГО РИНКУ // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ», 20014. – Вип. 8. – Режим доступу до журн.: http://probl-economy.kpi.ua/node/398
9. Кононенко О.С., Дунська А.Р. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ», 20014. – Вип. 8. – Режим доступу до журн.: http://probl-economy.kpi.ua/node/399
10. Локота А. Г., Дунська А.Р. КЛАСТЕРИ ТА МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ», 20014. – Вип. 8. – Режим доступу до журн.: http://probl-economy.kpi.ua/node/449
12. Дунська А.Р., Корзун О.А. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Том 19. Випуск 1/1. – С. 160-163.
13. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Інноваційні перетворення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – № 11– № 5 – С. 365-370. (1 др. арк.) http://economy.kpi.ua/ru/node/716

Монографії

1. Инновационные технологии управления. В 2 книгах. К 1.: монография / [авт. кол.: Баранников А.А., Дунская А.Р., Ильиных С.А. и др.] – Одесса: Куприенко СВ, 2013. – 128 с. – ISBN 978-969-2769-18-0. (Дунська А.Р. Глава 3. Ієрархічна структура інноваційних механізмів розвитку економічних систем, с. 50-69)
2. Конкуретні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. (Дунська А.Р. п. 5.2. Конкуретний аналіз в ситемі побудови інноваційного механізму розвитку підприємства в умовах світового ринку, с. 432-452)
3. Стратегии инновационного развития экономики. Часть 2. Стратегические ориентиры развития инновационной деятельности. [Монография / под науч. Ред. П.Г. Перервы, О.И. Савченко]. – Харьков: «Щедра садиба плюс», 2013. – 216 с. (Дунская А.Р. Раздел 3.1. Методика оценки инновационного потенциала развития промышленного предприятия в условиях мирового рынка, с. 87-99).

2009-2013

1. Дунська А.Р., Мельничук В.Г. Особливості вибору цільового сегменту на ринку інноваційних товарів / Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць мол. вчен. – К.:НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. – 3. – С. 93-96
2. Дунська А.Р., Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства / Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня, 2010 р.: В 3 т. – Том 3. Інвестиції та інновації. – Д.: Біла К.О., 2010. – С. 26-28.
3. Дунська А.Р., Бенчмаркинг як метод підвищення і забезпечення конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках / Материали за 6-а международнанаучна практична конференция, «Образование и наука 21 век», 17-25-ти октомври, 2010. – Том 1. Икономики. – София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – С. 50-52
4. Дунська А.Р., Вибір способу виходу підприємства на зовнішній ринок / Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада, 2010 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2010. – С. 67-68.
5. Дунська А.Р., Класифікація видів міжнародного лізингу / MateriałyVIIIMiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji «Perspektywiczneopracowaniasanaukaitechnikami – 2011» Volume 1. Ekonomicznenauki.:Przemyśl. Naukaistudia – С. 47-49.
6. Дунська А.Р., Каракай Ю.В., ПерміноваС.О., Пічугіна М.А. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу / К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 46 с. Електронне навчальне видання
7. Дунська А.Р., Каракай Ю.В., Пермінова С.О., Пічугіна М.А. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу / К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 46 с. Електронне навчальне видання
8. Дунська А.Р., Концептуальна схема формування інноваційної стратегії промислового підприємства / Економіка.Управління.Інновації. – 2011. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/zmist.htm.
9. Дунська А.Р., ЮроваК.С. Економічні наслідки вступу України до СОТ / Материали за 7-а международна научно-практична конференція, «ACHIEVEMENTOFHIGHSCHOOL – 2011», 17 – 25 November, 2011. – Том 1. Икономики. – София, «БялГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 41-42.
10. Дунська А.Р., Фактори розвитку експортного потенціалупромисловихпідприємств / Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 4. – Режим доступу до журн.:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Dunska_411.htm.
11. Дунська А.Р., ІгнатенкоО.Є. Особливості оподаткування підприємств-імпортерів в Україні / Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktyczne jkonferencji «Naukowaprzestrzeń Europy – 2012» Volume 2. Ekonomicznenauki.:Przemyśl. Naukaistudia – С. 61-63.
12. Дунська А.Р., Методичний інструментарій вибору цільового зовнішнього ринку збуту / Регіональна бізнес-економіка і управління. – 2011. – № 4. – С. 22-28.
13. Дунська А.Р., Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 62 с. Електронне навчальне видання
14. Дунська А.Р., Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 26 с. Електронне навчальне видання
15. Дунська А.Р., Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Конспект лекцій / К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 258 с. Електронне навчальне видання
16. Дунська А.Р., Дерипащук А.Б. Активізація інноваційних процесів як передумова розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств. / Сучвасні підходи до управління підприємством: збірник наук. праць ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – С.260-265
17. Дунська А.Р., Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі / Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 104-109
18. Дунська А.Р., Інноваційна стратегія як інструмент розвитку підприємства / Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Том 1. – 2012. – № 4. – С. 114-118.
19. Дунська А.Р., Проблеми формування інноваційного механізму розвитку сучасних промислових підприємств / Економіка і держава. – №11. – 2012. – С. 40-43.
20. Дунська А.Р., Передумови формування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / Бізнесінформ. – № 11. – 2012. – С. 63-67
21. Дунська А.Р., Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості / Маркетинг і менеджмент інновацій. – №4. – 2012. – С. 270-279.
22. Дунська А.Р., Вплив світового ринку на інноваційний розвиток промислових підприємств в Україні / “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка”. Випуск 6 (4). – Т.20. – № 10/1. – С.228-234
23. Дунська А.Р., Аналіз інноваційності промислового виробництва України в контексті інтеграції в світовий економічний простір / “Галицький економічний вісник”. – № 5 (38). – 2012. – С.28-36.
24. Дунська А.Р., А.Н., Даминева Р.М., Ибрагимов М.А., Изотов Б.А., Кадиев Р.К., Курбанова У.А., Матузова И.В., Околелова Г.С., Самарская А.Ю., Сидорова Е.Е., Султанов Г.С., Султанова Є.А., Умаргаджиев М.О. Совершенствование хозяйственно-финансовой деятельности и организационной структуры предприятий: монография. / М.: Издательство Перо, 2012.– 208 с.
25. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Компаративний аналіз інноваційності експорту України та «чотирьох азійських тигрів» / Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 69. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 5-16.
26. Дунська А.Р., Інноваційний механізм розвитку підприємства в умовах економіки знань / Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 березня, 2013 року. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2013. – С. 47-48
27. Дунська А.Р., Визначення категорії «інноваційний механізм розвитку промислових підприємств» / Маркетинг і менеджмент інновацій. – №2. – 2013. – С. 169-179
28. Дунська А.Р., Поліщук А.С. Систематизація способів виходу підприємства на зовнішній ринок / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 26-31
29. Дунська А.Р., Слободська Т.В. Особливості стратегії розширення експортної діяльності підприємств / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 89-94
30. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Вискотехнологічне виробництво як основа конкурентоздатності національної економіки / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 197-201
31. Дунська А.Р., Зовнішньоекономічнна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / К. Кондор, 2013. – 688 с.
32. Дунська А.Р., Завальна О.С Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії [текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 19-20 квітня, 2013 р.) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 47-48

Бояринова Катерина Олександрівна

Бояринова Катерина Олександрівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
Кандидат економічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи більше 7 років. Керівник секції за спеціальностями: «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю», куратор групи УІ-81. Є автором 49 наукових робіт та 16 навчально-методичних праць, співавтором Розділу «Основи управління процесом розроблення і освоєння нових продуктів» підручника: Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс.  Керівник наукових робіт студентів кафедри менеджменту за напрямом «Менеджмент інноваційної діяльності» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, зокрема у 2010/2011 навчальному році — наукової роботи студентки Данильченко К.О. «Інноваційне оновлення матеріально-технічної бази виробництва», що отримала Диплом І ступеня.
Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком промислових підприємств, національна інноваційна система, інноваційна політика на макро-, мікро- рівнях, управління розробкою і освоєнням виробництва інноваційної продукції.

МОНОГРАФІЇ
2013

1. К.О. Бояринова Розділ 6. Інноваційне підґрунтя забезпечення конкурентних переваг промислових підприємств / К.О. Бояринова, К.О. Копішинська, Н.М. Григорська, Т.В. Войтун //Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія/ В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 513-594
2. К.О. Бояринова Підрозділ 6.1. Стимуляційні та мотиваційні імперативи інноваційної діяльності промислового підприємства / К.О. Бояринова //Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія/ В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 513-531
3. Бояринова К.О. 4.4. Підвищення ефективності інноваційних процесів проектних науково-дослідних інститутів в забезпеченні розвитку сільськогосподарських підприємств /К.О. Бояринова, О.В. Кобилянська // Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Колективна монографія]/ За заг. ред. Г.Є. Жуйкова, В.С. Ніценка. – Книга 3. – Одеса: ТОВ “Лерадрук”, 2013. – С. 164-173
4. Бояринова К.О. 2.5. Управління якістю інновацій на промислових підприємствах: нагальність ініціації та науково-методичні підходи/ К.О. Бояринова // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013.- 288с. (Українською та російською мовами). – С.79-85 (0,33)

2011

Бояринова К.О. Методичні рекомендації щодо оцінювання доцільності реалізації інноваційних проектів підприємством // Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – С.251-272

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ/ ПІДРУЧНИКИ
2013

Малик І.П. Розділ 9. Менеджмент / К.О. Бояринова, І.П. Малик // Менеджмент освіта для бакалаврів: навч. посіб у 2 т./ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – Т.2 .– С. 172-257

2012

Смоляр Л.Г. Розділ 8. Менеджмент. Розділ 10. Кросворди для самоперевірки набутих знань / Л.Г. Смоляр, О.В. Кам’янська, К.О. Бояринова // Облік і аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту/ уклад.: Смоляр Л.Г., Овчарик Р.Ю., Кам’янська О.В. та ін. – К.: Видавництво Ліра. –К, 2013. – 616 с. – С.443-489
(Навчально-методичний посібник з грифом МОНМСУ (Лист № 1/11-1281 від 01.02.2012)

2011

Смоляр Л. Г. Розділ 3. Основи управління процесом розроблення і освоєння нових продуктів / Л. Г. Смоляр, К. О. Бояринова, О. В. Кам’янська // Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник / За ред. Проф. Перерви П.Г., проф.. Погорєлова М.І., проф.. Меховича С.А., проф.. Ларки М.І. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 614с. – С. 246-319 (Підручник з грифом МОНУ (Лист № 14/18-Г-6 від 09.01.2009)

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
2014

К О. Бояринова Використання концепції відкритих інновацій як
рушія взаємодії локальних інноваційних систем / К О. Бояринова, К. О. Копішинська // Актуальні проблеми економіки. – 2014 – № 4 (154). – С. 16-22 (SciVerse Scopus – з жовтня 2009 року (SJR 2012 = 0,187); Index Copernicus – з січня 2010 року (ICV 2012 = 9,21); EBSCOhost та Ulrich’s Periodicals Directory – з 2011 року; EconLit – з жовтня 2013 року; Cabell’s Directories – з грудня 2013 року; ABI/Inform by ProQuest – з січня 2014 року.)

2013

1. Бояринова Е.А.Структурная декомпозиция составляющих инновативности предприятия / Е.А. Бояринова Е.А.// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. Научно-практический журнал (Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Российская Федерация) – 2013. – № 1. – С. 12-18
2. Бояринова К.О. Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства / К.О. Бояринова, Т.В. Войтун // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету „Економічна думка”, 2013. – Том 14. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 1993-0259. Крейдич І.М. Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства/І.М. Крейдич, К.О.Бояринова, О.О.Ляшенко// Інноваційна економіка. Науково – виробничий журнал. –2013. – №11 (49). – С. 47-50
3. Бояринова К. Моделирование воздействия управленческих технологий на устойчивое функционирование предприятий машиностроения [Електронний ресурс] / К. Бояринова, Н. Григорська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 232-239. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13bkofpm.pdf.
4. Бояринова К.О. Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства/ К.О. Бояринова, Л.С. Цатурян // БУМІБ: Вісник бердянського університету менеджменту і бізнесу: [Науковий економічний журнал] / За заг. Ред. Ю.М. Федюшкіна. – Випуск 3(23). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013. – С. 4. – ISBN 1997-4167.
5. Бояринова К.О. Стратегічне управлянні інноваційно-інвестиційною діяльністю як інструмент розвитку підприємства/К.О.Бояринова, Т.В.Сокіл// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», Київ, 2013 р. –№12 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2591);
6. Бояринова К.О. Інноваційна функціональність підприємств в теоріях організації / Бояринова К.О. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – № 45 (1018). – С. 8-14

2012

1. Бояринова К.О. Інновації як ключовий елемент формування бізнес-потенціалу промислових підприємств / К.О. Бояринова, С.М. Блощаневич // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2012. – Вип. 4. – Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Boyarinova_412.htm (фахове видання)
2. Бояринова К.О. Методичні засади визначення показників інноваційної функціональності підприємства / К.О. Бояринова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2012. –№ 4 (56). – С. 76-82 (фахове видання)
3. Бояринова К.О. Актуалізація та процедура формування інноваційної політики промислових підприємств / К.О. Бояринова // Вісник Донецького національного університету. Науковий журнал. Серія В. економіка і право – 2012. –Т.1. – С. 286-289 (фахове видання)
4. Бояринова К.О. Концептуальні аспекти визначення готовності промислового підприємства до інновацій як досвіду інноваційної діяльності / Бояринова К.О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. –№13. – С. 18-21 (фахове видання)
5. Бояринова К.О. Венчурне фінансування малих інноваційних підприємств [Електронний ресурс] / К.О. Бояринова, І.В. Степанюк// Ефективна економіка. – 2012. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1549
6. Бояринова К.О. Концептуальні засади системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства за використання інноваційної компоненти / К.О. Бояринова, Н.М. Григорська // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 1 (34). – С. 50-55. (фахове видання)

2011

1. Маланчук А. Залучення іноземних партнерів до науково-технічного співробітництва в межах інноваційних кластерів / А. Маланчук, К. Бояринова // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2011. –Вип. 15-16. – С. 50-54 (фахове видання)
2. Бояринова К.О. Особливості формування інноваційної привабливості підприємства / К.О. Бояринова, К.О. Данильченко // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2011. – Вип. 3. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_3/Boyarinova_311.htm (фахове видання)
3. Гук О.В. Управління економічним ризиком підприємства/ О.В. Гук , Бояринова К.О.//Вісник Донецького національного університету, серія В: економіка та право. – 2011. –том1. – С.306-309 (фахове видання)
4. Бояринова К.О. Управління соціально-економічною ефективністю інноваційної діяльності підприємства/ К.О. Бояринова, Т.В. Войтун // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2011. – Вип. 4. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Boyarinova_411.htm (фахове видання)
5. Бояринова К.О. Управлінські інновації як базис підвищення ефективності управління підприємством / К.О. Бояринова, Т.В. Змаженко // Економічний простір: Зб. Наук. Праць. – 2011. – № 45. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 203-209

2010

1. Бояринова К.О. Підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємства / К.О. Бояринова, Т.М. Бацалай // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – 2010. – Вип. 25: У трьох частинах. Частина ІІ/М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 20-24.
2. Бояринова К. О. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства на основі управління якістю наукових досліджень і розробок [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, О. М. Тарануха // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2010. – Вип. 3. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_3/index.html (фахове видання)
3. Бояринова К.О. Ключові аспекти управління маркетингом інновацій на підприємстві [Електронний ресурс] / К.О. Бояринова, А.В. Кушнір // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2010. – Вип. 4. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_4/Kushnir_410.htm (фахове видання) .
4. Бояринова К.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища / К.О. Бояринова, Т.А. Войтун // Економічний простір: Зб. Наук. Праць. – 2010. – № 39. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С. 166-175
5. Бояринова К.О. Управління процесом технічного переозброєння в контексті інноваційного розвитку підприємства /[Електронний ресурс] / К.О. Бояринова, К.О. Данильченко // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу до журналу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html (фахове видання)

2009

1. Давиденко В.В. Передумови розвитку «когнітивної економіки» в Україні / В.В. Давиденко, К.О. Бояринова // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2009. – Вип. 1. – Режим доступу до журналу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html (фахове видання)
2. Бояринова К.О. Організаційні аспекти та умови розробки і освоєння нових продуктів вітчизняними підприємствами / К.О. Бояринова, О.В. Кам’янська // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Вип. 250: в 9 т. – Т. VI. -2009.– С. 1424-1431. (фахове видання)
3. Бояринова К.О. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського торгівельно-економічного університету. –2009. –№ 4. – С. 32-38. (фахове видання)
4. Бояринова К.О. Державне сприяння розвитку організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Зб. Наук. праць – № 6 – Київ, 2009. – С. 70-75. (фахове видання)
5. Бояринова К.О. Інтелектуальний капітал як інструмент інноваційного розвитку підприємства / К.О. Бояринова, Т.М. Бацалай // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2009. – Вип. 4. – Режим доступу до журналу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html (фахове видання)
6. Бояринова К.О. Сучасні підходи до формування інноваційної політики підприємства / К.О. Бояринова, Ю.В. Юрченко // Економічний простір: Зб. Наук. Праць. – 2009. – № 32. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 235-242 (фахове видання)
7. Бояринова К.О. Особливості формування механізму мотивації інноваційного розвитку підприємства / К.О. Бояринова, Ю.А. Ганжа // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Вип. 257: в 7 т. – Т. ІІI. – 2009.– С. 656-665 (фахове видання)
8. Бояринова К.О. Проблеми розвитку кадрової складової інноваційного потенціалу в Україні // К.О. Бояринова, А.М. Мазурова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. Праць. – 2009. – Вип. 23. – К.: НАУ, 2009. – С. 7-12(фахове видання)

2008

1. Бояринова К.О. Алгоритм організації конкурсу інноваційних проектів на державному рівні // Стратегія економічного розвитку України: збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 22-23. – С. 83-89 (фахове видання)
2. Барбаш В.А. Інноваційне середовище на базі університету дослідницького типу [Електронний ресурс]/ Барбаш В.А., Бояринова К.О. // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2008. – Вип. 2. – Режим доступу до журналу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html (фахове видання)

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ
2014

1. Северин А.В. Особливості та напрями подолання проблем формування інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної промисловості [Електронний ресурс] / А.В. Северин, К. О. Бояринова //Актуальні проблеми економіки та управління. – 2014. – № 8 – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/387
2. Ткачук М.В. Інноваційна реструктуризації як передумова розвитку підприємства [Електронний ресурс] / М.В. Ткачук, К.О. Бояринова // Актуальні проблеми економіки та управління. 2014. – № 8 – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/391
3. Бояринова К. О. Інновації як засіб модернізації виробничого потенціалу / К. О. Бояринова, Б. А. Єфіменко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 24-26
4. Дуда Н. І. Інноваційний клімат як передумова інноваційного розвитку / Н. І. Дуда, К. О. Бояринова // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 73-77
5. Бояринова К. О. Забезпечення ефективності імпортної діяльності на вітчизняних підприємствах / К. О. Бояринова, І. В. Михайленко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 266-268

2013

1. Бояринова К.О. Особливості формування та управління інноваційним портфелем проектних НДІ/ К.О. Бояринова, О.В. Кобилянська // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2013. – 11 квітня 2013. – С.29-34
2. Сокіл Т.В. Проблеми реалізації стратегічного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства / Т.В. Сокіл, К.О. Бояринова // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2013. – 11 квітня 2013. – С.209-213
3. Бояринова К.О. Управління інноваційною конкурентоспроможністю промислового підприємства на системній основі [Електронний ресурс] / К.О. Бояринова, А.С. Воздроганова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 3-4 (4-5). – С. 41-45. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html

2012

1. Бояринова К.О. Управління інноваційною конкурентоспроможністю промислового підприємства на системній основі [Електронний ресурс] / К.О. Бояринова, А.С. Воздроганова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 3-4 (4-5). – С. 41-45. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html
2. Воздроганова А.С. Вплив інновацій на конкурентоспроможність підприємств / А.С. Воздроганова, К.О. Бояринова //Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2012. –15 березня 2012. – С.42-45
3. Бояринова К.О. Інвестиційне забезпечення малих інноваційних підприємств / К.О. Бояринова, І.В. Степанюк // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2012. – 15 березня 2012. – С.32-36
4. Мельник І.Ю Інноваційний процес: наукові підходи та проблеми реалізації [Електронний ресурс] /І.Ю. Мельник, К.О. Бояринова // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. Наук. Праць. – 2012. – К.: НТУУ «КПІ». – Вип. 6. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/257

2011

1. Костюк А.К. Інноваційний розвиток підприємства: економічні умови, проблеми та перспективи / А.К. Костюк, К.О. Бояринова // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. Наук. Праць. – 2011. – К.: НТУУ «КПІ». – Вип. 5. – С. 30-33

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2013

1. Бояринова К.О. Функціональне призначення інновацій у бізнес-розвитку промислових підприємств / К.О. Бояринова // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2013 р.). –К.: НАУ, 2013. – С. 55-56
2. Бояринова К.О. Ідентифікування підприємств відповідно до моделей інноваційного функціонування / К.О. Бояринова // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDES 2013): Збірник матеріалів V Ювілейної міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, м. Алушта, 26-30 травня 2013 Р. – Алушта-НТУ “ХПІ”. – С. 39-44
3. Бояринова К.О., Кобилянська О.В. Система управління портфелем інновацій як інструмент інноваційного розвитку підприємства / К.О. Бояринова, О.В. Кобилянська // Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів – Київ: УВОІ “Допомога” УСІ”– 2013. – С. 8-9.

2012

1. Бояринова К.О. Технології управління економічною стійкістю підприємства / К.О. Бояринова, Н.М. Григорська // Економіка – Менеджмент- Освіта: проблеми та перспективи взаємодії: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (4-6 жовтня, 2012, м. Дрогобич) – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. – С.99-102
4. Бояринова К.О. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / К.О. Бояринова, А.К. Костюк // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матер. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 15-16 березня 2012 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 200

2011

1. Бояринова К.О. Формування інноваційної політики вітчизняного підприємства / К.О. Бояринова, А.К. Костюк // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: тези доп. Наук-практ. конф. – К.: Вид-во нац.. авіа. Ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С. 20-21
2. Бояринова К.О. Проблеми підвищення інноваційного потенціалу промислових підприємств // К.О. Бояринова, Костюк А.К. // Шевченківська весна: економіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 21-25 березня 2011 р. – К.: Освіта України, 2011. – С.175-176
3. Бояринова К.О. Організація міжнародного науково-технічного співробітництва на підприємстві / К.О. Бояринова, А.С. Маланчук // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2011. – С. 250-251.

2010

1. Бояринова К.О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку малих підприємств / К.О. Бояринова, К.І. Моісєєва // Сучасні проблеми менеджменту: мат. VI міжн. наук-практ конф. Київ, 28-29 жовтня 2010р. – К.: НАУ, 2010.– С. 77-78.
2. Бояринова К.О. Методичні підходи до виміру інтелектуального капіталу підприємства / К.О. Бояринова, Т. М. Бацалай //Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci –2010: Materialy V miedzynarodowej naukowi-praktyczcznej konferencji: Przemysl, 07-15 stycznia 2010 r. – Przemysl. Nauka i studia, red. Slawomir Gorniak. – Volume 4. – C. 58-61
3. Бояринова К.О. Розвиток винахідництва на підприємствах на основі реалізації інноваційної політики / К.О. Бояринова, Ю.В. Юрченко // Край на научното развития: материали за V международная научна практична конференция: София, 17-25 януари 2010 г. – Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, Республика България, ред. Т.П. Милко. – Т.7 – С. 49-52
4. Данильченко К.О. Реструктуризація виробництва як складова інноваційного розвитку підприємства / К.О. Данильченко, К.О. Бояринова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-24 квітня 2010 р.). – К: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 14.

2009

1. Бояринова К.О. Шляхи забезпечення реалізації принципів державної інноваційної політики в умовах кризи // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали VI-ї міжнародної наук-практ конференції: Черкаси, 8-10 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технолог ун-т, відповід. ред. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 344-346

2008

1. Бояринова К.О. / Управлінські заходи запобігання ризикам на етапах розробки та основоєння виробництва нових продуктів / К.О.Бояринова Юрченко Ю.В. // Сучасні проблеми менеджменту Мат. Міжн. наук-практ конф.. Київ, 23-24 жовтня 2008р. – К.: НАУ, 2008.– С. 79-80.
5. Бояринова К.О. Проблеми функціонування бізнес-інкубаторів в Україні як інструментів розвитку малого інноваційного підприємництва // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: Мат. Міжн. наук-практ конф.. Дніпропетровськ, 29-30 жовтня 2008р.). – К.: Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т4 – С. 13-15.
6. Бояринова К.О. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності у сучасних умовах // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізацій них викликів: Мат. Міжн. наук-практ конф. (Київ, 20-21 листопада 2008р.). – К.: Нац.торг.-ек. ун-т, 2008. – Ч2 – С. 110-111.

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ
2013

Інноваційна політика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; В. В. Дергачова, К. О. Бояринова ; відп. ред. Л. М. Шульгіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. –196 с. – Назва з екрана. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2648

2012

Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеціальностей: 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько. –Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. –Назва з екрана. – Режим доступу : http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2443

2010

Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. спец. 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю»/ НТУУ «КПІ»; уклад. Л. Г. Смоляр, К. О. Бояринова, О. В. Кам’янська. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,15 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – Назва з екрана.– Режим доступу: http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/404

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
2014

1. Управління ризиками: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Уклад.: М.О. Кравченко, К.О. Бояринова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 36 с.
2. Управління ризиками: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Уклад.: М.О. Кравченко, К.О. Бояринова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 84 с.
3. Інфраструктура інноваційної діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.: М.О. Кравченко, К.О. Бояринова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 54 с.
4. Інноваційна політика: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спец.: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 64 с.
5. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеці. 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» й галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спец. 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»/ Уклад.: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 52 с.

2013

1. Управління інноваційними проектами: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»/ Уклад.: Г.А. Мохонько, К.О.Бояринова, О.В.Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 51 с.
2. Управління інноваційними проектами: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей: 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»/ Уклад: Г.А. Мохонько, К.О. Бояринова, О.В. Гук.– К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 141 с
3. Управління проектами: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.: Л.Є.Довгань, Г.А. Мохонько, К.О.Бояринова, І.П.Малик. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 46 с.
4. Менеджмент інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Л. Л. Ведута. – Електронні текстові дані (1 файл: 579 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964
5. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 68 с.
6. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: метод. указания выполн. и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 68 с.
7. Інноваційна політика: методи. вказівки до вивч. дисципліни для студ. спец.: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2013. —84 с.
8. Управління венчурним бізнесом: метод. рек. до орг. самост. роботи студ. спец. .03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: О.В. Гук, К.О. Бояринова, І.М. Крейдич. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 60 с.
9. Економіка підприємства: метод. рек. до практ. занять для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» / Уклад: О. В. Гук, К. О. Бояринова, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.
10. Проходження виробничої та переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В.Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44c.
11. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012„Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”/ Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В.Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 46 c.

2012

1. Управління інноваційними проектами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студ. напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»/ Уклад: Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько, К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 56 с.
2. Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент», спеці.: 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова, Г.А. Мохонько, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 60 с.
3. Менеджмент інноваційної діяльності. Управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 500 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2066
4. Менеджмент інноваційної діяльності. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 461 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2065
5. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 945 Кбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1750

2011

1. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальностей 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Каракай, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 486 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/909 –Назва з екрана.
2. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс]/ НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова, Л. П. Артеменко, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 471 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/908 – Назва з екрана.

2010

1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки до викон. Та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалав» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / уклад. Ю.В. Каракай, К.О. Бояринова, І.П. Малик, Ж.М. Жигалкевич. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 60 с.
2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки до викон. Та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготов. 0502 «Менеджмент» / уклад. Ю.В. Каракай, К.О. Бояринова, І.П. Малик, О.В. Гук – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 68 с.
3. Менеджмент організацій: метод. вказівки до викон. Та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалав» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / уклад. Л.Є. Довгань, І.П. Малик, К.О. Бояринова, Л.Л. Ведута, Ж.М. Жигалкевич. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 60 с.
4. Менеджмент організацій: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготов. 0502 «Менеджмент» / уклад. Ю.В. Каракай, Л.Є. Довгань, К.О. Бояринова, І.П. Малик, О.В. Гук – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 72 с.

2009

1. Менеджмент організацій: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів для спеціальності: 8.050201, 7.050201 «Менеджмент організацій» / Уклад.: К.О. Бояринова, Л.М. Савчук – К.: НТУУ „КПІ”, 2009. — 60 с.
2. Менеджмент організацій: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності: 8.050201, 7.050201 «Менеджмент організацій» / Уклад.: Л.М. Савчук, К.О. Бояринова,– К.: НТУУ „КПІ”, 2009. — 56 с.
3. Трансфер технологій: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності: 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю»/ Уклад.: Л.Г. Смоляр, О.В. Кам’янська, К.О. Бояринова,– К.: НТУУ „КПІ”, 2009. — 52 с.
4. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до до проведення практичних занять для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності: 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю»/ Уклад.: О.В. Кам’янська, Ж.М. Жигалкевич, К.О. Бояринова,– К.: НТУУ „КПІ”, 2009. — 60 с.
5.Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей: 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: Л.Г. Смоляр, К.О. Бояринова, О.В. Кам’янська– К.: НТУУ «КПІ», 2009. — 52 с.

Кравченко Марина Олегівна

Кравченко Марина Олегівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
OLYMPUS DIGITAL CAMERAКандидат економічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи на кафедрі менеджменту – більше 14 років. Випускник 1997 року першого набору студентів кафедри менеджменту ФММ денної форми навчання. В 2002 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2009 – 2013 роках працювала проректором вищого навчального закладу «Міжнародний університет фінансів» (навчально-методичний комплекс ПВНЗ «МУФ» – НТУУ «КПІ»). Сфера наукових інтересів: управління інноваційним розвитком промислових підприємств, управління інноваційною активністю персоналу підприємств, управління проектами. Є автором близько 50 наукових і навчально-методичних робіт за окресленими напрямами.

CПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (2008-2014)
Навчально-методичні праці

1. Смоляр Л.Г., Бояринова К.О., Кам’янська О.В., Кравченко М.О., Дунська А.Р., Пічугіна М.П., Корж М.А. Методичні вказівки до складання державного екзамену для студентів спеціальності: 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності». – К.: НТУУ «КПІ», 2009. — 26 с.
2. Смоляр Л.Г., Кравченко М.О., Кам’янська О.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління проектами» для студентів кафедри менеджменту та інновацій напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». – К.: ПВНЗ «МУФ», 2009. – 74 с.
3. Смоляр Л.Г., Кравченко М.О., Крупка О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління проектами» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – К.: ПВНЗ «МУФ», 2010. – 53 с.
4. Кравченко М.О., Меліхов І.В., Крупка О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління проектами» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – К.: ПВНЗ «МУФ», 2011. – 34 с.
5. Кравченко М.О., Смоляр Л.Г., Крупка О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління проектами». – К.: ПВНЗ «МУФ», 2011. – 52 с.
6. Кравченко М.О., Бояринова К.О. Управління ризиками: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – К.: Видавництво «Кондор», 2014. – 84 с.
7. Кравченко М.О., Бояринова К.О. Управління ризиками: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – К.: Видавництво «Кондор», 2014. – 36 с.
8. Кравченко М.О., Бояринова К.О. Інфраструктура інноваційної діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». – К.: Видавництво «Кондор», 2014. – 54 с.
9. Кравченко М.О., Інфраструктура інноваційної діяльності: дистанційний курс вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» // Український інститут інформаційних технологій в освіті. – К.: УІІТО НТУУ «КПІ», 2014. – Режим доступу: http://moodle.udec.ntukpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=622.

Наукові праці

1. Кравченко М.О., Жаленко О.М. Перспективи виробництва та застосування біопалива на основі ріпакової олії в Україні // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.13-16.
2. Кравченко М.О., Крупка О.В. Питання енергозбереження в транспортному комплексі України // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.16-20.
3. Кравченко М.О., Жоган І.М. Формування ефективних бізнес-команд та управління ними в організації // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.45-49.
4. Кравченко М.О., Шкробот М.В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.49-52.
5. Кравченко М.О., Пиркова О.М. Управління проектними ризиками // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.52-55.
6. Кравченко М.О., Медуниця О.О. Управління якістю в системі інноваційного розвитку підприємства // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: збірник наукових праць – № 5 – Київ, 2009. – С. 107-113.
7. Кравченко М.О., Жоган І.М. Удосконалення організаційної культури на підприємстві // Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць. – К.: 2010. – Том 1, №13. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/EPSAE/article/view/4591
8. Кравченко М.О. Формування стійких конкурентних переваг через розвиток ключових компетенцій // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Випуск 4(32), том 1. – Хмельницький, 2013. – С. 124-130.
9. Кравченко М.О. Проблеми і напрями підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України // Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ»: збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
10. Кравченко М.О. Проблеми менеджменту державних підприємств та напрямки його реформування // Збірник наукових праць учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
11. Кравченко М.О., Шевченко К.І. Визначення сутності конкурентоспроможності підприємства та особливостей її міжнародного аспекту // Збірник наукових праць учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
12. Ткаченко А., Кравченко М.О. Проблеми та методи мотивації персоналу підприємства в умовах змін // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ», 20014. – Вип. 8. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/394.
13. Єсюнін С.С., Кравченко М.О. Особливості формування іміджу підприємства // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ», 20014. – Вип. 8. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/396.

Мохонько Ганна Анатоліївна

Мохонько Ганна Анатоліївна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
mahhonkoКандидат економічних наук, доцент. У 2005 році закінчила з відзнакою магістратуру НТУУ «КПІ» (Видавничо-поліграфічний інститут) за спеціальністю «Менеджмент організацій». З 2005 р. по 2010 р. працювала асистентом, старшим викладачем на кафедрі організація видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження Видавничо-поліграфічного інституту. У 2010 році закінчила аспірантуру в НТУУ «КПІ» і успішно захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему «Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища». 3 2010 року працює на кафедрі менеджменту на посаді старшого викладача, з 2011 року – доцента.
Приймала активну участь у науково-дослідній роботі кафедри менеджменту та кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження, виконуючи наукові теми: «Управління інноваційною діяльністю в умовах економіки знань» (ФММ) та «Проектування стратегії розвитку вітчизняної книготорговельної мережі» (ВПІ).
Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Управління інноваційними проектами», «Банківська та біржова діяльність».
Сфера наукових інтересів: управління проектами, економіка підприємств видавничо-поліграфічної галузі, стратегічна стійкість підприємства, забезпечення стійкості підприємства.
Має більше 25 науково-методичних публікацій, зокрема 2 видання з грифом НТУУ «КПІ».

CПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (2013-2014)
Монографії:

1. Довгань Л.Є. Управління стратегічним потенціалом підприємств у системі забезпечення розвитку їх конкурентоспроможності/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова та ін.. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. -726 с. (С.232-255)
2. Довгань Л.Є. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Передерієнко Н.І.// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 394 с. (с.155-176).

Навчальні посібники:

1. Глотова Г.І. Маркетинговий менеджмент видавничої продукції: навч.посіб./ Г.І.Глотова, Ж.М. Ковба, Г.А.Мохонько, В.В.Мартинів. – 2-е вид., випр. – Львів: Укр.акад.друкарства, 2013. – 352с. (Навчальний посібник з грифом МОНМСУ (Лист № 1/11-35 від 16.01.2013)
2. Довгань Л.Є. Розділ 12. Адміністративний менеджмент/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, А.Р.Дунська та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 478 с. – С.402-477.

Наукові фахові статті

1. Мохонько Г.А. Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні/ Мохонько Г.А., Шендерівська Л.П.// Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні/ Г.А. Мохонько, Л.П.Шендерівська// Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2013.- №1(42). – С.9-15.
2. Мохонько Г.А. Стратегічні аспекти розвитку конкурентного потенціалу підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. Т.1. – 2013. – №5. – С.108 -112.
3. Мохонько Г.А. Особливості проектно-орієнтованого управління якістю продукції поліграфічних підприємств/ Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці: Технодрук, 2013. – Вип.2(25). – 264с. – С.97-103.

Наукові статті в зарубіжних виданнях

Мохонько А.А. Инновационно ориентированное управление персоналом в проектных командах/ Симченко Н.А., Мохонько А.А. // Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики: Научно-практический журнал. Серия Экономика и право. – Москва: ООО «Научные технологии». – 2013 . – №11. – С.39-42.

Публікація статей в інших виданнях

Мохонько Г.А. Забезпечення розвитку економічного потенціалу машинобудівного підприємства/ Мохонько Г.А., Феліковська О.О. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014.-536 с. – С.416-420.

Публікація тез доповідей

1. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Троїцька Н.В.// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези І-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року)/Редактори-упорядники: В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328 с. (С.47-49)
2. Мохонько Г.А. Структура економічного потенціалу машинобудівного підприємства/ Мохонько Г.А.,Феліковська О.О.// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 9-11 квітня 2014 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 124 с. – (С.26)

Конспекти лекцій

Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 143 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871

Методичні рекомендації

1. Управління проектами [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, І. П. Малик. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,04 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 49 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6872

2. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ»; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870

Гук Ольга Володимирівна

Гук Ольга Володимирівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
gookДоцент, кандидат економічних наук.
Закінчила Національний університет «Львівська політехніка» по спеціальності «Фінанси». В 2008 році отримала вчений ступінь кандидата економічних наук (тема дисертації: «Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств»).
Автор понад 80 публікацій (одноосібних і у співавторстві), у т. ч. – 2 навчальних посібників з грифом МОН: «Економічна безпека підприємств», «Ризик-менеджмент в міжнародній туристичній діяльності», 3 колективних монографій: «Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища», «Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств», «Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку»; 1 колективного навчального посібника «Менеджмент-освіта для бакалаврів», 32 статей у фахових виданнях та 25 навчально-методичних публікацій.
У 2009-2011 рр. та з 2013 по теп. час працює вченим секретарем кафедри менеджменту. Викладає дисципліни: економіка підприємства, управління венчурним бізнесом, управління інноваціями, інноваційний менеджмент. Сфера наукових інтересів: економічна безпека підприємств в умовах сьогодення, управління ризиками в умовах турбулентності, ризик-менеджмент, управління та особливості розвитку венчурного бізнесу, формування системи запобігання банкрутству підприємств, управління інноваційним розвитком підприємств.

1 підручник з грифом МОН, 1 посібник з грифом МОН, 2 навчальних посібника з грифом університету

1. Економічна безпека підприємств: Підручник // Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін..; / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, О.В. Гук, Г.І. Шимечко, М.О. Живко – К.: Алерта, 2011. – 704 с. – ISBN 978-617-566-035-5 (підручник з грифом МОН у співавторстві).
2. Ризик-менеджмент в міжнародній туристичній діяльності: [посібник] / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська, В.Ю., Харчук, О.В. Гук. – Львів: вид-во «Растр-7», 2011 – 140 с. – ISBN 978-966-2004-65-6 (посібник з грифом МОН у співавторстві).
3. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ, О.В. Гук – Львів.: ЗУКЦ, 2011. – 194 с. – ISBN 978-617-655-001-3 (посібник з грифом університету у співавторстві).
4. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посібник в 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін. – К: НТУУ «КПІ», 2013. – Т 1. – 504 с. – Бібліогр. у кінці кожного розд. – Предм. покажч. С 500 – 100 пр. (посібник з грифом університету у співавторстві).

Участь у написанні колективних монографій:

1. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с. 354-379. – ISBN 978-966-622-468-5. (у співавторстві).
2. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. (у співавторстві).

Навчально-методичні роботи:

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління венчурним бізнесом» / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 72 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 44 с.
3. Економіка підприємства: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич. – НМУ № Е19/10-398, 44 стор, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 червня 2010 р., протокол №10.
4. Менеджмент організацій: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» / Уклад.: Ю.В. Каракай, Л.Є. Довгань, К.О. Бояринова та ін..– К.: НТУУ «КПІ», 2010. — 72 с.
5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготов. 0502 «Менеджмент» спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / уклад. Ю.В. Каракай, К.О. Бояринова, І.П. Малик, О.В. Гук – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 68 с.
6. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» / Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. Електронне навчальне видання НМУ № Е 10 / 11 – 204, 60 стор., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 24 лютого 2011 р., протокол № 6.
7. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: «магістр» для студентів спеціальностей «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю» / Ю.В. Каракай, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. Електронне навчальне видання НМУ № Е 10 / 11 – 205, 70 стор., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 24 лютого 2011 р., протокол № 6.
8. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Г.А. Мохонько, О.В. Гук, Н.М. Григорська. Електронне навчальне видання НМУ № Е 11/12-131, 130 с., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 2 березня 2012 р., протокол № 6.
9. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 500 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2066 – Назва з екрана.
10. Менеджмент інноваційної діяльності: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова [та ін.]. – НТУУ «КПІ» ; уклад. Електронні текстові дані (1 файл: 461 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2065 – Назва з екрана.
11. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Л. Є. Довгань, І. П. Малик, О. В. Гук, Л. Л. Ведута, Г. А. Мохонько. – НТУУ «КПІ»: Електронні текстові дані (1 файл: 858 Кбайт). – Київ, 2012.
12. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеціальностей: 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько. – НТУУ «КПІ»; Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. –Назва з екрана. – Доступ : http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2443.
13. Економіка підприємства: метод. рек. до практ. занять для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» / О.В. Гук, К.О. Бояринова, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.
14. Управління венчурним бізнесом: конспект лекцій для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спец. 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спец. 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / О.В. Гук, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 130 с.
15. Управління венчурним бізнесом: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / І.М. Крейдич, О.В. Гук, К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 60 с.
16. Проходження виробничої та переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44 c.
17. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 46 c.
18. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870.
19. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 143 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871.
20. Менеджмент інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Л. Л. Ведута. – Електронні текстові дані (1 файл: 579 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
21. Менеджмент організацій і адміністрування [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, Т. А. Коцко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 634 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3006
22. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
23. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: методические указания выполнения и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
24. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гук, Н. М. Григорська. – Електронні текстові дані (1 файл: 627 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6949

Наукові статті в журналах, реферованих та інших виданнях:

1. Гук О.В. Форми та способи взаємодії суб’єктів венчурного бізнесу / О.В. Гук., М.Б. Найчук-Хрущ. // Збірник наукових праць. Економіка: проблеми теорії та практики. – Випуск 249: В 6 т. – Т. IV. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1063-1072.
2. Гук О.В. Кількісне оцінювання ризиків банкрутства підприємств / О.В. Гук // Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. – Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2009 (6). – С. 173 –179.
3. Гук О.В. Механізм інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств / О.В. Гук // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2009. – Вип. 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html.
4. Гук О.В. Елементи системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств / О.В. Гук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» № 647. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 37–43.
5. Гук О.В. Молодіжне кредитування на придбання та будівництво житла в Україні / О.В. Гук, М.О. Літошко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 256: В 6 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1456–1462.
6. Гук О.В. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід / О.В. Гук, Л.П. Артеменко, Ж.М. Жигалкевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №19. – С. 12–14.
7. Гук О.В. Стратегія мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.В. Гук, І.Л. Бех // Актуальні проблеми економіки та управління: зб наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. 3. – С. 11-14.
8. Гук О.В. Сутність поняття визначення інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств / О.В. Гук // Materialy V mezinarodni vedecko – prakticka konference «Aktualni vymozenosti vedy – 2009». – Dil 3. Economicke vedy: Praha. Publising House «Education and Science» s.r.o. – 84-86.
9. Гук О.В. Венчурне підприємництво в Україні та шляхи його удосконалення / О.В. Гук, М.О. Літошко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина І). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 110-114.
10. Гук О.В. Класифікація форм венчурного підприємництва / О.В. Гук, Н.В. Дмитраш // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 4. – С. 59-62.
11. Гук О.В. Механізм розгортання кризи на підприємстві / О.В. Гук, В.С. Григорьєв // Актуальні проблеми економіки та управління: зб наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 4. – С. 56-58.
12. Гук О.В. Нормативно-правові особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 05’2010. – С.17-24.
13. Гук О.В. Управління економічними ризиками на підприємствах / О.В. Гук // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html.
14. Гук О.В. Методи оптимізації економічного ризику на різних етапах розвитку підприємства / О.В. Гук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 41. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С. 244-253.
15. Гук О.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства / О.В. Гук, А.С. Волохова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 823-830.
16. Гук О.В. Кадрове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств / О.В. Гук, О.В. Коробейник // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2010. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/.
17. Гук О. Економічна безпека підприємств в умовах сьогодення / О. Гук, М. Керницька, Г.Шимечко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. Випуск 43. – Львів. – С. 325-330.
18. Гук О.В. Світові тенденції венчурного фінансування інноваційної діяльності / О.В. Гук, Ю.М. Боярин // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 44/2. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2010. – С. 26-33.
19. Гук О.В. Система управління ризиками / О.В. Гук, К.В. Собко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 265: В 9 т. – Т. VIII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 2230-2237.
20. Гук О.В. Індексне інвестування як новий напрямок вкладення коштів / О.В. Гук, М.М. Головіна // Приднепровский научный вестник – № 6 (109) 2010. – С. 24-31.
21. Гук О.В. Управління економічним ризиком / О.В. Гук, К.О. Бояринова // Вісник Донецького національного університету серія В. Економіка і право. Спецвипуск, том 1, 2011. – Донецьк. – С. 306-309.
22. Гук О.В. Венчурне фінансування інноваційного розвитку малого підприємництва / О.В. Гук, І.П. Баліцька // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 7. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 245 с.
23. Гук О.В. Особливості механізму реструктуризації інноваційних підприємств / О.В. Гук, Є.А. Вронська // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наукових праць: / [редкол.: О.А. Гавриш (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 35 – 40.
24. Гук О.В. Економічний зміст та особливості формування потенціалу розвитку інноваційної діяльності / О.В. Гук, Л.С. Цатурян // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2012 . – 15 березня 2012 . – С. 50-55.
25. Гук О.В. Нормативно-правові аспекти функціонування державної політики в сфері венчурної діяльності підприємств Німеччини та України / О.В. Гук, Т.В. Слободська // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/.
26. Гук О.В. Бенчмаркінг як складова успішного розвитку підприємства / О.В. Гук, М.М. Головіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 30: У трьох частинах / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина І. – С. 150-155.
27. Гук О.В. Міжнародний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту [Електронний ресурс] / О.В. Гук, А.О. Грищенко // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2012. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Grischenko_412.htm
28. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування / О.В. Гук, А.О. Грищенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 68. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 173-179.
29. Гук О.В. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Гук, Н.Ю. Рощина // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 181-190.
30. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного регулювання у сфері трансферу технологій / О.В. Гук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 76. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 49-59.
31. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту // О.В. Гук / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 55-32. Гук О.В. Організаційно-управлінські інновації як фактор розвитку підприємства // О.В. Гук, А.В. Столяренко / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 209-213.

Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших):

1. Гук О.В. Особливості функціонування компаній з управління активами у сфері венчурного бізнесу / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 11 грудня 2009р. – Дніпропетровськ. Видавництво ІМА – прес, 2009. – С. 145-146.
2. Гук О.В. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні / О.В. Гук, О.С. Яшкір // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2009 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. – С. 24.
3. Гук О.В. Особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 07-10 квітня 2010р. м. Харків, ХПІ. – С. 100-102.
4. Гук О.В. Напрями удосконалення антикризового управління підприємством / О.В. Гук, В.С. Бутенко // Праці першої науково-практичної інтернет-конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія та практика» / Ред. кол. Черниченко Г.А и др. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 95-97.
5. Гук О.В. Формування інноваційної політики підприємства / О.В. Гук, М.Л. Кожевнікова // VI міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні проблеми менеджменту», 28-29 жовтня 2010 р. м Київ, НАУ. – 2010. – С. 87-89.
6. Гук О.В. Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні / О.В. Гук, І.В. Васильчук // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2010 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 151.
7. Гук О.В. Проблеми формування антикризового управління на підприємстві / О.В. Гук, Н.О. Лошак // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2010 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 152.
8. Гук О.В. Тенденції розвитку інновацій в рамках світового глобалізаційного процесу / О.В. Гук, І.В. Лузан // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст]: Матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 32.
9. Гук О.В. Вибір організаційно-правової форми венчурного підприємства/ О.В. Гук // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – с. 262-263.
10. Гук О.В. Венчурний капітал в інноваційній діяльності підприємства / О.В. Гук, А.В. Башинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2011 року. – Київ. ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 279 с.
11. Гук О.В. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства підприємств / О.В. Гук, Б.А. Єфіменко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 року. – Київ: ІВЦ видавництво «Політехніка», 2012. – С. 36.
12. Гук О.В. Формування інноваційного потенціалу на підприємств / О.В. Гук, А.В. Столяренко // Стратегії інноваційного розвитку економіки: Матеріали ХХХ міжнародної науково-практичної конференції, (Львів 4-5 жовтня 2013 року) / громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013 ч. 1. – С. 97-100.
13. Гук О.В. Тіньова економіка в Україні / О.В. Гук, М.І. Шумовецький // РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С.149.
14. Рябоконь К.О. Продуктові інновації: сутність, характеристика та етапи впровадження / К.О. Рябоконь, О.В. Гук / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-11 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.29.

Савицька Олена Миколаївна

Савицька Олена Миколаївна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
savickaСтарший викладач кафедри менеджменту. Закінчила НТУУ «КПІ», аспірантуру і працює на кафедрі менеджменту з 2000 р., є висококваліфікованим викладачем Факультету менеджменту та маркетингу, активно приймає участь в проектах розвитку університету та інноваційних проектах Наукового парку «Київська політехніка», займається педагогічною, організаційною та науковою діяльністю, приймає участь в міжнародних конференціях і нагороджена грамотами за кращі доповіді, має сертифікати про участь в наукових семінарах Національної академії наук України за напрямом «Дослідження та інноваційний менеджмент» та навчаючих програмах Європейського руху в Україні за напрямом «Управління проектами». Активний учасник програм Консорціуму із вдосконалення бізнес-освіти в Україні “CEUME” за тематикою: «Трансформація підприємств: принципи та практика», «Розвиток організацій», «Трансформація компаній: управлінський інструментарій» та ін. Автор 45 наукових праць, у тому числі навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, має авторські свідоцтва, автор фахових статей, навчально-методичних видань з грифом НТУУ «КПІ». Нагороджена почесною грамотою Вченої ради Факультету менеджменту та маркетингу за вагомий внесок у розвиток факультету, зміцнення його авторитету, виховання висококваліфікованих спеціалістів. Приймала участь у науково–дослідних роботах відповідно до плану факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» за темами: «Конкурентоспроможність національної економіки та міжнародне науково-технічне співробітництво», «Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності».
Сфера наукових інтересів: економічний аналіз, управлінський облік, контролінг, фінанси підприємств, управління витратами, фінансовий менеджмент, інноваційний менеджмент, управління проектами, польська мова.

Малик Ірина Петрівна

Малик Ірина Петрівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
malikКандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. Закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Менеджмент організацій», аспірантуру кафедри менеджменту. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук. На кафедрі менеджменту працює старшим викладачем з 2009 р., у 2012 перейшла на посаду доцента. В 2011 та 2012 рр. визнана переможцем конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Молодий викладач-дослідник». Має близько 50 наукових праць, у тому числі 1 навчальний посібник з грифом МОН, монографії (у співавторстві) та ін. Сфера основних наукових інтересів: корпоративне управління, інституціональна економіка, корпоративна соціальна відповідальність.

Голюк Вікторія Ярославівна

Голюк Вікторія Ярославівна

 • Загальна інформація
 • Друковані видання
golukКандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту з 2010 року. Викладає дисципліни: міжнародні кредитно-розрахункові і валютні відносини, міжнародна банківська справа.
Освіта: Волинський державний університет імені Лесі Українки, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.