П’ятниця , 24 Травень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Міжнародна діяльність викладачів

Міжнародна діяльність викладачів кафедри менеджменту

Міжнародне стажування викладачів

16.07.2015 р. доценти кафедри менеджменту Артеменко Л.П. та Пічугіна М.А. брали участь в міжнародному семінарі “Формування особистості ХХІ століття: вплив та роль науки та освіти”, який проходив у м. Париж (Франція). Організатор семінару Український дім при Культурно-інформаційному центрі посольства України у м. Париж. В програмі семінару: зустрічі представників вищих навчальних закладів України та Франції, порівняння реалій систем освіти, міжкультурна комінукація, обмін досвідом. В межах семінару за сприяння Всеукраїнської спілки вчених-економістів відбувся круглий стіл “Україна-Франція: напрями партнерства та спільні проекти в області економічної науки та освіти”.

 Artem1  Artem2

В  жовтні 2015 р. доцент кафедри менеджменту Жигалкевич Ж.М. проходила стажування за програмою: “Advenced training in the field of perspective in the reserch and modern methods of teaching”,  м. Братислава (Словаччина). Організатор семінару Академічне товариство ім. Міхала Балудянського (Словаччина).

 IMG_0162  ZhM

 

 

З 2 по 13 листопада 2015 року аспірант кафедри Кологривов Я. пройшов стажування за програмою “15th STP Program” in the INNOPOLIS Foundation, Daejeon City, South Korea. У межах цієї програми розглядалися питання створення та управління науковими та технологічними парками, вивчався досвід Південої Кореї у розбудові мережі наукових та технологічних парків.

Kologrivov

З 15 по 27 липня 2016 року доценти кафедри менеджменту Артеменко Л.П. та Гук О.В. пройшли стажування у м. Гейдельберзі (Німеччина) у Міжнародному університеті Шиллєра.

 

Guk_2016

 

Міжнародні публікації

Поширення результатів своїх наукових досліджень за межами України викладачі кафедри менеджменту здійснюють шляхом участі у міжнародних конференціях, публікації статей у зарубіжних виданнях та участі у редакційних колегіях зарубіжних журналів. Викладачі кафедри є членом редакційної колегії журналу «Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология» (Білорусь), членом організаційного комітету міжнародного журналу “УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ” (Болгария), членом Міжнародного Центру PR (International Public Relations Center, the professional community of experts in the fild of social communication and PR)

 

Участь у міжнародних конференціях

У 2016 році викладачі кафедри менеджменту брали участь у 12 наукових міжнародних конференціях:

 1. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 14–15 квітня 2016 р., Львів, – 4 особи.
 2. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Одинадцяті економіко-правові дискусії», (26 квітня 2016 р.). – Львів
 3. XII International scientific and practical conference, «Trends of modern science – 2016», May 30-June 7, 2016, Sheffield.
 4. 14 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». 25 грудня 2015р., м. Київ
 5. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція економічного спрямування «Перспективи створення сильної економіки для сучасної України», 01 грудня 2015р., м. Тернопіль.
 6. Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених» Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи», 18-19 грудня 2015 р., м. Київ
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки», 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ
 8. IV Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні проблеми економіки та фінансів», 28 грудня 2015 року, Київ-Прага-Відень
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку», м. Львів 25-26 грудня 2015 року.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика менеджменту» 19 травня 2016 р. м. Луцьк
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку»,, 29-30 січня, 2016 р., м. Львів
 12. П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджментної економіки», 26-28 квітня 2016 р., м. Черкаси

 

А також викладачами кафедри менеджменту у 2016 році були опубліковані 21 стаття у зарубіжних виданнях:

Список наукових праць, опублікованих

викладачами кафедри менеджменту

у 2016 році у зарубіжних виданнях

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)
Статті – (всього)
1 Бояринова Е.А. Закономерности экономической функциональности предприятия как экономической категории MIND JOURNAL (Польща)
 1. – Volume 1. – Режим доступа: https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-16/zakonomernosti_ekonomicheskoy_funkcionalnosti_predpriyatiya_kak_ekonomicheskoy_kategorii.pdf
2 Dergachova  V. V.,   Chenusha  O. S. Competency enterprise management in the context of European integration WorldScientificNews
 1. – p. 597-602. Available at http://www.worldscientificnews.com/article-in-press/2016-2/55-60-2016/
3 Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Особливостідіяльностіпроектних команд на інноваційноорієнтованихпідприємствах Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and echnology Press, (Zhengzhou, China) 2016.- 360 p. – С.123-126.
Мовапублікації:українська
4 ShulginaL. Audytmarketingowyjakopodstawarozwojubrendów Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec, Oficyna wydawnicza „Humanitas”, Zarządzanie Tom XVI. Zeszyt 3 / 2015. s. 129–141.

 

5 Shulgina L. Implementation of a Complex of Marketing Pricing Strategies based on a System Approach Zeszyty naukowe wyższej szkoły Humanitas, , Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas” Tom XVIІ.Zeszyt 1 / 2016. – C. 67–81.
6 Shulgina L. Development of the three-level system of cooperative marketing in  ukrainian  tourism Contermorary issues in theory and practice of management, WydawnictwoWydzialuZarzadzaniaPolitechnikiCzestochowskiej,
 1. – P. 376 – 383.
7 ШульгінаЛ., КлішіньськийЯ. Comparative analysis of the components of the consumer value of goods from the position of producer and consumer Marketing iRynek, Warszawa, 2016, №7, s. 341–349.
8 ШульгінаЛ., КлішіньськийЯ. Methodological tools for determination the developed strategy impact on purchasing behavior of tourism products customers Dylematyrozwojunauk o zarządzaniu. Perspektywametodologiczna. Redakcjanaukowa: Piotr Bartkowiak, Andrzej Jaki. Wydawnictwo ‘Dom Organizatora”TNOiK,Toruń. 2016. – s.137–151.
9 Шульгина Л., Клишиньский Я. Механизм формирования потребительской ценности продукции как основа реализации целей предприятия W Zarządzanieprzedsiębiorstwem – aspektylogistyczneimarketingowe / Red. Naukowa Irena Dudzik-Lewicka / AkademiaTechniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2016, S. 155 – 172.
10 Artemenko L. Formation and development of cluster policy in Ukraine ZeszytyNaukoweWyższejSzkołaHumanitasHumanitasUniversity`s Research Papers  Zarządzanie Management. – Sosnowiec. – Tom XVI – №4. -2015. – Р. 47 – 62.
11 Артеменко Л.П., Гук О.В. Євроінтеграція: стратегічнізагрози та можливостіпідприємствУкраїни International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: BaltijaPublishing. С. 158-161
12 Артеменко Л.П. Научный концепт стратегирования предприятий Zarządzanieteoriaipraktyka (Management- Theory and Practice). – WyższaSzkołaMenedżerska w Warszawie / Warsaw Management University. – №15 (1). – 2016. – str. 3-8.
13 ArtemenkoLina The System of Enterprise Economic Security: International and Ukrainian Content World Scientific News, Cracow, Poland 57 (2016) 695-705,
14 Kravchenko M. O. Formation Mechanism of Economic Sustainability of the Enterprise: Systemic-Structural Approach Sciences of Europe.
 1. — #6 (6). — Vol. 1. — Pp. 45-51.

 

15 Кравченко М. О. Проблема обеспечения экономической устойчивости  промышленных предприятий в период кризиса Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сборник научных трудов 18-й Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 23-24 мая 2016 года). — СПб.: Издательство Политехнического университета,
 1. — С. 23-26
16 Kravchenko M. Structural Balance as a Basis of the Economic Stability of an Enterprise World Scientific News (WSN). — 2016. Vol. 57. — Pp. 300-308. Mode of access: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/ WSN-57-2016-300-308.pdf.
17 Шкробот М.В. Тріадавпливу: державно-приватне партнерство, форсайт-методологія, стратегічнеуправлінняпідприємством International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economics Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: BaltijaPublishing.
 1. P. 170-173.
18 Чупріна М.О. Шеховцова І.А Трансформаціяінформаційноїбезпекипідприємства в умовахзастосуваннябенчмаркінгу InternationalScientificandPractical Conference “WORLD SCIENCE”  (Proceedingsofthe IIndInternationalScientific and PracticalConference “Innovative Technologies in Science(February 25-26, 2016, Dubai, UAE)”).
 1. – 3(7), Vol.3. Рр.65-68

 

19 Шеховцова І.А., Чупріна М.О. – Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств України.  «WORLDScienceIIInternationalScientificandPracticalConference  “InnovativeTechnologiesinScience”». Decmber , 2015, Dubai, UAE, С. 21– 25
20 Манаєнко І.М. Инновационное развитие предприятия в условиях неопределенности: теоретический аспект Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сборник научных трудов 18-й Международной научно-практической конференции. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та
 1. – 558 с. – С. 344-346
21 KologryvovYa. I. Innovations in energy sector within sustainable development coordinates as a basis for scenario building of innovative development of power engineering enterprises Экономика и предпринимательство. – М. : Intereconom, 2015. № 12 (ч. 1). – С. 763-766.

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладання фахових дисциплін

за напрямом підготовки «Менеджмент» англійською мовою

У 2016-2017 н.р. на кафедрі менеджменту почала здійснюватись підготовка магістрів англійською мовою за спеціальністю «Менеджмент міжнародних проектів». У таблиці нижче подано перелік дисциплін, по яким вже підготовлено методичне забезпечення англійською мовою викладачами кафедри.

Назва дисципліни ПІБ викладача кафедри менеджменту
Quality management Коцко Т.А.
FinancialManagement Голюк В.Я.
Fundamentals of Scientific Research Ситник Н.І.
Management of International Business Дунська А.Р.
Patenting and Intellectual Property Ситник Н.І.
Project Management Артеменко Л.П.
Courseworkin Project Management Артеменко Л.П.
Management of Integration Processes Шульгіна Л.М.
InternationalManagement Пічугіна М.А.