Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про кафедру

Кафедра менеджменту є структурним підрозділом факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, що здійснює підготовку бакалаврів (термін навчання 3 роки 10 місяців), магістрів науково-практичної підготовки (термін навчання 1 рік 10 місяців), магістрів професійно-практичної підготовки (термін навчання 1 рік 4 місяці) та аспірантів (термін навчання 4 роки) на здобуття наукового ступеня PhD за спеціальністю 073 «Менеджмент», в рамках спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика».

Спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування».

– проведення  комплексного аналізу діяльності організації; моніторингу цільових ринків, у т.ч. основних конкурентів та споживачів; розробки стратегій розвитку підприємств різних форм власності; формування стратегії управління людськими ресурсами; розробки поточних та перспективних планів діяльності підприємства, у т.ч. планування та прогнозування обсягів реалізації продукції;  формування цінової політики; оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства при виробництві товарів; управління бізнес-процесами та проектами.

Випускники спеціалізації можуть обіймати посади: керівників всіх рівнів управління, спеціалістів виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.

Спеціалізація «Менеджмент міжнародного бізнесу».

діагностика та експертиза міжнародних проектів, зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням його організаційно-правової форми; розробка стратегії реалізації міжнародних проектів з урахуванням прийнятного рівня ризику; аналіз, планування і оптимізація основних економічних показників просування міжнародних проектів за допомогою сучасних методик і відповідного інструментарію; обґрунтування та вибір організаційних форм ведення міжнародного бізнесу залежно від ситуації та чинників розвитку глобального ринку; оформлення супровідної документації міжнародних перевезень, поставок та морського фрахту; митного оформлення товарів.

Випускники спеціалізації можуть обіймати посади: керівників спільних підприємств та їх структурних підрозділів, зовнішньоекономічних відділів, проектних менеджерів, консультантів з реалізації та розвитку міжнародних проектів, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства, митних брокерів, дилерів з цінних паперів, здійснювати міжнародні маркетингові дослідження та забезпечувати просування продукції на міжнародних ринках збуту.

Спеціалізація «Менеджмент інвестицій та інновацій»

 – системний аналіз та оцінка інвестиційного та інноваційного потенціалу підприємства, його зовнішнього середовища; виявлення нових можливостей та цільових ринків інноваційної продукції з використанням сучасних методик; розробка альтернативних варіантів та вибору інвестиційної та інноваційної стратегії підприємства з використанням сучасних технологій, методів, в т.ч. прогнозування, сценарного планування, теорії ігор, динамічного моделювання; використання збалансованої системи показників в стратегічному управлінні інноваціями; управління знаннями; інноваційними ризиками; управління інноваційними проектами з обґрунтуванням потреб  в інвестиціях для їх реалізації; формування та розвиток інноваційного середовища на підприємстві, в т.ч. організаційних структур та форм управління інноваціями, інноваційної культури, креативного кадрового потенціалу; організації діяльності технопаркових структур, венчурного бізнесу.

Випускники спеціалізації можуть обіймати посади: керівників патентно-ліцензійних відділів; менеджерів персоналу з питань інноваційного розвитку, менеджерів-управителів інноваційних проектів та програм, професіоналів з логістичної підтримки інноваційної діяльності, фахівців з комерціалізації нових товарів та послуг, спеціалістів з стандартизації, сертифікації та якості нової продукції, аналітиків з дослідження та формування нових ринків

Спеціалізація «Логістика»

проектування, формування та оптимізації логістичних систем  на всіх рівнях економіки та в усіх галузях виробничої та невиробничої сфери; проведення комплексного аналізу ефективності діяльності управління ланцюгами поставок та виявлення напрямів їх оптимізації; визначення напрямів та оцінювання ефективності розвитку організаційно-структурних форм логістичного управління, інтеграції організацій, управлінських процесів та діяльності структурних підрозділів підприємств; здійснення фінансового планування діяльності логістичних підприємств та вибору оптимальної логістичної стратегії з урахуванням прийнятого рівня ризику; регулювання корпоративних фінансових потоків; розробки моделей логістичних процесів, здійснення моделювання бізнес-процесів в логістиці; визначення напрямків та оцінки ефективності використання інформаційних системі технологій, інноваційних технологій та інвестицій в логістиці.

Випускники спеціалізації можуть обіймати посади: керівників і менеджерами служб логістики підприємств різних галузей економіки;  консультантів та експертів в компаніях, що займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом; фахівців в компаніях, які професійно займаються логістикою та надають логістичні послуги, зокрема: транспортно-експедиційних підприємствах, складських комплексах, митних терміналах, транспортно-логістичних і дистрибутивних центрах; менеджерів з матеріально-технічного забезпечення, постачання та збуту, директорів малого підприємництва (виробничого, виробничо-комерційного, транспортного, складського), професіоналами з ефективності підприємництва.

Заснована ще у 1988 р. під назвою кафедра управління виробництвом, вона стала першою в Україні здійснювати підготовку управлінців виробничими та навчальними процесами. З 1991 р. перейменована в кафедру менеджменту.

Набувши відповідний потенціал, у 1994 р. вперше в Україні при кафедрі відкривається відділення другої вищої освіти з підготовки менеджерів на основі базової технічної освіти.

Орієнтуючись на сталий розвиток та стабільність здійснення своєї діяльності, за період свого існування кафедру очолювали три завідувачі – к.х.н., проф.  Нємцов В. Д. (1992-2009), д.е.н., проф. Каракай Ю. В. (2009 – 2011 рр.) та д.е.н., проф. Дергачова В.В. (з 2011 р. по теперішній час).

Якісна підготовка фахівців здійснюється за рахунок сформованого кваліфікованого науково-педагогічного персоналу кафедри, який налічує більше 30 осіб, з яких: 3 доктори наук, 24 кандидати наук, а також молоді асистенти та аспіранти. Викладання освітніх курсів здійснюється українською та англійською мовами.

Основними напрямами наукових інтересів кафедри є:  управління діяльністю промислових підприємств в умовах нестабільного середовища, кадровим потенціалом, стратегічне управління сталим розвитком, інноваційним розвитком промислових підприємств, їх стратегічна та економічна стійкість, управління компетенціями організації, економічною безпекою та  конкурентоспроможністю. Уявлення про більш широкий спектр інтересів можна сформувати виходячи з переліку наукових та навчальних дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою менеджменту.

Основними науковими і навчальними дисциплінами кафедри є менеджмент; менеджмент організацій;  теорія і методологія менеджменту; стратегічне управління; стратегія інноваційного розвитку підприємства; операційний менеджмент; логістика; управління ризиками; теорія систем та системний аналіз в управлінні; управління бізнес-процесами; управлінська економіка; правління проектами; проектне управління;; інноватика промислового підприємства; конкурентоспроможність в інноваційній діяльності; фінансовий менеджмент; управління діловими комунікаціями; менеджмент міжнародного бізнесу; європейський досвід управління; міжнародний менеджмент; проектне фінансування; управління портфелем проектів та програм; креативний менеджмент; управління знаннями; логістична підтримка інноваційної діяльності; патентознавство та інтелектуальна власність; управління венчурним бізнесом;  логістичний менеджмент; управління ланцюгами поставок; логістичне обслуговування;   міжнародна логістика, управління стартап-проектами.

З початку 90-х рр. кафедра менеджменту налагодила міжнародне співробітництво з провідними університетами різних країн світу, зокрема, США, Іспанії, Франції, Болгарії, Швеції, Польщі, Білорусії та ін. З кожним роком, завдяки спільним зусиллям колективу кафедри, міжнародні зв’язки набувають більшого масштабу, формуючи стійку базу для подальшого стажування викладачів, створення програм обміну студентів та аспірантів, організації спільних конференцій та семінарів.

З часу заснування кафедра підготувала більше 25о фахівців для інших країн світу – Алжиру, КНР, Туркменістану, СРВ, РФ, Туреччини, Ірану, Таджикистану, Перу, Азербайджану, Казахстану.

Вже на початку 90-х років  (1991 — 1996) кафедра активно співпрацювала з Політехнічним університетом (м.  Валенсія, Іспанія), технічним коледжем Північного Арканзасу (м. Харісон, штат Арканзас, США). Проводила семінари, спільні конференції, здійснювала обмін викладачами та студентами.

У 1992 — 1994 рр.  кафедра включається в міжнародні програми, зокрема Програму міжнародного економічного співробітництва і розвитку (м. Ессен — Німеччина,  Амстердам –   Нідерланди, Люксембург) в рамках якої доцент Смоляр Л.Г. проходить річне стажування  з питань методів навчання та управління організаційним розвитком, маркетингу, управління проектами.

У 2000 р. кафедра менеджменту стає партнером  україно-польсько-американського проекту CEUME «Удосконалення бізнес- і менеджмент освіти в Україні». Викладачі, аспіранти та студенти кафедри плідно співпрацювали з CEUME та Центром інновацій та розвитку: були учасниками численних семінарів вихідного дня, літніх інститутів. Приймали участь у Всеукраїнських конкурсах ситуаційних вправ, де були отримані призові місця.

Активну участь в реалізації програми франко-українського співробітництва в галузі вищої освіти (1999 — 2002 рр.) приймав доцент Корж М.А. та  студенти спеціальності «Менеджмент організацій», зокрема з університетом PARIS-12 (м. Париж) та Вищою економічною школою в Ліоні (1999-2002 рр.).

Кафедра бере участь у міжнародних наукових та освітніх програмах: Erasmus+, українсько-шведському проекті “Linnaeus-Palme Programm 2011-2012”, має угоди про співпрацю з навчальними закладами з Технічним університетом Варни (Болгарія), Академією Технічно-Гуманістичною в Бєльско-Бялей (Польща).

Науково-інноваційна робота кафедри полягає в тому, що нею відкрито 4 наукові студентські гуртки: «Управління персоналом»., «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Логістичний менеджмент», «Маркетинг інновацій промислового підприємства. У 1992 р. за рішенням Кабінету Міністрів України створена науково-дослідна лабораторія менеджменту, яка займається розробленням сучасних методів і моделей управління економічними процесами.

Наукова робота кафедри пов’язана з виконанням ініціативних наукових тем.

Кафедра є організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». За результатами конференції видається друкований збірник тез доповідей та електронне наукове видання.

Набуваючи з кожним роком все більшої популярності серед абітурієнтів, кафедра менеджменту не зупиняється на досягнутому та продовжує по кроку освоювати нові горизонти та започатковувати нові напрями діяльності.

Запрошуємо всіх до навчання та співпраці!