П’ятниця , 23 Лютий 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про аспірантуру

Кафедра менеджменту здійснює підготовку аспірантів для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент.
Тривалість навчання – 4 роки. Форми навчання: з відривом від виробництва (денна), без відриву від виробництва (заочна). Підготовка в аспірантурі здійснюється:
за рахунок:
– коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
– коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
іноземців та осіб без громадянства на підставі:
– міжнародних договорів України;
– загальнодержавних програм;
– договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.
Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми Університету за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.
Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі. Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.
Керівництво дисертаційними роботами на здобуття наукового ступеня доктора філософії на кафедрі менеджменту можуть здійснювати:
д.е.н., проф. Дергачова В. В.;
д.е.н., проф. Шульгіна Л. М.;
к.е.н., проф. Довгань Л. Є.;
к.е.н., доц. Артеменко Л. П.;
к.е.н., доц. Бояринова К. О.;
к.е.н., доц. Дунська А. Р.;
к.е.н., доц. Кравченко М. О.
У період 2012-2016 рр. аспірантами кафедри під керівництвом провідних науковців було підготовлено та успішно захищено 12 кандидатських дисертацій.
У 2016-2017 навчальному році на кафедрі менеджменту здійснюється підготовка 3 аспірантів під керівництвом д.е.н., проф. Дергачової В. В. (2 аспіранта) та к.е.н., доц. Дунської А. Р. (1 аспірант).
Перелік дисциплін освітньої складової програми підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності 073 Менеджмент:
Теорія і методологія менеджменту;
Теорія систем та системний аналіз в управлінні;
Соціальна філософія;
Теорія пізнання та способи обробки інформації;
Комунікативна етика;
Соціальне проектування в дослідницькій діяльності;
Практична риторика;
Педагогічна майстерність;
Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки;
Методологія наукових досліджень з управління та адміністрування;
Навчальні дисципліни з менеджменту та бізнес-адміністрування;
Навчальні дисципліни з міжнародного менеджменту;
Навчальні дисципліни з інноваційного менеджменту;
Навчальні дисципліни з логістичного менеджменту;
Моделювання економічних систем та процесів;
Навчальні дисципліни мовно-професійної підготовки (за вибором аспіранта).
Навчання в аспірантурі передбачає проходження педагогічної практики у 3-му семестрі, тривалістю 2 тижні, базою практики є кафедра менеджменту.
Аспіранти кафедри беруть участь у проектах, спрямованих на розвиток комунікативних навичок молодих вчених, необхідних для успішного міжнародного спілкування та співпраці, зокрема у тренінгу Британської ради в Україні «Researcher Connect». Він надає учасникам поглиблене розуміння та інструменти для ефективного спілкування, незалежно від ситуації чи контексту.