Четвер , 20 Вересень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про аспірантуру

Кафедра менеджменту здійснює підготовку аспірантів для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент.
Тривалість навчання – 4 роки. Форми навчання: з відривом від виробництва (денна), без відриву від виробництва (заочна). Підготовка в аспірантурі здійснюється:
за рахунок:
– коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
– коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
іноземців та осіб без громадянства на підставі:
– міжнародних договорів України;
– загальнодержавних програм;
– договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.
Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми Університету за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.
Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі. Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.
Керівництво дисертаційними роботами на здобуття наукового ступеня доктора філософії на кафедрі менеджменту можуть здійснювати:
д.е.н., проф. Дергачова В. В.;
д.е.н., проф. Шульгіна Л. М.;
к.е.н., проф. Довгань Л. Є.;
к.е.н., доц. Артеменко Л. П.;
к.е.н., доц. Бояринова К. О.;
к.е.н., доц. Дунська А. Р.;
к.е.н., доц. Кравченко М. О.
У період 2012-2016 рр. аспірантами кафедри під керівництвом провідних науковців було підготовлено та успішно захищено 12 кандидатських дисертацій.У 2017-2018 навчальному році на кафедрі менеджменту здійснюється підготовка 3 аспірантів під керівництвом д.е.н., проф. Дергачової В. В. (4 аспіранта), к.е.н., доц. Дунської А. Р. (1 аспірант), к.е.н., доц. Кравченко М.О. (2 аспіранта).

Перелік дисциплін освітньої складової програми підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності 073 Менеджмент:
Теорія і методологія менеджменту;
Теорія систем та системний аналіз в управлінні;

Управлінськаекономіка;

Проектнеуправлінняекономічних систем;

Соціальна філософія;
Комунікативна етика;
Педагогічнаакмеологія

Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки;
Методологія наукових досліджень з управління та адміністрування;
Моделювання економічних систем та процесів;

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника
Навчальні дисципліни мовно-професійної підготовки (за вибором аспіранта).
Навчання в аспірантурі передбачає проходження педагогічної практики у 3-му семестрі, тривалістю 2 тижні, базою практики є кафедра менеджменту.
Аспіранти кафедри беруть участь у проектах, спрямованих на розвиток комунікативних навичок молодих вчених, необхідних для успішного міжнародного спілкування та співпраці, зокрема у тренінгу Британської ради в Україні «ResearcherConnect». Він надає учасникам поглиблене розуміння та інструменти для ефективного спілкування, незалежно від ситуації чи контексту.

Детальну інформацію щодо вступу да аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського можна отримати на сайті: http://aspirantura.kpi.ua/