Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про аспірантуру

Кафедра менеджменту здійснює підготовку аспірантів для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент.

Тривалість навчання – 4 роки. Форми навчання: з відривом від виробництва (денна), без відриву від виробництва (заочна).Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 1. за рахунок:

– коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

– коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

 1. іноземців та осіб без громадянства на підставі:

– міжнародних договорів України;

– загальнодержавних програм;

– договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 

З офіційними документами щодо вступу можна ознайомитися за посиланнями:

 

Програма втсупного іспиту

Положення про рейтингову систему оцінки успішності вступника з вступного екзамену

Програма додаткового вступного випробовування

Положення про рейтингову систему оцінки успішності вступника з додаткового вступного випробування

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми Університету за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

Керівництво дисертаційними роботами на здобуття наукового ступеня доктора філософії на кафедрі менеджменту можуть здійснювати:

 • д.е.н., проф. Дергачова В. В.;
 • д.е.н., доц. Дунська А. Р.;
 • д.е.н., доц. Кравченко М. О.
 • к.е.н., доц. Бояринова К. О.;
 • к.е.н., доц. Артеменко Л. П.;

 

У період 2012-2018 рр. аспірантами кафедри під керівництвом провідних науковців було підготовлено та успішно захищено 15 кандидатських дисертацій. У 2018 році доценти кафедри менеджменту Дунська А. Р. та Кравченко М. О. захистили докторські дисертації.

У 2018-2019 навчальному році на кафедрі менеджменту здійснюється підготовка 5 аспірантів: під керівництвом д.е.н., проф. Дергачової В. В. (2 аспіранта), д.е.н., доц. Дунської А. Р. (1 аспірант) та д.е.н., доц. Кравченко М. О. (2 аспіранта).

Перелік дисциплін освітньої складової програми підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності 073 Менеджмент:

 • Теорія і методологія менеджменту;
 • Теорія систем та системний аналіз в управлінні;
 • Соціальна філософія;
 • Теорія пізнання та способи обробки інформації;
 • Комунікативна етика;
 • Соціальне проектування в дослідницькій діяльності;
 • Практична риторика;
 • Педагогічна майстерність;
 • Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки;
 • Методологія наукових досліджень з управління та адміністрування;
 • Навчальні дисципліни з менеджменту та бізнес-адміністрування;
 • Навчальні дисципліни з міжнародного менеджменту;
 • Навчальні дисципліни з інноваційного менеджменту;
 • Навчальні дисципліни з логістичного менеджменту;
 • Моделювання економічних систем та процесів;
 • Навчальні дисципліни мовно-професійної підготовки (за вибором аспіранта).

Навчання в аспірантурі передбачає проходження педагогічної практики у 3-му семестрі, тривалістю 2 тижні, базою практики є кафедра менеджменту.

Аспіранти кафедри беруть участь у проектах,спрямованих на розвиток комунікативних навичок молодих вчених, необхідних для успішного міжнародного спілкування та співпраці, зокрема у тренінгу Британської ради в Україні «ResearcherConnect».Він надає учасникам поглиблене розуміння та інструменти для ефективного спілкування, незалежно від ситуації чи контексту.

Аспіранти кафедри під час навчання можуть брати участь у стипендіальних програмахвишів-партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також у програмахобміну з вишами-партнерами у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) для аспірантів відповідної спеціальності.

Більш детальна інформація про стипендіальні програми вишів-партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням: http://ipd.kpi.ua

Детальна інформація щодо програм обміну з вишами-партнерами у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) за посиланням: http://mobilnist.kpi.ua