[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Пічугіна Марина Анатоліївна

Освіта: Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціалізація «менеджер ЗЕД» Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», захистила дисертацію на тему: «Формування тhttp://Управління якістю, РПа розвиток інноваційного кластеру підприємств кабельної http://Управління якістю, контрольні питанняпромисловості»
Міжнародний менеджмент. Монографія Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Міжнародний менеджмент. Стаття про стратегічні альянси
Управління якістю. Силлабус
Управління якістю. НП
Управління якістю, РП
Управління якістю, РП (заочна)
Управління якістю. РГР
Управління якістю, контрольні питання
Наукова діяльність: Автор більше 60 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 2 монографій (у співавторстві)
Навички: ▪ хороші комунікативні навички, здобуті завдяки досвіду викладача
▪ навики комунікації з незнайомими людьми, набуті під час волонтерства у спортивних заходах
▪ навички міжкультурної комунікації, здобуті під час занять для студентів з Китаю, Іраку, В’єтнаму, Туркменістану, Туреччини, Азербайджану, Франції, Польщі
▪ навик наставництва
▪ досвід роботи з міжнародними проектами (подання заявок, розробка проектів та управління ними)
▪ досвід підготовки семінарів (тренер курсу «ЄС як проривний підприємець»)

Доцент кафедри менеджменту НТУУ “КПІ”.

Куратор 2-х студентських груп: магістрів та бакалаврів. Куратор академічної мобільності студентів, які навчаються за програмою подвійного навчання в європейських університетах.

Викладач англійською мовою для студентів-магістрів.

Академічний координатор проекту 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE “European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine” (Європейські моделі бізнесу: трансформація, гармонізація та стратегічна реалізація в Україні)

Член наукових комітетів/рецензент міжнародних конференцій:

  • 2nd International Conference on Gender Research ICGR 2019. Місце проведення Rome, Italy;
  • 3rd International Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government (ICEEG 2019). Місце проведення Lyon, Francе;
  • 33rd IBIMA International Conference 10-11 April 2019. Місце проведення Granada, Spain;
  • 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019. Місце проведення: Madrid, Spain.

Editorial Board Member of the International Journal of Applied Science and Research

2019 рік: стажування Hatay Mustafa Kemal University (Туреччина)
2018 рік: стажування в Університеті м.Люксембург (Люксембург)
2016 рік: стажування за проектом Британської Ради “Викладання в університеті в ХХІ столітті”
2015 рік: участь у міжнародному семінарі “Формування особи XXI століття: вплив та роль науки та освіти” (Париж, Франція) та круглий стіл “Україна-Франція: партнерство та спільні проекти в області економічної науки та освіти”
2015 рік: учасник проекту “Форсайт економіки України”, який має на меті визначити сценарії подальшого розвитку української економіки до 2030 року. Планом розповсюдження проекту є ознайомлення з людьми, які приймають рішення на державному рівні, громадянське суспільство установ та міжнародних організацій.
2013 рік: учасник міжнародного проекту “Міжнародна система підготовки наукових працівників у галузі управління передачею технологій”. Партнер з ЄС: Талліннський технічний університет, Естонія.

Assistant Professor at the Department of Management. Academic degree –  Doctor of Philosophy.

Graduated in 2003, NTUU “KPI”, master of management of foreign economic activity. Author of over 60 scientific and methodical works, including 2 monographs. Curator of 2 student groups: masters and bachelors. Supervisor of bachelor and master theses.

Curator of academic mobility of students who are enrolled in the double degree program in European universities. Experienced in teaching students from China, Vietnam, Turkmenistan, Turkey, Azerbaijan, and France. Lecturer for master students from Iraq.

2016: trained by the British Council project “Teaching at University in the 21st century”
2015: participation in the international seminar “Formation of the XXI century person: the impact and role of science and education” (Paris, France) and the round table “Ukraine-France: partnership and joint projects in economic science and education”
2015: the executive of the project “Foresight of economy of Ukraine”, which aims to identify scenarios for future development of Ukrainian economy up to 2030. Dissemination plan of the project includes familiarization by the people who make decisions at the state level, civil society institutions and international organizations.
2013: participant of international project “international system of training of scientific workers in the field of technology transfer management”. Partner from EU: Tallinn Technical University, Estonia. Project tasks: implementation of best practices and appropriate infrastructure in management of innovations; creation of environment for networking and platforms for knowledge sharing for the benefit of the entire scientific and research community of Ukraine; strengthening the capacity of establishing business contacts with the aim of increasing the level of cooperation between Ukraine and countries of Europe and the world.

Публікації за 2018/2019 рік

1. Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств : монографія / Л. П.  Артеменко, І. С. Луценко, С. О. Пермінова, М. А., Пічугіна,  М. О. Чупріна; за ред. О. А. Гавриша. – К : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019. – 320 с.  Ухвалено Вченою радою № 7; дата 24.06.2019.

2. Artemenko Lina, Pichugina Maryna. Project Active Teachers – Student Start-Up Activity// Тезисы докладов МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА: ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»; – г. Батуми, Грузия; 13.09.2018.

3. Lina Artemenko, Maryna Pichugina. NEW TEACHER ACTIVITIES: PROJECT DEVELOPER, PROJECT MANAGER, TRAINER// Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства”; Чернігів; 09.11.2018– 0,1

4. Maryna Pichugina. THE EU ENVIRONMENTAL PROTECTION AND UKRAINE// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»; м. Харків; 11.04.2019.

5. Pichugina M . NEED FOR GREEN INVESTMENTS FOR UKRAINE // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України”. м. Київ; Дата проведення: 06.06.2019.

6. Artemenko Lina, Pichugina Maryna. Experience of the project «European business models: transformation, harmonization, implementation in Ukraine» // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди міжнародних економічних відносин» & «Управління проектами Європейського Союзу»; Місце проведення – Луцьк; Дата проведення: 26.03.2019.

7. Pichugina M. – Current Ukrainian-Iraqi economic relations and its perspectives // Тези доповідей ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 26.03.2019

8. Pichugina M.,  Artemenko L.- Nonformal education in Ukraine: Jean Monnet modules contribution // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ» м. Львів; Дата проведення: 23.03.2019 –

9. Pichugina M.,  Artemenko L. Strategic priorities of Ukrainian environmental policy in Association Agreement EU // Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development; Kyiv; 23.04.2019 ; Url – https://drive.google.com/file/d/1BU8kHjZLiXTeCzOYf87yLTpj5H5hqEIl/view– 0,1

10. Artemenko L., Pichugina M. Eurointegration initiatives of Eastern Partnership in higher education of Ukraine // // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “10-річчя Східного Партнерства: здобутки, виклики, перспективи”; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 07.06.2019.

11. Pichugina Maryna. The new “green” economy as a strategic priority of Ukraine // // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»; Місце проведення – Одеса; Дата проведення: 28.05.2019 ; Url – https://economics.opu.ua/files/science/men/2019/s4.pd; – 0,1

12. Pichugina M. OPEN EDUCATION PLATFORMS // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці»; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 17.04.2019.

13. Pichugina M., Ahmed Mohammed Younis Ahmed. Sport project as a tool of international cooperation promotion // Тези доповідей 17 міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»; Київ; Дата проведення: 25.11.2018.

Публікації за 2017/2018 рік

1.Pichugina M. STRATEGY OF THE COMPANY BALANCED DEVELOPMENT// PROCEEDINGS OF THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ISSUES IN THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT CITPM 2018. 2018. р.530-537; Url – http://citpm.wz.pcz.pl/files/CITPM-2018.pdf

2. Chuprina M., Pichugina M., I. Shekhovtsowa, FORMATION OF THE REGIONAL INDUSTRIAL INNOVATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF STRATEGIC POTENTIAL DEVELOPMENT [Online] // International Marketing and Management of Innovations: International Scientific E-Journal. 2018. №3.  Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl

3. Pichugina M., Artemenko L. Foresight Methodology for EU Environmental Protection and Policy //2nd SCIENVIR International Conference “Scientific Convergence and lnterdisciplinarity in EU Environmental Research” 7th and 9th of June 2018, in laşi (Romania), Alexandru loan Cuza University of laşi.

4. Управління якістю: конспект лекцій для студентів спеціальності: 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми: менеджмент і бізнес-адміністрування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/ Уклад.:        І.С.Луценко,  М.А. Пічугіна – К.: НТУУ «КПІ», 2018. — 81 с. https://drive.google.com/file/d/17vpyeSoXaM4QD3QI0XTM7x6XhScSMSsS/view?usp=sharing

Публікації за 2015/2016 рік
1. Foresight and construction of the strategies of socio-economic development of Ukraine on mid-term (up to 2020) and long-term (up to 2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU); Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; Institute for Applied System Analysis of MES of Ukraine and NAS of Ukraine; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development; Agrarian Superstate Foundation. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «Igor Sikorsky KPI», Publ. house «Polytechnica», 2016. — 184 p. Project performer: M.Pichugina. ISBN 978-966-622-783-9. Access mode: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2016-EN.pdf
2. Okręglicka, M., Pichugina M. Updating a flexible development capacity of enterprise / the collection of scientific works of participants of the VI Ukrainian scientific-practical conference “Modern approaches to the management of the enterprise”. Kyiv: NTUU “KPI” VPI VPK “Polytechnic”, 2016.(in Ukrainian)
3. Pichugina М. A. Klochkova M. A. Approaches to the enterprise export potential development in the conditions of unstable environment/ Collection of scientific works of Khmelnytskyi cooperative trade-economic Institute: economic science. – No9. – 2015. – p. 151-153. http://www.xktei.km.ua/files/Zbirnik9.pdf(in Ukrainian)
4. Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU) ; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» ; Institute for Applied System Analysis of NAS of Ukraine and MES of Ukraine ; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «KPI», Publ. house «Polytechnica», 2015. — 136 p.
Project performer: M.PICHUGINA. ISBN 978-966-622-750-1. URLhttp://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2015-2ED-EN%20.pdf
5. PICHUGINA M. The transbordering clusters: European Experience and Opportunities for Ukrainian Companies // World Scientific News. – №57. – 2016. Р. 530-545. 1st International Scientific Conference, Dilemmas of scientific research in various fields of science: natural sciences, science and technology, economic and social sciences, humanistic sciences, 10th October, 2016, Cracow, Poland RLhttp://www.worldscientificnews.com/article-in-press/2016-2/55-60-2016/
6. PICHUGINA M. Key factors of enterprise innovation activity [Internet source] / Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 1. – eISSN 2311-6293. URL http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_15.pdf