Вівторок , 18 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перспективи розвитку

Основним завданням розвитку освітянського простору в державі є підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і  практичних  фахівців, здатних до співпраці, міжкультурної  взаємодії, які мають  глибоке почуття відповідальності за долю країни, її  соціально-економічне процвітання.

 

Сучасний менеджер має бути озброєний новітніми знаннями, вміти швидко адаптуватися до сучасних умов діяльності організацій, формулювати  цілі, самостійно визначати завдання, брати на себе відповідальність та вирішувати проблеми.

 

Формуванню світогляду саме таких менеджерів, які відповідають сучасним вимогам за рівнем знань та компетенцій, присвячено діяльність колективу кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».

 

Принципи розвитку:

 

•     Орієнтація на підготовку професійно компетентних, високоінтелектуальних і креативних фахівців з менеджменту, здатних вирішувати актуальні завдання бізнесу;
•     Забезпечення інтеграції наукової, навчальної та бізнес- діяльності як необхідної передумови забезпечення відповідності підготовки менеджерів викликам нового часу і реальним потребам глобальної і національної економіки;
•     Забезпечення безперервності підготовки і перепідготовки менеджерів вітчизняних підприємств;
•     Міжнародне співробітництво з університетами-партнерами.

 

Основні стратегічні задачі:

 

У сфері навчання:

 

Основним завданням розвитку освітянського простору в державі є підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і  практичних  фахівців, здатних до співпраці, міжкультурної  взаємодії, які мають  глибоке почуття відповідальності за долю країни, її  соціально-економічне процвітання.
Сучасний менеджер має бути озброєний новітніми знаннями, вміти швидко адаптуватися до сучасних умов діяльності організацій, формулювати  цілі, самостійно визначати завдання, брати на себе відповідальність та вирішувати проблеми. Формуванню світогляду саме таких менеджерів, які відповідають сучасним вимогам за рівнем знань та компетенцій, присвячено діяльність колективу кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».

 

Принципи розвитку:

 

 1.  Орієнтація на підготовку професійно компетентних, високоінтелектуальних і креативних фахівців з менеджменту, здатних вирішувати актуальні завдання бізнесу;
 2.  Забезпечення інтеграції наукової, навчальної та бізнес- діяльності як необхідної передумови забезпечення відповідності підготовки менеджерів викликам нового часу і реальним потребам глобальної і національної економіки;
 3.  Забезпечення безперервності підготовки і перепідготовки менеджерів вітчизняних підприємств;
 4.  Міжнародне співробітництво з університетами-партнерами.

 

Основні стратегічні задачі:

 

У сфері навчання:

 

1. Подальший розвиток освітньо-професійних програм підготовки фахівців, у тому числі за програмами другої вищої освіти, за напрямами:
„Менеджмент”, спеціальності:
1) „Менеджмент організацій”;
2) „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”;
3) „Менеджмент інноваційної діяльності”.
„Специфічні категорії”, спеціальність:  „Управління інноваційною діяльністю”.

 

2. Відкриття нових спеціальностей та розробка складових варіативної компоненти галузевих стандартів вищої освіти.
 3. Розробка та впровадження програм перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів підприємств і організацій сфери бізнесу.
 4. Розвиток міжнародного співробітництва з університетами-партнерами.
 5. Забезпечення індивідуалізації і професійної спеціалізації підготовки з врахуванням специфіки НТУУ „КПІ» та потреб високо-технологічних галузей економіки, на які зорієнтована підготовка фахівців, з широким використання нових принципів, методів і технологій навчання.
 6. Подальше удосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів кафедри.
 7. Розвиток матеріально-технічної бази й інфраструктури кафедри.

 

  У науковій  сфері:

 

 1. Постійна спрямованість на наукові дослідження і використання одержаних результатів в навчальному процесі і на підприємствах.
 2. Інтеграція навчального і науково-дослідницького процесу як необхідна умова забезпечення відповідності  підготовки менеджерів викликам нового часу.
 3. Запровадження практики проведення на кафедрі менеджменту щорічних науково-практичних конференцій, наукових  семінарів.
 4. Розширення кола наукових гуртків для студентів, більш активне залучення студентів до науково-дослідної роботи.
 5. Орієнтація на підготовку кандидатів та докторів економічних наук.
 6. Підготовка та видання навчальних посібників, підручників.
 7. Підготовка та видання колективної монографії.
 8. Підвищити ефективність роботи аспірантури кафедри.

 

  У сфері навчально-методичної роботи:

 

 • по кожній навчальній дисципліні підготовити власні підручники (в т.ч. електронні), навчальні посібники з грифом МОНУ;
 • забезпечити подальше вдосконалення навчально-методичних комплексів (підручників, посібників, каталогів, словників, комп’ютерних навчальних програм тощо) з кожної дисциплін кафедри;
 • застосовувати при читанні лекцій, проведенні практичних, занять: інтерактивні методи навчання, інформаційні технології, мультимедійні засоби, презентаційні програми, дидактичний матеріал;
 •  поповнювати бібліотечний фонд кафедри сучасними виданнями, у т.ч. періодичними, з проблем економіки та менеджменту, забезпечити придбання сучасних ліцензійних програмних продуктів, комп’ютерних і відео-навчальних курсів;
 • зміцнити зв’язки з практикою ( через виконання курсових і дипломних робіт студентів, проведення наукових досліджень);
 •  створити при кафедрі Центр кар’єри.

 

1. Подальший розвиток освітньо-професійних програм підготовки фахівців, у тому числі за програмами другої вищої освіти, за напрямами:
„Менеджмент”, спеціальності:
1) „Менеджмент організацій”;
2) „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”;
3) „Менеджмент інноваційної діяльності”.
„Специфічні категорії”, спеціальність: „Управління інноваційною діяльністю”.

 

2. Відкриття нових спеціальностей та розробка складових варіативної компоненти галузевих стандартів вищої освіти.
3. Розробка та впровадження програм перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів підприємств і організацій сфери бізнесу.
4. Розвиток міжнародного співробітництва з університетами-партнерами.
5. Забезпечення індивідуалізації і професійної спеціалізації підготовки з врахуванням специфіки НТУУ „КПІ» та потреб високотехнологічних галузей економіки, на які зорієнтована підготовка фахівців, з широким використання нових принципів, методів і технологій навчання.
6. Подальше удосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів кафедри.
7. Розвиток матеріально-технічної бази й інфраструктури кафедри.

 

  У науковій  сфері:

 

 1. Постійна спрямованість на наукові дослідження і використання одержаних результатів в навчальному процесі і на підприємствах.
 2. Інтеграція навчального і науково-дослідницького процесу як необхідна умова забезпечення відповідності  підготовки менеджерів викликам нового часу.
 3. Запровадження практики проведення на кафедрі менеджменту щорічних науково-практичних конференцій, наукових  семінарів.
 4. Розширення кола наукових гуртків для студентів, більш активне залучення студентів до науково-дослідної роботи.
 5. Орієнтація на підготовку кандидатів та докторів економічних наук.
 6. Підготовка та видання навчальних посібників, підручників.
 7. Підготовка та видання колективної монографії.
 8. Підвищити ефективність роботи аспірантури кафедри.

 

  У сфері навчально-методичної роботи:

 

 • по кожній навчальній дисципліні підготовити власні підручники (в т.ч. електронні), навчальні посібники з грифом МОНУ;
 • забезпечити подальше вдосконалення навчально-методичних комплексів (підручників, посібників, каталогів, словників, комп’ютерних навчальних програм тощо) з кожної дисциплін кафедри;
 • застосовувати при читанні лекцій, проведенні практичних, занять: інтерактивні методи навчання, інформаційні технології, мультимедійні засоби, презентаційні програми, дидактичний матеріал;
 •  поповнювати бібліотечний фонд кафедри сучасними виданнями, у т.ч. періодичними, з проблем економіки та менеджменту, забезпечити придбання сучасних ліцензійних програмних продуктів, комп’ютерних і відео-навчальних курсів;
 • зміцнити зв’язки з практикою ( через виконання курсових і дипломних робіт студентів, проведення наукових досліджень);
 •  створити при кафедрі Центр кар’єри.