[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Пермінова Світлана Олександрівна

Освіта: Вища. Національний фармацевтичний університет за напрямом підготовки «Адміністративний менеджмент» Студенту:
Вчений ступінь

Кандидат педагогічних наук.

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: 13.00.02 – «теорія та методика навчання»

Навчальний посібник “Інтелектуальна власність” https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8954

Монографія “Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств”  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30305

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2NHJ77QAAAAJ&hl=ru

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30076

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30077

Силабус_ДРУhttps://drive.google.com/file/d/1NyDgsJDKuwahRMnh2uWOmtKlcNEMpwqE/view?usp=sharing

Силабус_Етика бізнесу

https://drive.google.com/file/d/1NyDgsJDKuwahRMnh2uWOmtKlcNEMpwqE/view?usp=sharing

Вчене звання Доцент

 

Наукова діяльність: Автор понад 100 наукових праць, зокрема навчальних посібників, монографій
Сфера наукових інтересів: Підготовка фахівців у вищій школі, сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності, проблеми державного управління вищою освітою, роль публічного адміністрування в суспільстві, інноваційний шлях розвитку держави

Кандидат педагогічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі – 24 роки.

Автор наукових публікацій в сферах педагогіки, інноваційного менеджменту, державного управління, інтелектуальної власності, публічного адміністрування, навчально-методичних видань, конспектів лекцій.

Бере участь у науковій роботі кафедри, зокрема здійснювала супровід та закриття наукових ініціативних тем, виступає на науково-методичних семінарах в рамках Всеукраїнського Фестивалю науки, є учасником держбюджетних та ініціативних наукових тем.

Активно співпрацює зі студентами в науковому напрямі. Керівник наукових робіт студентів кафедри менеджменту, призерів на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Менеджмент».

Згідно з напрямами організаційної роботи кафедри менеджменту – відповідає за проведення ректорських контролів (зрізи залишкових знань у студентів 1-5 курсів).

Викладає дисципліни: патентознавство та набуття прав, комерціалізація інновацій, державне та регіональне управління, інноваційний менеджмент.

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

1. Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств : монографія  / Л. П.  Артеменко, І. С. Луценко, С. О. Пермінова, М. А. Пічугіна,  М. О. Чупріна; за ред. О. А. Гавриша. – К : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019. 320 с.

2. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища :  монографія – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с.354-379.

Навчальні посібники:

1. Дергачова, В. В., Пермінова, С.О.  Інтелектуальна власність: навчальний посібник /за ред. О. А. Гавриша; НТУУ «КПІ». – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 416 с.

2. Менеджмент-освіта для бакалаврів.– К: НТУУ «КПІ», 2013. С.414-499.

3. Менеджмент-освіта для бакалаврів. Практикум у 2-х томах. К: НТУУ «КПІ», 2014. С.348-411.

Наукові статті (тези):

 1. Пермінова С.О. Зміна національної парадигми державного управління в умовах світових трансформацій /Електронне фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет №1, 2020 р. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/33.pdf
 2. Пермінова С.О., Баранець В. Інноваційна діяльність в галузі української авіації як індикатор створення Start-up проектів: сучасний стан та перспективи /Електронне фахове видання з економіки “Ефективна економіка” №2, 2019 р. //Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  Web-site: http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Пермінова С.О., Чуб Є.С. Забезпечення системного управління якістю реалізації міжнародного проекту на підприємстві  / Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», 2019. Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/8629/showToc
 4. Глущенко А.,  Пермінова С.О., Системи патентування у провідних країнах світу: особливості та досвід для України / Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні питання в контексті розвитку сучасних наук». 23 січня 2019 р. Т.8.,  ст.86-89. – Режим доступу: https://ukrlogos.in.ua/archive_conference_2019_ua.php
 5. Пермінова С.О., Бесараб К.М. Кіберсквотинг як ризик правової охорони доменних імен в Україні  / Міжнародна науково-практична конференція «Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни», 19 січня 2019 р., м. Дніпро. ст.88-90.
 6. Пермінова С.О., Стоян С.С. Проблема регулювання авторського права у мережі Інтернет як основної зони порушення права інтелектуальної власності в Україні / VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний рух науки. 3-4 жовтня 2019 року, м. Дніпро. с. 9-12. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-3-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf
 7. Пермінова С.О., Газарян Є.А. Патентування стартапів як фактор розвитку бізнесу / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права», Частина 4, 26 січня 2019 р., м. Полтава. ст.21-22 http://www.economics.in.ua/2019/01/4.html
 8. Пермінова С.О.  Управління міжнародними операціями на підприємстві в нестабільних умовах / VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки»  6-7 червня 2019 року, м.Дніпро, с.1336-1340 http://www.wayscience.com
 9. Пермінова С.О. Стратегія диверсифікації в контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тридцять четверті економіко-правові дискусії», 21 лютого 2019 р.  м. Львів, ст.12-14 – Режим доступу : http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2826/
 10. Пермінова С.О., Кравченко І. А. Організація розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві / X Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством «КПІ ім. Ігоря Сікорського.   м. Київ, 11 квітня 2019 р.
 11. Книжник К. І., Пермінова С.О. Особливості конкурентного середовища зовнішньоекономічної діяльності / X Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством «КПІ ім. Ігоря Сікорського.   м.Київ, 11 квітня 2019 р. с.50
 12. Пермінова С.О., Ганштель В.В.Державні реформи як інструмент боротьби  з корупцією  / Міжнародна наукова конференція «Динаміка розвитку сучасної науки», 15.листопада 2019 р., м.Чернігів, Т.2, с.99-101 – Режим доступу : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/archive 
 13. Пермінова С.О., Салабай В.О. Патентний тролінг та шляхи його подолання в Україні /Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Сорок перші економіко-правові дискусії», 29 жовтня 2019 р., м.Львів – Режим доступу http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3129/
 14. Пермінова С.О., Стоян С.С.Проблема регулювання авторського права у мережі Інтернет як основної зони порушення права інтелектуальної власності в Україні / VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасний рух науки”, 3-4 жовтня 2019 року, м. Дніпро, с. 9-12. Том 3 – Режим доступу:   http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-3-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf
 15. Пермінова С.О., Салабай В.О. Інтернет –піратство: зарубіжний досвід та українські реалії / Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі”, 3 жовтня 2019 року в м. Полтава. Частина 3, с. 58-61 – Режим доступу: http://www.economics.in.ua./
 16. Пермінова С.О., Шевченко Д.Патентні війни як світова та національна проблема /Міжнародна наукова конференція «Динаміка розвитку сучасної науки», 15 листопада 2019 р., м. Чернігів Т.1., с.118-120  – Режим доступу : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/archive
 17. Пермінова С.О. Оптимізація організаційної структури в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / Науковий журнал «Молодий вчений», №4 (56) квітень 2018 р. електронна адреса: http://molodyvcheny.in.ua/ru/search.php
 18. Пермінова С.О., Чухліб  В.Є. Захист стартап-проектів в IP – стратегії компанії  /Глобальні та національні проблеми економіки // Електронне наукове фахове видання Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – Випуск № 22. Квітень 2018 р.
 19. Пермінова С.О., Савицька О.М., Омельченко Я.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті їх стратегічного розвитку / Електронне фахове видання з економіки “Ефективна економіка” №1 ,2018р. //Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  Web-site: http://www.economy.nayka.com.ua/
 20. Пермінова С.О. Методичні підходи до оцінювання ефективності організаційної структури управління підприємством /Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування на тему: “Світ економічної науки. Випуск 3 “, м. Тернопіль (27 квітня 2018 р.) електронна адреса: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2714/
 21. Жураківська К.А., Пермінова С.О. «FAST-TRACKING GREEN PATENT» як новий тренд патентування: актуальність та можливість впровадження в Україні / Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Світ економічної науки». Випуск 10. 26 грудня 2018 р. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/art/13/77/601/0/
 22. Пермінова С.О., Пімонова К.А. Сучасні тенденції патентування у фармацевтичній галузі України / ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика розвитку наукових знань » м. Київ, 29-30 грудня 2018 року. Міжнародний центр наукових досліджень, м.Київ. e-mail: mcnd-conf@ukr.net
 23. Пермінова С.О., Василенко М.Ю. Економічна ефективність імпортної діяльності підприємства: фактори впливу  / Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підпримством”, Вип.3, 2018 р. URL:  http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
 24. Пермінова С.О., Крутько Д.Ю. Умови підвищення конкурентоспроможності експортної продукції підприємств / ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» присвячена 120-річчю КПІ ім.Ігоря Сікорського «КПІ ім. Ігоря Сікорського. –  м.Київ, 12 квітня 2018 р.
 25. Пермінова С.О., Кораб К.А. Принципи управління міжнародною діяльність підприємств в умовах сучасності / ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» присвячена 120-річчю КПІ ім.Ігоря Сікорського «КПІ ім. Ігоря Сікорського. –  м.Київ, 23 квітня 2018 р.
 26. Пермінова С.О., Кузнець А.О. Особливості відображення комп’ютерних програм як нематеріальних активів на балансі підприємства / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика розвитку наукових знань», м. Київ, 28-29 грудня 2017 р.
 27. Пермінова С.О., Василенко М.Ю. Фактори впливу на економічну ефективність імпортної діяльності підприємства / ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» присвячена 120-річчю КПІ ім.Ігоря Сікорського «КПІ ім. Ігоря Сікорського. –  м. Київ, 12 квітня 2018 р.
 28. Пермінова С.О., Савицька О.М., Омельченко Я.В. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017р. м. Кременчук
 29. Пермінова С.О., Савицька О.М., Омельченко Я.В. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств оборонно-промислового комплексу / Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика”, 4 грудня 2017 року в м. Полтава, Україна. Збірник тез. Частина 2
 30. Пермінова С.О. Технологічні інновації як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства /Міжнародна науково-практична конференція «Актальні проблеми теорії та практики менеджменту”, м.Одеса (28 травня 2018р.) Електронна адреса: https://economics.opu.ua/conf-m
 31. Пермінова С.О. Інтелектуальний потенціал в стратегії інноваційного розвитку сучасної організації / Електронне фахове видання з економіки “Ефективна економіка” №5, 2017р., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Web-site: http://www.economy.nayka.com.ua/
 32. Пермінова С.О. Міжнародні зобов’язання України щодо захисту інтелектуальної власності як стимулюючий чинник розбудови інноваційної економіки / Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». Вип.2, 2017 р. URL:  http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
 33. Пермінова С.О.,  Стоян С. Проблеми державного регулювання у сфері соціального захисту населення України / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної науки», м. Київ, 15 – 16 червня 2017 року, с.8-11.
 34. Пермінова С.О.,  Гогот М. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-галузі в Україні / Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Вісімнадцяті економіко-правові дискусії», 30 травня 2017 р., “Наукова спільнота”, м. Львів Web-site: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1880/
 35. Пермінова С.О.,  Салабай В.О. Державні цільові програми – недієвий інструмент економічного розвитку України / Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Економічна система в умовах інтеграційних процесів: стан та перспективи», м. Київ 26-27 травня  2017 року, с.41-45
 36. Пермінова С.О.,  Манзик Ж. Регіональна політика в стратегії соціально-економічного розвитку України / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни», м. Львів, 26-27 травня 2017 р., с. 35-38
 37. Пермінова С.О.,  Драпалюк Т.А. Децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в Україні / Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи”,  17 травня 2017 року, м. Полтава, c.169-172
 38. Пермінова С.О.,  Шиліпук О.Я. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку
  економіки і менеджменту на підприємствах України», м. Одеса, 12-13 травня 2017 р.
 39. Пермінова С.О.,  Подвальна В.В. Сучасні підходи  в державному регулюванні малого і середнього бізнесу в Україні / Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення», м. Львів, 28-29 квітня 2017 р. с. 40-42
 40. Пермінова С.О.,  Путіліна Д.О. Державна політика України щодо реформування банківської системи  / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання»  м.Ужгород, 5-6 травня 2017 р. с. 41-43
 41. Пермінова С.О.,  Салабай В.О. Впровадження електронного урядування в Україні в напрямі досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава» (м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – с. 141-143
 42. Пермінова С.О.,  Башкіна А.С. Управління інтелектуальним капіталом в контексті загальної стратегії збільшення вартості компанії / Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 6(06)2016. – с.123-127
 43. Пермінова С.О., Ходацька М.О. Конкурентні позиції українського ІТ- аутсорсингу на міжнародному ринку  / Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського – “Глобальні та національні проблеми економіки”. – Випуск №14. Грудень 2016 р. Електронна сторінка:  http://global-national.in.ua/issue-14-2016
 44. Пермінова С.О., Глушко Ю.С. Особливості внесення майнових прав інтелектуальної  власності до статутного капіталу акціонерного товариства /Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 21-2/2016р., с. 89-92 .
 45. Пермінова С.О., Книш А.Ю. Проблемні аспекти в оподаткуванні інтелектуальної власності  підприємства / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство» Вип.10.- 2016р, с. 59-62.
 46. Пермінова С.О. Державна підтримка розвитку громадянського суспільства як необхідна умова динамічного економічного зростання в Україні /Науковий журнал «Економіка. Менеджмент. Бізнес» Державного університету телекомунікацій. – №1(15), 2016. – К.: с.107-111.
 47. Пермінова С.О., Краснощок А.О. Сучасні методи стимулювання розвитку інтелектуального капіталу підприємства / VII міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. ФОРВАРД-2016» 27 грудня 2016 року Україна, м. Харків Web-site: http://hpi.kh.ua/
 48. Пермінова С.О., Чуй М.І. Комп’ютерне піратство в Україні як стримуючий чинник розвитку економіки /Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни» (м. Дніпро, 20-21 січня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – с. 40-43
 49. Пермінова С.О.,  Тарумов В.О. Принципи державного регулювання інноваційного розвитку підприємств / VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством», 6 квітня 2017р., Київ. – КПІ ім.Ігоря Сікорського. С. 28
 50. Пермінова С.О., Романко Є.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю як фактор успіху сучасного підприємства  Науковий журнал «Молодий вчений»№ 2(29) лютий 2016 р. Електронна адреса: http://molodyvcheny.in.ua/ru/search.php
  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus, РИНЦ, ScholarGoogleOAJICiteFactor,Research Bible,
 51. Пермінова С.О., Кравчук В.В. Особливості функціонування підприємства в умовах нестабільного середовища /Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського –  “Глобальні та національні проблеми економіки”. – Випуск № 8. Листопад 2015 р. Електронна сторінка: – http://global-national.in.ua
 52. Пермінова С.О., Мусіна К.В. Трансфер технологій як механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах глобалізації /Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Економіка і менеджмент. – Випуск №14. – 2015 р. – С. 18-20.
 53. Пермінова С.О., Бойко О.В. Патентування в Україні об’єктів промислової власності іноземними заявниками: можливості і загрози  / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – Випуск 15/2015. – с.9-12.
 54. Пермінова С.О., Бенівський М. Г. Стpaтeгiчнe упpавлiння знaннями в iннoвaцiйнiй дiяльнocтi організацій корпоративної форми / Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи», 15-16 травня 2015 р. м.Херсон. – с. 51-52.
 55. Пермінова С.О., Фісенко Е.С. Інтелектуальний капітал як гарант підвищення конкурентоспроможності підприємства /Міжнародна науково-практична конференція  «Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку», м. Львів 25-26 грудня 2015 року. ст.66-68.
 56. Пермінова С.О., Волкова О.С. Державні механізми розвитку регіональної економіки /Міжнародна науково-практична конференція. Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів. 8 травня  2015 року, м. Ужгород., с.36-39.
 57. Пермінова С.О. Пріоритети держави щодо управління вищою освітою в умовах європейської інтеграції / Збірник наукових праць: Ефективність державного управління. Вип. № 41. –Львівський рег. ін-т держ. управл. Націо. акад. держ. управл. при Президентові України, 2014. с.317-323.
 58. Пермінова С.О. Стратегія управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві в умовах інноваційного розвитку / VІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» 11-13 листопада 2014р. Інститут інтелектуальної власності ОЮА в м.Києві, С.301-305.
 59. Пермінова С.О., Вітвіцька М.І. Розробка інвестиційної стратегії підприємства / Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». – НТУУ «КПІ», 2014. С. 185-189.
 60. Пермінова С.О., Шкурат В.О. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. / Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». – НТУУ «КПІ», 2014. С.312-315.
 61. Пермінова С.О., Ковинєва К.О. Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток / Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи», м. Львів, 26-27 грудня 2014 р. С.115-118
 62. Пермінова С., Максимчук А. Стан публічного адміністрування в Україні /Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні підсумки 2014 року : реалії та перспективи», м. Львів, 26-27 грудня 2014 року. С.79-82.
 63. Пермінова С.О., Колоскова В.В. Механізм захисту комерційної таємниці підприємства / Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин», м. Київ 19-20 грудня 2014 р. С.109-110.
 64. Пермінова С.О., Поліщук А.С. Використання інкрементального методу в стратегічному управлінні підприємств. / Вісник Одеського національного університету. «Економіка». Том 18. Випуск 4. – с.30-33.
 65. Пермінова С.О., Корзун О.А. Вибір та аналіз ринку під час розроблення українськими підприємствами стратегії виходу на зовнішній ринок / Проблеми сталого розвитку національних економік. – Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/ Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 464 с. ISBN 978-617-7041-08-4 – Вип.№4, квітень 2013. Дніпропетровськ. – С. 164-169.
 66. Пермінова С.О., Корзун О.А. Розроблення стратегії як необхідний елемент під час виходу українських підприємств на зовнішній ринок / Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – НТУУ «КПІ», 2013. С.73-78
 67. Пермінова С.О. Інтелектуалізація національної економіки в контексті розвитку вищої освіти / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах». 15-16 березня 2013 р. м. Мукачево, С.78-80.
 68. Пермінова С.О. Інноваційний розвиток національної економіки в контексті ефективного функціонування вищої школи. / Вісник Донецького національного ун-ту. Серія В економіка і право. №2, 2013. – С.201-205.
 69. Пермінова С.О. Управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті інноваційного розвитку економіки. / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток валютно-фінансових відносин в європейських країнах». – Наукова організація «Перспектива», 8-9 листопада 2013р., м.Дніпропетровськ, с.73-76.
 70. Пермінова С.О. Оптимізація державного управління вищою освітою в період соціально-економічних реформ. / Збірник наукових праць: Ефективність державного управління. Вип. № 33. –Львівський рег. ін-т держ. управл. Націо. акад. дераж. управл. при Президентові України, 2013. с.284-290.
 71. Пермінова С.О., Корзун О.А. Факторинг і форфейтинг: основні форми зовнішнього фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. / Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту» (ISSN 2224-8609). – 2013. – №6. – С.106-112
 72. Пермінова С.О., Чорна А.Г. Особливості управління експортно-імпортними операціями підприємства / Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – НТУУ «КПІ», 2012.
 73. Пермінова О.О. Управління ефективністю зовнішньоекономічних операцій підприємства / Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – НТУУ «КПІ», 2012.
 74. Пермінова О.О. Управління вищою освітою в контексті соціально-економічної політики держави / Збірник наукових праць: Ефективність державного управління. Вип. № 28. –Львівський регіон. ін-т дер. управ. Нац. акад. дер. управ. при Президентові України, 2011. ст.152-158.
 75. Пермінова С.О. Перспективи державного управління в на прямі інтеграції вищої школи, науки і виробництва / Збірник наукових праць: Ефективність державного управління. Вип. № 33. –Львівський регіон. ін-т дер. управ. Нац. акад. дер. управ. при Президентові України, 2012. ст.137-143
 76. Пермінова С.О. Інноваційна підготовка фахівців у вищій школі як рушійний чинник розвитку економіки знань / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (12-14 листопада). – Київ. – 2012 р. с 271-275.
 77. Перминова С.А. Государственное управление высшим образованием на этапе реформирования национальной экономики / Международная научно-практическая конференция «Модернизация современного общества: проблемы, пути развития и перспективы». – Ставрополь, 2011.
 78. Пермінова С.О., Пермінова В.О. Трудові відносини як фактор розвитку соціальної інфраструктури підприємства / Збірник наукових праць: економічні науки. Вип. №19. – КНТУ, 2011.
 79. Пермінова С.О. Інтелектуальний ресурс країни в контексті підготовки менеджерів-економістів у вищій школі / Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» (21-22 квітня 2011р.) – Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська Юридична Академія». – Київ, 2011
 80. Пермінова С.О. Ефективне державне управління вищою освітою як раціональний шлях соціально-економічного розвитку країни / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (21-22 жовтня). – Івано-Франківськ, 2011
 81. Пермінова С.О. Удосконалення системи державного управління вищою освітою на основі прогнозування розвитку / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття» (27-28 жовтня). – Львів, 2011.
 82. Пермінова С.О. Теоретичні підходи до науково-методичного забезпечення соціально-економічного розвитку промислових підприємств / Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища : монографія /В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с.354-379. ISBN 978-966-622-468-5
 83. Пермінова С.О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку / Збірник наукових праць: економічні науки. Випуск №17. – КНТУ, 2010. с.- 59-66.
 84. Пермінова С.О. Концептуальні підходи у розвитку соціальної роботи національних компаній / Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції «Сучасні проблеми економічної теорії та практики господарювання в ринкових умовах», м.Одеса, 16 квітня 2010 р. – СФПК ОДЕУ, 2010. – С. 38-39 www.sfpk.at.ua
 85. Пермінова С.О. Соціальна і кадрова політика в ієрархії цілей управління сучасними корпораціями / Матеріали міжнародної науково – практичної Конференції викладачів, аспірантів, студентів “Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації”, м.Кіровоград, 22 квітня 2010 р. – КНТУ, 2010. – С.75-77.
 86. Пермінова О.О. Регулювання оплати праці на підприємстві в межах системи соціального партнерства / Міжвузівська науково-практична конференція студентів, молодих вчених та спеціалістів «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики», м. Кривий ріг, 29 квітня. – КТУ, 2010. – С.49-50.
 87. Пермінова О.О. Соціальна і кадрова політика в ієрархії цілей управління сучасними корпораціями / Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів “Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації”. – КНТУ, 2010.
 88. Пермінова О.О. Концептуальні підходи у розвитку соціальної роботи національних компаній / Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції «Сучасні проблеми економічної теорії та практики господарювання в ринкових умовах» – СФПК ОДЕУ, 2010.
 89. Пермінова С.О., Пермінова В.О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку / Збірник наукових праць: економічні науки. Випуск №17. – КНТУ, 2010
 90. Пермінова С.О., Пермінова В.О Соціальна політика сучасних національних підприємств як умова та ресурс розвитку / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття» (23-24 грудня). – Дніпропетровськ, 2010
 91. Пермінова С.О., Пермінова О.О Сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності / Збірник наукових праць: економічні науки. Вип. № 18. – КНТУ, 2010.
 92. Пермінова С.О. Комунікативна компетентність менеджера в сучасній діловій взаємодії / Збірник наукових праць: економічні науки. Випуск № 16, частина 1. – КНТУ, 2009. – С.30-35.

 

Основні навчально-методичні праці

 1. Патентознавство та інтелектуальна власність: Патентознавство: навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності: «Менеджмент», спеціалізацій: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.О.Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 631 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 58 с.
 2. Інноваційний менеджмент: рекомендації до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізацій: «Програмне забезпечення веб-технологій та мобільних пристроїв», «Програмне забезпечення розподільних систем», «Інформаційні технології моніторингу довкілля», «Геометричне моделювання в інформаційних системах» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.О.Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл:631 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 р.
 3. Державне та регіональне управління: методичні вказівки до виконання індивідуальної та самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», за професійним спрямуванням:  «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика» / Уклад.:  С.О. Пермінова – К.: КПІ ім.І.Сікорського, 2017. –  37 с.
 4. Інтелектуальна власність: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями:  8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності” для напрямку підготовки: «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” /НТУУ “КПІ” ; уклад. С.О.Пермінова. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. – 31 ст./
 5. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / В.В.Дергачова, С.О.Пермінова; за ред. О.А. Гавриша – К.:  НТУУ  «КПІ», 2014. – 423 с.: 23 іл.
 6. Державне та регіональне управління [Електронне видання] : конспект лекцій  для студентів-іноземців з дисципліни / НТУУ “КПІ” ; уклад. С.О.Пермінова. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. – 113 ст.
 7. Публічне адміністрування [Електронне видання] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності: 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”/НТУУ “КПІ” ; уклад. С.О.Пермінова. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. – 62 ст.
 8. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: метод. указания (исправленные и дополненные)  по выполнению и защите дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»: методические указания / Сост.: В.В.Дергачева, М.А.Пичугина, А.Р.Дунская, С.А.Перминова. – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 48 с.
 9. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки (виправлені та доповнені)   до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: методичні вказівки  / Уклад.: В.В.Дергачова, М.А.Пічугіна, А.Р.Дунська, С.О.Пермінова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 48 с.
 10. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки (виправлені та доповнені)   до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: методичні вказівки /Уклад.: В.В.Дергачова, М.А.Пічугіна, А.Р.Дунська, С.О.Пермінова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 48 с.
 11. Государственное и региональное управление: методические указания к изучению дисциплины для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 «Менеджмент», профессиональной направленности «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / Сост. Перминова С.А. –  К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 56 с.
 12. Курс лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність» : Дистанційний курс. Затверджено методичною радою НТУУ «КПІ» (протокол №9 від 15.04.2014р.).
 13. Пермінова С.О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності». Електронне видання. Гриф ФММ пр. №,7 від  25.02. 2013р.
 14. Пермінова С.О. Конспект лекцій «Державне та регіональне управління». Електронне видання. Гриф ФММ пр. №9, від   29.04.2013р.
 15. Навчальний посібник «Менеджмент – освіта для бакалаврів».  Розділ 6 «Державне та регіональне управління». – НТУУ «КПІ», 2013.
 16. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, для напряму підготовки «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Електронне видання. Гриф ФММ пр..№8, від 26.03.2012р.
 17. Пермінова С.О. Конспект лекцій «Інтелектуальна власність». Електронне видання. Гриф ФММ пр.№3, від 29.10.2012 р.
 18. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Електронне навчальне видання. НМУ № Е 10/11-281 /Пермінова С.О. Каракай Ю.В., Голюк В.Я., Дунська А.Р., Пічугіна М.А.
 19. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Електронне навчальне видання. НМУ № Е 10/11-280 /Пермінова С.О. Каракай Ю.В., Голюк В.Я., Дунська А.Р., Пічугіна М.А.