Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Пермінова Світлана Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі більше 20 років.

Закінчила Національний фармацевтичний університет за напрямом підготовки «Адміністративний менеджмент», кваліфікація «менеджер адміністративної діяльності». В 1999р. захистила кандидатську дисертацію з проблем сприйняття інформації студентами вищої школи за спеціальністю: 13.00.02 – «теорія та методика навчання».

Автор більш ніж 80 наукових публікацій в сферах педагогіки, менеджменту, державного управління, інтелектуальної власності, публічного адміністрування, у тому числі 40 статей у наукових фахових виданнях, навчального посібника з дисципліни «Інтелектуальна власність» з грифом НТУУ «КПІ», 2-х колективних навчальних посібників з грифом НТУУ «КПІ», навчально-методичних видань, конспектів лекцій та ін. Є співавтором колективної монографії «Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища».

Бере участь у науковій роботі кафедри, зокрема здійснювала супровід та закриття наукової ініціативної теми, виступає на науково-методичних семінарах в рамках Всеукраїнського Фестивалю науки, є учасником держбюджетних та ініціативних наукових тем.

Активно співпрацює зі студентами в науковому напрямі. Керівник наукових робіт студентів кафедри менеджменту на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Менеджмент».

Згідно з напрямами організаційної роботи кафедри менеджменту – відповідає за проведення ректорських контролів (зрізи залишкових знань у студентів 4 курсу). Опонує на захистах дисертаційних робіт.

Сфера наукових інтересів: підготовка фахівців у вищій школі, сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності, проблеми державного управління вищою освітою, роль публічного адміністрування в суспільстві.

Викладає дисципліни: патентознавство та інтелектуальна власність, державне та регіональне управління, інноваційний менеджмент, педагогіка вищої школи.

 

Друковані видання

 

 1. Пермінова С.О., Ходацька М.О. Конкурентні позиції українського ІТ- аутсорсингу на міжнародному ринку  / Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського – “Глобальні та національні проблеми економіки”. – Випуск №14. Грудень 2016 р. Електронна сторінка:  http://global-national.in.ua/issue-14-2016
 2. Пермінова С.О., Глушко Ю.С. Особливості внесення майнових прав інтелектуальної  власності до статутного капіталу акціонерного товариства /Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 21-2/2016р., с. 89-92 .
 3. Пермінова С.О., Книш А.Ю. Проблемні аспекти в оподаткуванні інтелектуальної власності  підприємства / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство» Вип.10.- 2016р, с. 59-62.
 4. Пермінова С.О. Державна підтримка розвитку громадянського суспільства як необхідна умова динамічного економічного зростання в Україні /Науковий журнал «Економіка. Менеджмент. Бізнес» Державного університету телекомунікацій. – №1(15), 2016. – К.: с.107-111.
 5. Пермінова С.О., Краснощок А.О. Сучасні методи стимулювання розвитку інтелектуального капіталу підприємства / VII міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. ФОРВАРД-2016» 27 грудня 2016 року Україна, м. Харків Web-site: http://hpi.kh.ua/
 6. Пермінова С.О., Чуй М.І. Комп’ютерне піратство в Україні як стримуючий чинник розвитку економіки /Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни» (м. Дніпро, 20-21 січня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – с. 40-43.
 7. Пермінова С.О., Романко Є.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю як фактор успіху сучасного підприємства  Науковий журнал «Молодий вчений»№ 2(29) лютий 2016 р. Електронна адреса: http://molodyvcheny.in.ua/ru/search.php
  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus, РИНЦ, ScholarGoogleOAJICiteFactor,Research Bible,
 8. Пермінова С.О., Кравчук В.В. Особливості функціонування підприємства в умовах нестабільного середовища /Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського –  “Глобальні та національні проблеми економіки”. – Випуск № 8. Листопад 2015 р. Електронна сторінка:  http://globalnational.in.ua
 9. Пермінова С.О., Мусіна К.В. Трансфер технологій як механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах глобалізації /Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Економіка і менеджмент. – Випуск №14. – 2015 р. – С. 18-20.
 10. Пермінова С.О., Бойко О.В. Патентування в Україні об’єктів промислової власності іноземними заявниками: можливості і загрози  / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – Випуск 15/2015. – с.9-12.
 11. Пермінова С.О., Бенівський М. Г. Стpaтeгiчнe упpавлiння знaннями в iннoвaцiйнiй дiяльнocтi організацій корпоративної форми / Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи», 15-16 травня 2015 р. м.Херсон. – с. 51-52.
 12. Пермінова С.О., Фісенко Е.С. Інтелектуальний капітал як гарант підвищення конкурентоспроможності підприємства /Міжнародна науково-практична конференція  «Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку», м. Львів 25-26 грудня 2015 року. ст.66-68.
 13. Пермінова С.О., Волкова О.С. Державні механізми розвитку регіональної економіки /Міжнародна науково-практична конференція. Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів. 8 травня  2015 року, м. Ужгород., с.36-39.
 14. Пермінова С.О. Пріоритети держави щодо управління вищою освітою в умовах європейської інтеграції / Збірник наукових праць: Ефективність державного управління. Вип. № 41. –Львівський рег. ін-т держ. управл. Націо. акад. держ. управл. при Президентові України, 2014. с.317-323.
 15. Пермінова С.О. Стратегія управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві в умовах інноваційного розвитку / VІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» 11-13 листопада 2014р. Інститут інтелектуальної власності ОЮА в м.Києві, С.301-305.
 16. Пермінова С.О., Вітвіцька М.І. Розробка інвестиційної стратегії підприємства / Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». – НТУУ «КПІ», 2014. С. 185-189.
 17. Пермінова С.О., Шкурат В.О. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. / Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». – НТУУ «КПІ», 2014. С.312-315.
 18. Пермінова С.О., Ковинєва К.О. Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток / Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи», м. Львів, 26-27 грудня 2014 р. С.115-118
 19. Пермінова С., Максимчук А. Стан публічного адміністрування в Україні /Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні підсумки 2014 року : реалії та перспективи», м. Львів, 26-27 грудня 2014 року. С.79-82.
 20. Пермінова С.О., Колоскова В.В. Механізм захисту комерційної таємниці підприємства / Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин», м. Київ 19-20 грудня 2014 р. С.109-110.
 21. Пермінова С.О., Поліщук А.С. Використання інкрементального методу в стратегічному управлінні підприємств. / Вісник Одеського національного університету. «Економіка». Том 18. Випуск 4. – с.30-33.
 22. Пермінова С.О., Корзун О.А. Вибір та аналіз ринку під час розроблення українськими підприємствами стратегії виходу на зовнішній ринок / Проблеми сталого розвитку національних економік. – Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/ Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 464 с. ISBN 978-617-7041-08-4 – Вип.№4, квітень 2013. Дніпропетровськ. – С. 164-169.
 23. Пермінова С.О., Корзун О.А. Розроблення стратегії як необхідний елемент під час виходу українських підприємств на зовнішній ринок / Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – НТУУ «КПІ», 2013. С.73-78
 24. Пермінова С.О. Інтелектуалізація національної економіки в контексті розвитку вищої освіти / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах». 15-16 березня 2013 р. м. Мукачево, С.78-80.
 25. Пермінова С.О. Інноваційний розвиток національної економіки в контексті ефективного функціонування вищої школи. / Вісник Донецького національного ун-ту. Серія В економіка і право. №2, 2013. – С.201-205.
 26. Пермінова С.О. Управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті інноваційного розвитку економіки. / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток валютно-фінансових відносин в європейських країнах». – Наукова організація «Перспектива», 8-9 листопада 2013р., м.Дніпропетровськ, с.73-76.
 27. Пермінова С.О. Оптимізація державного управління вищою освітою в період соціально-економічних реформ. / Збірник наукових праць: Ефективність державного управління. Вип. № 33. –Львівський рег. ін-т держ. управл. Націо. акад. дераж. управл. при Президентові України, 2013. с.284-290.
 28. Пермінова С.О., Корзун О.А. Факторинг і форфейтинг: основні форми зовнішнього фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. / Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту» (ISSN 2224-8609). – 2013. – №6. – С.106-112
 29. Пермінова С.О., Чорна А.Г. Особливості управління експортно-імпортними операціями підприємства / Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – НТУУ «КПІ», 2012.
 30. Пермінова О.О. Управління ефективністю зовнішньоекономічних операцій підприємства / Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – НТУУ «КПІ», 2012.
 31. Пермінова О.О. Управління вищою освітою в контексті соціально-економічної політики держави / Збірник наукових праць: Ефективність державного управління. Вип. № 28. –Львівський регіон. ін-т дер. управ. Нац. акад. дер. управ. при Президентові України, 2011. ст.152-158.
 32. Пермінова С.О. Перспективи державного управління в на прямі інтеграції вищої школи, науки і виробництва / Збірник наукових праць: Ефективність державного управління. Вип. № 33. –Львівський регіон. ін-т дер. управ. Нац. акад. дер. управ. при Президентові України, 2012. ст.137-143
 33. Пермінова С.О. Інноваційна підготовка фахівців у вищій школі як рушійний чинник розвитку економіки знань / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (12-14 листопада). – Київ. – 2012 р. с 271-275.
 34. Перминова С.А. Государственное управление высшим образованием на этапе реформирования национальной экономики / Международная научно-практическая конференция «Модернизация современного общества: проблемы, пути развития и перспективы». – Ставрополь, 2011.
 35. Пермінова С.О., Пермінова В.О. Трудові відносини як фактор розвитку соціальної інфраструктури підприємства / Збірник наукових праць: економічні науки. Вип. №19. – КНТУ, 2011.
 36. Пермінова С.О. Інтелектуальний ресурс країни в контексті підготовки менеджерів-економістів у вищій школі / Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» (21-22 квітня 2011р.) – Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська Юридична Академія». – Київ, 2011
 37. Пермінова С.О. Ефективне державне управління вищою освітою як раціональний шлях соціально-економічного розвитку країни / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (21-22 жовтня). – Івано-Франківськ, 2011
 38. Пермінова С.О. Удосконалення системи державного управління вищою освітою на основі прогнозування розвитку / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття» (27-28 жовтня). – Львів, 2011.
 39. Пермінова С.О. Теоретичні підходи до науково-методичного забезпечення соціально-економічного розвитку промислових підприємств / Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища : монографія /В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с.354-379. ISBN 978-966-622-468-5
 40. Пермінова С.О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку / Збірник наукових праць: економічні науки. Випуск №17. – КНТУ, 2010. с.- 59-66.
 41. Пермінова С.О. Концептуальні підходи у розвитку соціальної роботи національних компаній / Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції «Сучасні проблеми економічної теорії та практики господарювання в ринкових умовах», м.Одеса, 16 квітня 2010 р. – СФПК ОДЕУ, 2010. – С. 38-39 www.sfpk.at.ua
 42. Пермінова С.О. Соціальна і кадрова політика в ієрархії цілей управління сучасними корпораціями / Матеріали міжнародної науково – практичної Конференції викладачів, аспірантів, студентів “Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації”, м.Кіровоград, 22 квітня 2010 р. – КНТУ, 2010. – С.75-77.
 43. Пермінова О.О. Регулювання оплати праці на підприємстві в межах системи соціального партнерства / Міжвузівська науково-практична конференція студентів, молодих вчених та спеціалістів «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики», м. Кривий ріг, 29 квітня. – КТУ, 2010. – С.49-50.
 44. Пермінова О.О. Соціальна і кадрова політика в ієрархії цілей управління сучасними корпораціями / Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів “Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації”. – КНТУ, 2010.
 45. Пермінова О.О. Концептуальні підходи у розвитку соціальної роботи національних компаній / Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції «Сучасні проблеми економічної теорії та практики господарювання в ринкових умовах» – СФПК ОДЕУ, 2010.
 46. Пермінова С.О., Пермінова В.О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку / Збірник наукових праць: економічні науки. Випуск №17. – КНТУ, 2010
 47. Пермінова С.О., Пермінова В.О Соціальна політика сучасних національних підприємств як умова та ресурс розвитку / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття» (23-24 грудня). – Дніпропетровськ, 2010
 48. Пермінова С.О., Пермінова О.О Сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності / Збірник наукових праць: економічні науки. Вип. № 18. – КНТУ, 2010.
 49. Пермінова С.О. Комунікативна компетентність менеджера в сучасній діловій взаємодії / Збірник наукових праць: економічні науки. Випуск № 16, частина 1. – КНТУ, 2009. – С.30-35.

 

Основні навчально-методичні праці

 1. Інтелектуальна власність: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями:  8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності” для напрямку підготовки: «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” /НТУУ “КПІ” ; уклад. С.О.Пермінова. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. – 31 ст./
 2. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / В.В.Дергачова, С.О.Пермінова; за ред. О.А. Гавриша – К.:  НТУУ  «КПІ», 2014. – 423 с.: 23 іл.
 3. Державне та регіональне управління [Електронне видання] : конспект лекцій  для студентів-іноземців з дисципліни / НТУУ “КПІ” ; уклад. С.О.Пермінова. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. – 113 ст.
 4. Публічне адміністрування [Електронне видання] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності: 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”/НТУУ “КПІ” ; уклад. С.О.Пермінова. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. – 62 ст.
 5. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: метод. указания (исправленные и дополненные)  по выполнению и защите дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»: методические указания / Сост.: В.В.Дергачева, М.А.Пичугина, А.Р.Дунская, С.А.Перминова. – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 48 с.
 6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки (виправлені та доповнені)   до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: методичні вказівки  / Уклад.: В.В.Дергачова, М.А.Пічугіна, А.Р.Дунська, С.О.Пермінова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 48 с.
 7. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки (виправлені та доповнені)   до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: методичні вказівки /Уклад.: В.В.Дергачова, М.А.Пічугіна, А.Р.Дунська, С.О.Пермінова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 48 с.
 8. Государственное и региональное управление: методические указания к изучению дисциплины для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 «Менеджмент», профессиональной направленности «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / Сост. Перминова С.А. –  К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 56 с.
 9. Курс лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність» : Дистанційний курс. Затверджено методичною радою НТУУ «КПІ» (протокол №9 від 15.04.2014р.).
 10. Пермінова С.О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності». Електронне видання. Гриф ФММ пр. №,7 від  25.02. 2013р.
 11. Пермінова С.О. Конспект лекцій «Державне та регіональне управління». Електронне видання. Гриф ФММ пр. №9, від   29.04.2013р.
 12. Навчальний посібник «Менеджмент – освіта для бакалаврів».  Розділ 6 «Державне та регіональне управління». – НТУУ «КПІ», 2013.
 13. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, для напряму підготовки «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Електронне видання. Гриф ФММ пр..№8, від 26.03.2012р.
 14. Пермінова С.О. Конспект лекцій «Інтелектуальна власність». Електронне видання. Гриф ФММ пр.№3, від 29.10.2012 р.
 15. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Електронне навчальне видання. НМУ № Е 10/11-281 /Пермінова С.О. Каракай Ю.В., Голюк В.Я., Дунська А.Р., Пічугіна М.А.
 16. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Електронне навчальне видання. НМУ № Е 10/11-280 /Пермінова С.О. Каракай Ю.В., Голюк В.Я., Дунська А.Р., Пічугіна М.А.