Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Науково-дослідна діяльність

 • 2010-2011 н.р.
 • 2011-2012 н.р.
 • 2012-2013 н.р.
 • 2014-2015 н.р.
 • 2015-2016 н.р.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ

 1. Виконання науково-дослідної теми «Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища» (номер державної реєстрації 0109U004221, науковий керівник – д.е.н., проф. КаракайЮ.В.). Термін закінчення – 06.2011

У ході виконання науково-дослідної роботи розроблено науково-методичні рекомендації щодо: управління підприємствами в контексті сталого розвитку, управління корпораціями та промисловими підприємствами України, забезпечення стратегічної стійкості промислових підприємств в умовах нестабільного середовища, формування соціально орієнтованих систем управління підприємствами.

За результатами виконання теми захищено 8 дипломних робіт магістрів.

Результати науково-дослідної роботи впроваджені в діяльність таких вітчизняних підприємств як ТОВ «Червоний Жовтень», ВАТ «Агропромислова група „Закарпатський сад», СТ «Вибір», ДП «Ес Енд Ті Україна», ЗАТ «Віпол», ТОВ «Київпідзембуд», ВАТ «Маріу́польський металургі́йний комбіна́т і́мені Ілліча́», ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем», НПВК «Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат», ВАТ «Тернофарм», ТОВ НВФ «Венбест-Лтд», ТОВ «ВАК», ТОВ «Буффало Груп», ТОВ «Агро-Інвест-Груп», ТОВ «НВП «Адіоз», ТОВ НКЦ «Будмашоснова», ТОВ «Геопром».

МОНОГРАФІЇ

 1. Дергачова В.В. Економічні суперечності та конфлікти на ринку енергоресурсів: витоки кризи // Экологические конфликты в современной системе природопользования. Монографія / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга. – 2010. – 352 с.

 2. Дергачева В.В., Любимова Е.А. Фактор экологического образования для обеспечения устойчивого развития // Методы решения экологических проблем: Монография // Под ред. д.е.н. Л.Г.Мельника, к.е.н. Е.В.Шкарупы– Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. – Вып.3. – 663 с. (С.572-583) (0,5 д.а.).

 3. Дергачова В.В. Засади та проблеми економічного зростання національної економіки в контексті сталого розвитку (р.1.2.4) // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. Монографія // За наук. Ред.. Є.В. Хлобистова. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – 582с. (24 д.а.).

 4. Гавриш О.А. Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально-інноваційного суспільства: Монографія / О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Сімченко Н.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 465 с.

 5. Cімченко Н.О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами. Монографія / Н.О Cімченко. – К.: ТОВ “ДКС центр”, 2010. – 340 с.

 6. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія / М.З.Згуровський, Ю.М.Пахомов, А.С.Філіпенко та ін. – К.:ВЦ «Академія», 2010. – 238 с. (В.Я.Голюк 0,5 д.а.)

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ

 1. Виконання науково-дослідної теми «Забезпечення економічної стійкості підприємства на основі системно-процесного управління та зростання споживчої цінності товарів в контексті стратегії інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0111U007147, науковий керівник – професор, д.е.н., доц. ШульгінаЛ.М.). Термін закінчення-31.08.2012

Мета теми: розроблення науково-практичних рекомендацій та методичного інструментарію щодо забезпечення економічної стійкості підприємства на основі системно-процесного управління, зростання споживчої цінності та стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. У ході виконання науково-дослідної роботи розроблено методичні та практичні рекомендації щодо забезпечення економічної стійкості підприємства на основі системно-процесного управління, формування механізму зростання споживчої цінності та стратегічного управління інноваційним розвитком.

За результатами виконання теми захищено 8 дипломних робіт магістрів. Готується до захисту 1 кандидатська дисертація.

МОНОГРАФІЇ

 1. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: Моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с. 354 – 379. – 100 пр. (22,09 д.а.).

 2. Предпосылки формирования инновационного общества в условиях развития новой экономики» Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4 т.] / [А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.]; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – С. 97-119. (66,61 д.а.).

 3. Стратегічна стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов:проблемы науки и практики :Монография/Под.ред .д.э.н.,проф..ПономаренкоВ.С.,д.э.н.Кизима Н.А.,проф.. Раевневой Е.В.-Х.;ИД «ИНЖЕК».,2011.- 280с. ( С.206-230)

 4. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу Донецк.: Юго-Восток ЛТД, 2011. (Л.М. Шульгіна 69,1 д.а.).

 • Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / В.В.Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О.Бояринова та ін.// Моногр.: Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. – С.641-722– ISBN 978-966-493-755-6.
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ

  1. Виконання науково-дослідної теми «Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)» (номер державної реєстрації 0111U000333,науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова В.В.)

  З використанням результатів виконаних робіт підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію та захищено 4 магістерських роботи.

  Результати роботи, а саме система створення інноваційного продукту промислово впроваджена на ПАТ «НКМЗ». Використання системи на машинобудівному підприємстві дозволило скоротити строки і оптимізувати витрати на проведення передпроектних робіт, а також більш раціонально керувати людськими ресурсами на етапах проектування і удосконалювати інноваційні продукти та забезпечити управління інноваційною активністю підприємства. На дану систему створення інноваційного продукту отримано патент за №2489.

  1. Виконання науково-дослідної теми «Підходи до формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції» (номер державної реєстрації 0109U004324, науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова В.В.)

  У межах вказаної теми проведено аналіз теоретико-методологічних підходів до формування складових стратегічного розвитку підприємств та розроблено науково-методичні рекомендації щодо підвищення стратегічного управління підприємств в умовах конкуренції. Поєднано методичні підходи еволюційної, інституціональної економічної теорії і теорії систем для формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції, що дає змогу посилити синергетичну взаємодію елементів бізнес-системи та забезпечити збалансований сталий розвиток підприємства. Розроблено методику аналізу зовнішнього середовища підприємства, у якій виділено детермінанти формування складових стратегічного розвитку. За результатами наукових досліджень студентами захищено 10 магістерських робіт, 2 дипломних проекти.

  1. Виконання науково-дослідної теми «Управління соціально-економічним розвитком підприємств» (номер державної реєстрації 0109U004221, науковий керівник –д.е.н.,проф. Сімченко Н.О).

  У ході виконання науково-дослідної роботи розроблено науково-методичні рекомендації щодо: управління підприємствами в контексті сталого розвитку, управління корпораціями та промисловими підприємствами України, забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств в умовах нестабільного середовища, формування соціально орієнтованих систем управління підприємствами. Досліджено особливості соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств. Визначено сутнісні ознаки соціально орієнтованих підприємств. Запропоновано евристичні та економетричні моделі щодо управління соціально-економічним розвитком підприємств. Планується апробація та впровадження результатів дослідження по визначеній групі підприємств. Відповідно до даної тематики захищено 10 дипломних робіт магістрів.

  1. Виконання науково-дослідної теми «Управління функціонуванням інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування» (номер державної реєстрації 0113U002799, науковий керівник – к.е.н. доц.. Бояринова К.О., термін виконання роботи: 06. 2013 – 05. 2015)

  Метою роботи є розроблення теоретичних та науково-практичних рекомендацій щодо управління функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування.

  МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Важливим етапом розвитку науково-дослідної діяльності кафедри є перемога у конкурсі спільних проектів фундаментальних досліджень «Державного фонду фундаментальних досліджень – Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень – 2013».

  Назва проекту: «Теорія впливу соціального капіталу на підвищення конкурентоспроможності економік, що реформуються».

  В Україні та Білорусі розробка запропонованої авторами проекту наукової ідеї (гіпотези) буде здійснюватися вперше. Науковим керівником проекту є д.е.н. доц. Сімченко Н.О.. Серед учасників проекту варто відзначити таких науковців як: завідувача кафедри менеджменту д.е.н. проф. Дергачову В.В., д.е.н., проф.. Поповича О.С. та д.е.н. проф. Соловйова В. П..

  Партнером у виконанні проекту «Теорія впливу соціального капіталу на підвищення конкурентоспроможності економік, що реформуються» є кафедра економіки та права Білоруського національного технічного університету. Слід зазначити, що міжнародна співпраця кафедри менеджменту має системний і взаємовигідний характер. Вона сприяє зовнішній мобільності учасників навчального процесу, забезпечує інтелектуальне, професійне та особистісне зростання, а також розширює світогляд та культурний досвід усіх учасників.

  МОНОГРАФІЇ

  1. Сімченко Н.О. Соціально-економічні пріоритети забезпечення сталого розвитку вугільних підприємств. Львівсько-Волинського регіону. Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики. – Т.2.; під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 51-69.

  2. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства. Монографія //Караєва. Н.В., Лук`яненко С.О., Дергачова В.В. та ін.// за заг.ред. Н.В. Караєвой, С.О.Лук`яненко. – К.: Тамподек ХХІ, – 2012, – 283 с.

  3. Довгань Л.Є. Малик І.П., Мохонько Г.А. Формування засад корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні стійкого розвитку видавничо-поліграфічних підприємств: монограф. Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України : колективна монографія в двох томах. Т.1 / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 86–96.

  НДР 0114U001132 «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Дунська А.Р.)

  НДР 0114U001135 «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц. Коцко Т. А.)

  НДР 00114U001134 «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н. Пічугіна М.А.)

  НДР 1701U02070921 «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – д.е.н. проф. Шульгіна Л.М.)

   

  . Монографії:

  1. Дунська А.Р. Інноваційний механізм розвитку промислових підприємств в умовах світового ринку. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 486 с. українською мовою;
  2. Колективні монографії

  2.1. Коцко Т.А. Структура економіки як об’єкт економічної безпеки // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / за наук. ред. д.т.н., проф. Лукьяненко С.А., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – С. 77-91.

  2.2. Коцко Т.А. Пріоритети та суперечності інноваційної політики держави в контексті завдань структурної перебудови економіки // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 58-77.

  2.3. Чорній  В.В., Дергачова В.В. Портфельне інвестування (IPO) як ефективний інструмент залучення іноземних інвестицій в розвиток газовидобувних підприємств України / Колективна монографія “Сталий розвиток – XXI століття: управління, технології, моделі”: колективна монографія – Черкаси, 2014. – с. 531-536

  2.4. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти : монографія / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, Я. І. Кологривов, [наук. кер. М. З. Згуровський] // ICSU; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУУ «КПІ»; ІПСА; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.

   

   

  1. Колективні монографії зарубіжні

  3.1. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению // Малик І.П., Бычков А.А., Довгань Л.Е. Использование интегративности институциональной теории и теории ограничений в обеспечении устойчивого развития предприятий. монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Польша : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – c. 100-110.

   

  Навчальні посібники та підручники (з грифом НТУУ “КПІ” та МОН):

  1. Менеджмент – освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1. – 412 с.

   

  1. Менеджмент – освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 2. – 464 с.

   

  1. Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / С.О. Пермінова, В.В. Дергачова // К.: НТУУ «КПІ», 2014. –  423 с.

   

  1. Смоляр Л.Г. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів [Текст]: Навчальний посібник / Л.Г.Смоляр, К.О.Бояринова, О.В. Кам’янська/ Кондор-Видавництво, 2015. – 494 с.

   

  1. Довгань Л.Є., Ситник Н.І. Креативний менеджмент. Навч. посібник/ Л.Є. Довгань, Н.І.Ситник – К: ВД Винниченко. 2014. – 248 с.

   

   


   

  Методичні вказівки та інші навчально-методичні видання:

  1. Українсько–російсько–англійський словник основних термінів з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко //  К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 26 с. – Укр., рос., англ. мовами.
  2. Українсько–російсько–англійський словник основних термінів з дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів економічних спеціальностей / В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко // К.: НТУУ “КПІ”, 2014. — 18 с. — Укр., рос., англ. мовами.
  3. Економіка підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – 2015 р.– 41 с.
  4. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – 2015 р.– 38 с.
  5. Экономика предприятия: методические рекомендации к выполнению практических занятий для студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / Составители: О.В. Гук, Е.А. Кузнецова. – 2015 р.– 57 с.
  6. Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 84 с.
  7. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 144 с.
  8. Микроэкономика [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению расчетной работы для студентов-иностранцев дневной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 697 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», – 31 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11597
  9. Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов-иностранцев дневной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 670 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 79 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11598
  10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові данні (1 файл: 667 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 77 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11599
  11. Менеджмент внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : методические рекомендации к написанию курсовой работы для студентов-иностранцев, обучающихся по специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 302 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 54 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11600
  12. Чупріна М.О. Офісний менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для іноземних студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» (2 д.а)
  13. Чупріна М.О. Офісний менеджмент: методичні вказівки до проведення комп’ютерних практикумів для іноземних студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційною діяльністю» (0,7 л.а)
  14. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Конспект лекцій: методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» (2 д.а)
  15. Лазоренко Т.В., Шеховцова І.А. Конспект лекцій: методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування» для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», професійного спрямування « Фізична реабілітація».Протокол Ради факультету№ 9 від 27.04.2015.
  16. Лазоренко Т.В., Чорний В.В.Международная торговля: методические указания к изучению дисциплины для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности». Протокол Ради факультету№ 9 від 27.04.2015.
  17. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»” / Уклад.: В. Я. Голюк, О. М. Савицька, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 21 с.
  18. Управління людськими ресурсами: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)” / Уклад.: Л. Є. Довгань, М. В. Шкробот, Л. Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 35 с.
  19. Економіка інноваційного підприємства: Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»” / Уклад.: О. В. Гук, К.О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 20 с.
  20. Менеджмент організацій: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)” / Уклад.: Л.Є. Довгань, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.
  21. Теория организации: Методические указания к изучению дисциплины для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»” / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 25 с.
  22. Теория организации: конспект лекций для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»” / Сост.: Л.Е. Довгань, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПИ», 2014. – 130 с.
  23. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,31 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 65 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11626
  24. Infrastructure of innovation: Lecture notes to the discipline for student studying in branch of knowledge 1801 «Special category» specialty 8.18010012 «Management of innovation» educational qualification level «Master» [Electronic resource] / Compiled by: M. Kravchenko. — K.: NTUU “KPI”, 2014. — 78 p. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=64897.
  25. Інфраструктура інноваційної діяльності: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 1801 «Спеціальні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» [Електронний ресурс] / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 136 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=59263.
  26. Управління ризиками: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 125 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid= 64867.
  27. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів інституту енергозбереження та енергоменеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» [Електронний ресурс] / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 136 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=87485.
  28. Основи бізнесу: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: В.В. Давиденко, М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mo
  29. Пермінова С.О. Конспект лекцій «Публічне адміністрування» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності (7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Гриф ФММ пр..№8, від 30.03.2015 р.
  30. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,02 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 74 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11627
  31. Прохождение производственной и преддипломной практики [Электронный ресурс] : методические указания для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 030601 «Менеджмент», профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» / НТУУ «КПИ» ; сост. В. В. Дергачева, М. А. Пичугина, Н. И. Сытник, [и др.]. – Электронные текстовые данные (1 файл: 330 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 45 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7973
  32. Прохождение производственной и преддипломной практики [Электронный ресурс] : методические указания для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование»  специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», образовательно-квалификационного уровня «магистр» / НТУУ «КПИ» ; сост. В. В. Дергачева, М. А. Пичугина, Н. И. Сытник, [и др.]. – Электронные текстовые данные (1 файл: 328 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 44 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7976
  33. Методические рекомендации к изучению дисциплины «Методология и организация научных исследований»  для студентов, специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», образовательно-квалификационного уровня «магистр» / НТУУ «КПИ» утверждены Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8; 43 с.
  34. «Методология и организация научных исследований»: конспект лекций для студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Составитель Н.И. Сытник – К.: НТУУ «КПИ», 2015. утвержден  Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8;– 99 c.
  35. «Факторы успешного трудоустройства по специальности»: конспект лекций для студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Составитель Н.И. Сытник – утвержден Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8; К.: НТУУ «КПИ», 2015. – 72 c.
  36. «Чинники успішного працевлаштування за фахом»: конспект лекцій для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7 .03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад. Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ», – утвержден  Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8;  – 70 c.

  Дистанційні курси

  1. Управління ризиками: дистанційний курс вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: УІІТО НТУУ «КПІ», 2015. — Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=883
  2. Пермінова С.О. Дистанційний курс з дисципліни «Інтелектуальна власність» Затверджено методичною радою НТУУ «КПІ» (протокол №9 від 15.04.2014р.)
  3. Дистанційний курс «Офісний менеджмент» / М.О. Чуприна. – Режим доступу:http://moodle/ipo.kpi.ua/. moodle/course/view.php7id=746

  Дистанційний курс із «Управління міжнародними організаціями» НМП №4313, рекомендовано метод рад

  НДР 0114U001132 «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц.Дунська А.Р.)

  НДР 0114U001135 «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н., доц.Коцко Т. А.)

  НДР 0114U001134 «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – к.е.н.Пічугіна М.А.)

  НДР 0114U001133 «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств»(Факультет менеджменту та маркетингу, науковий керівник – д.е.н. проф. Шульгіна Л.М.)

  Монографії:

  1. Шкробот, М. В. Стратегічна модернізація підприємств гідроелектроенергетики: Управлінські аспекти забезпечення [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Шкробот ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,38 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 221 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14164.
  2. Манаєнко І. М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Манаєнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 157 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14493.
  3. Довгань Л. Є. Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення [Електронний ресурс] : [монографія] / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Г. О. Дудукало ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 5,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 231 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12621.

  Колективні монографії:

  1. Шульгіна Л.М. Формування маркетингової цінової політики підприємств сервісу [текст]: монографія / Л.М. Шульгіна, Т.О. Суслова, І.О. Кузнецова; Нац. техн. ун-т України «КПІ». Київ.нац.торг.-екон.ун-т, Одеськ.нац.екон. ун-т.  – К. – Одеса: «МП Леся», 2016. – 228 с.
  2. Шульгіна Л.М. Система маркетингу співпраці підприємств: теорія, методологія та практика [текст]: монографія / Л.М. Шульгіна, Л.А. Лутай. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 236 с.
  3. Коцко Т.А. Формування системи економічної безпеки держави як фундаментальної основи забезпечення ефективності трансформаційних процесів в сучасних умовах // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 179–192.
  4. Артеменко Л.П., Ярова Ю.О. Механізм управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи: Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій: Монографія / За заг. ред. В. Дучмала, Т. П. Несторенко, Т. Покуси. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В. – 2016. – С. 253–263 : ISBN 978-617-7291-44-1.

  Навчальні посібники з університетським та іншими видами грифів:

  1. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013.
  2. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 8(7).03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 371 с. – Назва з екрана.– Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15973.
  3. Ситник Н. Методологія і організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках: навч посібник[Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»уклад. Н. Ситник, А. Бхаттачерджи А. Гриф НТУУ «КПІ» від 14.03.2016 р,прот. № 3, електронний ресурс. –Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&create&filter=&sd=10159&cm=19241.

   

  Методичні вказівки та інші навчально-методичні видання:

  1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 8.03060101  «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П Малик, Г. А. Мохонько, [та ін.]. – Електронні текстові данні (1 файл: 310 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 41 с. – Назва з екрана. – Доступ:   http :// ela . kpi . ua / handle/123456789/15676.
  2. Інтелектуальна власність: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями: 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, для напрямку підготовки: «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”/ Уклад.: С.О. Пермінова. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. –  31 с.  (Гриф ФММ пр. №8, від 28.02.2016 р.)
  3. Мікроекономіка: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 66 с.
  4. Мікроекономіка: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: А. Р. Дунська., Г. П. Жалдак. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 136 с. (Протокол №9 від 25.04.16 р.)
  5. ManagementofForiengEconomicActivities: Guidanceforwriting a termpaperforstudentsofspecialty 8.03060104 «ManagementofForiengEconomicActivities» / CompiledbyAlla R. Dunska. – K.: NTUU «KPI», 2016. – 50 p. (Протокол №10 от 30.05.2016 г.)
  6. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеню «магістр» напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації  «Менеджмент міжнародних проектів» / Уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 52 с.
  7. Митна справа: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.– 30 с.(Протокол Вченої Ради ФММ№5 від 28.12. 2015 р.)
  8. Менеджмент інноваційної діяльності. Виконання та захист дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14445 (Протокол №4 від 30 листопада 2015 р.)
  9. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти (перероблені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, М.О.  Кравченко, К.О.  Бояринова, Л.П.  Артеменко, О.В.  Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. — 65 с.
  10. Основи бізнесуметодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму: 6.030601 «Менеджмент» / Укладачі: В. В. Давиденко, М. О. Кравченко – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 71 с.
  11. Митна справа: конспект лекцій для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 82 с.(Протокол №5 від 28.12. 2015 р. Вченої Ради ФММ)
  12. Економіка інноваційного підприємства: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специічна категорія» для спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс]/ Укладачі: О. В. Гук, К. О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 120 с. (Протокол ВР ФММ № 10 від 30 травня 2016 р.)
  13. Фінанси, гроші та кредит. Конспект лекцій: Навчально-методичне видання для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / Уклад.: В. Я. Голюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с.[/tab][/tabs]