вівторок , 26 Вересень 2017
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Мохонько Ганна Анатоліївна

Освіта:  Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Видавничо-поліграфічний інститут) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію – магістр з менеджменту організацій. Закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Факультет менеджменту та маркетингу), захистила дисертацію на тему:  «Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Монографії:

 1. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография/ Под ред. д.э.н., проф. Пономаренко В.С., д.э.н., проф.Кизима Н.А., д.э.н., проф.Раевневой Е.В. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 280с. (авторський внесок – 10 с.)
 2. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр./В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с.(авторський внесок – 37 с.)
 3. Формування засад корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні стійкого розвитку видавничо-поліграфічних підприємств: Монографія / Довгань Л.Є., Малик І.П., Мохонько Г.А. //Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України : колективна монографія в двох томах. Т.1 / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 86–96.
 4. Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в контексті проектно-орієнтованого управління // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013.- 288с. (Українською та російською мовами). – С.21-28 (0,23)
 5. Довгань Л.Є. Управління стратегічним потенціалом підприємств у системі забезпечення розвитку їх конкурентоспроможності/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова та ін.. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. -726 с. (С.232-255)
 6. Довгань Л.Є. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Передерієнко Н.І.// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 394 с. (с.155-176).

Навчальні посібники:

 1. Глотова Г.І. Маркетинговий менеджмент видавничої продукції: навч.посіб./ Г.І.Глотова, Ж.М. Ковба, Г.А.Мохонько, В.В.Мартинів. – 2-е вид., випр. – Львів: Укр.акад.друкарства, 2013. – 352с. (Навчальний посібник з грифом МОНМСУ (Лист № 1/11-35 від 16.01.2013)
 2. Довгань Л.Є. Розділ 12. Адміністративний менеджмент/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, А.Р.Дунська та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 478 с. – С.402-477.

Статті

 1. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – К., 2008. – №23. – С.28-32.(фахове видання)
 2. Мохонько Г.А. Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники/ Г.А.Мохонько// Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2009. – №2.– С.52-55.(фахове видання)
 3. Мохонько Г.А. Економічна стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі: підходи до оцінювання[Електрон. ресурс] / Г.А.Мохонько// // Проблеми системного підходу в економіці. – 2009. – Вип.1. –  Режим доступу: http: // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Mokhonko_109.htm (фахове видання)
 4. Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища[Електрон. ресурс] / Г.А.Мохонько//// Ефективна економіка. – 2009. – №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=24 (фахове видання)
 5. Мохонько Г.А. Вплив нестабільного ринкового середовища на стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Г.А.Мохонько // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. – 2009. – №20. – C.49– 53.(фахове видання)
 6. Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі  з використанням нейронечітких технологій / Г.А.Мохонько // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2009. – №11.– С.124-127. (фахове видання)
 7. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь, 2009. № 3 (46). – С.23-28.(фахове видання)
 8. Мохонько Г.А. Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Г.А.Мохонько // Науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід”. – К., 2010. – №15. – С.63-67. (фахове видання)
 9. Довгань Л.Є. Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2010. – №9.– С.20-23. (фахове видання)
 10. Довгань Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – К., 2010.  – № 11(113). – С.115-122. (фахове видання)
 11. Довгань Л.Є. Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Електрон. ресурс] /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// // Ефективна економіка. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=441(фахове видання)
 12. Довгань Л.Є. Прогнозування стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі[Електрон. ресурс] /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Проблеми системного підходу в економіці. 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: // http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/Dovgan_111.htm (фахове видання)
 13. Мохонько Г.А. Обґрунтування показників, що характеризують стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2011. – №9. – С.35-38. (фахове видання)
 14. Мохонько Г.А. Оцінювання компонент, що забезпечують стратегічну стійкість підприємства/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Економічний простір: Збірник наукових праць. –– №49. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С.197-211. (фахове видання)
 15. Мохонько Г.А. Діагностика стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Наукові записки: науково-технічний збірник. – №4 (37). – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – С.78-87. (фахове видання)
 16. Сімченко Н.О. Проблеми забезпечення сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Культура народов Причерноморья: научный журнал. – 2011.- №209. – С.66-70. (фахове видання)
 17. Сімченко Н.О. Стратегії розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища /Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Экономика Крыма: научно-практический журнал. – 2011. – №2 (35). – С.208-211.(фахове видання)
 18. Сімченко Н.О. Чинники розвитку інноваційно орієнтованого суспільства [Електрон. ресурс] /Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Економіка. Управління. Інновації:Електронне наукове фахове видання. –  – №2 (6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11snoios.pdf (фахове видання)
 19. Мохонько Г.А. Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Мохонько Г.А., Малик І.П.// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – К.,2012. – №11(113). – С.144-151.(фахове видання)
 20. Мохонько Г.А. Подходы к разработке конкурентной стратегии предприятия / Мохонько Г.А., Липовенко А.А.// Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. – Белгород: Руснаучкнига, – №1 (113) . – С.90-95.
 21. Мохонько Г.А. Особливості планування освоєння виробництва інноваційної продукції /Мохонько Г.А., Сягайло А.А.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С.136-140.
 22. Мохонько Г.А. Проблеми забезпечення стратегічної стійкості підприємств фармацевтичної галузі/ Мохонько Г.А., Лісков О.А.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С.468-472.
 23. Мохонько Г.А. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні/ Мохонько Г.А., Малик І.П.// Збірник наукових праць “Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2012. – №9.  – С.29-34.(фахове видання)
 24. Сімченко Н.О. Впровадження систем управління якістю на підприємствах України: проблеми та перспективи [Електрон. ресурс]  / Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Економіка. Управління. Інновації: Електронне наукове фахове видання. –  – №1 (7). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12snoptp.pdf(фахове видання)
 25. Пастухова В.В. Оцінювання ризику у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства / Пастухова В.В., Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – К.: Видавництво КІБіТ, 2012. – № 2(18). – С.58-62. (фахове видання)
 26. Сімченко Н.О. Пріоритетні підходи до забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних підприємств / Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – 2012. – №2 (27). – С.285-289. (фахове видання)
 27. Мохонько Г.А. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості / Мохонько Г.А., Воржакова Ю.П. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Частина 3 – Черкаси, 2012. – № 30. – С.190-197. (фахове видання)
 28. Мохонько Г.А. Оцінка нестабільності зовнішнього середовища діяльності сільськогосподарського підприємства[Електрон. ресурс] / Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Економіка. Управління. Інновації:Електронне наукове фахове видання. – – №1 (9). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2013_1/pdf/13mgadsp.pdf(фахове видання)
 29. Мохонько Г.А. Фактори впливу на забезпечення економічної стійкості підприємства/ Мохонько Г.А., Луцак В.В.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах. Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.251-255.
 30. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення стійкого розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Панченко Т.А.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах. Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.285-289.
 31. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення складових економічної стійкості сільськогосподарського підприємства / Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Кримський економічний вісник. Ч.ІІ. – 2013.- №1 (02). – С.35-37.
 32. Мохонько Г.А. Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні/ Мохонько Г.А., Шендерівська Л.П.// Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні/ Г.А. Мохонько, Л.П.Шендерівська// Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2013.- №1(42). – С.9-15. (фахове видання)
 33. Мохонько Г.А. Стратегічні аспекти розвитку конкурентного потенціалу підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. Т.1. – 2013. – №5. – С.108 -112. (фахове видання)
 34. Мохонько Г.А. Особливості проектно-орієнтованого управління якістю продукції поліграфічних підприємств/ Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці: Технодрук, 2013. – Вип.2(25). – 264с. – С.97-103. (фахове видання)
 35. Мохонько А.А. Инновационно ориентированное управление персоналом в проектных командах/ Симченко Н.А., Мохонько А.А. // Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики: Научно-практический журнал. Серия Экономика и право. –  Москва: ООО «Научные технологии».  – 2013 . – №11. –  С.39-42. (зарубіжне видання)
 36. Мохонько Г.А. Забезпечення розвитку економічного потенціалу машинобудівного підприємства/ Мохонько Г.А., Феліковська О.О. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014.-536 с. – С.416-420.

Публікація тез доповідей

 1. Мохонько Г.А. Дослідження інтегрального показника ризику втрати стратегічної стійкості підприємства / Г.А.Мохонько // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку». Ч.3.- Донецьк: ДонНАБА, 2011. – С.194-197.
 2. Мохонько Г.А. Вплив нестабільного ринкового середовища на діяльність підприємств / Г.А.Мохонько // Сучасні підходи до управління підприємством [Текст]: Матеріали IІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 358 с. – С.145-146.
 3. Мохонько Г.А. Вибір стратегічних альтернатив розвитку підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / /Г.А.Мохонько // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ.конф., 30-31 травня.2011 р.: У 7 т. Т.6. Актуальні питання економіки. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – С.73-76.
 4. Довгань Л.Є. Стратегічні проблеми підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття», 23-24 груд.2010 р.: В 6 т. Т.2 «Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті». – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. – С.20-23.
 5. Довгань Л.Є. Управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Праці першої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія та практика» /Ред. кол. Черниченко Г.А. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 200с. – С.44-46.
 6. Мохонько Г.А. Стратегічна стійкість як інструмент стратегічного управління / Г.А.Мохонько // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ.конф., 17-18 черв.2010 р.: В 3 т. Т.1. Наукові дослідження в галузі економіки. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2010. – С.98-100.
 7. Мохонько Г.А. Забезпечення економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Збірка тез І Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку». – Макіївка,2009. – Т.2. – С.233-236.
 8. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ)/ Г.А.Мохонько// Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ.конф., 17 – 18 квітня 2008 р. – Рівне: НУВГП, 2008. – С.17-18.
 9. Мохонько Г.А. Проблемы развития малого бизнеса в сфере научных разработок / Мохонько Г.А., Липовенко А.А.// Материалы VIІI Международной научно-практической конференции  «Настоящие исследования и развитие – 2012», 17-25 января 2012 г.(Болгария) : Т.4.Экономика. – София: «Бял ГРАД-БГ ООД», 2012. – С.68-71.
 10. Мохонько Г.А. Проблеми конкурентоспроможності автомобілебудівельної галузі України /Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Актуальні проблеми конкурентоспроможності підприємств: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, м.Севастополь, 29-31 березня 2012 р. /Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп.нац.тех.ун-т; наук.ред. О.М.Філінков. – Севастополь: СевНТУ, 2012. – С.90-92.
 11. Мохонько Г.А. Складові ефективності підприємств  видавничо-поліграфічної галузі / Мохонько Г.А., Малик І.П. // Праці XII Всеукраїнської наукової  конференції “Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці”, мДонецьк, 22-23 березня 2012 р. / Ред. кол. Беспалова С.В. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2012.  – С.58 – 60.
 12. Мохонько Г.А. Напрями забезпечення конкурентоспроможності поліграфічної промисловості / Мохонько Г.А., Воржакова Ю.П. // Економіка-Менеджмент-Освіта: проблеми та перспективи взаємодії:  Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 жовтня 2012 р. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С.92-94.
 13. Малик І.П. Сучасні проблеми малого і середнього бізнесу в Україні / Малик І.П., Мохонько Г.А.// Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. – Симферополь: Таврический национальный університет им. В.И. Вернадского, 2012. – С. 188 – 190 .
 14. Мохонько Г.А. Забезпечення соціально-економічної ефективності підприємства в умовах нестабільного середовища / Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах. – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. Ч.2. – 112с. (С.16-19)
 15. Мохонько Г.А. Роль людського фактору в інформаційній економіці (тези) /Мохонько Г.А., Малик І.П.// Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2013 р. – Черкаси: СУЕМ, 2013. – с. 27 – 29.
 16. Мохонько Г.А. Конкурентний потенціал як основа підвищення конкурентоспроможності підприємства (тези) /Мохонько Г.А., Малик І.П.// Проблеми та перспективи економічного розвитку: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 19-20 квітня 2013 р.): У 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. Ч.1 – с. 73 – 75.
 17. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Троїцька Н.В.// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези І-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року)/Редактори-упорядники: В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328 с. (С.47-49)
 18. Мохонько Г.А. Структура економічного потенціалу машинобудівного підприємства/ Мохонько Г.А.,Феліковська О.О.// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 9-11 квітня 2014 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 124 с. – (С.26)

 Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з кредитного модуля «Економіка підприємств розповсюдження друкованої продукції» для студ. денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” (Книгознавство та розповсюдження друкованої продукції) / Уклад.: А.А.Олешко, Г.А.Мохонько. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. –– 24 с. (авторський внесок – 12 с.)
 2. Менеджмент організацій: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» / Уклад.: Л.Є. Довгань,   Н.О. Сімченко, І.П.Малик, Г.А.Мохонько. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 68 с. (авторський внесок – 17 с.)
 3. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену  для студентів спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу / Уклад.:   Л.М.Шульгіна, М.А.Корж, О.В. Кам’янська, Г.А.Мохонько, М.А.Пічугіна. – К: НТУУ «КПІ», 2010. — 34 с. (електронний засіб навчального призначення, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 23 грудня 2011 р., протокол №4; авторський внесок – 10 с.)
 4. Економіка підприємства: конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: О.В. Гук, Г.А.Мохонько, Н.М.Григорська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 130 с. (електронний засіб навчального призначення,  гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 02 березня 2012 р., протокол № 6; авторський внесок – 43,3 с.)
 5. Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальностей: 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: К.О.Бояринова, Г.А.Мохонько, Н.М.Григорська. (авторський внесок – 20 с.)
 6. Управління проектами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.:   Л.Є.Довгань,  Г.А. Мохонько, І.П.Малик. – К.:НТУУ «КПІ», 2012. – 51 с. (електронний засіб навчального призначення, гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №7 засідання Вченої ради ФММ від 27 лютого 2012 року; авторський внесок – 17 с.)
 7. Управління інноваційними проектами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»/ Уклад.: Л.Є.Довгань, Г.А. Мохонько, К.О.Бояринова.– К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 53 с. (авторський внесок – 18 с.)
 8. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П.Малик, О.В. Гук, Л.Л. Ведута Г.А.Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 58 с. (електронний засіб навчального призначення,  гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №8 засідання Вченої ради ФММ від 26 березня 2012 року; авторський внесок – 11,5 с.)
 9. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова, І.П. Малик, Г.А. Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 67 с. (електронний засіб навчального призначення,  гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №8 засідання Вченої ради ФММ від 26 березня 2012 року; авторський внесок  – 13,4 с.).
 10. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»: методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»/ Уклад.:  Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко І.П. Малик, Г.А. Мохонько, Л.Л.Ведута. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 60 с. (електронний засіб навчального призначення,  гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №8 засідання Вченої ради ФММ від 26 березня 2012 року; авторський внесок – 12 с.).
 11. Корпоративне управління: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»  / Уклад.: Л.Є Довгань, І.П. Малик,    Г.А. Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 43 с. (електронний засіб навчального призначення, гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №10 засідання Вченої ради ФММ  від 29 травня 2012 року; авторський внесок – 14 с.)
 12. Менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності»  / Уклад.: Л.Є.Довгань, І.П. Малик, Г.А. Мохонько, О.С. Якименко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 63с. (електронний засіб навчального призначення, гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №10 засідання Вченої ради ФММ від 29 травня 2012 року; авторський внесок – 16 с.)
 13. Інвестиційний менеджмент: конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей: 8.03060104, 7.03060104«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс]/ Уклад: К.О. Бояринова, О.В.Гук, Г.А. Мохонько. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 142 с. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/262 (електронний засіб навчального призначення, гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №3 засідання Вченої ради ФММ від 29 жовтня 2012 року; авторський внесок – 35 с.)
 14. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 143 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871
 15. Управління проектами [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, І. П. Малик. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,04 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 49 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6872
 16. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ»; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870