[google-translator]
Вівторок , 29 Вересень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Мохонько Ганна Анатоліївна

Освіта:  Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»(Видавничо-поліграфічний інститут) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію – магістр з менеджменту організацій.  Студенту:

“Проєктний менеджмент”

Вчений ступінь  кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Факультет менеджменту та маркетингу), захистила дисертацію на тему:  «Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання та захисту курсової роботи(pdf)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи(pdf)

Навчальна програма “Проєктний менеджмент”

Силлабус “Проєктний менеджмент”

НМК до вивчення дисципліни “Управління проектами”

Перелік екзаменаційних білетів

План практичних занять

Вчене звання  доцент
Наукова діяльність: більше 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. є співавтором навчального посібника з грифом МОН «Маркетинговий менеджмент видавничої продукції»,  підручника «Управління проектами», 7 монографій та 4 навчальних посібників.

Профіль в Google Академії

Публічний запис ORCID

Навички:
 • аналіз фінансово-економічної діяльності господарських суб’єктів;
 • розробка і впровадження  проектів;
 • виконання розрахунків за проектом, проведення аналітичної й дослідницької роботи;
 • розробка, аналіз й презентація проекту з використанням програмних продуктів – МS Project

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 Монографії:

 1. Довгань, Л. Є. Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення [Електронний ресурс] : [монографія] / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Г. О. Дудукало ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 5,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 231 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12621
 2. Довгань Л.Є. Управління стратегічним потенціалом підприємств у системі забезпечення розвитку їх конкурентоспроможності/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова та ін.. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. -726 с. (С.232-255)
 3. Довгань Л.Є. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Передерієнко Н.І.// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 394 с. (с.155-176).
 4. Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в контексті проектно-орієнтованого управління // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013.- 288с. (Українською та російською мовами). – С.21-28 (0,23)
 5. Формування засад корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні стійкого розвитку видавничо-поліграфічних підприємств: Монографія / Довгань Л.Є., Малик І.П., Мохонько Г.А. //Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України : колективна монографія в двох томах. Т.1 / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 86–96.
 6. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография/ Под ред. д.э.н., проф. Пономаренко В.С., д.э.н., проф.Кизима Н.А., д.э.н., проф.Раевневой Е.В. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 280с. (авторський внесок – 10 с.)
 7. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр./В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с.(авторський внесок – 37 с.)

Навчальний підручник:

 1. Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с.
 2. Управління проектами [Електронний ресурс] : підручник для студентів – магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21517

Навчальні посібники:

 1. Технології управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнесадміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, Г.А. Мохонько; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 512 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275
 2. Довгань Л.Є. Розділ 12. Адміністративний менеджмент/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін. – Т. 2. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 464 c. – Бібліогр. : у кінці розд. – 75 пр. – С.329-389
 3. Довгань Л.Є. Розділ 12. Адміністративний менеджмент/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, А.Р.Дунська та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 478 с. – С.402-477.
 4. Глотова Г.І. Маркетинговий менеджмент видавничої продукції: навч.посіб./ Г.І.Глотова, Ж.М. Ковба, Г.А.Мохонько, В.В.Мартинів. – 2-е вид., випр. – Львів: Укр.акад.друкарства, 2013. – 352с. (Навчальний посібник з грифом МОНМСУ (Лист № 1/11-35 від 16.01.2013)

 

Статті

 1. Мохонько Г.А., Пімонова К.А. Методологія Scrum в управлінні проектами на фармацевтичних підприємствах. Економіка та суспільство. 2019.№20. URL.: http://www.economyandsociety.in.ua
 2. Dovgan, N. Semenchenko, G. Mokhonko. Strategic sustainability of printing companies in the competititveness support system //4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-17-1 / ISSN 2367-5659, 24 – 30 August, 2017, Book 5, Vol 45, 919-926 pp, – https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4576
 3. Гук О.В. Принципи венчурного фінансування в різних країнах [Електронний ресурс]/ О.В.Гук,Г.А.Мохонько// Економіка та суспільство. – 2017. – №11. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua
 4. Довгань Л.Є. Сучасний стан та проблеми  розвитку машинобудівних підприємств україни: соціально-економічні аспекти/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Ведута Л.Л. .// Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2017. – №5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5580
 5. Мохонько Г.А. Особливості проектно-орієнтованого управління інноваційним розвитком авіабудівного підприємства [Текст] / Г.А.Мохонько, Д.В. Бузель // Матеріали електронного наукового фахового видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». Секція: Економіка та управління підприємствами. Вип.  – 2016. – Адреса доступу: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/34.pdf
 6. Мохонько Г.А. Роль стратегічного управління в забезпеченні стійкого розвитку підприємств фармацевтичної промисловості / Мохонько Г.А. Хілько А.О. // Економіка та суспільство». – Електронне фахове видання Мукачівського державного університету. – 2016. – № 7. – Режим доступу:http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/555-mokhonko-g-a-khilko-a-o
 7. Довгань Л.Є. Особливості діяльності проектних команд на інноваційно орієнтованих підприємствах / Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016.- 360 p. – С.123-126.
 8. Мохонько Г.А.Міжнародний досвід формування системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві / Мохонько Г.А., Ткаченко К.Г
  //Електронний збірник наукових праць “Економіка. Управління. Інновації”[Електронний ресурс]. – 2015. – №. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/33.pdf
 9. Мохонько Г.А. Суднобудівна галузь України: проблеми та напрями її відродження/ Лисенко С.В., Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» [Електронний ресурс]. – 2015. – №12. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45165/41437
 10. Мохонько Г.А.Міжнародний досвід формування системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві / Мохонько Г.А., Ткаченко К.Г
  //Електронний збірник наукових праць “Економіка. Управління. Інновації”[Електронний ресурс]. – 2015. – №. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/33.pdf
 11. Мохонько Г.А. Інституціональне забезпечення стійкості корпоративних утворень / Мохонько Г.А., Малик І.П. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип.5, Ч.2. – С.187—191.
 12. Мохонько А.А. Институциональные аспекты эффективности корпоративного управления предприятиями (на примере издательско-полиграфической отрасли)/ Мохонько А.А., Малик И.П. [Электронный ресурс]/ Современные технологии управления: научный журнал №6 (42), июнь 2014.– Режим доступа: http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/june2014/item/256-institutional-aspects-of-corporate-governance-publishing-and-printing-industry.html
 13. Мохонько Г.А. Фактори впливу на забезпечення економічної стійкості підприємства/ Мохонько Г.А., Луцак В.В.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах. Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.251-255.
 14. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення стійкого розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Панченко Т.А.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах. Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.285-289.
 15. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення складових економічної стійкості сільськогосподарського підприємства / Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Кримський економічний вісник. Ч.ІІ. – 2013.- №1 (02). – С.35-37.
 16. Мохонько Г.А. Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні/ Мохонько Г.А., Шендерівська Л.П.// Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні/ Г.А. Мохонько, Л.П.Шендерівська// Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2013.- №1(42). – С.9-15. (фахове видання)
 17. Мохонько Г.А. Стратегічні аспекти розвитку конкурентного потенціалу підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. Т.1. – 2013. – №5. – С.108 -112. (фахове видання)
 18. Мохонько А.А. Инновационно ориентированное управление персоналом в проектных командах/ Симченко Н.А., Мохонько А.А. // Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики: Научно-практический журнал. Серия Экономика и право. –  Москва: ООО «Научные технологии».  – 2013 . – №11. –  С.39-42. (зарубіжне видання)
 19. Мохонько Г.А. Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Мохонько Г.А., Малик І.П.// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – К.,2012. – №11(113). – С.144-151.(фахове видання)
 20. Мохонько Г.А. Подходы к разработке конкурентной стратегии предприятия / Мохонько Г.А., Липовенко А.А.// Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. – Белгород: Руснаучкнига, – №1 (113) . – С.90-95.
 21. Сімченко Н.О. Впровадження систем управління якістю на підприємствах України: проблеми та перспективи [Електрон. ресурс] / Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Економіка. Управління. Інновації: Електронне наукове фахове видання. –  – №1 (7). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12snoptp.pdf(фахове видання)
 22. Пастухова В.В. Оцінювання ризику у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства / Пастухова В.В., Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – К.: Видавництво КІБіТ, 2012. – № 2(18). – С.58-62. (фахове видання)
 23. Довгань Л.Є. Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Електрон. ресурс] /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// // Ефективна економіка. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=441(фахове видання)
 24. Довгань Л.Є. Прогнозування стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі[Електрон. ресурс] /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Проблеми системного підходу в економіці. 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: // http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/Dovgan_111.htm (фахове видання)
 25. Мохонько Г.А. Обґрунтування показників, що характеризують стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2011. – №9. – С.35-38. (фахове видання)
 26. Мохонько Г.А. Оцінювання компонент, що забезпечують стратегічну стійкість підприємства/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Економічний простір: Збірник наукових праць. –– №49. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С.197-211. (фахове видання)
 27. Мохонько Г.А. Діагностика стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Наукові записки: науково-технічний збірник. – №4 (37). – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – С.78-87. (фахове видання)
 28. Сімченко Н.О. Проблеми забезпечення сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Культура народов Причерноморья: научный журнал. – 2011.- №209. – С.66-70. (фахове видання)
 29. Сімченко Н.О. Стратегії розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища /Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Экономика Крыма: научно-практический журнал. – 2011. – №2 (35). – С.208-211.(фахове видання)
 30. Сімченко Н.О. Чинники розвитку інноваційно орієнтованого суспільства [Електрон. ресурс] /Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Економіка. Управління. Інновації:Електронне наукове фахове видання. –  – №2 (6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11snoios.pdf (фахове видання)
 31. Мохонько Г.А. Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Г.А.Мохонько // Науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід”. – К., 2010. – №15. – С.63-67. (фахове видання)
 32. Довгань Л.Є. Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2010. – №9.– С.20-23. (фахове видання)
 33. Довгань Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – К., 2010.  – № 11(113). – С.115-122. (фахове видання)
 34. Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища[Електрон. ресурс] / Г.А.Мохонько//// Ефективна економіка. – 2009. – №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=24 (фахове видання)
 35. Мохонько Г.А. Вплив нестабільного ринкового середовища на стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Г.А.Мохонько // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. – 2009. – №20. – C.49– 53.(фахове видання)
 36. Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі  з використанням нейронечітких технологій / Г.А.Мохонько // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2009. – №11.– С.124-127. (фахове видання)
 37. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь, 2009. № 3 (46). – С.23-28.(фахове видання)
 38. Мохонько Г.А. Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники/ Г.А.Мохонько// Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2009. – №2.– С.52-55.(фахове видання)
 39. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – К., 2008. – №23. – С.28-32.(фахове видання)

 

Публікація тез доповідей

 1. Mokhonko H.A. , Kotyk D.Y. Project management problems in the ukrainian economy// Materials of the XV International scientific and practical Conference Modern scientific potential – 2019 , February 28 – March 7, 2019 Economic science. Philosophy. : Sheffield. Science and education LTD -84 p. – Р.6-8.
 2. Mokhonko G. A., Menko Y. I. Features of managing purchase logistics at industrial enterprises of Ukraine // Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: ХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 23 квітня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019 – 74 с – С.21-24.
 3. Мохонько Г.А. Показники оцінювання інвестиційної безпеки промислових підприємств/ Мохонько Г.А., Ніколаюк В.В.// Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – У 2-х частинах. – (м. Запоріжжя, 19 20 травня 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – Ч. 2. – 108 с. – С.78-80.
 4. Мохонько Г.А. П. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості/ Мохонько Г.А., Муштай І.А.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2016. – 104 с. – С.38.
 5. Мохонько Г.А. Інвестиційна безпека підприємств як підсистема економічної безпеки підприємств/ Мохонько Г.А., Ніколаюк В.В.// Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 3-4 червня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – 132 с. – С.106-109.
 6. Мохонько Г.А. Стратегічне управління економічним потенціалом розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Феліковська О.О. // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 248 с. – С. 63-64
 7. Мохонько Г.А. Забезпечення стійкого розвитку підприємства в контексті проектно-орієнтованого управління/ Мохонько Г.А., Ніколаюк В.В.// Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку:зб.наук.праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квіт.2015.: у 9 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – Т.3. С.21-23.Мохонько Г.А. Структура економічного потенціалу машинобудівного підприємства/ Мохонько Г.А.,Феліковська О.О.// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 9-11 квітня 2014 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 124 с. – (С.26)
 8. Мохонько Г.А. Роль людського фактору в інформаційній економіці (тези) /Мохонько Г.А., Малик І.П.// Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2013 р. – Черкаси: СУЕМ, 2013. – с. 27 – 29.
 9. Мохонько Г.А. Конкурентний потенціал як основа підвищення конкурентоспроможності підприємства (тези) /Мохонько Г.А., Малик І.П.// Проблеми та перспективи економічного розвитку: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 19-20 квітня 2013 р.): У 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. Ч.1 – с. 73 – 75.
 10. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Троїцька Н.В.// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези І-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року)/Редактори-упорядники: В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328 с. (С.47-49)
 11. Мохонько Г.А. Проблемы развития малого бизнеса в сфере научных разработок / Мохонько Г.А., Липовенко А.А.// Материалы VIІI Международной научно-практической конференции  «Настоящие исследования и развитие – 2012», 17-25 января 2012 г.(Болгария) : Т.4.Экономика. – София: «Бял ГРАД-БГ ООД», 2012. – С.68-71.
 12. Мохонько Г.А. Проблеми конкурентоспроможності автомобілебудівельної галузі України /Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Актуальні проблеми конкурентоспроможності підприємств: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, м.Севастополь, 29-31 березня 2012 р. /Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп.нац.тех.ун-т; наук.ред. О.М.Філінков. – Севастополь: СевНТУ, 2012. – С.90-92.
 13. Мохонько Г.А. Складові ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Мохонько Г.А., Малик І.П. // Праці XII Всеукраїнської наукової  конференції “Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці”, мДонецьк, 22-23 березня 2012 р. / Ред. кол. Беспалова С.В. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2012.  – С.58 – 60.
 14. Мохонько Г.А. Напрями забезпечення конкурентоспроможності поліграфічної промисловості / Мохонько Г.А., Воржакова Ю.П. // Економіка-Менеджмент-Освіта: проблеми та перспективи взаємодії:  Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 жовтня 2012 р. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С.92-94.
 15. Малик І.П. Сучасні проблеми малого і середнього бізнесу в Україні / Малик І.П., Мохонько Г.А.// Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. – Симферополь: Таврический национальный університет им. В.И. Вернадского, 2012. – С. 188 – 190 .
 16. Мохонько Г.А. Забезпечення соціально-економічної ефективності підприємства в умовах нестабільного середовища / Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах. – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. Ч.2. – 112с. (С.16-19)
 17. Мохонько Г.А. Дослідження інтегрального показника ризику втрати стратегічної стійкості підприємства / Г.А.Мохонько // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку». Ч.3.- Донецьк: ДонНАБА, 2011. – С.194-197.
 18. Мохонько Г.А. Вплив нестабільного ринкового середовища на діяльність підприємств / Г.А.Мохонько // Сучасні підходи до управління підприємством [Текст]: Матеріали IІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 358 с. – С.145-146.
 19. Мохонько Г.А. Вибір стратегічних альтернатив розвитку підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / /Г.А.Мохонько // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ.конф., 30-31 травня.2011 р.: У 7 т. Т.6. Актуальні питання економіки. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – С.73-76.
 20. Довгань Л.Є. Стратегічні проблеми підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття», 23-24 груд.2010 р.: В 6 т. Т.2 «Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті». – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. – С.20-23.
 21. Довгань Л.Є. Управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Праці першої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія та практика» /Ред. кол. Черниченко Г.А. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 200с. – С.44-46.
 22. Мохонько Г.А. Стратегічна стійкість як інструмент стратегічного управління / Г.А.Мохонько // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ.конф., 17-18 черв.2010 р.: В 3 т. Т.1. Наукові дослідження в галузі економіки. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2010. – С.98-100.
 23. Мохонько Г.А. Забезпечення економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Збірка тез І Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку». – Макіївка,2009. – Т.2. – С.233-236.
 24. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ)/ Г.А.Мохонько// Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ.конф., 17 – 18 квітня 2008 р. – Рівне: НУВГП, 2008. – С.17-18.

 

Методичні вказівки:

 1. Мохонько, Г. А. Управління проектами: Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітніх програм: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу» /Мохонько Г. А, Гук О. В ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 883,63 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 97 c. – Назва з екрана:  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852
 2. Менеджмент організацій: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 07 „Управління та адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації     «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П. Малик, Г.А. Мохонько, М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 47 с.
 3. Project management [Electronic resource] : lectures summary for master level students of specialty 073 «Management» specialization «Management of International Business» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; compilers : L. E. Dovgan, A. А. Mokhonko, L. P. Artemenko. – Electronic text data (1 file: 1,2 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – 88 p. – Title from the screen. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19602
 4. Project management [Electronic resource] : methodical guidelines to the preparation and defense of the course work for master level students of specialty 073 «Management» specialization «Management of International Business» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; compilers: L. E. Dovgan, A. А. Mokhonko, L. P. Artemenko. – Electronic text data (1 file: 762,91 Кb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – 42 p. – Title from the screen. – Доступ: ttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/19604
 5. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,02 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 74 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11627
 6. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,31 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 65 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11626
 7. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, І. П. Малик. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,04 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 49 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6872
 8. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 143 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871
 9. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ»; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870
 10. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П.Малик, О.В. Гук, Л.Л. Ведута Г.А.Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 58 с. (електронний засіб навчального призначення,  гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №8 засідання Вченої ради ФММ від 26 березня 2012 року; авторський внесок – 11,5 с.)
 11. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова, І.П. Малик, Г.А. Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 67 с.
 12. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену  для студентів спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу / Уклад.:   Л.М.Шульгіна, М.А.Корж, О.В. Кам’янська, Г.А.Мохонько, М.А.Пічугіна. – К: НТУУ «КПІ», 2010. — 34 с. (електронний засіб навчального призначення, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 23 грудня 2011 р., протокол №4; авторський внесок – 10 с.)
 13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з кредитного модуля «Економіка підприємств розповсюдження друкованої продукції» для студ. денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” (Книгознавство та розповсюдження друкованої продукції) / Уклад.: А.А.Олешко, Г.А.Мохонько. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 24 с.