Неділя , 24 Червень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Мельничук Дмитро Петрович

Мельничук Д на стендМельничук Дмитро Петрович

професор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Навчальні курси (2017/2018 н.р.): «Менеджмент в телекомунікаціях», «Економіка праці та соціально-економічні відносини».

Наукові інтереси: менеджмент організацій, HR-менеджмент, демографія та економіка праці, управління проектами, психологія управління.

Вища освіта: Житомирський інженерно-технологічний інститут МОНУ (натепер Житомирський державний технологічний університет МОНУ), спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «інженер-економіст», 1999 р.

Науковий ступінь:

Доктор економічних наук (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

 • кандидатська дисертація: «Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика» (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ (м.Київ), 2004 р., науковий керівник: академік НАНУ, д.е.н., проф. Лібанова Е.М., директор інституту);
 • докторська дисертація: «Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення» (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ (м. Київ), 2015 р., науковий консультант: академік НАНУ, д.е.н., проф. Лібанова Е.М., директор інституту).

Вчене звання:

Доцент по кафедрі управління персоналом та економіки праці, 2005 р.

Загальна інформація:

Асистент, а згодом доцент кафедри менеджменту організацій ЖДТУ (за сумісництвом під час навчання в аспірантурі), 2000–2004 рр.

Завідувач кафедри «Управління персоналом та економіки праці» Житомирського державного технологічного університету з 2005 р. по 2016 р. (з перервою на навчання у докторантурі Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ (м. Київ), 2011–2014 рр.). З листопада 2016 р. – професор вищезазначеної кафедри.

У 2011–2014 рр. старший науковий співробітник відділу економіки праці та відділу досліджень людського розвитку (за сумісництвом під час навчання у докторантурі).

Працює в КПІ ім. Ігоря Сікорського з 2017 року.

Публікації:

Є автором та співавтором двох навчальних посібників з грифом МОНУ, одноосібних та колективних монографій, конспектів лекцій, методичних вказівок.

Має понад 160 наукових та навчально-методичних робіт.

Членство у редакційних колегіях фахових видань:

Член редколегії фахових видань з економіки:

– «Вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара» (Серія: «Менеджмент інновацій»); індексується у 68 наукометричних базах;

– «Причорноморські економічні студії» (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, м. Одеса).

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

(після захисту кандидатської дисертації)

Монографії

 1. Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : [монографія] / Д.П.Мельничук. – Житомир: Полісся, 2015. – 564 с.

Розділи у колективних монографіях

 1. Мельничук Д.П. Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тара­сюк Г.М.] / Д.П.Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 392 с. Особисто автору належить параграф «Управління якістю тру­дового життя в контексті пріоритетів менеджменту суб’єктів господарювання» – С. 269–288.
 2. Мельничук Д.П. Менеджмент суб’єктів господарювання: теорія та практика : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.] / Д.П.Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 448 с. Особисто автору належить параграф «Фактори та економічні законо­мірності впливу людського капіталу на підвищення якості життя населення» – С. 181–194.
 3. Мельничук Д.П. Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави[1] : [колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельни­чукаД.П.] / Д.П. Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 419  с. Особисто автору належать передмова і розділ 1: «Людський капітал як економічний феномен та категорія сучасної науки про працю» – С. 3–68.
 4. Мельничук Д.П. Людський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування : [колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П.] / Д.П.Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 318 с. Особисто автору належать передмова і розділ 1: «Фактори, суб’єкти та пріоритети формування людського капіталу» – С. 3–48.
 5. Мельничук Д.П. Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство [колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П.]. – Житомир: ЖДТУ, 2015.– 364 с. Особисто автору належить розділ 1: «Доходи та витрати населення України: аналіз з позицій теорії людського капіталу» – С. 4–47.
 6. Мельничук Д.П. Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін[2] [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. Мельничука Д.П.]. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. – 420 с. Особисто автору належить розділ «Середній клас та його вплив на успішне втілення ідей соціальної відповідальності у практику державотворення» – С. 4–12.
 7. Мельничук Д.П. Імплементація наукових засад та перспективи досконалої марке­тингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку[3] : [колект. монографія / за заг. ред. проф. Павловської Л.Д.]. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. – 404 с. Особисто автору належить розділ «Маркетинг у системі управління персоналом: роль, організаційний механізм, політика соціальної відповідальності» – С. 166–197.

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях

 1. Мельничук Д.П. Трансформація зайнятості населення в промислово­сті України / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельни­чук // Вісник Житомирського держав­ного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – № 29. – С. 250–253. Особистий внесок: проаналізовано домінуючі тенден­ції у сфері зайнятості населення та їх вплив на систему соціально-трудових відносин.
 2. МельничукД.П. Проблеми гіпермотивації в управлінні люд­ськими ресур­сами / Д.П. Мельничук // Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : [зб. наук. праць (спец. вип.) : у 3 т.]. – К.: КНЕУ, 2005. – Т. 3. – С. 394–397.
 3. МельничукД.П. Критеріальний та інтуїтивний підходи в управлінні добором керівних кадрів / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – 2005. – № 31. – С. 174–181.
 4. Мельничук Д.П. Управління людськими ресурсами сучасної орга­нізації / Д.П. Мельничук, Т.А. Мельничук // Вісник Житомирського держав­ного технологіч­ного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – № 3(33). – С. 317–324. Особистий внесок: охарактеризовано функції, пріоритети та інструменти управління людськими ресурсами за сучасних умов господарювання.
 5. Мельничук Д.П. Управління людськими ресурсами промислового під­приємства: прогресивні підходи та історична ретроспектива / Д.П. Мель­ничук, Т.А. Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – № 4(34). – С. 284–291. Особистий внесок: проаналізовано еволюцію підходів щодо управління людськими ресур­сами підприємств промислового сектору.
 6. МельничукД.П. Служба управління персоналом як осередок сучасної парадигми менеджменту / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського держав­ного тех­нологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – № 1 (35). – С. 160–167.
 7. МельничукД.П. Оцінка персоналу в системі управління внутрішнім ринком праці / Д.П. Мельничук // Вісник Львівської комерційної академії / Економічні науки. – Львів: ЛКА. – 2006. – Вип. 20. – С. 312–317.
 8. МельничукД.П. Теорія людського капіталу у вимірі соціальної політеко­номії / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського державного тех­нологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – № 1(39). – С. 321–326.
 9. МельничукД.П. Робота з кадровим резервом як форма накопичення людського капіталу організації / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського держав­ного тех­нологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – № 3(41). – С. 198–206.
 10. МельничукД.П. Кадровий аудит як фактор підтримки стратегічних рішень у сфері управління людським капіталом / Д.П. Мельничук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжна­родний збірник наукових праць. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – Вип. 2(8). – С. 122–130.
 11. МельничукД.П. Державне регулювання зайнятості в комплексі управління людським капіталом України / Д.П. Мельничук // Вісник Жито­мир­ського держав­ного тех­нологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 1(43). – С. 205–209.
 12. МельничукД.П. Забезпечення матеріального добробуту у парадигмі зайнятості працездатного населення / Д.П. Мельничук, Ю.В. Богоявленська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 2(44). – С. 275–280. Особистий внесок: аргументовано, що матеріальний добробут громадян є одним з базових критеріїв оцінювання тенденцій у сфері людського капіталу.
 13. МельничукД.П. Сучасні персонал-технології в управлінні людським капіталом організації / Д.П. Мельничук, Ю.В. Богоявленська // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – Вип. 32. – С. 266–271. Особистий внесок: обґрунтовано необхідність оновлення інструмен­тальної бази управління людським капіталом та охарактеризовано зміст новітніх функцій кадрового менеджменту.
 14. МельничукД.П. Управління людським капіталом у контексті забезпечення конкуренто­спроможності підприємства / Д.П. Мельни­чук, С.В. Обіход // Формуван­ня ринкової еконо­міки : [зб. наук. праць (спец. вип.) : «Економіка підпри­ємства: теорія і практика» : у 2 ч.]. – К.: КНЕУ, 2008. – Ч. ІІ.  – С. 140–148. Особистий вне­сок: визначено перелік детермі­нант кон­курентоспромож­ності підприємства та місце людського капіталу у його складі.
 15. МельничукД.П. Ринковий механізм формування та розвитку люд­ського капіталу України / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського державного тех­нологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 3(45). – С. 271–278.
 16. МельничукД.П. Людський капітал України: економічні дослідження у дзеркалі соціально-психологічних передумов / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 4(46). – С. 191–200.
 17. МельничукД.П. Науково-теоретичні основи кадрового аудиту: критика та шляхи оновлення у площині управління людським капіталом / Д.П. Мельничук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – Вип. 3(12). – С. 340–349.
 18. МельничукД.П. Зайнятість молоді в Україні: стан, актуальні завдання та пріоритетні кроки / Д.П. Мельничук, Ю.В. Богоявленська // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2009. – № 6. – С. 82–87. Особистий внесок: оцінено тенденції у сфері зайнятості молоді та їх вплив на результативність формування та використання людського капіталу.
 19. МельничукД.П. Інституційні засади роз­витку трудового потенціалу Укра­їни / Д.П. Мельничук, Ю.В. Богоявленська // Вісник Східноукраїнського національ­ного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – № 10(140). – С. 160–162. Особистий внесок: розроблено пропозиції щодо поліп­шення функціонування соціальної інфраструктури у контексті ідей інституціональної теорії та пріорите­тів розвитку трудового потенціалу як передумови виявлення ефекту «людського капіталу».
 20. МельничукД.П. Внесок кафедри управління персоналом і економіки праці Житомирського державного технологічного університету у розвиток людського капіталу Житомирщини / Д.П. Мельничук // Регіональні аспекти розвитку продук­тивних сил України. – Тернопіль: «Економічна думка», 2009. – Вип. 14. – С. 123–126.
 21. МельничукД.П. Міграційні наміри студентської молоді та їх вплив на мотиваційну складову людського капіталу України / Д.П. Мельничук // Демографія та соціальна економіка. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009. – № 1(11) – С. 116–124.
 22. МельничукД.П. Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України / Д.П. Мель­ничук // Україна: аспекти праці. – К.: НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, 2009. – № 8. – С. 21–26.
 23. МельничукД.П. Антикризове управління людським капіталом: зміст та завдання в сучасних умовах / Д.П. Мель­ничук // Формування ринкової еконо­міки : [зб. наук. праць (спец. вип.) : у 3 т.]. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 3. – С. 219–227.
 24. МельничукД.П. Народжуваність в Україні: вплив сучасних тен­денцій на перспективи формування та майбутні характеристики людського капіталу  / Д.П. Мель­ничук // Демографія та соціальна економіка. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – № 1(13). – С. 90–97.
 25. МельничукД.П. Аналіз освітньої структури населення в комплексі оцінювання людського капіталу України / Д.П. Мельничук // Вісник Жито­мирського державного тех­нологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – № 1(51). – С. 189–194.
 26. МельничукД.П. Репродуктивна мотивація в умовах демографічної кризи: особливості й наслідки в площині відтворення людського капіталу України / Д.П. Мельничук // Вісник Хмельницького національного універси­тету / Економічні науки. – Хмельницький, 2010. – № 4. – С. 71–76.
 27. МельничукД.П. Соціальний захист інвалідів в Україні як ознака досяг­нутого рівня людського розвитку / Д.П. Мельничук // Вісник Житомир­ського державного тех­нологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – № 4(54) – С. 249–251.
 28. МельничукД.П. Профорієнтаційна складова системи управління національ­ним людським капіталом: зміст та значення в сучасних умовах / Д.П. Мельничук, Л.І. Коровчук // Вісник Житомирського державного технологіч­ного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 1(55). – С. 236–239. Особистий внесок: проаналізовано роль профорієнта­ційної роботи в усталенні позитивних тенденцій у сфері людського капіталу.
 29. МельничукД.П. Демографічні та соціально-економічні індикатори людського розвитку: теорія та практика застосування / Д.П. Мельничук, І.А. Суріко­ва // Вісник Житомирського державного тех­нологічного універси­тету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 3(57). – С. 333–336. Особистий внесок: розро­блено пропозиції щодо удосконалення методики оцінювання людського розвитку на основі застосування системи демогра­фічних та соціально-економічних індикаторів.
 30. МельничукД.П. «Капітал» К. Маркса: аналіз і висновки у розрізі актуальних проблем теорії людського капіталу / Д.П. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький, 2011. – № 5. – Т. 4(180). – С. 58–66.
 31. МельничукД.П. Феномен людського капіталу: погляд крізь призму трудової теорії вартості / Д.П. Мельничук // Вісник Хмельницького національ­ного універси­тету / Економічні науки. – Хмельницький, 2011. – № 6. – Т. 4(181). – С. 321–328.
 32. Мельничук Д.П. Модернізація суспільства: теоретичні аспекти та практичні суперечності / Д.П. Мельничук // Демографія та соціальна еконо­міка. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім.  М.В. Птухи НАН  України, 2012. – № 1(17). – С. 23–31.
 33. Мельничук Д.П. Розвиток інституту профорієнтації як важлива передумова ефективної модернізації української освіти / Д.П. Мельничук, Л.І. Коровчук // Вісник Житомирського дер­жавного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – № 1(59). – Ч. 2. – С. 161–163. Особистий внесок: уточ­нено складові та методи проф­орієнта­ційної роботи, їх роль в процесі модернізації вітчизняної системи освіти та професійної підготовки.
 34. МельничукД.П. Капітал у працях західних мислителів-економістів: від античних часів до першої половини ХІХ століття / Д.П. Мельничук // Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ ім.  Ю. Кондра­тюка, 2012. – № 1(32). – С. 63–68.
 35. Мельничук Д.П. Людський капітал та його місце в економічних системах постіндустріального типу / Д.П. Мельничук // Вісник Житомир­ського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – № 2(60). – С. 232–236.
 36. МельничукД.П. Теорія людського капіталу: зародження, еволюція ідей та дискусія про призначення / Д.П. Мельничук // Формування ринкової еконо­міки : [зб. наук. праць (спец. вип.) : «Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток» : у 2 т.]. – К.: КНЕУ, 2012. – Т. 2. – С. 154–162.
 37. Мельничук Д.П. Руйнація людського капіталу організації під впли­вом професійного вигорання керівника: діагностика та шляхи попередження / Д.П. Мель­ничук, Л.І. Коровчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава, 2011. – № 4(49). – С. 188–192. Особистий внесок: диференційо­вано фактори профе­сійного вигорання керівників вищої та середньої ланок управління, охарактеризовано вплив професійного виго­рання на руйнацію людського капіталу організації.
 38. МельничукД.П. Капітал як базова категорія економічної науки: сучасні підходи та їх відображення у теорії людського капіталу / Д.П. Мельничук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – Вип. 2(23). – С. 181–188.
 39. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин / Д.П. Мель­ничук  // Вісник Житомирського державного тех­нологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – № 3(61). – С. 281–286.
 40. Мельничук Д.П. Модернізація освітньої функції держави у ракурсі пріоритетів формування національ­ного людського капіталу / Д.П. Мель­ничук  // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький, 2013. – № 3. – Т. 1(200). – С. 177–182.
 41. Мельничук Д.П. Революційні зміни на зламі тисячоліть: аналіз факторів, які вплинули на перегляд ролі людини у світі соціально-трудових відносин / Д.П. Мельничук // Україна: аспекти праці. – К.: НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, 2013. – № 6. – С. 32–38.
 42. Мельничук Д.П. Пострадянська практика модернізації суспільства та її наслідки для системи управління національним людським капіталом / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського державного тех­нологічного універ­ситету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 2(64). – С. 175–182.
 43. Мельничук Д.П. Форми людського капіталу: властивості та роль у забезпеченні сталого економічного розвитку / Д.П. Мельничук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: між­народний збірник наукових праць. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – Вип. 1(25). – С. 181–195.
 44. Мельничук Д.П. Особи літнього віку на ринку праці: вплив трудової дискримінації на окупність інвестицій у людський капітал / Д.П. Мельничук, Л.І. Коровчук // Вісник Житомирського державного технологічного універси­тету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 3(65). – С. 141–146. Особистий внесок: визначено напрями та інструменти подолання дискримі­нації за віком, що є однією з передумов оптимізації тенденцій у сфері людського капіталу.
 45. Мельничук Д.П. «Людський капітал»: теоретичні аспекти дослід­ження / Д.П. Мельничук // Демографія та соціальна економіка. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2013. – № 2(20). – С. 50–59 (Index Copernicus International, Ulrichs Periodicals Directory, РИНЦ).
 46. Мельничук Д.П. Ефект «людського капіталу»: економічні та техніко-технологічні детермінанти / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – № 2(68). – С. 131–141.
 47. Мельничук Д.П. Людський капітал, рівень та якість життя населення: взаємозв’язок пріоритетів / Д.П. Мельничук // Актуальні проблеми еконо­міки. – К.: «Національна академія управління», 2014. – № 5(155). – С. 339–346 (SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus International, EBSCOhost, Ulrichs Periodicals Directory, Cabells Directories, ABI/Inform (by ProQuest)).
 48. Melnychuk D.P. Demographic processes in the XXI century: the specific features and peculiarities of impact on the sphere of human capital / D.P. Melnychuk // Демографія та соціальна економіка. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – № 1(21). – С. 48–58 (Index Coperni­cus Interna­tional, Ulrichs Periodicals Directory, РИНЦ).
 49. Мельничук Д.П. Демографічні детермінанти формування та викорис­тання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз [Електронний ресурс] / Д.П. Мельничук // Соціально-економічні проблеми і держава. – Тернопіль:  ТНТУ, 2014. – Вип. 1(10). – С. 185–193. – Режим дос­тупу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mdpatp.pdf (Index Copernicus Interna­tional, ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar, BASE(Bielefeld Academic Search Machine)).
 50. Мельничук Д.П. Складові людського капіталу: традиційний та альтер­нативний підходи  / Д.П. Мельничук // Облік і фінанси. – К.: ТДВ «Ін­ститут обліку і фінансів», 2014. – № 1(63). – С. 144–148 (EBSCOhost, Index Copernicus International, RePEc, Ulrichs Periodicals Directory, Socolar, Research Bible).
 51. Мельничук Д.П. Продуктивна зайнятість як передумова функціону­вання знань у формі капіталу // Демографія та соціальна економіка. – К.: Інститут демо­графії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – № 2(22).  – С. 135–144 (Index Copernicus International, Ulrichs Periodicals Directory, РИНЦ).
 52. Мельничук Д.П. Людський капітал у національній системі соціально-трудових відносин: критерії оцінювання, аналіз тенденцій, завдання на майбутнє / Д.П. Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 4(74). – С. 139–146 (BASE, WorldCat, eLibrary.ru, РИНЦ).
 53. МельничукД.П. Заробітна плата та рівень пенсійного забезпечення як індикатори результативності процесів у сфері людського капіталу / Д.П. Мельничук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – Вип. 3(33). – С. 169–182 (BASE, WorldCat, Google Scholar).
 54. Мельничук Д.П., Шпиталенко Г.А. Соціальні стандарти та державні гарантії у сфері праці: прагматичний аналіз у контексті соціально відповідального підходу / Д.П. Мельничук, Г.А. Шпиталенко // Вісник ХНУ / Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016. – № 3, Т.1 – С. 63–67 (Index Copernicus International, Google Scholar, РИНЦ).
 55. Мельничук Д.П., Шпиталенко Г.А. Демографічний розвиток українського села: уроки історії, соціально-економічні загрози сучасності / Д.П. Мельничук, Г.А. Шпиталенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – № 2(76). – С. 57–64 (Index Copernicus International, DOAJ, Ulrichs Periodicals Directory, WorldCat, BASE, eLibrary.ru, Google Scholar, РИНЦ).
 56. Мельничук Д.П., Шпиталенко Г.А. Трудовий потенціал населення сільських тери­торій: соціально-демографічні передумови та проблеми розвитку / Д.П. Мельничук, Г.А. Шпиталенко // Вісник ХНУ / Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2017. – № 1 – С. 113–117 (Index Copernicus International, Google Scholar, РИНЦ).

 

 

Статті у зарубіжних наукових виданнях

(у тому числі тих, що внесені до переліку фахових видань відповідних країн)

 1. Мельничук Д.П. Человеческий капитал как научная категория и основопола­гающий фактор социально-экономического развития: современное понимание проблемы / Д.П. Мельни­чук // Проблемы рынка труда и формиро­вания трудовых ресурсов. – М.: Институт деловой карьеры, 2012. – Вып. 1. – С. 73–80.
 2. Мельничук Д.П. Человеческий капитал: теоретические воззрения и общест­венные преобразования / Д.П. Мельничук // Бухгалтерский учет и ана­лиз. – Минск: БГЭУ, 2013. – № 10(202). – С. 22–26. (Наказом ВАК Республіки Білорусь №21 від 01.02.2012 р. журнал «Бухгалтерский учет и анализ» внесено до Переліку наукових видань Республіки Білорусь для опублікування результатів дисертацій­них дослід­жень з економічних наук).
 3. Melnychuk D.P. Human capital: peculiarities of level differentiation / D.P. Melny­chuk  // Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенден­ции, перспективи. – Свищов (България): Академично издателство «Ценов», 2013. – Т. 1. – С. 492–497.
 4. Mielniczuk D.P. Человеческий капитал и его роль в повышении качества жизни населения / D.P.Mielniczuk // Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. – Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2015. – Nr 2(48). – S. 169–180.

Інші публікації у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях

 1. Мельничук Д.П. Ресурсне забезпечення кадрового менеджменту в контек­сті концепції економіки знань / Д.П. Мельничук, Т.П. Заплетнюк // Вісник Техно­логічного університету Поділля / Економічні науки. – Хмельницький, 2005. – № 6. – Т. 1. – С. 52–54. Особистий внесок: уточнено перелік складових ресурсного забез­печення кадрового менеджменту, їх роль в процесі удосконалення практики управління людським капіталом.
 2. Мельничук Д.П. Пріоритети наукового менеджменту в контексті еконо­мічного розвитку / Д.П. Мельничук, Т.П. Заплетнюк // Науковий потенціал світу – 2005 : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Дніпропетровськ, 19 вересня 2005 р.). – Дніпропетровськ: «Наука і освіта», 2005. – Т. 4. – С. 62–63. Осо­бистий внесок: встановлено та охарактеризовано залежність перспектив економічного розвитку від якості організації соціально-трудових процесів.
 3. Мельничук Д.П. Фактори та критерії ефективності управління людськими ресурсами / Д.П.Мельничук // Тези наук.-практ. міжвузівської конференції, присвяченої дню університету (Житомир, 16 березня 2006 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2006. – С. 128.
 4. Мельничук Д.П. Внутрішній ринок праці сучасної організації / Д.П. Мель­ничук // Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змі­нами на промислових підприємствах : матеріали Всеукраїн­ської наук.-практ. конференції (Київ, 23–24 березня 2006 р.). – К.: НУХТ, 2006. – С. 75.
 5. Мельничук Д.П. Проблемы методологии менеджмента в образо­вании  / Д.П. Мельничук // Единое образовательное пространство славянских госу­дарств в ХХІ веке: проблемы и перспективы : материалы ІІ Междуна­родной науч.-практ. конференции (Брянск, 5–6 апреля 2006 г.). – Брянск: БГТУ, 2006. – С. 344–346.
 6. Мельничук Д.П. Сутність та завдання диференціації заробітної плати в Україні / Д.П. Мельничук // Науковий потенціал України – 2006 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Київ, 26–28 березня 2006 р.). – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2006. – С. 9–10.
 7. Мельничук Д.П. Умови праці як детермінанта працездатності персоналу організації / Д.П. Мельничук // Наука и технологии: шаг в будущее   – 2006 : материалы І Международной научно-практической конферен­ции (Белгород, 20 марта 2006 г.). – Белгород: Руснаучкнига, 2006.– Т. 18. – С. 94–96.
 8. Мельничук Д.П. Механізм організації оплати праці в умовах ринку / Д.П. Мельничук // Простір і час сучасної науки : матеріали Всеукраїн­ської  наук.-практ. конференції (Київ, 24–26 квітня 2006 р.). – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2006. – Ч. 1. – С. 27–28.
 9. Мельничук Д.П. Управління людськими ресурсами як фактор підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку регіону / Д.П. Мельничук, Т.А. Мельничук // Україна наукова : матеріали Другої всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конфе­ренції (Київ, 21 грудня 2006 р.). – К.: ТОВ «ТК Мега­ном», 2006.– С. 86–87. Особистий внесок: визначено роль та місце управлін­ня людськими ресурсами у переліку детермінант інвестиційно-інноваційного розвитку регіону.
 10. Мельничук Д.П. Асиметрія матеріального добробуту та зайнятості працездатного населення в промисловості та інших видах економічної діяльності / Д.П. Мельничук, Ю.В. Богоявленська // Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки Украї­ни : доповіді Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28–29 листопада 2007р.) : у 2 т. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Т. 2. – С. 175–183. Особистий внесок: аргументовано, що асиметрія матеріального добробуту є непересічною ознакою відсутності позитивної динаміки у сфері людського капіталу.
 11. Мельничук Д.П. Людський фактор конкурентоспроможності підпри­ємницької діяльності / Д.П. Мельничук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник матеріалів Другої міжнародної наук.-практ. конференції (Харків, 19 грудня 2008 р.). – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2008. – С. 61–62.
 12. Мельничук Д.П. Пріоритети розвитку трудового потенціалу в контексті інституціональної теорії / Д.П. Мельничук, Ю.В. Богоявленська // Інституціональ­ні аспекти функціонування трудового потенціалу : збірник матеріалів Міжнарод­ної наук.-практ. конференції (Луганськ, 4–6 трав­ня 2009 р.). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 135–137. Особистий внесок: визначено пріоритети розвит­ку трудового потенціалу як передумови виявлення феномену людського капіталу.
 13. Мельничук Д.П. Збереження людського капіталу підприємства в умовах кризи: специфіка проблеми та пріоритети дій / Д.П. Мельничук // Реформування економіки України: стан та перспективи : збірник матеріалів IVМіжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 листо­пада 2009 р.). – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С. 160–162.
 14. Мельничук Д.П. Формування освітньої структури населення України: кон­кретизація вимог та пріоритетних кроків / Д.П. Мельничук // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мис­лення  : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-теоретичної конфе­ренції молодих науковців (Житомир, 23 грудня 2009 р.).– Житомир: Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2009. – С. 78–80.
 15. Мельничук Д.П. Українська освіта: проблеми, сус­пільні загрози, пріоритети розвитку / Д.П. Мельничук, О.П. Мельничук // Інновації в освіті : тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції (Київ, 16–17 жовтня 2012 р.). – К.: КНТЕУ, 2012. – С. 174–175. Особистий внесок: запропоновано напрями розвитку національної освітньої системи та шляхи поліпшення матеріально-фінансового стану закладів освіти та професійної підготовки.
 16. Мельничук Д.П. Гармонізація структури освітнього процесу як запорука збалансованого розвитку особистості майбутнього керівника / Д.П. Мельничук // Тези міжвузівської наук.-практ. конференції, присвяченої Дню науки (Житомир, 17 травня 2012 р.) : у 2 т. – Жито­мир: ЖДТУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 89–90.
 17. Мельничук Д.П. Якість трудового життя та її вплив на результатив­ність управління людським капіталом організації / Д.П. Мельничук // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : тези доповідей VI  Міжнародної наук.-практ. конференції (Харків, 23 лис­топада 2012р.). – Харків, 2012. – С. 36–37.
 18. Мельничук Д.П. Дискримінаційні практики на ринку праці: форми, прояви, суспільні виклики / Д.П. Мельничук, Л.І. Коровчук // Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку : матеріали І Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції (Полтава, 20 листо­пада 2012 р.). – Полтава: Інтер­Графіка, 2012. – С. 163–165. Особистий внесок: охарактери­зовано форми трудової дискримі­нації, що властиві сучасному ринку праці, їх негативний вплив на перебіг процесів у сфері людського капіталу.
 19. Мельничук Д.П. Людський капітал та якість життя населення: євро­пейські цінності в епіцентрі уваги україн­ської економічної науки / Д.П. Мель­ничук // Формування єдиного наукового простору Європи та завдан­ня економічної науки : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Терно­піль, 23–24 квітня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 170–171.
 20. Мельничук Д.П. Модернизация общества – путь к обеспечению условий, необходимых для функционирования знаний в качестве капитала / Д.П. Мельни­чук // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях : материалы Научно-практич. конф. профессорско-препода­вательского состава (Брянск, 25 декабря 2013 г.). – Брянск: БГТУ, 2014. – C. 363–368.
 21. Мельничук Д.П. Вища школа: тенденції та роль у формуванні людського капіталу України / Д.П. Мельничук // Інноваційний розвиток вищої школи : збір­ник доповідей учасників Всеукраїнської заочної наук.-практ. Інтернет-конференції (Кіровоград, 21 травня 2014 р.). – Кірово­град: КНТУ, 2014. – С. 47–49.
 22. Мельничук Д.П. Соціальна відповідальність та гендерна рівність як прогресивні імперативи концепції людського розвитку : [доповідь / довідка про участь № 181-6/210] / Міжнародна науково-практична конференція «Ризики зайнятості вразливих груп населення» (Київ, ІДСД ім. М.В. Птухи НАНУ, 22 червня 2016 р.).
 23. Мельничук Д.П. Сучасні тенденції в організації оплати праці у сфері послуг : [доповідь] / VIII Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-трудові відносини: наслідки трансформаційних реформ і стратегії розвитку» (Полтава–Дубровник (Україна–Хорватія), ПУЕТ, 9–18 вересня 2016 р.)) // Програма конференції (довідкове видання). – Полтава, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2016. – С. 9.
 24. Мельничук Д.П. Збереження трудового потенціалу села як фактор забезпечення продуктової безпеки держави / Д.П. Мельничук // Людина і праця в економіці регіону : Т.1. Актуальні проблеми соціально-трудових відносин : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, Центрально­український національний технічний університет, 31 жовтня 2016 р.)]. – Кропивницький: ЦНТУ, 2016. – С. 25–27.
 25. Мельничук Д.П. Маркетингові інновації у сфері соціально-трудових відносин: концептуалізація проблеми та постановка цілей / Д.П. Мельничук // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : в 11 т.; Т. 7 : Концептуальні засади формування системи маркетингу, антикризового управління та економічної діагностики на підприємстві в рамках забезпечення інноваційного розвитку : [зб. наук. праць Міжнародної наук.-практ. конф. (Дніпро, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 23-24 березня 2017 р.)]. – Дніпро, 2017. – С. 27–30.
 26. Мельничук Д.П. Гідна праця в умовах перехідної економіки: специфіка проблеми за часів глобалізації / Д.П. Мельничук // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки : [збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 25-26 квітня 2017 р.)]. – К.: КНЕУ, 2017. – С. 61–64.

[1] у тому числі:

Мельничук Д.П. Термінологічний апарат економіки праці: аналіз суперечностей та пошук компромісу / Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави : [колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельни­чука Д.П.] / Д.П. Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2013. –  С. 6–55.

Мельничук Д.П. Людський капітал, трудовий потенціал, робоча сила: новий погляд на зміст економічних категорій / Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави : [колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельни­чука Д.П.] / Д.П. Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2013. –  С. 56–68.

 

[2] у тому числі:

Мельничук Д.П. Інтелектуальний, фінансовий, соціальний та людський капітали: характеристика та сутнісна диференціація форм економічних активів / Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. Мельни­чука Д.П.] / Д.П. Мельни­чук. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. –  С. 310–331.

Мельничук Д.П. Управління персоналом в умовах євроінтеграції: принципи, пріоритети, ознаки ефективності / Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. Мельни­чука Д.П.] / Д.П. Мельничук, Г.А. Захарчук, Ю.І. Яцук. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. –  С. 332–339.

Мельничук Д.П. Стимулювання та мотивація праці: теоретичні аспекти та практичний інструментарій / Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. Мельни­чука Д.П.] / Д.П. Мельничук, В.М. Никитенко, О.М. Стрілець. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. –  С. 340–347.

 

[3] у тому числі:

Мельничук Д.П. Управління умовами трудової діяльності в комплексі заходів з організації виробництва та праці: маркетингові інструменти та фінансове забезпечення / Імплементація наукових засад та перспективи досконалої марке­тингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку : [колект. монографія / за заг. ред. проф. Павловської Л.Д.]. / Д.П. Мельничук, Н.М. Чайка. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. – С. 248–263.

Мельничук Д.П. Управління професійним розвитком персоналу: функції та завдання в системі координат гідної праці / Імплементація наукових засад та перспективи досконалої марке­тингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку : [колект. монографія / за заг. ред. проф. Павловської Л.Д.]. / Д.П. Мельничук, Т.В. Желудько. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. – С. 264–277.