Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Манаєнко Ірина Миколаївна

доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Керівник секції  «Менеджмент міжнародного бізнесу».

Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Регіональна економіка», «Міжнародні економічні відносини».

Наукові інтереси: регіональний розвиток, розвиток міжнародних економічних відносин, інвестиційна діяльність,  інноваційний розвиток, економіка електроенергетики,  митна справа.

E-mail: verholyad@ukr.net

 

Освіта: вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», освітньо- кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність – міжнародна економіка Студенту:
Вчений ступінь кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», захистила дисертацію на тему: «Механізм інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики»  МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ:

pdfМЕВ – словник термінів

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА:

pdfРегіональна економіка – словник термінів

МОНОГРАФІЯ

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики

Вчене звання
Наукова діяльність: Автор більше 90 наукових та навчально-методичних праць
 Міжнародна діяльність:  учасник міжнародного проекту «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) за напрямком Жан Моне ЕРАЗМУС+.

 

 

 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Манаєнко І. М. Компаративний аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на підприємствах електроенергетики та промисловості вцілому // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В. (Недінські читання – 2013) – Черкаси, 2013. – С.322 – 334.
 2. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції: монографія / О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова, І.М. Манаєнко, Р.С. Яресько. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. –262 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24764(авторський внесок – Розділ 3, С. 154-203, друк. арк. – 1,7)
 3. Манаєнко, І. М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Манаєнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 157 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14493

Навчальні посібники:

 1. Менеджмент – освіта для бакалаврів : навч. посіб. У 2 т. / В.В. Дергачова, Н. О. Сімченко, Л. М. Шульгіна та ін. – К. ; НТУУ «КПІ», 2013. – Т. 1. – 504 с., С.11-89 (Регіональна економіка – Розділ 1)
 2. Менеджмент – освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 2. – 464 с. [Розділ 7. Міжнародні економічні відносини / Дергачова В.В., Манаєнко І.М. / С. 6-63]
 3. Менеджмент – освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1. – 412 с. [Розділ 1. Регіональна економіка / Дергачова В.В., Манаєнко І.М. / С. 9-63]
 4. Міжнародні економічні відносини: практикум   [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки  6.030503 «Міжнародна економіка» / В.В. Дергачова,  О. М. Згуровський, І.М. Манаєнко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 80  с.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063 (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 24.05.2018 р.)

Наукові фахові видання України:

 1. Манаєнко І. М. Управління ризиками інноваційного розвитку підприємств електроенергетики в контексті екологозабезпечуючих імператив / Манаєнко І. М. // Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. Д. – 2013, №2.
 2. Манаєнко І.М. Міжнародна трудова міграція: тенденції та наслідки для світового господарства // Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. Д.- 2015, № – С. 236-240
 3.  Манаєнко І.М., Марченко Р. Тенденції міжнародної трудової міграції країн ЄС в умовах європейських цінностей // Приазовський економічний вісник, №  2 (07), 2018 р.- С. 7-14. Режим доступу : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/2_07_uk/4.pdf
 4. Манаєнко І.М., Кондратюк А.А. Теоретичні засади диверсифікації діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» Том 29 (68). N 5, 2018. С. 15-19. http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_5/6.pdf

Видання іноземних держав та видання України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Манаенко И. Н. Инновационное развитие предприятий электроэнергетики // Экономика и предпринимательство, Москва – 2013. – №9. – С.375 – 378. [Наукометричні бази: РИНЦ, Agris].
 2. Манаенко И. Н. Инвестиционное обеспечение инновационного развития предприятий электроэнергетики: теоретико-методический аспект // Научно-методический журнал «Новая экономика». – Минск: ОДО «Издательство «Четыре четверти». – №2 (62). – 2013. – С.343 –
 3. Охріменко О.О., Манаєнко І. М. Детермінанти інвестиційного забезпечення: принципи, механізми, ефективність / Манаєнко І. М., Охріменко О. О. // Економіка розвитку: науковий журнал Харківського національного економічного університету. – № 1 (69). – 2014. – С. 34 – 40. [Наукометричні бази: DOAJ]
 4. Манаєнко І.М. ІРО як форма інвестиційного забезпечення підприємств: світовий аспект // Глобальні та національні проблеми економіки – випуск № 6. Липень 2015 р. http://global-national.in.ua/issue-6-2015 (електронне видання)
 5. Манаєнко І.М. Складові інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики // Економічний вісник НТУУ «КПІ» – № 12 (2015) – С. 434-441 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45859
 6. Манаєнко І.М. Динамізм розвитку країн Бенілюксу в умовах європейських трансформацій  / Науковий вісник  Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Випуск №8/2016  Ужгород-2016. – С. 9 – 12.
 7. Манаєнко І.М. Детермінанти соціально-економічного розвитку України на основі стратегії емуляції / І.М. Манаєнко, М. Тюх / Глобальні та національні проблеми економіки – випуск № 15. лютий 2017 р.
 8. Manaienko. I., Ławińska O. Definition and factors of influence on the export potential of the enterprise / Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management 2018. CITPM 2018. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018, pp. 376-383. http://citpm.wz.pcz.pl/files/CITPM-2018.pdf
 9. Манаєнко І.М., Кравець А. Фінансування інноваційної діяль-ності підприємств: українські реалії та досвід ЄС / Інфраструктура ринку. – 2018. – № . 15, С. 109-115. Режим доступу : http://market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/19.pdf
 10. Manaienko. I. Crowdfunding: definitions, typology, development trends in the world / European Journal of Economics and Management, 2017, Volume 3, Issue 4. P. 46-50. Режим доступу :  https://eujem.cz/wp-content/uploads/2017/eujem_2017_3_4/09.pdf
 11. Манаєнко І.М., Прсяник І.С. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції // Науковий вісник  Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство/  Випуск № 18 /2018  Ужгород-2018 . – С. 11-15.  Режим доступу : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_3_2018ua/4.pdf
 12.  Манаєнко І.М., Петренко О. А. Організаційно-економічні особливості експорту українського меду до країн ЄС // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 18, С. 150-156. Режим доступу : http://market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/27.pdf
 13. Манаєнко І.М., Деркач Д. Розвиток світової економіки в умовах обмеженості енергетичних ресурсів // Глобальні та національні проблеми економікиВипуск № 23. Червень 2018 р., С. 22-26 Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/23-2018/7.pdf

Інші видання:

 1. Манаєнко І. М. Ризик-менеджмент на підприємствах електроенергетики / Манаєнко І. М. //  Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць  ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2  – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка, 2013 – С. 265 – 271.
 2. Манаенко И. Н. Управления инвестиционными рисками электроэнергетических предприятий / Манаенко И. Н. // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сборник научных трудов 15-й Международной конференции. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – С.261 –267.
 3. Манаєнко І. М. Визначення еколого-економічного ефекту як нова функція управління інвестиційними проектами на підприємствах електроенергетики / Манаєнко І. М. //  Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал «Энергосбережение, энергетика, энергоаудит», специальный выпуск №9 (115), октябрь 2013 – С. 35 – 41.
 4. Манаєнко І. М. Управління інвестиційними проектами на підприємствах електроенергетики / Манаєнко І. М.  // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць: / К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.124 – 129.
 5. Манаєнко І. М. Тенденції інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах електроенергетики / Манаєнко І. М. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць Х Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 13-14 березня 2014 р. / К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 33.
 6. Манаєнко І. М. Інвестиційна складова в тарифі та «зелений» тариф як форми інвестиційного забезпечення підприємств електроенергетики / Манаєнко І. М. // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць: НТУУ «КПІ», 2014 р. – С. 55-60
 7. Манаєнко І.М. Тенденції міжнародної міграції робочої сили: світовий аспект // міжнародне науково-технічне спів робітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць ХІ міжнародної  науково-практичної конференції, Київ, 09-10 квітня 2015 р. / К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 5
 8. Пащенко М. Манаєнко І.М. Особливості виходу вітчизняних промислових підприємств на ринок ЄС // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К., 2015
 9. Бойко О. Манаєнко І.М. Науково-технічний потенціал розвитку зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня  2015 р. – К., 2015
 10. Грибюк Д. Манаєнко І.М. Напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності авіабудівних підприємств // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К., 2015
 11. Манаєнко І.М. Тенденції та стратегічні орієнтири розвитку економіки України / International scientific conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» : Conference Proceedings. January 29. 2016, Klaipeda (Lithuania) : Baltija Publishing. 356 pages – p. 69-73
 12. Манаєнко І.М., Шовкун Д. Розвиток підприємств молочної промисловості України в умовах євроінтеграції // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня  2018 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 77
 13. Dergachova V., Manaienko I.,  Bukrieieva K. Development of trade and economic relations of Ukraine and European Union within free trade zone // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – с. 138-147

Конспекти лекцій:

 1. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, І. М. Верхоляд. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,91 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Доступ :http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2441
 2. Регіональна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, І. М. Верхоляд. – Електронні текстові дані (1 файл: 803 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Доступ :http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2442
 3. Международные экономические отношения: конспект лекций для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 94 с.
 4. Региональная экономика: конспект лекций для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 64 с.

Методичні рекомендації:

 1. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, І. М. Верхоляд. – Електронні текстові дані (1 файл: 352 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2080
 2. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 50 с.
 3. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 25 с.
 4. Методичні вказівки до виконання індивідуальної і самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент у телекомунікаціях», напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» професійного спрямування «Технології та засоби телекомунікацій», «Інформаційні мережі зв’язку», «Телекомунікаційні системи та мережі» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, О. М. Савицька, І. М. Манаєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 378 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 24 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2944
 5. Регіональна економіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, І. М. Верхоляд. – Електронні текстові дані (1 файл: 346 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Доступ :http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2081
 6. Регіональна економіка: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 52 с.
 7. Международные экономические отношения: методические указания к изучению дисциплины для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» професіонального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко –  К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 35 с.
 8. Международные экономические отношения: методические указания к проведению практических занятий для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления  «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко –  К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 41 с.
 9. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко, К.О Кузнєцова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.
 10. Региональная экономика: методические указания к изучению дисциплины для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 37 с.
 11. Региональная экономика: методические указания к проведению практических занятий для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко –  К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 44 с.
 12. Дистанційний курс «Регіональна економіка» для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко //   гриф «Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» протокол №8 від 17 квітня 2014. Режим доступу: http:// http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=606
 13. Регіональна економіка: методичні вказівки до виконання реферату для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 19 с.
 14. Українсько–російсько–англійський словник основних термінів з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко //  К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 26 с. – Укр., рос., англ. мовами.
 15. Українсько–російсько–англійський словник основних термінів з дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів економічних спеціальностей / В. В. Дергачова, І. М. Манаєнко // К.: НТУУ “КПІ”, 2014. — 18 с. — Укр., рос., англ. мовами.
 16. Проходження науково-дослідної практики:  навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня «магістр»,  галузі знань 07  «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. –60 c.
 17. Проходження переддипломної практики:  навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня «магістр»,  галузі знань 07  «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. –60 c.