[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Манаєнко Ірина Миколаївна

доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук.

Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Міжнародні економічні відносини».

Наукові інтереси: регіональний розвиток, розвиток міжнародних економічних відносин, інвестиційна діяльність,  інноваційний розвиток, економіка електроенергетики,  митна справа.

E-mail: verholyad@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3246-3603

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bC1iu4wAAAAJ&hl=uk 
Освіта: вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», освітньо- кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність – міжнародна економіка Студенту:
Вчений ступінь кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», захистила дисертацію на тему: «Механізм інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики»  МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ:

 1. Силабус
 2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять
 3. Методичні рекомендації до виконання реферату
 4. Методичні рекомендації до СРС
 5. Словник основних термінів з дисципліни

МОНОГРАФІЯ

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики

Вчене звання
Наукова діяльність: Автор більше 90 наукових та навчально-методичних праць
 Міжнародна діяльність:  учасник міжнародного проекту «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) за напрямком Жан Моне ЕРАЗМУС+.

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Манаєнко І. М. Компаративний аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на підприємствах електроенергетики та промисловості вцілому // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В. (Недінські читання – 2013) – Черкаси, 2013. – С.322 – 334.
 2. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції: монографія / О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова, І.М. Манаєнко, Р.С. Яресько. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. –262 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24764(авторський внесок – Розділ 3, С. 154-203, друк. арк. – 1,7)
 3. Манаєнко, І. М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Манаєнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 157 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14493

Навчальні посібники:

 1. Менеджмент – освіта для бакалаврів : навч. посіб. У 2 т. / В.В. Дергачова, Н. О. Сімченко, Л. М. Шульгіна та ін. – К. ; НТУУ «КПІ», 2013. – Т. 1. – 504 с., С.11-89 (Регіональна економіка – Розділ 1)
 2. Менеджмент – освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 2. – 464 с. [Розділ 7. Міжнародні економічні відносини / Дергачова В.В., Манаєнко І.М. / С. 6-63]
 3. Менеджмент – освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1. – 412 с. [Розділ 1. Регіональна економіка / Дергачова В.В., Манаєнко І.М. / С. 9-63]
 4. Міжнародні економічні відносини: практикум   [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки  6.030503 «Міжнародна економіка» / В.В. Дергачова,  О. М. Згуровський, І.М. Манаєнко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 80  с.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063 (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 24.05.2018 р.)
 5. Проходження науково-дослідної практики:  навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня «магістр»,  галузі знань 07  «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. –60 c.
 6. Проходження переддипломної практики:  навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня «магістр»,  галузі знань 07  «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. –60 c.
 7. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітніх програм «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол Методичної Ради КПІ № 7 від 01.04.2019 р.), 2019. – 339 с. (авторський внесок – 33 %)
 8. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс]: навчальний посібник: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 49 с. (1,9 д.а.).
 9. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс]: навчальний посібник: методичні рекомендації до виконання реферату для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В.Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. –  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 23 с. (0,9 д.а.).
 10. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс]: навчальний посібник: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 62 с. (1,6 д.а.).
 11. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс]: навчальний посібник: словник основних термінів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент і бізнес- адміністрування» / КПІім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В.Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 26 с. (1,2 д.а.).

Наукові фахові видання України:

 1.  Манаєнко І.М., Марченко Р. Тенденції міжнародної трудової міграції країн ЄС в умовах європейських цінностей // Приазовський економічний вісник, №  2 (07), 2018 р.- С. 7-14. Режим доступу : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/2_07_uk/4.pdf
 2. Манаєнко І.М., Кондратюк А.А. Теоретичні засади диверсифікації діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» Том 29 (68). N 5, 2018. С. 15-19. http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_5/6.pdf 
 3. Манаєнко І.М., Гук О.В. Країни Бенілюкс: єдність економічного розвитку та місце  у європейській спільноті / Економічний вісник НТУУ «КПІ» (№16) – 2019 р. – С. 132-139 http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181697/181592

Видання іноземних держав та видання України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Манаєнко І.М. ІРО як форма інвестиційного забезпечення підприємств: світовий аспект // Глобальні та національні проблеми економіки – випуск № 6. Липень 2015 р. http://global-national.in.ua/issue-6-2015 (електронне видання)
 2. Манаєнко І.М. Складові інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики // Економічний вісник НТУУ «КПІ» – № 12 (2015) – С. 434-441 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45859
 3. Манаєнко І.М. Динамізм розвитку країн Бенілюксу в умовах європейських трансформацій  / Науковий вісник  Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Випуск №8/2016  Ужгород-2016. – С. 9 – 12.
 4. Манаєнко І.М. Детермінанти соціально-економічного розвитку України на основі стратегії емуляції / І.М. Манаєнко, М. Тюх / Глобальні та національні проблеми економіки – випуск № 15. лютий 2017 р.
 5. Manaienko. I., Ławińska O. Definition and factors of influence on the export potential of the enterprise / Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management 2018. CITPM 2018. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018, pp. 376-383. http://citpm.wz.pcz.pl/files/CITPM-2018.pdf
 6. Манаєнко І.М., Кравець А. Фінансування інноваційної діяль-ності підприємств: українські реалії та досвід ЄС / Інфраструктура ринку. – 2018. – № . 15, С. 109-115. Режим доступу : http://market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/19.pdf
 7. Manaienko. I. Crowdfunding: definitions, typology, development trends in the world / European Journal of Economics and Management, 2017, Volume 3, Issue 4. P. 46-50. Режим доступу :  https://eujem.cz/wp-content/uploads/2017/eujem_2017_3_4/09.pdf
 8. Манаєнко І.М., Прсяник І.С. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції // Науковий вісник  Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство/  Випуск № 18 /2018  Ужгород-2018 . – С. 11-15.Режим доступу : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_3_2018ua/4.pdf
 9.  Манаєнко І.М., Петренко О. А. Організаційно-економічні особливості експорту українського меду до країн ЄС // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 18, С. 150-156. Режим доступу : http://market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/27.pdf
 10. Манаєнко І.М., Деркач Д. Розвиток світової економіки в умовах обмеженості енергетичних ресурсів // Глобальні та національні проблеми економікиВипуск № 23. Червень 2018 р., С. 22-26 Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/23-2018/7.pdf
 11. Манаєнко І.М., Загорулько Т. INVESTMENT COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EU / Випуск 1, 2019. С. 20-23. Східна Європа. Режим доступу :  http://www.easterneurope-ebm.in.ua/vimogi-do-oformlennya
 12. Манаєнко І.М., Іванова Т.В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах європейських пріоритетів / European Journal of Economics and Management, 2019, Volume 5, Issue 1. P. 32-38  https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_1/eujem_2019_5_1.pdf

Інші видання:

 1. Манаєнко І.М. Тенденції міжнародної міграції робочої сили: світовий аспект // міжнародне науково-технічне спів робітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць ХІ міжнародної  науково-практичної конференції, Київ, 09-10 квітня 2015 р. / К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 5
 2. Пащенко М. Манаєнко І.М. Особливості виходу вітчизняних промислових підприємств на ринок ЄС // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К., 2015
 3. Бойко О. Манаєнко І.М. Науково-технічний потенціал розвитку зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня  2015 р. – К., 2015
 4. Грибюк Д. Манаєнко І.М. Напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності авіабудівних підприємств // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К., 2015
 5. Манаєнко І.М. Тенденції та стратегічні орієнтири розвитку економіки України / International scientific conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» : Conference Proceedings. January 29. 2016, Klaipeda (Lithuania) : Baltija Publishing. 356 pages – p. 69-73
 6. Манаєнко І.М., Шовкун Д. Розвиток підприємств молочної промисловості України в умовах євроінтеграції // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня  2018 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 77
 7. Dergachova V., Manaienko I.,  Bukrieieva K. Development of trade and economic relations of Ukraine and European Union within free trade zone // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – с. 138-147
 8. Манаєнко І.М., Чорній В.В. Розвиток економіки України в умовах європейських цінностей / Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ.– Луцьк, Терен, 2019. С. 232-241 http://aprei.com.ua/