[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Малик Ірина Петрівна

Освіта: Закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Менеджмент організацій», аспірантуру кафедри менеджменту. Студенту:
Вчений ступінь У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15676

 

http://ela.kpi./handle/123456789/19253

 

Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг»

Вчене звання Доцент
Наукова діяльність: В 2011, 2012, 2013 рр. визнана переможцем конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Молодий викладач-дослідник».  Має близько 100 наукових праць, у тому числі 1 навчальний посібник з грифом МОН, монографії (у співавторстві) та ін.
Навички: Сфера основних наукових інтересів: корпоративне управління, інституціональна економіка, корпоративна соціальна відповідальність.

2012

 1. Роль та впровадження корпоративної соціальної відповідальності в інформаційній економіці / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 32. – Т.2. – К., 2012. – с. 4–9 .
 2. Веб-доступність як елемент корпоративної соціальної відповідальності / Малик І.П., Ігнатенко О.Є. // РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 р. – Київ% ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. –  С. 159.
 3. Особливості формування стратегій розвитку промислових підприємств в Україні / Малик І.П. // РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 р. – Київ, ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. –  С. 82
 4. CULTURAL INTELLIGENCE: A NEW APPROACH TO INTERNATIONAL MANAGEMENT / Малик І.П., Mickaël Abbé // РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 р. – Київ% ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. –  С. 137.

 

2013

 1. Особливості формування стратегії підприємства в умовах інформаційної економіки / Малик І.П., Ігнатенко О.Є. // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПК «Політехніка», 2013. – с. 142 – 146.
 2. Сучасні методи управління конкурентоспроможністю підприємства / Малик І.П., Бодак М.Є. // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПК «Політехніка», 2013. – с. 260 – 265.
 3. Мотивація персоналу як засіб забезпечення ефективної діяльності підприємства / Малик І.П., Завальна О.С. // Проблеми сталого розвитку національних економік: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – с. 196 – 200.
 4. Фактори впливу на процес управління виробничими підприємствами України / Малик І.П., Локота А.Г. //Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч. 2. – с. 31–34.
 5. Сучасні теорії мотивації та можливості їх використання на підприємствах України / Малик І.П., Волкова О.С., Феліковська О.О. //Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч. 2. – с. 187 – 192.
 6. Контроль та контролінг в системі управління промисловим підприємством / Малик І.П., Ковинєва К.О. //Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Києв, 30-31 травня 2013 року): У 3-х частинах. К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч. 3. –  с. 61 – 63.
 7. Особливості формування інформаційного суспільства в Україні / Малик І.П. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 22-23 квітня 2013 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013 – с. 42 – 44.
 8. Роль людського фактору в інформаційній економіці / Малик І.П., Мохонько Г.А. // Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2013 р. – Черкаси: СУЕМ, 2013. – с. 27 – 29.
 9. Конкурентний потенціал як основа підвищення конкурентоспроможності підприємства / Малик І.П., Мохонько Г.А. // Проблеми та перспективи економічного розвитку: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 19-20 квітня 2013 р.): У 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. Ч.1 – с. 73 – 75.
 10. Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою / Малик І.П. // Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою: міжнародна колективна монографія / під заг. ред. Л.М.Савчук. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – с. 68 – 82.
 11. Соціальні умови інноваційного розвитку економіки України / Малик І.П. // Соціальні умови інноваційного розвитку економіки України: монографія / С.Ю. Цьохла, Н.О. Сімченко, А.М. Бузні та ін..; під заг. ред. проф. С.Ю. Цьохли. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 302 с. – с. 171 – 191.
 12. Сучасні технології управління на підприємстві / Малик І.П. // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – с. 5- 10.
 13. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні / Малик І.П. // ВІСНИК Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. Науковий журнал. 1(14), 2013. – Черкаси. – С. 25 – 34.
 14. Особливості управління конкурентоспроможністю промислового підприємства на ринку харчової промисловості / Малик І.П., Борейко М. // Кримський економічний вісник Науковий журнал/ № 3 (04) червень 2013. – Сімферополь.: Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – с. 24 – 26.
 15. Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, Лазоренко, Малик І.П., Л.Л. Ведута // Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, Т.В. Лазоренко, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 58 с.
 16. Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, Лазоренко, Малик І.П., Л.Л. Ведута // Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, О.В. Гук, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 60 с.
 17. Інституціональні аспекти розвитку інформаційної економіки / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць., ВПІ ВПК «Політехніка», 2013, №10. – С. 3–10.
 18. Менеджмент-освіта для бакалаврів / К.О. Бояринова, Малик І.П. // Менеджмент-освіта для бакалаврів: Навч. посіб. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.2. – с. 172 – 257.
 19. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / Малик І.П. // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія/ В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с.
 20. Стратегічний розвиток підприємств в контексті інформаційної економіки / Малик І.П. // «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 26-30 травня 2013 р. – Алушта, НТУ «ХПІ», 2013 р. – с. 173- 175.
 21. Информационная экономика: перспективы развития и совершенствования / Малик І.П. //ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Научно-практический журнал. №1. Курск, 2013. – с. –198 – 207.
 22. Розвиток вітчизняних підприємств в умовах інформаційної економіки: проблеми та перспективи / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Наука в інформаційному просторі: Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовтня  2013 р.: у 8 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. Т.1: Мікро- та макроекономіка: питання та шляхи ефективного розвитку. – 2013. с. 40 – 44.
 23. Стратегічний розвиток підприємств в умовах інформаційної економіки в Україні / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Менеджмент і логістика – перспективні напрями розвитку економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ,  20-21 вересня 2013 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013 – с. 101–104.
 24. Strategic aspects of corporate social responsibility development in the information economy in Ukraine / Малик І.П. // 2013 L’ Association 1901 ―SEPIKE Journal L´Association 1901 “SEPIKE” Norderstedt, Deutschland Poitiers, France 23.10.2013
 25. Проблеми розвитку інформаційної економіки в Україні / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІ міжнарод. науков.-практич. Конференції. 20 листопада 2013 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013.- с.159-160.
 26. Управління проектами. Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи / Довгань Л.Є.,  Мохонько Г.А., Бояринова К.О., Малик І.П. // Управління проектами: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.:   Л.Є.Довгань,  Г.А. Мохонько, К.О.Бояринова,  І.П.Малик. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 46 с.

 

2014

 1. Стратегічне управління розвитком інформаційного забезпечення на промисловому підприємстві / Малик І.П., Ігнатенко О.Є. // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с., 157-161 c.
 2. Роль планування виробництва нового виду продукту в діяльності підприємств України / Малик І.П., Бакал І.О. // РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ. Науково-практичний журнал. 1 (01) березень 2014 р. Донецьк. – 2014. – С. 14-17.
 3. Інституціональні аспекти державного регулювання корпоративного сектору економіки України / Малик І.П. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 3 (154) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2014. – С. 47 – 51.
 4. Менеджмент-освіта для бакалаврів. Практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. навч. посібн. – Т.2. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 464 с .
 5. Інституціональне забезпечення стійкості корпоративних утворень// Малик І.П., Мохонько Г.А.- Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип.5, Ч.2. – С.187—191.
 6. Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі: імплементація КСВ // Малик І.П. – Зовнішня торгівля. Економічна безпека/ ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”. – Вип. 10. – К., 2014. с. 58-64.
 7. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению : монография / Бычков А.А., Довгань Л.Е. Малик И.П. / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Польша : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – 474 с.
 8. Институциональные аспекты эффективности корпоративного управления предприятиями // Малик И.П., Мохонько А.А. – Международная научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ-2014»
 9. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА // Малик І.П., Бесараб І,С. – “Економіка ХХІ сторіччя: фінансові та інноваційно-інвестиційні аспекти. Дніпропетровськ. – 2014.
 10. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу в Україні // Крачунов Х.А., Малик І.П. – Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – с. 394-398.

 

2015

 1. Малик І.П., Фісенко Е.С. Корпоративна культура як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. — К.: НТУУ „КПІ”. – Вип. 10. http://ape.fmm.kpi.ua/issue/viewIssue/2850/pdf_2
 2. Малик І.П., Довгань Л.Є. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: колективна монографія/ За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – 536 с. С. 168 – 185. (Розділ 2. Формування інституціонального забезпечення ефективної моделі корпоративного управління акціонерними товариствами України).
 3. Малик І.П., Шкробот М.В. Інститути корпоративного управління акціонерних товариств України. І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 25-26 грудня 2015 року, м. Одеса.

 

2016

 1. Малик І.П., Довгань Л.Є., Шкробот М.В. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 371 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15973
 2. Малик І.П., Довгань Л.Є., Шкробот М.В. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013
 3. Малик І.П., Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Шкробот М.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П Малик, Г. А. Мохонько, [та ін.]. – Електронні текстові данні (1 файл: 310 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 41 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15676
 4. Малик І.П., Федірко Г.А. Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Сучасні підходи до управління підприрємством: Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. − К.: Вид-во “Політехніка”, 2015. − С. 64.
 5. Малик І.П. Формування моделі корпоративного управління в Україні. Сучасні підходи до управління підприрємством: Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. − К.: Вид-во “Політехніка”, 2015. − С. 90.
 6. Малик І.П. Роль стейкхолдерів в корпоративному управлінні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 21. Вип. 5 (47). Одеса. – 2016. – С. 96-100.
 7. Малик І.П., Шкробот М.В. Забезпечення корпоративного управління на основі ІКТ. Економіка та суспільство. Економіка та управління підприємствами. Електронне наукове фахове видання .Вип. 3. Мукачеко. – 2016. – с. 230- 236.
 8. Малик І.П., Шкробот М.В. Соціальні пріоритети сучасного менеджменту. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції 16 листопада 2016 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «політехніка», 2016. – С. 87.

 

2017

 1. Малик І.П., Голуб І.М. Технологічне оновлення виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – Випуск № 15. – Лютий 2017 р. – С. 263-267. http://global-national.in.ua/issue-15-2017/23-vipusk-15-lyutij-2017-r/2772-malik-i-p-golub-i-m-tekhnologichne-onovlennya-virobnitstva-yak-faktor-pidvishchennya-konkurentospromozhnosti-pidpriemstva
 2. Малик І.П., Довгань Л.Є. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти. ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ». – Випуск №14 (2017). – 2017.- http://ev.fmm.kpi.ua/article/viewFile/108718/103666
 3. Малик І.П., Шкробот М.В. Значення та роль енергетичного форсайту для економіки Польщі. 25 років Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво: спроба балансу / Матеріали ІІІ Українсько-польського наукового форуму (11-12 травня 2017, Olsztyn). – Olsztyn-Львів: Видавництво НУЛП, 2017. – С. 239-245.
 4. Малик І.П. Каракаш Ю.А. Теоретичні підходи до визначення організаційно-економічного механізму промислового підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Випуск 1-1 (07). Частина 1. –Запоріжжя. – 2017. -С. 103-107. http://e-visnyk.zdia.zp.ua/avtoram
 5. Малик І.П., Вецко Т.М. Особливості бізнес-планування в легкій промисловості. Збірник наукових праць” Сучасні підходи до управління підприємством”[Електронний ресурс]. – 2017. – №.2. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
 6. Малик І.П., Каракаш Ю.А. Роль управління персоналом у забезпеченні сталого розвитку. Збірник наукових праць” Сучасні підходи до управління підприємством”[Електронний ресурс]. – 2017. – №.2. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
 7. Малик І.П., Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько, М.В.Шкробот, Л.Л.Ведута. Менеджмент організацій Електронний ресурс  :  методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знать 07 ” Управління та адміністрування” спеціальності  073 ” Менеджмент організації ” Менеджмент і бізнес- адміністрування” / КПІ ім Ігоря Сікорського; уклад.:Л.Є.Довгань,І.П.Малик,Г.А.Мохонько, М.В.Шкробот,Л.Л.Ведута; відп.ред. В.В.Дергачова. – Електиронні текстові дані ( 1 файл? 663,52 К байт). = Київ : КПІ ім Ігоря Сікорського, 2017.- 47с. – назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi./handle/123456789/19253
 8. Малик І.П., Довгань Л.Є., Крейдич І. М., Семенченко Н.В. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 073 « Менеджмент і бізнес адміністрування освітньо-кваліфікаційного ступеню магістр Електронний ресурс  /  «КПІ» ім. Ігоря Сік орського; уклад.:Л.Є.Довгань,І.П.Малик, Н.В.Семенченко, І.М.Крейдич. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,12 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 201 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19195
 9. Малик І.П., Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько. Управління проектами [Електронний ресурс]:навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації: “Менеджмент і бізнес адміністрування”,  “Менеджмент міжнародних проектів”, “Менеджмент інновацій”, “Логістика” / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,36 Мбайт). – Київ: КПІ  ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19481
 10. Малик І.П., Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Управління проектами»: підручник для студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / автори: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с.
 11. Малик І.П., Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Шкробот М.В. Менеджмент організацій»: навчальний посібник для студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / укладачі: Л.Є. Довгань, І.П Малик, Г.А.Мохонько, М.В. Шкробот. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 271 с.
 12. Malyk, M. Shkrobot Corporate governance efficiency of enterprises in the VUCA conditions. References: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-17-1 / ISSN 2367-5659, 24 – 30 August, 2017, Book 5, Vol 45, 233-240 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/15/S05.030. Thursday 28 September 2017 by Libadmin2017. https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4227&lang=en
 13. Малик І.П., Шкробот М.В. Значення та роль форсайту для енергетичних підприємств Польщі. Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. – 298-316 с.
 14. Малик І.П., Мохонько Г.А. Проблеми забезпечення сталого розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р. м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, К.О.Семенова – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». – с. 184 – 185.

 

2018

 1. Проходження науково-дослідної практики: навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня «магістр»,  галузі знань 07  «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. –60
 2. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту   [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 586 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,  – 62 с.
 3. Проходження переддипломної практики: навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня «магістр»,  галузі знань 07  «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. –60
 4. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073«Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 496 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,  – 59 с.
 5. Малик І.П., Вецко Т.М. Механізм забезпечення сталого розвитку підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – с. 110.
 6. Малик І.П., Каракаш Ю.А. Основні інструменти для забезпечення стійкого розвитку підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – с. 99.
 7. Малик І.П., Касянчук Ю.А. Роль організаційно-економічного механізму у забезпеченні ефективності діяльності підприємства. Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління», вип. 12, 2018 р. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130968/126698
 8. Малик І.П., Вецко Т.М. Розробка програм сталого розвитку підприємствами України. Електронний збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. №3. – 2018. – с. 129-140. http://spu.fmm.kpi.ua/
 9. Малик І.П., Каракаш Ю.А. Інструментарій менеджменту для забезпечення стійкого розвитку підприємства в умовах турбулентного середовища. Електронний збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. №3. – 2018. – с. 9- 17. http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/7387
 10. Малик І.П., Прудкий В.В. Мотивація як фактор підвищення продуктивності праці. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”. Вип. 29. – 12 червня 2018 р. – http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy12-06-2018
 11. Малик І.П., Назарчук Н.В. Наукові підходи до управління конкурентоспроможніст підприємства. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 30. Частина 1. Одеса. – 2018. С. 107-110. http://www.bses.in.ua/uk/
 12. Малик І.П., Салабай В.О. Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності в Україні. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. –Вип.22. –Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. –с. 46-47. В рамках проведення III науково-практичної конференції«Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу»,11 липня2018 р., м.Харків. http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Vypusk-22.pdf
 13. Малик І.П., Назарчук Н.В. Проблеми формування та розвитку корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні. Економічний аналіз. – 2018. – Т. 28(2). – С. 161-167. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28%282%29__22

 

2019

 1. Малик І.П., Шкробот М.В. Значення енергетичного форсайту для економіки Польщі. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. 8 – 100- 103с.
 2. Малик І.П., Артеменко О.Т. Corporate training of young personnel development. Международная научно-практическая конференция «Молодежное предпринимательство в странах восточного партнерства: опыт формирования и перспективы развития» в рамках реализации проекта «Высшие учебные заведения для молодежного предпринимательства» по программе Erasmus+ (http://heifye.hduht.edu.ua) 13-14 сентября 2018 (г. Батуми, Грузия), С. 153-156.
 3. Малик І.П., Шкробот М.В., Тадєєв Ю.П. Теоретичні та емпіричні закономірності еволюції концепції економічного зростання. Інфраструктура ринку // Електронний науково-практичний журнал, Одеса, 2019. – Вип. 36. – 56 – 62 с.