[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Лазоренко Таїсія Василівна

Освіта: Вища, закінчила Хмельницький технологічний університет за спеціальністю «Економіка та управління в машинобудуванні» Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук, захистила кандидатську дисертацію з спеціальністю «Організація, планування і регулювання економікою»
 1. Основи менеджменту (силабус)
 2. Основи менеджменту (навчальна програма)
 3. Менеджмент (конспект лекцій)
 4. Менеджмент (практикум)
 5. Основи менеджменту (перелік экзаменаційних питань)
 6. Основи менеджменту (план практичних занять)
 7. Основи менеджменту (теми РР)
Вчене звання Доцент
Наукова діяльність: Більше 100 публікацій, 2 навчальних посібника (у співавторстві) та більше 15 методичних рекомендацій
Навички: Сфера основних наукових інтересів: менеджмент, управління конкурентоспроможністю підприємства, економіка, управління якістю.

Пройшла підвищення кваліфікації в навчальному центрі компанії «CONSIMPLE» за програмою «Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу»

Публікації  2019-2020 рр.

 1. Лазоренко Т.В. Концептуальні засади організації управління бізнес-процесами сучасних логістичних систем /Лазоренко Т.В., До Тхі Мінь Тхао// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». –Ужгород. УжНУ.–2019, Вип.23. –С.148 – (Фахове видання, Index Copernicus ).(0,5 д.а.)
 2. Лазоренко Т.В. Застосування сучасних концепцій менеджменту на вітчизняних підприємствах / Лазоренко Т.В., Голуб М.О.// Електронний науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». –Дніпро, –2019. –Вип..№1(18). –С. 139-143. (Фахове видання) (0,46 д.а.)

Публікації  2018-2019 рр.

 1. Лазоренко Т.В. Коучинг та баддінг як інструменти формування системи розвитку персоналу/ Лазоренко Т.В., Кузнець А.О. // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». –Запоріжжя;  –2018, Випуск №5(10). –С.235-238. (Фахове видання).
 2. Лазоренко Т.В. KAIZEN: японська стратегія для успішного розвитку українського підприємництва/ Лазоренко Т.В., Тимощук С.П. // Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2018.–№ 12(64). –С.283–286.( Index Copernicus).  (0,33 д.а.)
 3. Лазоренко Т.В. Управління часом. Значення оптимізації використання часу / Лазоренко Т.В., Бринчак М.М.// Електронне наукове фахове видання «Економіка і суспільство».–м.Мукачево. Мукачівський державний університет. –2018, –№ 19. –С.455-459. (Фахове видання, Index Copernicus )  (0,5 д.а.)
 4. Лазоренко Т.В. Економічна сутність, переваги та недоліки реалізації толінгових операцій в Україні / Лазоренко Т.В., Корольова С.Г.// Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університетуімені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». –К: – 2018, Том 29 (68). N 6, 2018. –С. 70-73. (Фахове видання, Index Copernicus ).   (0,42 д.а.)
 5. Лазоренко Т.В. Міжнародний досвід мотивації праці та можливості його застосування в Україні / Лазоренко Т.В., Місяйло О.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». –Ужгород. УжНУ.–2018, Вип.22. Ч.2. –С.67-71. – (Фахове видання, Index Copernicus ). (0,54 д.а.)
 6. Лазоренко Т.В. Коопетиція як сучасний підхід до стратегічного управління підприємством / Лазоренко Т.В., Солосіч О.С.//. Науковий журнал «Проблеми системного підходу в економіці». –К. –НАУ, ­–2018, Вип..6(68). –С.96-100 (Фахове видання, Index Copernicus ). (0,46 д.а.)
 7. Лазоренко Т.В. Роль самоменеджменту в процесі управління організацією / Лазоренко Т.В., Зробок О.О., Потапова В.П.// Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». –Одеса, –2018. –Вип..№26. –С.189-193/ (Фахове видання, Index Copernicus ).(0,42 д.а.)
 8. Лазоренко Т.В.Екологічний податок як фактор ефективного впливу на обсяг відходів підприємств/ Лазоренко Т.В., Громадська А.В., Хмілевська А.О.// Електронне наукове фахове видання «Економіка і суспільство».– м.Мукачево. Мукачівський державний університет. –2018, –№ 19. –С.811-815. (Фахове видання, Index Copernicus ) (0,42 д.а.)

Тези

 1. Лазоренко Т.В., Шолом І.Л. Бечмаркінг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності// МатеріалиХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка,технології, управління». –К: –2019. –С.30.
 2. Лазоренко Т.В. Коопетиція як система відносин між субєктами економічної діяльності// Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». –К:–2019. –С.90.
 3. Лазоренко Т.В., Коновалова І.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах диверсифікації діяльності підприємства//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів». – м.Покровськ: –2019. –С.108-110.
 4. Лазоренко Т.В., Ткаченко І.О.Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності організації в сучасних економічних умовах.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент і економічний розвиток». м.Суми: –28.05.2019р.

Методичні матеріали

Менеджмент: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика»  / Т.В.Лазоренко, О.В.Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 105 с.            https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078

 

Публікації  2017-2018 рр.

Лазоренко Т.В. Перспективи членства України в науковій організації EUREKA/ Лазоренко Т.В., Біловол А.О.// Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку піприємництва». –Харків: –2017. –№4(19).– С.15-20.(Фахове видання, Index Copernicus)

Лазоренко Т.В.  Розвиток франчайзингу у світі та в Україні/ Лазоренко Т.В., Фролова А.// Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава». –Тернопіль: –2017. –Випуск 2(17). –С. 199-207.(Фахове видання, Index Copernicus)

Лазоренко Т.В. Рекламний менеджмент/ Лазоренко Т.В., Максимчук А.І.// Зб. Тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Зимовінаукові підсумки 2017 року».–Дніпро: –2017, ч.2., С.16-20.

Лазоренко Т.В. Використання досвіду реалізації кадрової політики підприємствами легкої промисловості / Лазоренко Т.В., Андрійчук М.І.// Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». Запоріжжя;  –2018, Випуск №1(6). –С.27-30. (Фахове видання).

Лазоренко Т.В. Оцінка ефективності навчання персоналу в ІТ компаніях/ Лазоренко Т.В., Німуха Ю.// Науковий журнал «Молодий вчений».  – Херсон.–2018, №1(53), с.914-916. (Index Copernicus)

Лазоренко Т.В. Когнітивний менеджмент як інноваційна стратегія управління організацією/ Лазоренко Т.В., Лазаренко М.П.// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».  –м.К: , –2018, №4.–С. (Фахове видання, Index Copernicus)

Лазоренко Т.В. Особливості інформаційного менеджменту в малому та середньому бізнесі/ Лазоренко Т.В.// Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». Запоріжжя;  –2018, Випуск №2(7). –С.62-65. (Фахове видання).

 

Публікації  2016-2017 рр.

 1. Вплив конфліктів на продуктивність праці та управління ними// Науковий журнал «Молодий вчений» –Херсон: –2016.–12.1(40). –С.822-825.

2. Інтерім-менеджмент: проблеми та перспективи в Україні//Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2016.–12.1(40). –С.818-821.

3. Особливості дистанційного менеджменту в Україні на прикладі компанії “NICE SOLUTIONS” //Науковий журнал «Молодий вчений». –Херсон: –2016.–12.1(40). –С.814-8174.

4. Правила успішного використання тайм-менеджменту// Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2017.–1(41). –С.632-634.

5. Дидченко Ю.О.Моральная мотивация в период кризиса//Збірник тез з міжнародної інтернет-конференції «Концепції економічного розвитку України». –м.Тернопіль: –2016. –С.68-69.

6. Особливості управління позаштатними працівниками//Збірник тез з міжнародної інтернет-конференції «Концепції економічного розвитку України». –м.Тернопіль: –2016. –С.69-73.

7. Фактори мотивування HR-менеджера// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах». –Харків: –2016. –С.190-191.

8. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства// Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». –К.: –2017. –С.76.

9. Методологія визначення ефективного розвитку підприємства / Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. –Київ. –2017.

10. Основні стадії розвитку підприємства// Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічні проблеми сучасності». –Маріуполь. –2017.

11. Детінізація вітчизняного ринку праці як фундаментальна основа детінізації економіки України// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». –К: КПІ ім.Ігоря Сікорського. –2017. –С.198-199.

 

Публікації 2014/2015 рр.

12. Лазоренко Т.В., Борущак Х.Л. Визначення сукупного показника для оцінювання рівня соціального розвитку колективу підприємства/ Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 16-18 грудня . «Україна наукова» .м.К.: -2014.-С.47-52

13. Лазоренко Т.В., Цвєткова О.В.Управління інвестиційною привабливістю підприємства/ Науковий журнал «Молодий вчений». м.Херсон, -2014, № 12. –С 184-187.

14. Лазоренко Т.В., Зброжек Ю.В. Проблема ефективності управління персоналом сучасної організації/ Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». м.К.:, НТУУ КПІ, ФММ. – 2015. –С.33-34

15. Лазоренко Т.В. Конкурентні переваги як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства/ Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» м.К: НТУУ «КПІ». – 2015. –С.405-409.

16. Лазоренко Т.В. Якість продукції, як основа економічного розвитку підприємства / VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки». м.Запоріжжя, СУІЕУ.-2015. – С. 94-95.

 

Публікації 2013/2014 рр.

17. Лазоренко Т.В. Міжнародні конкурсні торги: види та особливості проведення // Збірник наукових праць V Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством»//. – Київ, НТУУ «КПІ», 2014. –С. 300-304.

18. Лазоренко Т.В. Розвиток менеджменту в Україні// ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук»// м. Донецьк, Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2014. – С. 83-85.

19. Лазоренко Т.В.Види та особливості проведення міжнародних конкурсних торгів// VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»// м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожний університет». ­-2014. -С. 97-98.

Методичні вказівки:

Стратегическое управление предприятием: методические рекомендации к выполнению курсовых работ . пр.№9 від 28.04.2014р. (Довгань Л.Є., Артеменко Л.П., Лазоренко Т.В.)

Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування» для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», професійного спрямування « Фізична реабілітація».(Лазоренко Т.В., Шеховцова І.А.)

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна торгівля» для іноземних студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» російською мовою.(Лазоренко Т.В., Чорній В.)