вівторок , 26 Вересень 2017
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кузнєцова Катерина Олександрівна

1

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту.

Випускниця факультету менеджменту та маркетингу, кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».

2011-2014 рр. – аспірантка кафедри менеджменту ФММ НТУУ «КПІ». Напрям дисертаційного дослідження – ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств.

Має більше 50 наукових публікацій в межах України та за кордоном (із них 10 у фахових виданнях та участь у 5 колективних монографіях).

Навчальні курси (2016/2017 н.р.): «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне економічне право», «Управління інтеграційними процесами», «Управління проектами», «Стратегічне управління».

Наукові інтереси: енергетична безпека, конкурентоспроможність енергетичних підприємств, реформування енергетичного ринку, міжнародна економічна діяльність України, міжнародні інтеграційні процеси.

E-mail: kuznietsova.k@gmail.com


Список публікацій

МОНОГРАФІЇ

 1. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія. – К.: Тамподек XXI, 2012. – Вип. 1. – 283 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Нормативно-правова база забезпечення національної енергетичної безпеки).
 2. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 560 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Аналіз функціонування ринку електроенергетики України).
 3. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: монографія. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. 4.1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства на основі ресурсного потенціалу. 4.2. Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу та особливості його формування на підприємстві як базового елементу забезпечення конкурентоспроможності).
 4. Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології : монографія / за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненко С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К. : Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – 468 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. 2.8. Методична основа оцінювання ресурсного потенціалу підприємств в умовах реформування ринку електроенергії).

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Інтеграційні пріоритети України в контексті енергетичної безпеки національної економіки // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. Спецвипуск. – Т.1., 2011. – Донецьк. – С. 289-293/
 2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Тарифна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності енергетики України // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2012 (9). – С. 168-173.
 3. Кузнєцова К.О. Теоретичні аспекти формування поняття «ресурсний потенціал» на підприємстві // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. Спецвипуск. – Т.2., 2012. – Донецьк. – С.299-302.
 4. Кузнєцова К.О. Конкурентоспроможність підприємства на основі ресурсного потенціалу // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2013 (10). – С. 219-223.
 5. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Енергетична безпека як основа конкурентоспроможного розвитку енергетичних підприємств // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. – Т.2., 2013. – Донецьк. – С. 118-121.
 6. Кузнєцова К.О. Періоди становлення енергетики та особливості функціонування електроенергетичних підприємств // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2014 (14).

 

СТАТТІ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Нестеренко А.А. Реформирование энергетического рынка для повышения конкурентоспособности экономики Украины // Сбор. науч. трудов 14-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. – СПб: Изд-во Политех. ун-та, 2012. – с. 26-31.
 2. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А. Проблемы становления эффективного энергетического рынка Украины // Сбор. науч. трудов 15-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. – СПб: Изд-во Политех. ун-та, 2013. – С.293-298.
 3. Кузнецова Е.А. Развитие альтернативной энергетики как фактор повышения энергетической безопасности // Прогнозирование инно-вационного развития национальной экономики в рамках рационального природопользования»: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (13 ноября 2013 г.) / отв. ред. М.Н. Руденко; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь: 2013. – С. 187-190.
 4. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Чорней В.В. Инвестиционные стратегии повышения конкурентоспособности энергетического рынка Украины // Международный научный журнал «Устойчивое развитие». – Болгария, 2014.

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

 1. Дергачова В.В., Кузнецова Е.А. Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики // Науково-практичний журнал Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – №3. – К.: КНУ ім. Т. Шевченко, 2011. – С. 69-79.
 2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Теоретико-методичні засади формування енергетичної безпеки України // Праці III наук.-практ. семінару з міжнар. участю. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення (Недінські читання). 20-21 жовтня 2011 р.. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 155-165.
 3. Кузнєцова К.О. Модель залучення іноземних інвестицій в енергетику України // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 89-95.
 4. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. Перехід до спрощеної системи оподаткування в Україні // Збір. Наук. праць III Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 275-280.
 5. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Енергетична безпека реального сектору національної економіки в міжнародних співставленнях // Праці IV міжнар. наук.-практ. семінару. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення. 23-26 жовтня 2012 р. / відпов. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т, 2012. – С.49-53.
 6. Кузнєцова К.О. Методичні основи оцінки енергетичної безпеки // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – с. 131-136.
 7. Кузнєцова К.О. Фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємства // Збір. наук. праць Актуальні проблеми економіки. – К.: НТУУ «КПІ», 2013 (електронний ресурс).
 8. Кузнєцова К.О., Ситник Т.В. Інформаційні технології як засіб підвищення ефективності управління підприємством // Збір. Наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 11 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – С. 107-112.
 9. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. Формування інноваційної інфраструктури в Україні для підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Збір. Наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 11 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.2. – С. 35-40.
 10. Кузнєцова К.О. Відновлювальні джерела енергії у забезпеченні енергетичної безпеки України // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.100-105.
 11. Кузнєцова К.О. Проблеми ціноутворення на ринку електроенергетики України // Збірник наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, серія «Економічні науки». – Хмельницький: №6, 2013. – С. 235-240.
 12. Кузнєцова К.О. Передумови та перспективи розвитку енергетичного ринку України // Збір. наук. праць Актуальні проблеми економіки. – К.: НТУУ «КПІ», 2014 (електронний ресурс).
 13. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. GR-діяльність як інструмент затвердження інституту публічно-правового партнерства в Україні // Збір. Наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 139-143.
 14. Кузнєцова К.О., Таланцев Б.Б. Розробка родовищ сланцевого газу як інструмент підвищення енергетичної безпеки України // Збір. Наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підло-ди до управління підприємством», 24 квітня 2014 р. – Черкаси.: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 490-494.
 15. Kuznietsova K.O. Preconditions and perspectives of Ukrainian energy market development // Economic Processes Management. – 2014. – № 1. – [Internet source]. – Access mode:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2014_1/2014_1_5.pdf

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Кузнєцова К.О. Розвиток вітроенергетики в Україні: переваги і недоліки // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 26 листопада 2008 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2008. – С. 210-211.
 2. Кузнєцова К.О. Лізинг як дієвий фінансовий інструмент технічного переозброєння економіки України // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, Київ, 25 листопада 2009 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2009. – С. 191.
 3. Кузнєцова К.О. Розвиток вітроенергетики як напрям підвищення енергетичної безпеки України // Матеріали V (XVII) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнародне науково-технічне співробітництво, Київ, 12-13 березня 2009 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ». – С. 202.
 4. Кузнєцова К.О. ІРО як сучасний дієвий метод залучення інвестицій в економіку України // Матеріали VI (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнародне науково-технічне співробітництво, Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 291.
 5. Кузнєцова К.О. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності олійної галузі України // Матеріали наук.-практ. конф. студ., аспіран. і молод. вчен. В2В маркетинг, Київ, 18-20 лютого 2010 р.: тези доповідей. – К.: Вид-во «Хімджест», 2010. – С. 171-172.
 6. Кузнєцова К.О. Інвестування енергетики України // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку, Київ, 18-20 травня 2010 р.: тези доповідей. – Ін-т наук. прогноз., 2010. – С. 59.
 7. Кузнєцова К.О. Система державного регулювання ринку цінних паперів в Україні // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Соціум. Наука. Культура, ч.1, Київ, 26-28 січня 2010 р.: тези доповідей. – К.: Ін-т наук. прогноз., Крим. ін.-тек-ки та господар. права, 2010. – С. 57-58.
 8. Кузнєцова К.О. Загальні засади регулювання міжнародних фондових ринків // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Сучасна наука в мережі інтернет, Київ, 25-27 лютого 2010 р.: тези доповідей. – К.: Ін-т наук. прогноз., Крим. ін.-т ек-ки та господар. права, 2010. – С. 48-50.
 9. Кузнєцова К.О. Гармонізація національного бухгалтерського обліку України та міжнародних стандартів // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації, ч.1, Тернопіль, 25-26 лютого 2010 р.: тези доповідей. –Т.: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – С. 348-349.
 10. Кузнєцова К.О. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку сучасної економіки // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта, Харків, 7-10 квітня 2010 р.: тези доповідей. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – С. 456-458.
 11. Кузнєцова К.О. Аналіз стану та шляхи підвищення енергетичної безпеки України // Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ», 2011. – с. 248.
 12. Кузнєцова К.О. Розробка власного видобутку енергоресурсів як шлях підвищення конкурентоспроможності енергетики України // Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 березня 2012 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ», 2012. – С. 154.
 13. Кузнєцова К.О. Теоретичні підходи до формування потенціалу енергетичних підприємств // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Тео-рія та практика управління економічним розвитком, Київ, 22-24 листопада 2012 р.: тези доповідей. – Т. 1. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – С. 244-246.
 14. Кузнєцова К.О. Відмінності поняття «потенціал» та «ресурси» підприємства // Матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 21 листопада 2012 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2012. – С. 72.
 15. Кузнєцова К.О. Енергетична складова економічної безпеки України // Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологгії, управління», 2-5 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 105.
 16. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Можливості інноваційного розвитку ринку електроенергетики України // Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 26-28 вересня 2013 р. – Суми: ТОВ «Папірус», 2013. – С. 60-62.
 17. Кузнєцова К.О. Модель функціонування електроенергетичного ринку України // Збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми менеджменту», 25 жовтня 2013 р. – К.: НАУ, 2013. – С. 82-83.
 18. Кузнєцова К.О. Конкурентоспроможність зовнішньоекономічної діяльності підприємств енергетичної галузі національної економіки // Матеріали ХII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 20 листопада 2013 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2013. – С. 180.
 19. Кузнєцова К.О. Сутність енергетичної безпеки енергетичних підприємств // Матеріали X (XXII) міжнар. наук.-практ. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», 13-14 березня 2014 р.: тези доповідей. – К.: Вид-во «Політехніка», НТУУ «КПІ», 2014. – С. 109.
 20. Кузнєцова К.О. Реформування моделі ринку електроенергії в Україні // Матеріали XIII Міжнар. наук.-пр. конф. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», 9-11 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.77.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко, К.О. Кузнєцова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 2. Економіка підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 3. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.