[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кравченко Марина Олегівна

kravch

Посада: професор кафедри
Освіта: в 1997 році закінчила
факультет менеджменту та маркетингу
за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері”
Студенту:
Вчений ступінь: доктор економічних наук Матеріали з дисципліни
“УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ”

Силабус

Посібник до вивчення

Посібник до практичних занять
та самостійної роботи

Завдання і рекомендації щодо
виконання розрахункової роботи

Презентації

Стандарти

Питання до заліку

 

Матеріали з дисципліни
“БІЗНЕС-АНАЛІЗ”

Силабус

Вчене звання: доцент
Напрями наукових досліджень: управління ризиками,
управління стартап-проектами,
управління економічною стійкістю підприємств,
управління інноваційним розвитком підприємств
Виконувані обов’язки: Керівник секції
“Менеджмент інвестицій та інновацій”
  • Стаж науково-педагогічної роботи на кафедрі менеджменту – більше 22 років.
  • В 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 КНУ імені Тараса Шевченка на тему «Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств».
  • В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23 КПІ імені Ігоря Сікорського на тему «Системно-структурний підхід до формування економічної стійкості машинобудівних підприємств».
  • Керівник ініціативної НДР «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки» (номер державної реєстрації 0118U100598).
  • Навчальні курси (2019/2020): управління ризиками, розробка стартап-проектів, регулювання інноваційної діяльності, науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації.
  • Автор понад 150 наукових і навчально-методичних робіт за окресленими напрямами.

CПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

2008-2013

Навчально-методичні видання

Смоляр Л. Г.,  Бояринова К. О., Кам’янська О. В., Кравченко М. О., Дунська А. Р., Пічугіна М. П., Корж М. А. Складання державного екзамену: методичні вказівки для студентів спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності». Київ: НТУУ «КПІ», 2009. 26 с.

Смоляр Л. Г., Кравченко М. О., Кам’янська О. В. Управління проектами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів кафедри менеджменту та інновацій напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2009. 74 с.

Смоляр Л. Г., Кравченко М. О., Крупка О. В. Управління проектами: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2010. 53 с.

Кравченко М. О., Меліхов І. В., Крупка О. В. Управління проектами: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2011. 34 с.

Кравченко М. О., Смоляр Л. Г., Крупка О. В. Управління проектами: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Київ: ПВНЗ «МУФ», 2011. 52 с.

Кравченко М. О., Бояринова К. О. Управління ризиками: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Київ: Кондор, 2014. 84 с.

Кравченко М. О., Бояринова К. О. Управління ризиками: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Київ: Кондор, 2014. 36 с.

Кравченко М. О., Бояринова К. О. Інфраструктура інноваційної діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Київ: Кондор, 2014. 54 с.

Кравченко М. О., Інфраструктура інноваційної діяльності: дистанційний курс вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», 2014. URL: http://moodle.udec.ntukpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=622.

Наукові статті

Кравченко М. О., Жаленко О. М. Перспективи виробництва та застосування біопалива на основі ріпакової олії в Україні/ Актуальні проблеми економіки та управління. 2008. Вип. 2. С. 13-16.

Кравченко М. О., Крупка О. В. Питання енергозбереження в транспортному комплексі України. Актуальні проблеми економіки та управління. 2008. Вип. 2. С. 16-20.

Кравченко М. О., Жоган І. М. Формування ефективних бізнес-команд та управління ними в організації. Актуальні проблеми економіки та управління. 2008. Вип. 2. С. 45-49.

Кравченко М. О., Шкробот М. В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу // Актуальні проблеми економіки та управління. 2008. Вип. 2. С. 49-52.

Кравченко М. О., Пиркова О. М. Управління проектними ризиками // Актуальні проблеми економіки та управління. 2008. Вип. 2. С. 52-55.

Кравченко М. О., Медуниця О. О. Управління якістю в системі інноваційного розвитку підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2009. Вип. 5. С. 107-113.

Кравченко М. О., Жоган І. М. Удосконалення організаційної культури на підприємстві // Проблеми системного підходу в економіці. 2010. Т. 1.  Вип. 3. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/EPSAE/article/view/4591

Кравченко М. О. Формування стійких конкурентних переваг через розвиток ключових компетенцій. Наука й економіка. 2013. Вип. 4(32). Т. 1. С. 124-130.

2014

Навчально-методичні видання

Infrastructure of innovation : lecture notes to the discipline for student studying in branch of knowledge 1801 «Special category» specialty 8.18010012 «Management of innovation» educational qualification level «Master» / Compiled by M. Kravchenko. Kyiv: NTUU “KPI”, 2014. 78 p.

Інфраструктура інноваційної діяльності : конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 1801 «Спеціальні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад. М.О. Кравченко. Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 136 с.

Інфраструктура інноваційної діяльності: дистанційний курс вивчення дисци-пліни для студентів галузі знань 1801 «Спеціальні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», 2014. 123 c. URL: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=622

Управління ризиками : конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад. М.О. Кравченко. Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 125 с.

Інноваційний менеджмент : конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів інституту енергозбереження та енергоменеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»  / Уклад. М.О. Кравченко. Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 136 с.

Основи бізнесу : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад. В. В. Давиденко, М. О. Кравченко. Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 71 с.

Наукові статті та тези доповідей

Кравченко М. О. Підвищення інтелектуальної творчої активності працівників в інноваційних організаціях. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. 2014. Вип. 2/3. Т. 19. С. 168-171.

Кравченко М. О. Концепція стійкості підприємства в економічних теоріях. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 8. Т. 1. С. 95-99.

Кравченко М. О. Сучасні передумови антикризового системного менеджменту. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2014.

Кравченко М. О., Орєхов Д. О. Математичне моделювання в економічних моделях із використанням Ms Excel на прикладі поліграфічного підприємства у місті Київ. Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку. 2014. Ч. 2. С 64-70.

2015

Навчально-методичні видання

Кравченко М. О. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В. В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л. Є. Довгань, М. О. Кравченко та ін. — Том 1. — Розділ 2: Управління ризиками. — Київ: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 64-131.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 роки) і довгостроковий (2020—2030 роки) часові горизонти / науковий керівник проекту М. З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; НТУУ “КПІ”; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. 136 с.

Управління ризиками: дистанційний курс вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: М. О. Кравченко. — Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», 2015. — URL: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=883.

Основи бізнесу: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: В. В. Давиденко, М. О. Кравченко. — Київ: НТУУ «КПІ», 2014. — 71 с. — URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14441.

Менеджмент інноваційної діяльності: методичні вказівки (перероблені) до виконання та захисту дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронне видання] / Уклад.: В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, О.В. Гук., Л.Л. Ведута – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. — 56 с. — Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт). — URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14445 (2,73 д.а., протокол засідання Методичної ради НТУУ «КПІ» №4 від 30 листопада 2015 року).

Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти (перероблені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» [Електронне видання] / Уклад.: В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. — Київ: НТУУ «КПІ», 2015. — 65 с. — Електронні текстові дані (1 файл: 622 Кбайт). — URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14446 (3,1 д.а., протокол засідання Методичної ради НТУУ «КПІ» №4 від 30 листопада 2015 року).

Наукові статті та тези доповідей

Кравченко М. О., Усманова Е. А. Антикризове управління підприємством на інноваційних засадах. Наука й економіка. 2015. Вип. 1 (37). С. 70-76

Калина О. М., Кравченко М. О. Перспективи впровадження енергозберігаючих інновацій в сфері теплопостачання на підприємствах. Актуальні проблеми економіки і управління. 2015. Вип. 9. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41520.

Кравченко М. О., Кавун В. А. Перспективи страхування фінансових ризиків. Актуальні проблеми економіки і управління. 2015. Вип. 9. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41466.

Кавун В. А., Кравченко М. О. Управління валютно-фінансовими ризиками підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник наукових праць учасників VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 23 квітня 2015 р.) Київ: НТУУ «КПІ», 2015. С. 361-367.

Кравченко М. О. До питання класифікації видів економічної стійкості. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник наукових праць учасників VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 23 квітня 2015 р.) Київ: НТУУ «КПІ», 2015. С. 388-394.

Кравченко М. О., Калина О. М. Використання технологічних інновацій для розвитку автономних систем теплопостачання. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник наукових праць учасників VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 23 квітня 2015 р.) Київ: НТУУ «КПІ», 2015. С. 112-117.

Кравченко М. О. Передумови реформування системи управління підприємств державного сектору. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. 2015. Вип. 2015/1. С. 192-197.

Кравченко М. О. Розширення підходів до дослідження економічної стійкості підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4.2015. С. 10-13.

Кравченко М. О. Проблеми і напрями підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». № 12. 2015. С. 51-57.

Кравченко М. О. Формалізація концепції економічної стійкості підприємства з позицій системно-структурної економічної теорії. Економіка та держава. №12. 2015. С. 31-34.

Кравченко М. О., Пащина Н. Г. Вплив ризиків на інноваційну діяльність в ІТ-сфері Перспективи створення сильної економіки для сучасної України : матеріали міжнародної науково-практичної економічної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 01 грудня 2015 р.). С. 102-105. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1921.

2016

Навчально-методичні видання

Розроблення стартап-проекту : методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / О. А. Гавриш, С. О. Солнцев, В. В. Дергачова, О. В. Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, Ж. М. Жигалкевич, за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 28 с.

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / науковий керівник проекту М. З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; НТУУ «КПІ» ; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ» ; ВПК «Політехніка», 2016. 184 с.

Foresight of Ukrainian Economy: Mid-Term (2015—2020) and Long-Term (2020—2030) Time Horizons / scientific advisor of the project M. Zgurovsky ; International Council for Science ; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine ; NTUU “КРІ” ; Institute for Applied System Analysis of NAS and MES of Ukraine ; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development . 2nd ed. Kyiv : NTUU “KPI” ; РН “Polytechnica”, 2016. 136 p.

Наукові статті та тези доповідей

Кравченко М. О., Головська П. В. Інноваційні підходи до управління комунікаціями підприємства. Актуальні проблеми економіки і управління. 2016. Вип. 10. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/73392/68769.

Кравченко М. О. Методологічні засади системного аналізу економічної стійкості промислових підприємств. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2016. Вип. 1/3 (27). С. 84-89.

Kravchenko M. O. Formation Mechanism of Economic Sustainability of the Enterprise: Systemic-Structural Approach. Sciences of Europe. 2016. No. 6 (6). Vol. 1. Pp. 45-51.

Kravchenko M. Structural Balance as a Basis of the Economic Stability of an Enterprise. World Scientific News (WSN). 2016. Vol. 57. Pp. 300-308.

Кравченко М. О. Факторний аналіз збалансованості внутрішніх підсистем підприємств машинобудування. Зміни в соціально-економічному розвитку країни : матеріали МХLVI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 15-16 жовтня 2016 р.). Чернівці : ГО «Bukovinian Economic Foundation», 2016. С. 27-29.

Кравченко М. О. Розвиток стартап компанії на основі співробітницького підходу. Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. 2016. Вип. 5. С. 75-79.

Кравченко М. О. Визначення атрибутивних просторово-часових характеристик підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. Вип. 23. С. 32-37. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5269&i=5.

Кравченко М. О. Просторово-часова онтологія економічних систем. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 5. С. 118-123.

Кравченко М. О. Застосування методів нечіткої логіки для визначення інтегрального показника фінансової стійкості підприємств. Економічний аналіз. 2016. Т. 26. №1 С. 123-129.

Войтко С. В., Кравченко М. О. Аналіз механізму формування економічної стійкості машинобудівних підприємств (неосистемний підхід). Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 4. С. 47-52.

Кравченко М. О. Економічний контекст управління стійкістю суб’єктів господарювання. Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2016 р.). Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 26-29.

Вєтрова М. С., Кравченко М. О. Вплив інвестиційної привабливості на ефективність діяльності вітчизняних промислових підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник праць учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 28 квітня 2016 р.). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/author/submission/66904.

Кравченко М. О., Вєтрова М. С. Забезпечення інвестиційної привабливості інноваційної діяльності промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки і управління. 2016. Вип. 10. URL: http://ape.fmm.kpi.ua.

Кравченко М. О. Проблема обеспечения экономической устойчивости промышленных предприятий в период кризисна. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии : сборник трудов 18-й Международной научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 23-24 мая 2016 г.). Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2016. С. 23-26.

Kravchenko M. System-Structural Approach to Economic Sustainability of the Enterprises Determination. Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 жовтня 2016 р.). Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2016. С. 47-49.

Кравченко М. О. Застосування технології Data Mining для системного аналізу економічної стійкості підприємств машинобудування. Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21-22 жовтня 2016 р.). Ужгород : УНУ, 2016. С. 66-68.

Кравченко М. О. Критичний огляд методичних підходів до проведення кількісного аналізу рівня економічної стійкості підприємства. Моделювання та прогнозування економічних процесів : матеріали Х Науково-практичної конференції (м. Київ, 7—9 грудня 2016 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. С. 57—61. URL: http://mses.kpi.ua/konfer/37.pdf.

Бібілографічний опис: Kravchenko M. Fuzzy Logic as a Financial Ratios Convolution Method for the Economic Sustainability of Enterprises Assessment. The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise : Materials of International Scientific Conference (Lisbon, December 16, 2016). Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. Pp. 168-170.

2017

Навчально-методичні видання

Гавриш О. А.  Інноваційний менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти /  Гавриш О. А., Дергачова В. В., Бояринова К. О., Гук О. В., Жигалкевич Ж. М., Кравченко М. О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПІ ВПК, 2017. 410 с.

Кравченко М. О. Системно-структурна концепція економічної стійкості підприємств : монографія. Київ: ПП Вишемирський В. С., 2017. 460 с.

Менеджмент міжнародного бізнесу : методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Уклад. : В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О.  Бояринова, І. М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 56 с.

Менеджмент інвестицій та інновацій : методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Уклад. : В. В. Дергачова, М. О.  Кравченко, К. О.  Бояринова, І. М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 56 с.

Наукові статті та тези доповідей

Кравченко М. О. Системно-структурні закономірності розвитку соціально-економічної системи України. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 23. С. 43-48.

Кравченко М. О. Економічна етимологія стійкості. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 1 (57) . С. 78-84.

Dergachova V., Kravchenko M., Zgurovsky A. Econometric Analysis of Structure and Sustainability of Ukrainian Socio-Economic System in the Context of System Economic Theory. Problems and Perspectives in Management. 2017. Vol. 15. Iss. 4. Pp. 86-99  , URL: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/econometric-analysis-of-the-structure-and-sustainability-of-ukraine-socio-economic-system-in-the-context-of-the-economic-systems-theory.

Kravchenko M. Econometric Analysis of Machine-Building Enterprises’ Sustainability in the Context of Neo-System Paradigm. Scientific Papers of the University of Pardubice. Faculty of Economics and Administration. 2017. No. 41 (3/2017). Vol. XXIV Pp. 79-89, URL: http://hdl.handle.net/10195/69595 (Scopus).

Kravchenko M. The Application of the Concept of Sustainable Innovation for Domestic Machine-Building Enterprise Development. World Scientific Expans. Coventry : Agenda Publishing House, 2017. Pp. 80-85.

Кравченко М. О. Економічна етимологія стійкості. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 1 (57). С. 78-84.

Кравченко М. О., Кураєв Д. О. Перспективи застосування краудфандингу та краудінвестінгу для фінансування стартап проектів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2017. № 24. С. 127-131.

Кравченко М. О., Уваровський Р. Д. Аналіз ефективності інноваційної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. С. 405-410.

Кравченко М. О. Методические подходы к оценке устойчивости экономических систем у контексте системно-структурной теории. Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 квітня 2017 р.). Харків : ХНУБА, 2017. Ч. 2. С. 124-127.

Кравченко М. О., Погоняй М. О.  Методи оцінки привабливості стартап проектів. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник тез доповідей учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 квітня 2017 р.). С. 23.

Кравченко М. О., Лаврова А. О. Аналіз проблематики розвитку стартап руху в Україні. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник наукових праць. 2017. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/download/106832/103604.

2018

Навчально-методичні видання

Гавриш О. А., Дунська А. Р., Жигалкевич Ж. М., Кравченко М. О. Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції в світовий економічний простір. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПК «Політехніка», 2018. 252 с

Науково-дослідна практика: організація, проходження та вимоги до звіту : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад. : В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, М. О. Кравченко та ін. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 62 с.

Наукові статті та тези доповідей

Кравченко М. О. Застосування концепції стійких інновацій для забезпечення економічної стійкості вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2018.

Кравченко М. О., Манорик Г. О. Формування системи логістики на підприємствах електронної комерції. 2018. № 01 (06). URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/12.pdf.

Кравченко М. О., Касяненко Ю. Ю. Аналіз передумов та перспектив інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 27-34.

Вовк О. А., Кравченко М. О. Передумови розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник тез доповідей учасників ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, 12 квітня 2018 р.). С. 14.

Кравченко М. О., Литвинова П. В. Бізнес-акселератор як елемент інноваційної інфраструктури. Сучасні підходи до управління підприємством : матеріали  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, 12 квітня 2018 р.). С. 23.

Кравченко М. О., Уваровський Р. Д. Застосування онлайн-маркетингу для просування інноваційного продукту. Сучасні підходи до управління підприємством : матеріали  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, 12 квітня 2018 р.). С. 37.

Кравченко М. О., Лютенко С. О. Розробка бізнес-моделі стартап-проекту (на прикладі студентського проекту “Digget”). Сучасні підходи до управління підприємством : матеріали  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, 12 квітня 2018 р.). С. 27.

Кравченко М. О., Риченко Г. В. Налаштування взаємодії зацікавлених сторін інноваційного проекту «Beetroot». Сучасні підходи до управління підприємством : матеріали  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, 12 квітня 2018 р.). С. 31.

Кравченко М. О., Кураєв Д. О. Краудфандінг та краудінвестінг як форми залучення інвестицій в проекти. Сучасні підходи до управління підприємством : матеріали  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, 12 квітня 2018 р.). С. 25.

Кравченко М. О., Литвинова П. В. Бізнес-акселератор як елемент інноваційної інфраструктури. Сучасні підходи до управління підприємством : матеріали  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, 12 квітня 2018 р.). С. 23.

Кравченко М. О., Грінкевич Д. О. Переваги застосування інтернет-комунікацій на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник праць учасників IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12 квітня 2018 р.). URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/125217.

2019

Навчально-методичні видання

Менеджмент стартап проектів : підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко та ін. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПК «Політехніка», 2019. 344 с.

Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнародна Наукова рада (ISC) та ін.; науковий керівник проекту М. 3. Згуровський. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПК «Політехніка», 2019. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. 112 с.

Наукові статті та тези доповідей

Dergachova V., Kravchenko M., Kuznetsova K., Dergachova A., Melnikova V. Systemic-structural analysis of the machine building enterprises economic sustainability formation mechanism. Problems and perspectives in management. 2019. Vol. 17. Iss. 3. Pp. 395-409. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.32 (Scopus).

Кравченко М. О., Манорик Г. О. Концепції логістики електронної комерції підприємств. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. Вип. 1(63). С. 124-130.

Сидорчук В. В., Кравченко М. О. Порівняльний аналіз показників глобального індексу інновацій України відносно країн Європи. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник праць учасників Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11 квітня 2019 року). URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/179309.

Сидорчук В. В. Кравченко М. О. Аналіз підходів до бізнес-моделювання діяльності підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 11 квітня 2019 р.). С. 29.

Прудкий В. В., Кравченко М. О. Інноваційна бізнес-модель як джерело конкурентних переваг підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11 квітня 2019 р.). С. 26.

Кравченко М. О., Газарян Є. А. Управління людським капіталом як основа розвитку стартапу. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науко во-практичної конференції (м. Київ, 11 квітня 2019 р.). С. 22.

Кравченко М. О., Газарян Є. А. Особливості формування екосистеми стартапів в  Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. № 5 (22). С. 90-97. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/22_2019/13.pdf.

Кравченко М. О., Глущенко Г. Ю., Регулювання інноваційної діяльності: досвід провідних країн світу для України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. Вип. 4 (109). С. 58-63. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/archive?id=69.