Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кравченко Марина Олегівна

kravch

  • Кандидат економічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи на кафедрі менеджменту – більше 17 років.
  • Навчальні курси (2016/2017): управління ризиками, інноваційний менеджмент, інфраструктура інноваційної діяльності, організація та економіка інноваційної діяльності.
  • Випускниця 1997 року першого набору студентів ФММ денної форми навчання.
  • В 2002 році  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Сфера наукових інтересів: управління економічною стійкістю промислових підприємств, управління інноваційним розвитком підприємств, управління державними підприємствами, управління інноваційною активністю персоналу, управління проектами.
  • Є автором більше 100 наукових і навчально-методичних робіт за окресленими напрямами.

CПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

2008-2013

Навчально-методичні видання

Смоляр Л.Г.,  Бояринова К.О., Кам’янська О.В., Кравченко М.О., Дунська А.Р., Пічугіна М.П., Корж М.А. Методичні вказівки до складання  державного екзамену для студентів спеціальності: 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності». – К.: НТУУ «КПІ», 2009. — 26 с.

Смоляр Л.Г., Кравченко М.О., Кам’янська О.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління проектами» для студентів кафедри менеджменту та інновацій напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». – К.: ПВНЗ «МУФ», 2009. – 74 с.

Смоляр Л.Г., Кравченко М.О., Крупка О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління проектами» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – К.: ПВНЗ «МУФ», 2010. – 53 с.

Кравченко М.О., Меліхов І.В., Крупка О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління проектами» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – К.: ПВНЗ «МУФ», 2011. – 34 с.

Кравченко М.О., Смоляр Л.Г., Крупка О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління проектами». – К.: ПВНЗ «МУФ», 2011. – 52 с.

Кравченко М.О., Бояринова К.О. Управління ризиками: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – К.: Видавництво «Кондор», 2014. – 84 с.

Кравченко М.О., Бояринова К.О. Управління ризиками: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – К.: Видавництво «Кондор», 2014. – 36 с.

Кравченко М.О., Бояринова К.О. Інфраструктура інноваційної діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». – К.: Видавництво «Кондор», 2014. – 54 с.

Кравченко М.О., Інфраструктура інноваційної діяльності: дистанційний курс вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» // Український інститут інформаційних технологій в освіті. – К.: УІІТО НТУУ «КПІ», 2014. – Режим доступу: http://moodle.udec.ntukpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=622.

Наукові статті

Кравченко М.О., Жаленко О.М. Перспективи виробництва та застосування біопалива на основі ріпакової олії в Україні // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.13-16.

Кравченко М.О., Крупка О.В. Питання енергозбереження в транспортному комплексі України // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.16-20.

Кравченко М.О., Жоган І.М. Формування ефективних бізнес-команд та управління ними в організації // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.45-49.

Кравченко М.О., Шкробот М.В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.49-52.

Кравченко М.О., Пиркова О.М. Управління проектними ризиками // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 2. – С.52-55.

Кравченко М.О., Медуниця О.О. Управління якістю в системі інноваційного розвитку підприємства // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: збірник наукових праць – № 5 – Київ,  2009. – С. 107-113.

Кравченко М.О., Жоган І.М. Удосконалення організаційної культури на підприємстві // Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць. – К.: 2010. – Том 1, №13. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/EPSAE/article/view/4591

Кравченко М.О. Формування стійких конкурентних переваг через розвиток ключових компетенцій // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Випуск 4(32), том 1. – Хмельницький, 2013. – С. 124-130.

2014

Навчально-методичні видання

Infrastructure of innovation: Lecture notes to the discipline for student studying in branch of knowledge 1801 “Special category” specialty 8.18010012 “Management of innovation” educational qualification level “Master” [Electronic resource] / Compiled by: M. Kravchenko. — K.: NTUU “KPI”, 2014. — 78 p. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=64897.

Інфраструктура інноваційної діяльності: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 1801 «Спеціальні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 136 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=59263.

Управління ризиками: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.:  НТУУ «КПІ», 2014. — 125 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid= 64867.

Інноваційний менеджмент: конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів інституту енергозбереження та енергоменеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.: М.О. Кравченко. — К.:  НТУУ «КПІ», 2014. — 136 с. — Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=87485.

Наукові статті та тези доповідей

Кравченко М.О. Формування стійких конкурентних переваг через розвиток ключових компетенцій [Текст] / М.О. Кравченко // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного ун-ту. — Випуск 4(32), том 1.- Хмельницький, 2013. — С. 124-130.

Кравченко М.О. Проблеми менеджменту державних підприємств та напрямки його реформування [Текст] / М.О. Кравченко // Збірник наукових праць учасників V Всеукр. науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 130-134.

К.І. Шевченко. Визначення сутності конкурентоспроможності підприємства та особливостей її міжнародного аспекту [Текст] / К.І. Шевченко, М.О. Кравченко // Збірник наукових праць учасників V Всеукр. науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 518-523.

Ярыев С.С. Управление финансированием инновационного развития предприятия [Текст] / С.С. Ярыев, М.О. Кравченко // Збірник наукових праць учасників V Всеукр. науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 244-249.

Кравченко М.О. Проблеми та методи мотивації персоналу підприємства в умовах змін [Електронний ресурс] / М.О. Кравченко, А.Н. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. — К.:НТУУ «КПІ», 2014. — Вип. 8. — Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/394.

Кравченко М.О. Особливості формування іміджу підприємства [Електронний ресурс] / М.О. Кравченко, С.С. Єсюнін // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. — К.:НТУУ «КПІ», 2014. — Вип. 8. — Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/396.

Кравченко М.О. Вплив візового забезпечення на розвиток міжнародної конкурентоспроможності підприємства [Текст] / М.О. Кравченко, К.І. Шевченко // Молодий вчений. — 2014. — №8. — Стор. 122-125.

Кравченко М.О. Підвищення інтелектуальної творчої активності працівників в інноваційних організаціях [Текст] / М.О. Кравченко // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. — 2014. — Том 19. — Вип. 2/3. — Стор. 168-171.

Кравченко М.О. Економічна стійкість підприємства: генезис та еволюція концепції [Електронне видання] / М.О. Кравченко // Міжнародна  наукова інтернет-конференція «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності». Секція: Економіка та підприємництво. — Тернопіль, 28 листопада 2014 року. — Адреса доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1695/.

Кравченко М.О. Концепція стійкості підприємства в економічних теоріях [Текст] / М.О. Кравченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — 2014. — Випуск 8. — Том 1. — Стор. 95-99.

Кравченко М.О. Концептуальні засади сучасного антикризового менеджменту [Текст] / М.О. Кравченко // Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми модернізації економіки та фінансової системи України». Секція: Ефективний менеджмент. — Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 28–29 листопада 2014 року. — Стор. 44-46.

Кравченко М.О. Сучасні передумови антикризового системного менеджменту [Електронне видання] / М.О. Кравченко // Ефективна економіка. — 2014. — №11. — Адреса доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3535.

Кравченко М.О. Математичне моделювання в економічних моделях із використанням Ms Excel на прикладі поліграфічного підприємства у місті Київ [Текст] / М.О. Кравченко, Д.О. Орєхов // Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». — У 2-х частинах. — Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. — Ч. 2. — С 64-70.

2015

Навчально-методичні видання

Кравченко М. О. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В. В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л. Є. Довгань, М. О. Кравченко та ін. — Том 1. — Розділ 2: Управління ризиками. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 64-131.

Управління ризиками: дистанційний курс вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: М. О. Кравченко. — К.: УІІТО НТУУ «КПІ», 2015. — Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=883.

Основи бізнесу: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: В. В. Давиденко, М. О. Кравченко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 71 с. — Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14441.

Менеджмент інноваційної діяльності: методичні вказівки (перероблені) до виконання та захисту дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронне видання] / Уклад.: В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, О.В. Гук., Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2015. — 56 с. — Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт). — Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14445 (2,73 д.а., протокол засідання Методичної ради НТУУ «КПІ» №4 від 30 листопада 2015 року).

Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти (перероблені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» [Електронне видання] / Уклад.: В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — 65 с. — Електронні текстові дані (1 файл: 622 Кбайт). — Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14446 (3,1 д.а., протокол засідання Методичної ради НТУУ «КПІ» №4 від 30 листопада 2015 року).

Наукові статті та тези доповідей

Кравченко М. О. Антикризове управління підприємством на інноваційних засадах [Текст] / М. О. Кравченко, Е.А. Усманова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного ун-ту. — Випуск 1 (37). — Хмельницький, 2015. — С. 70-76.

Кравченко М. О. Перспективи впровадження енергозберігаючих інновацій в сфері теплопостачання на підприємствах [Електронний ресурс] / О.М. Калина, М. О. Кравченко // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — Вип. 9. — Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41520.

Кравченко М. О. Перспективи страхування фінансових ризиків [Електронний ресурс] / М. О. Кравченко, В.А. Кавун // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — Вип. 9. — Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/
article/view/41466.

Кавун В.А. Управління валютно-фінансовими ризиками підприємств [Текст] / В.А. Кавун, М. О. Кравченко // Збірник наукових праць учасників VІ Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством». — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 361-367.

Кравченко М. О. До питання класифікації видів економічної стійкості [Текст] / М. О. Кравченко // Збірник наукових праць учасників VІ Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством». — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 388-394.

Кравченко М. О. Використання технологічних інновацій для розвитку автономних систем теплопостачання [Текст] / М. О. Кравченко, О.М. Калина // Збірник наукових праць учасників VІ Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством». — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 112-117.

Кравченко М. О. Передумови реформування системи управління підприємств державного сектору [Текст] / М. О. Кравченко // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. — Д.: ДНУ «КПІ», 2015. — Вип. 2015/1. — С. 192-197.

Кравченко М. О. Розширення підходів до дослідження економічної стійкості підприємств [Текст] / М. О. Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського — Миколаїв.: МНУ, 2015. — Вип. 4.2015. — С.10-13. — Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/issue-4-2015.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти [Текст] / М. З. Згуровський [та ін.] // Міжнародна рада з науки (ICSU); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ: НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.

Кравченко М. О. Проблеми і напрями підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України [Текст] / М. О. Кравченко // Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ»: збірник наукових праць. — №12. — 2015. — С. 51-57.

Кравченко М. О. Формалізація концепції економічної стійкості підприємства з позицій системно-структурної економічної теорії [Текст] / М. О. Кравченко // Економіка та держава. — №12. — 2015.— С. 31-34.

Кравченко М. О. Вплив ризиків на інноваційну діяльність в ІТ-сфері / М. О. Кравченко, Н.Г. Пащина // Матеріали міжнародної науково-практичної економічної Інтернет-конференції «Перспективи створення сильної економіки для сучасної України». Секція: Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці. — Тернопіль, 01 грудня 2015 року. — с. 102-105 — Адреса доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1921/.

2016

Навчально-методичні видання

Розроблення стартап-проекту : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / Гавриш О. А., Солнцев С. О., Дергачова В. В., Зозульов О. В., Юдіна Н. В., Царьова Т. О., Бояринова К. О., Кравченко М. О., Жигалкевич Ж. М. ; За заг. ред. О. А. Гавриша. — Київ : НТУУ «КПІ», 2016. — 28 с. (Протокол Методичної ради НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» № 2 від 27 жовтня 2016 р.).

Наукові статті та тези доповідей

Вєтрова М. С. Забезпечення інвестиційної привабливості інноваційної діяльності промислових підприємств  / М. С. Вєтрова, М. О. Кравченко // Актуальні проблеми економіки і у. правління: Зб. наук. праць. — К.: НТУУ «КПІ», 2016. — Вип. 10. — Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/73393/68770.

Кравченко М. О. Інноваційні підходи до управління комунікаціями підприємства  / М. О. Кравченко, П. В. Головська // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. — К.: НТУУ «КПІ», 2016. — Вип. 10. — Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/73392/68769.

Кравченко М. О. Методологічні засади системного аналізу економічної стійкості промислових підприємств  // Технологічний аудит та резерви виробництва : Міжнародний науковий журнал. — 2016. — №1/3 (27). — С. 84-89.

Кравченко М. О. Шляхи залучення прямих іноземних інвестицій для вітчизняних промислових підприємств  / М. С. Вєтрова, М. О. Кравченко / Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством». — Київ, 28 квітня 2016 року. —  С. 32. — Режим доступу: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/62606.

Вєтрова М.С. Вплив інвестиційної привабливості на ефективність діяльності вітчизняних промислових підприємств  / М. С. Вєтрова, М. О. Кравченко / Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник праць учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Київ, 28 квітня 2016 року. — Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/author/submission/66904.

Кравченко М. О. Проблема обеспечения экономической устойчивости промышленных предприятий в период кризиса / М. О. Кравченко // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сборник научных трудов 18-й Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 23-24 мая 2016 года). — СПб.: Издательство Политехнического университета, 2016. — С. 23-26.

Кравченко М. О. Економічний контекст управління стійкістю суб’єктів господарювання / М. О. Кравченко // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2016 року). — Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. — С. 26-29.

Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU) ; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» ; Institute for Applied System Analysis of NAS of Ukraine and MES of Ukraine ; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. — 2nd ed. — K. : NTUU «KPI», Publ. house «Polytechnica», 2016. — 136 p.

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / науковий керівник проекту академік НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу МОН України і НАН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — К. : НТУУ «КПІ», Видавництво «Політехніка», 2016. — 184 с.

Kravchenko M. O. Formation Mechanism of Economic Sustainability of the Enterprise: Systemic-Structural Approach / M. O. Kravchenko // Sciences of Europe. — 2016. — #6 (6). — Vol. 1. — Pp. 45-51.

Kravchenko M. Structural Balance as a Basis of the Economic Stability of an Enterprise / M. Kravchenko // World Scientific News (WSN). — 2016. — Vol. 57. — Pp. 300-308.

Kravchenko M. System-structural approach to economic sustainability of the enterprises determination / M. Kravchenko // Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 жовтня 2016 року). — Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2016. — С. 47-49.

Кравченко М.О. Факторний аналіз збалансованості внутрішніх підсистем підприємств машинобудування / М.О. Кравченко // Зміни в соціально-економічному розвитку країни : матеріали МХLVI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 15-16 жовтня 2016 року). — Чернівці : ГО «Bukovinian Economic Foundation», 2016. — С. 27-29.

Кравченко М.О. Застосування технології Data Mining для системного аналізу економічної стійкості підприємств машинобудування / М.О. Кравченко // Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21-22 жовтня 2016 року). — Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. — С. 66-67.

Кравченко М. О. Розвиток стартап компанії на основі співробітницького підходу / М. О. Кравченко // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. — 2016. — Випуск 5. — С. 75-79.

Кравченко М. О. Визначення атрибутивних просторово-часових характеристик підприємства / М. О. Кравченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — №23. — С. 32-37. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5269&i=5.

Кравченко М. О. Критичний огляд методичних підходів до проведення кількісного аналізу рівня економічної стійкості підприємства / М. О. Кравченко // Моделювання та прогнозування економічних процесів : матеріали Х Науково-практичної конференції (м. Київ, 7-9 грудня 2016 року). — Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. — Режим доступу: http://mpep.fmm.kpi.ua/mpep2016/author/submission/4820.

Кравченко М. О. Просторово-часова онтологія економічних систем / М. О. Кравченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — Випуск 5. — 2016. — С. 118-123.

Кравченко М. О. Застосування методів нечіткої логіки для визначення інтегрального показника фінансової стійкості підприємств / М. О. Кравченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. — Том 26. — №1 — С. 123-129.

Kravchenko M. Fuzzy Logic as a Financial Ratios Convolution Method for the Economic Sustainability of Enterprises Assessment / M. Kravchenko // The development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise : Materials of International Scientific Conference (Portugal, Lisbon, December 16th, 2016). — Pp. 168-170.

2017

Навчально-методичні видання

Гавриш О. А.  Інноваційний менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти /  Гавриш О.А., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М., Кравченко М.О. — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ ВПК, 2017. — 410 с. (Протокол засідання Методичної ради НТУУ «КПІ» №7 від 06 червня 2016 року).

Наукові статті та тези доповідей

Кравченко М. О. Методи оцінки привабливості стартап проектів / М. О. Кравченко, М. О. Погоняй // Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». — Київ, 6 квітня 2017 року. — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. —С. 23.

Кравченко М. О. Економічна етимологія стійкості / М. О. Кравченко // Проблеми системного підходу в економіці. — 2017. — Випуск 1 (57) . — С. 78-84.