вівторок , 26 Вересень 2017
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Коцко Тарас Аркадійович

Коцко Тарас АркадійовичКандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – більше 17 років

Навчальні курси (2016/2017 н.р.): економічна політика, операційний менеджмент, управління бізнес-процесами, екологічний менеджмент, інноваційний менеджмент

Тема кандидатської дисертації: «Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень в паливно-енергетичному комплексі», спеціальність: 08.02.03. – організація управління, планування та регулювання економікою, 2006р., Національний університет «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку енергетичних ринків, економічна безпека територіальних утворень, економічна політика структурних трансформацій, сталий розвиток економіки

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Публікації у монографічних виданнях

1.Коцко Т.А. Противоречия развития топливно-энергетического комплекса Украины в условиях трансформационных процессов // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 2-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 180-188.

2.Коцко Т.А. Енергоекономічні фактори формування структурних диспропорцій в економіці України // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 3-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 268-278.

3.Коцко Т.А. Проблеми структурної трансформації економіки України в умовах посткризового розвитку // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці IV-го міжнар. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відпов. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – С. 79-88.

4.Коцко Т.А. Проблеми забезпечення енергетичної безпеки України в умовах посткризового відновлення структурнорозбалансованої економіки // Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – С. 23-34.

5. Коцко Т.А. Проблеми розвитку процесів інтеграції підприємств та передумови забезпечення їх ефективності / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ. – 2013. – НТУУ «КПІ». – С. 595-611.

6.Коцко Т.А. Мотиви інтеграції підприємств та методологічні аспекти оцінювання її ефективності / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ, НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 611-627.

7.Коцко Т.А. Суперечності прояву ефектів формування інтегрованих компаній в паливно-енергетичному комплексі України / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ, НТУУ – «КПІ». – 2013. – С. 627-640.

8.Коцко Т.А. Проблеми економічної безпеки держави в умовах незавершеності трансформаційних процесів // Теоретичні аспекти економічної безпеки територіальних утворень (загальне, часткове, одиничне). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 99-124.

9.Коцко Т.А. Проблеми енергетичної безпеки України в контексті формування передумов переходу до моделі сталого розвитку // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 199-210.

10.Коцко Т.А. Проблеми енергетичної безпеки України в контексті формування передумов переходу до моделі сталого розвитку // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 199-210.

11.Коцко Т.А. Пріоритети політики сталого розвитку в умовах структурних деформацій економіки України // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 40-48.

12.Коцко Т.А. Структура економіки як об’єкт економічної безпеки // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / за наук. ред. д.т.н., проф. Лукьяненко С.А., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – С. 77-91.

13.Коцко Т.А. Пріоритети та суперечності інноваційної політики держави в контексті завдань структурної перебудови економіки // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 58-77.

14.Коцко Т.А. Система економічної безпеки держави: пріоритети формування в умовах військово-політичної та макроекономічної нестабільності // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / за наук. ред. д.т.н., проф. Лукьяненко С.А., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: «МП Леся», 2015. – С. 15-27.

Інші публікації

15.Коцко Т.А., Атаханов М.Ч. Проблемы формирования стратегии развития предприятия в условиях нестабильности внешней среды // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013р. м. Київ. – С. 221-226.

16.Коцко Т.А., Шкрум М.Д. Диверсифікація діяльності як інструмент забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства / Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 року. – С. 403-408.

17.Ковальчук О.В., Коцко Т.А., Ченуша О.С. Екологізація діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу як передумова забезпечення їх інноваційного розвитку / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 102-108.

18.Коцко Т.А. Операційні пріоритети підприємств паливно-енергетичного комплексу: особливості формування та реалізації в умовах нестабільності зовнішнього середовища / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 382-388.

19.Ляшенко П.А., Коцко Т.А.Особливості управління економічною безпекою підприємства в умовах макроекономічної нестабільності / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 426-432.

20.Чулкова О.О., Коцко Т.А. Адаптивне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 533-539.

Навчально-методичні видання

21.Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А. Коцко та ін. / За заг. ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

22.Коцко Т.А. Экономическая оценка кризисных явлений и стабилизационных решений, направленных на обеспечение устойчивого развития территориального образования / Устойчивое развитие: теория, методология, практика: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009. – С. 997-1027.

23.Коцко Т.А. Державне регулювання економіки: навч. посібник.: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2012. – 616 с.

24.Т.Коцко. Державне регулювання економіки. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Тарас Коцко. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2010. – 94 с.

25.Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, Т.В. Лазоренко, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с.

26.Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, О.В. Гук., Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 60 с.

27.Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 57 c.

28.Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 56 c.

Публікації у матеріалах конференцій

29.Коцко Т.А. Ефективність трансформаційних процесів в економіці України та їх вплив на якість економічного зростання // Матеріали Другої наук.-практ. конф. «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях», м. Бахчисарай, 23-24 вересня 2010 р. / НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України НАН України, Кримський інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – С. 384-387.

30.Коцко Т.А. Суперечності трансформаційних процесів в економіці України та пріоритети політики забезпечення економічної безпеки держави // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України». – Ужгород. – 2014. – С. 61-63.

31.Коцко Т.А. Структурні диспропорції економіки України і пріоритети політики переходу до моделі сталого розвитку // Тези Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку». – Суми. – 2014. – С. 175-176.

32.Коцко Т.А. Формування системи економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів // Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної економіки»: зміни в умовах кризи» 15-16 травня 2015 року. – м. Херсон. – С. 33-35.

33.Коцко Т.А. Військово-політична нестабільність в Україні: загрози економічній безпеці та проблеми структурних трансформацій // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» 30 квітня 2015 року. – м. Миколаїв. – С. 35-37.