[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Коцко Тарас Аркадійович

 

Освіта:

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, спеціальність “Менеджмент організацій”;

Тернопільський національний економічний університет, спеціальність “Управління фінансово-економічною безпекою”;

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” – денна форма аспірантури, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем, спеціальність “Організація управління, планування і регулювання економікою”;

Національний університет “Львівська політехніка”, – захист кандидатської дисертаційної роботи на тему: “Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень у паливно-енергетичному комплексі” за спеціальністю 08.02.03 – “Організація управління, планування і регулювання економікою”.

Студенту:

  1. КУРСОВА РОБОТА: «Операційний менеджмент»
  2. НМК дисципліни “Операційний менеджмент”
  3. СИЛАБУС, Операційний менеджмент 
  4. СИЛАБУС, Управління бізнес-процесами
  5. ПРОГРАМА навчальної дисципліни “Операційний менеджмент”
  6. ПРОГРАМА навчальної дисципліни “Управління бізнес-процесами”
  7. РОБОЧА ПРОГРАМА, Операційний менеджмент
  8. РОБОЧА ПРОГРАМА, Управління бізнес-процесами
  9. РОБОЧА ПРОГРАМА (КР), Операційний менеджмент
Вчений ступінь кандидат економічних наук, Національний університет “Львівська політехніка”
Вчене звання доцент, доцент кафедри економіки
Наукова діяльність: автор та співавтор більше 80 наукових та 30 навчально-методичних праць
Навички: – економічний аналіз та оцінка виробничо-господарської діяльності сучасного підприємства;
– стратегічна діагностика підприємства, побудова моделей забезпечення його конкурентоспроможності;
– проектування операційної системи підприємства, розроблення стратегічних альтернатив розвитку операційної діяльності;
– оцінка еколого-економічної ефективності підприємства, обґрунтування екологічно орієнтованих управлінських рішень;
– розроблення механізмів впровадження інструментів екологічного менеджменту у діяльність сучасного підприємства;
– діагностика системи бізнес-процесів підприємства, їх оптимізація;
– моделювання варіантів розвитку підприємства на основі розроблення інтеграційних управлінських рішень.

Коцко Тарас АркадійовичКандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – більше 19 років

Навчальні курси (2019/2020 н.р.): операційний менеджмент, екологічний менеджмент, управління бізнес-процесами

Тема кандидатської дисертації: «Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень в паливно-енергетичному комплексі», спеціальність: 08.02.03. – організація управління, планування та регулювання економікою, 2006р., Національний університет «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів: управління розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень, економічна безпека територіальних утворень, економічна політика структурних трансформацій, сталий розвиток економіки

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Публікації у монографічних виданнях

1.Коцко Т.А. Противоречия развития топливно-энергетического комплекса Украины в условиях трансформационных процессов // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 2-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 180-188.

2.Коцко Т.А. Енергоекономічні фактори формування структурних диспропорцій в економіці України // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 3-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 268-278.

3.Коцко Т.А. Проблеми структурної трансформації економіки України в умовах посткризового розвитку // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці IV-го міжнар. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відпов. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – С. 79-88.

4.Коцко Т.А. Проблеми забезпечення енергетичної безпеки України в умовах посткризового відновлення структурнорозбалансованої економіки // Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – С. 23-34.

5.Коцко Т.А. Проблеми розвитку процесів інтеграції підприємств та передумови забезпечення їх ефективності / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ. – 2013. – НТУУ «КПІ». – С. 595-611.

6.Коцко Т.А. Мотиви інтеграції підприємств та методологічні аспекти оцінювання її ефективності / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ, НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 611-627.

7.Коцко Т.А. Суперечності прояву ефектів формування інтегрованих компаній в паливно-енергетичному комплексі України / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств. – Київ, НТУУ – «КПІ». – 2013. – С. 627-640.

8.Коцко Т.А. Проблеми економічної безпеки держави в умовах незавершеності трансформаційних процесів // Теоретичні аспекти економічної безпеки територіальних утворень (загальне, часткове, одиничне). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 99-124.

9.Коцко Т.А. Проблеми енергетичної безпеки України в контексті формування передумов переходу до моделі сталого розвитку // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 199-210.

10.Коцко Т.А. Проблеми енергетичної безпеки України в контексті формування передумов переходу до моделі сталого розвитку // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 199-210.

11.Коцко Т.А. Пріоритети політики сталого розвитку в умовах структурних деформацій економіки України // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 40-48.

12.Коцко Т.А. Структура економіки як об’єкт економічної безпеки // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / за наук. ред. д.т.н., проф. Лукьяненко С.А., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – С. 77-91.

13.Коцко Т.А. Пріоритети та суперечності інноваційної політики держави в контексті завдань структурної перебудови економіки // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 58-77.

14.Коцко Т.А. Система економічної безпеки держави: пріоритети формування в умовах військово-політичної та макроекономічної нестабільності // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / за наук. ред. д.т.н., проф. Лукьяненко С.А., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: «МП Леся», 2015. – С. 15-27.

15.Коцко Т.А. Структурна політика: суперечності формування та реалізації в забезпеченні економічної безпеки держави // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. семін., 21-22 жовтня 2016 р., Київ / наук. ред. С.О. Лук‘яненк, Г.В. Крамарев. – К.: «МП Леся», 2016. – С. 45-56.

16.Коцко Т.А. Формування системи економічної безпеки держави як фундаментальної основи забезпечення ефективності трансформаційних процесів в сучасних умовах // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 179-192.

17.Коцко Т.А. Політика розвитку – зеленої економіки як один з напрямів збалансування структурних пропорцій економічної системи України / Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Національний технічний університет України – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний університет – Києво-Могилянська академія, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Донецький державний університет управління, Вища економіко-гуманітарна школа / за ред. проф. Хлобистова Є.В. – Київ, 2018. – С. 503-514.

Фахові публікації

18.Коцко Т.А. Управління інтеграцією підприємств паливно-енергетичного комплексу на засадах процесного підходу / Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – №2(16). – С. 40-50.

19.Формування операційної стратегії енергогенеруючих підприємств України в умовах активізації загроз зовнішнього середовища // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2016. – №.13.

20.Коцко Т.А. Чинники структурної трансформації економіки України: аналіз крізь призму економічної безпеки / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017 р. – Випуск 23. Частина 1.– С. 89-93.

21.Коцко Т.А. Сутність та роль структурної політики в забезпеченні економічної безпеки держави / Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017 р. – Випуск 2(08). Частина 1. – С. 46-52.

22.Коцко Т.А., Шеховцова І.А. Реінжиніринг бізнес-процесів як технологія антикризового управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу / Економіка та суспільство. – №9. – 2017 р. – С. 466-472. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/80.pdf

23.Коцко Т.А., Шеховцова І.А., Жарук О.В. Реалізація маркетингово-орієнтованого підходу до управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень / Інфраструктура ринку. – Випуск 15. – 2018 р. – С. 102-108.  – Режим доступу: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Kotsko-T.-A..pdf  

24.Коцко Т.А. Переосмислення підходів до формування економічної політики держави в умовах активізації загроз економічній безпеці / «Інтелект ХХІ». – Випуск 3/2018. –  С. 68-73. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

25.Коцко Т.А. Політика екологізації діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу: проблеми формування та реалізації / Економічний вісник НТУУ «КПІ» – 2019(16). С. 174-185. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181843

Інші публікації

26.Коцко Т.А., Атаханов М.Ч. Проблемы формирования стратегии развития предприятия в условиях нестабильности внешней среды // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013р. м. Київ. – С. 221-226.

27.Коцко Т.А., Шкрум М.Д. Диверсифікація діяльності як інструмент забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства / Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 року. – С. 403-408.

28.Ковальчук О.В., Коцко Т.А., Ченуша О.С. Екологізація діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу як передумова забезпечення їх інноваційного розвитку / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 102-108.

29.Коцко Т.А. Операційні пріоритети підприємств паливно-енергетичного комплексу: особливості формування та реалізації в умовах нестабільності зовнішнього середовища / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 382-388.

30.Ляшенко П.А., Коцко Т.А. Особливості управління економічною безпекою підприємства в умовах макроекономічної нестабільності / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 426-432.

31.Чулкова О.О., Коцко Т.А. Адаптивне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища / Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» (23 квітня 2015 року). – Київ, 2015 р. – С. 533-539.

32.Коцко Т.А., Гарбарчук К.В. Політика соціальної відповідальності підприємства та її роль у забезпеченні розвитку персоналу / Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. 2018. №3. Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142615 

33.Коцко Т.А., Артеменко Д.Т. Забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах диверсифікації діяльності / Актуальні проблеми економіки та управління» – 2019. – №13. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/167624 

34.Управління розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень: Звіт про НДР (остаточний) [Електронний ресурс] / Факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; Керівник роботи Т.А. Коцко. – 13.12-А-18.12; – Київ, 2018. – 279 с.  (Коцко Тарас Аркадійович / Інтеграція в організації управління як технологія реалізації потенціалу розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу / С. 164-175).

Навчально-методичні видання

35.Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А. Коцко та ін. / За заг. ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

36.Коцко Т.А. Экономическая оценка кризисных явлений и стабилизационных решений, направленных на обеспечение устойчивого развития территориального образования / Устойчивое развитие: теория, методология, практика: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009. – С. 997-1027.

37.Коцко Т.А. Державне регулювання економіки: навч. посібник.: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2012. – 616 с.

38.Т.Коцко. Державне регулювання економіки. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Тарас Коцко. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2010. – 94 с.

39.Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, Т.В. Лазоренко, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с.

40.Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Т.А. Коцко, І.П. Малик, О.В. Гук., Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 60 с.

41.Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 57 c.

42.Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 56 c.

43.Менеджмент організацій і адміністрування: методичні вказівки (перероблені) до виконання та захисту дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Л.П. Артеменко, Т.В. Лазоренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 60 с.

44.Менеджмент організацій і адміністрування: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти (перероблені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Л.П. Артеменко – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 66 с.

45.Коцко Т.А., Шеховцова І.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління бізнес процесами». – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». – 2017 р. – 32 с.

46.«Операційний менеджмент»: курсова робота [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 мб). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 51 с. 

47.Операційний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т.А. Коцко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,93 мб). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с.

Публікації у матеріалах конференцій

48.Коцко Т.А. Ефективність трансформаційних процесів в економіці України та їх вплив на якість економічного зростання // Матеріали Другої наук.-практ. конф. «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях», м. Бахчисарай, 23-24 вересня 2010 р. / НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України НАН України, Кримський інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – С. 384-387.

49.Коцко Т.А. Суперечності трансформаційних процесів в економіці України та пріоритети політики забезпечення економічної безпеки держави // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України». – Ужгород. – 2014. – С. 61-63.

50.Коцко Т.А. Структурні диспропорції економіки України і пріоритети політики переходу до моделі сталого розвитку // Тези Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку». – Суми. – 2014. – С. 175-176.

51.Коцко Т.А. Формування системи економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів // Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної економіки»: зміни в умовах кризи» 15-16 травня 2015 року. – м. Херсон. – С. 33-35.

52.Коцко Т.А. Військово-політична нестабільність в Україні: загрози економічній безпеці та проблеми структурних трансформацій // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» 30 квітня 2015 року. – м. Миколаїв. – С. 35-37.

53.Коцко Т.А. Політика розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва та проблеми забезпечення економічної безпеки держави / Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць XII (ХХІV) міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2016 р. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 24.

54.Kotsko T.A. Ukraine’s politics on economic security: features and necessity of transformation / Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scientific and practice conference (Bratislava, 15-18 March 2016). – K.: LLC «NVP» Interservice», 2016. – P. 140-141.

55.Коцко Т. Політика розвитку регіонів України – стратегічний напрям забезпечення економічної безпеки держави / Problems and prospects of territories’ socio-economic development. – Conference proceedings of the 5th international scientific conference. April 14-17, 2016. Opole, Poland. – P. 37-39.

56.Коцко Т.А. Незрілість інституційної основи міжнародного науково-технічного співробітництва та загрози економічній безпеці держави / Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць XIIІ (ХХV) міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 43.

57.Коцко Т.А. Екологізація економіки як передумова розвитку її інноваційного потенціалу Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – 16-17 с.