Вівторок , 18 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Коцко Тарас Аркадійович

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наукові статті

1.        Коцко Т.А. Структурні деформації в економіці України та їх вплив на економічну безпеку // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 1-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2009 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2009. – С. 185-200.

2.        Коцко Т.А. Противоречия развития топливно-энергетического комплекса Украины в условиях трансформационных процессов // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 2-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 180188.

3.        Коцко Т.А. Енергоекономічні фактори формування структурних диспропорцій в економіці України // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 3-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 268-278.

4.        Коцко Т.А. Проблеми структурної трансформації економіки України в умовах посткризового розвитку // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 4-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 23-26 жовтня 2012 р. – видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – С. 79-88.

5.        Коцко Т.А., Атаханов М.Ч. Проблемы формирования стратегии развития предприятия  в условиях нестабильности внешней среды / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції., 11 квітня 2013р.  у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 221-226.

Монографічні видання

6.        Коцко Т.А. Проблеми забезпечення енергетичної безпеки України в умовах посткризового відновлення структурнорозбалансованої економіки // Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія. – К.: Тамподек ХХІ, 2012р. – С. 23-34. 

7.        Проблеми економічної безпеки держави в умовах незавершеності трансформаційних процесів / Економічна безпека територіальних утворень: теоретичний аспект, загальне, часткове, одиничне. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013р.  – С. 124-152.  

Навчальні посібники

8.        Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А. Коцко та ін. / За заг. ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с. (Рекомендовано грифом Міністерства освіти і науки України)

9.        Коцко Т.А. Экономическая оценка кризисных явлений и стабилизационных решений, направленных на обеспечение устойчивого развития территориального образования / Устойчивое развитие: теория, методология, практика: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009.С. 997-1027. (Рекомендовано грифом Міністерства освіти і науки України)