[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Копішинська Катерина Олександрівна

Освіта: Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціалізація «менеджмент інноваційної діяльності» Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», захистила дисертацію на тему: «Управління інноваційними системами підприємств машинобудування» Розробка стартап-проектів

Конспект лекцій: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29447/1/Rozrobka_startup-proektiv_Konsp.lekts.pdf

Практикум: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29450/1/Rozrobka_startup-proektiv_Praktykum.pdf

Транспортна логістика:

Силабус

Логістичне обслуговування:

Силабус

Планування міжнародної діяльності:

Силабус

Вчене звання
Наукова діяльність: Понад 60 публікацій, з них 1 підручник (у співавторстві), 2 монографії (у співавторстві), 2 навчальних посібники (у співавторстві)

Профіль в Googl Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=y1RN5EAAAAAJ&hl=uk

Публічний запис ORCID: 0000-0002-1609-2902

Навички: Дослідження та аналіз функціонування інноваційних систем різних рівнів; аналіз господарсько-економічної, інноваційної діяльності підприємств; розроблення бізнес-планів, програм та дорожніх карт інноваційного розвитку промислових підприємств; пошук, оцінювання та організація взаємодії під час реалізації інноваційних проектів, міжнародної діяльності; розроблення бізнес-планів та бізнес-моделей стартап-проектів.

Володіння іноземними мовами:

Англійська мова – B2 (FCE).

Німецька мова  – – B2.1 (Свідоцтво Goethe-Institut Ukraine)

Науково-методична діяльність

Підручники:

Менеджмент стартап проектів : підручник підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с.

Монографії

Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / Ю. З. Драчук, К. О. Копішинська, Я. О. Колешня, Я. І. Кологривов, К. О. Кузнєцова; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Дергачової. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с.

Копішинська К. О. Інноваційна привабливість як складова конкурентоспроможності підприємства / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : колективна моногр. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – C. 531–550. (1,04 друк. арк.). [Особистий внесок автора – 0,7 друк. арк.: здобувачем досліджено основні чинники формування інноваційної привабливості підприємства]

Копішинська К. О. Формування організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної привабливості машинобудівного підприємства/ К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : колективна моногр. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – C. 551–565.

Навчальні посібники:

Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с.

Розробка стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 116 с.

Переддипломна практика бакалаврів: Організація, підготовка, проведення та оцінювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, К. О. Копішинська, Ю. П. Воржакова, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 38 c.

Публікації в зарубіжних виданнях

Kopishynska К. The key basics of the startup marketing / K. Kopishynska // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Vol.. 4. – Issue 6 . – Р.61-68.

Копишинская Е. А. Методические подходы к оцениванию открытости инновационных систем предприятий машиностроения / Е. А. Копишинская // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12 (ч.4) (53-3). – С. 562–564.

Копишинская Е. А. Оценивание инновационной привлекательности предприятий машиностроения / Е. А. Копишинская // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. –P. 208–211.

Публікації в наукових фахових виданнях України:

Boiarynova, K., Kopishynska, K. and Hryhorska, N. (2019). Economic and management approach to defining effective projects for enterprise development under risks and uncertainty. Problems and Perspectives in Management, 17(4), 299-313. – URL: https://www.researchgate.net/publication/338148352_Economic_and_management_approach_to_defining_effective_projects_for_enterprise_development_under_risks_and_uncertainty

Копішинська К. О. Методичні засади планування міжнародної діяльності підприємств. «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»). № 3(94) 2019. C.49-57. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1570

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Півот як інструмент забезпечення успішності реалізації стартапу. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6958.

Копішинська К. О., Широкова І. С. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку атомної енергетики україни [Електронний ресурс] // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. – № 16. С. 350-359.  – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182742/182670..

Копішинська К. О. Цифрові інновації: зміст, структура та умови функціонування / К. О. Копішинська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – № 5 (17) . С 108-114.

Копишинская Е.А. Влияние использования открытых инноваций в деятельности инновационной системы предприятия и уровня его инновационной привлекательности на себестоимость инновационной продукции [Електронний ресурс] / Е. А. Копишинская // Економіка та суспільство. – 2017. – № 11. С. 250–256. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1219-kopishinskaya-e-a

Копішинська К. О. Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. – № 14. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108722/103670.

Копішинська К. О. Використання agile-менеджменту в управлінні інноваційними процесами / К. О. Копішинська // «Бизнес Інформ». – 2016. – №11. – C. 344–349.

Копішинська К. О. Теоретичне підгрунтя управління інноваційними системами підприємств [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. – № 13. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80627/76240.

Копішинська К. О. Метод типологізації підприємств машинобудування на засадах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 230–240.

Копішинська К. О. Механізм управління інноваційною системою підприємства машинобудування у складі корпоративного утворення / К. О. Копішинська // Вісник Донецького національного університету: Серія В. Економіка і право. – 2015. – №1/2015. – С. 170–175.

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №. 4 (154). – С. 16–22. [Наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest)]

Копішинська К. О. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційних систем підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – №11. – С. 158–166.

Копішинська К. О. Дорожня карта як інструмент визначення стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // «Бизнес Інформ». – 2014. – №11 (442). – С. 88–94.

Копішинська К. О. Технологія аналізу ефективності функціонування інноваційних систем підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2 (51). – С. 179–186.

Копішинська К. О. Взаємодія інноваційних систем промислових підприємств у корпоративних структурах / К. О. Копішинська // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2013. – №10. – С. 93–95.

Копішинська К. О. Структура та контурність функціонування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – №44 (1017). – С. 79–85

Бояринова К. О. Данильченко К. О. Особливості формування інноваційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Данильченко // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – 2011. – Вип. 3. – Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2011_3/Boyarinova_311.htm.

Бояринова К. О. Данильченко К. О. Управління процесом технічного переозброєння в контексті інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Данильченко // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Boyarinova_210.htm

Публікації в інших наукових виданнях

Копішинська К. О., Широкова І. С. Передумови залучення інвестицій в інноваційний розвиток атомної енергетики України. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019.  № 13. – URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/167623/167317.

Копішинська К. О., Токарев О.М. Інновації в антикризовому управлінні підприємством [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська, О.М. Токарев // «Актуальні проблеми економіки та управління». 2017 р. – № 17. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102799/97872

Копішинська К. О. Форми взаємодії підприємств машинобудування в інноваційній сфері / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІ Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 108–112.

Копішинська К. О. Економічний зміст та особливості формування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. IV Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2013 р.– К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 103–107.

Данильченко К. О. Інноваційна привабливість машинобудівних підприємств як фактор залучення іноземних інвестицій / К. О. Данильченко // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 59–64.

Матеріали наукових конференцій

Копішинська К. О. Напрями розвитку логістичних стартап-проектів в Україні. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 17-18 жовтня 2019 р. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. С. 288-289.

Копішинська К. О. Людські ресурси як базис розвитку сучасного інноваційного підприємства. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27 листопада 2019 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2019.

Копішинська К. О. Роль маркетингу в розвитку стартапів / К. О. Копішинська // Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 16 лютого 2019 р.: тези доповідей. У 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. – 61 с. – С.7-8.

Копішинська К. О., Широкова І. С. Методи залучення інвестицій в інноваційний розвиток підприємств. Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. Х Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2019 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 34.

Копішинська К. О., Послєдович А. А. Модернізація виробництва як невід’ємна складова інноваційного розвитку підприємства. Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. Х Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2019 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 20.

Копішинська К. О. Особливості управління персоналом в умовах четвертої промислової революції. Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. Х Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2019 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 87

Копішинська К. О. Особливості формування регіональних стартап-екосистем. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: міжнар. наук.-практ. конф., Львів 23–25 травня 2019 р.: тези доповідей.– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 459.

Копішинська К. О., Широкова І. С. Джерела формування інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку енергетичних підприємств / К. О. Копішинська, І. С. Широкова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2018 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2018. С. 110.

Копішинська К. О. Роль децентралізації в розвитку регіональних інноваційних систем // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: V міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2018 р..: тези доповідей. У 2-х частинах. – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – Ч.2. – 104 с.  – С.91-93

Копішинська К. О. Сутність та особливості цифрових інновацій / К. О. Копішинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХVІ міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2017 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2017.

Копішинська К. О. Роль цифрової економіки в розвитку малих та середніх підприємств України / К. О. Копішинська // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: IV Міжнар. наук.-практ. конф., 17 жовтня 2017 р. – К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – С. 350-353.

Копішинська К. О. Ключові засади формування команди стартап-проекту [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська // Вісімнадцяті економіко-правові дискусії: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 30 травня 2017 р.: тези доповідей. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1875/.

Копішинська К. О. «Економіка на вимогу» – інноваційний підхід до працевлаштування / К. О. Копішинська // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 травня 2017 р.: тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 923-924.

Копішинська К. О., Мурашова М. В. Адаптивність підприємства в конкурентному середовищі / К. О. Копішинська, М. В. Мурашова // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІІІ Всеукр. н.-практ. конф., 6 квітня 2017 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 73.

Копішинська К. О. Високотехнологічний експорт як результат інноваційного розвитку підприємств / К. О. Копішинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХV міжнар. наук.-практ. конф., 16 листопада 2016 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2016. – С. 185.

Kopishynska  K. O. Innovation hubs as the driving force of enterprises innovative development / K. O. Kopishynska // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІІ Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 квітня 2016 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 30.

Копішинська К. О. Застосування кластерного аналізу для групування підприємств на принципах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: IV міжнар. наук.-практ. конф.молодих науковців, аспірантів та студентів, 23 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Рівне: НУВГП, 2015. – С. 115–116.

Копішинська К. О. Принципи управління інноваційною системою підприємства машинобудування на засадах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 254–256.

Копішинська К. О. Загальна теорія систем як концептуальна основа формування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: XIV міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квітня 2015 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 44–45.

Копішинська К. О. Формування інноваційної стратегії промислового підприємства на основі методу дорожніх карт / К. О. Копішинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 26 листопада 2014 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2014. – С. 38.

Копішинська К. О. Використання інноваційних посередників під час впровадження концепції відкритих інновацій на підприємстві / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. V Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 квітня 2014 р.: тези доповідей. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С.121–124.

Копішинська К. О. Відкритість інноваційної системи промислового підприємства як фактор забезпечення інноваційної привабливості / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 квітня 2014 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 16.

Копішинська К. О. Значення синергетики в процесі розвитку інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 листопада 2013 р.: тези доповідей. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. – С.118–120.

Копішинська К. О. Використання ентропійного підходу під час вибору інноваційного партнера в корпоративній структурі / К. О. Копішинська // Сучасні проблеми менеджменту: ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2013 р.: тези доповідей. – К., 2013. –С. 75–76.

Копішинська К. О. Роль національних ФПГ у розвитку українських машинобудівних підприємств / К. О. Копішинська // Форми і методи державного регулювання національних економік: міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 серпня 2013 р.: тези доповідей. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – С. 21–23.

Kopishynska K. O. Intermediary platforms as an instrument of implementing the concept of Open Innovation / K. O. Kopishynska // Aplikované vědecké novinky – 2013: IX mezinárodní vědecko – praktická konference, 27 červenců – 05 srpna 2013 roku. – Praha. Publishing House «Education and Science», », 2013. – Р. 51–53

Копішинська К. О. Роль «відкритого» суспільства у розвитку інноваційної економіки України / К. О. Копішинська // Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів: ХХVI міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 червня 2013 р.: тези доповідей. – Львів: ЛЕФ, 2013. – ч.1 – С. 108–110.

Копішинська К. О. Особливості та зміст корпоративної взаємодії інноваційних систем промислових підприємств / К. О. Копішинська // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (sidec 2013): V міжнар. наук.-практ. конф., 26–30 травня 2013 р.: тези доповідей. – Алушта: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 274–275.

Копішинська К. О. Формування інноваційної системи підприємства на принципах відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Проблеми та перспективи економічного розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квітня 2013 р.: тези доповідей. – Сімферополь: НО «Economics», 2013.– С. 97–98.

Копішинська К. О. Відкриті інновації як інструмент управління трансфером знань підприємств / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2–5 квітня 2013 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 17.

Данильченко К. О. Забезпечення інноваційної привабливості підприємств / К.О. Данильченко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Х міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2011 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва «Політехніка», 2011. – С. 40.

Данильченко К. О. Патентна статистика як спосіб відображення динаміки інноваційної діяльності / К. О. Данильченко // Сучасні підходи до управління підприємством: ІІ наук.-практ. конф., 28 квітня 2011 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – С. 265–266.

Навчально-методичні видання

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: методичні рекомендації  до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»/ Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. —  52 с.

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Інноваційна політика: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 0306  «Менеджмент і адміністрування», спец.: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 64 с.