Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Копішинська Катерина Олександрівна

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ КОПІШИНСЬКОЇ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Участь у монографіях:
1. Копішинська К. О. Інноваційна привабливість як складова конкурентоспроможності підприємства / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : колективна моногр. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – C. 531–550. (1,04 друк. арк.). [Особистий внесок автора – 0,7 друк. арк.: здобувачем досліджено основні чинники формування інноваційної привабливості підприємства] 2. Копішинська К. О. Формування організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної привабливості машинобудівного підприємства/ К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : колективна моногр. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – C. 551–565. (0,78 друк. арк.). [Особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.: здобувачем запропоновано складові формування механізму забезпечення інноваційної привабливості підприємства] Публікації в наукових фахових виданнях України:
3. Данильченко К. О. Особливості формування інноваційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Данильченко // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – 2011. – Вип. 3. – Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2011_3/Boyarinova_311.htm. (0,46 друк. арк.). [Особистий внесок автора – 0,25 друк. арк.: здобувачу належить дослідження підходів до визначення поняття «інноваційна привабливість»].
4. Копішинська К. О. Структура та контурність функціонування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – №44 (1017). – С. 79–85. (0,45 друк. арк.).
5. Копішинська К. О. Взаємодія інноваційних систем промислових підприємств у корпоративних структурах / К. О. Копішинська // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2013. – №10. – С. 93–95. (0,35 друк. арк.).
6. Копішинська К. О. Технологія аналізу ефективності функціонування інноваційних систем підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2 (51). – С. 179–186. (0,57 друк. арк.).
7. Копішинська К. О. Механізм управління інноваційною системою підприємства машинобудування у складі корпоративного утворення / К. О. Копішинська // Вісник Донецького національного університету: Серія В. Економіка і право. – 2015. – №1/2015. – С. 170–175. (0,57 друк. арк.).
Публікації в наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
8. Копішинська К. О. Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №. 4 (154). – С. 16–22. [Наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest)]. (0,51 друк. арк.). [Особистий внесок автора – 0,27 друк. арк.: здобувачем запропоновано структуру взаємодії основних учасників для впровадження моделі відкритих інновацій].
9. Копішинська К. О. Дорожня карта як інструмент визначення стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // «Бизнес Інформ». – 2014. – №11 (442). – С. 88–94. [Наукометричні бази: РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, BASE, OAJI, OpenAIRE, SUNCAT, WorldCat]. (0,57 друк. арк.).
10. Копішинська К. О. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційних систем підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – №11. – С. 158–166. [Наукометричні бази: Index Copernicus International, РІНЦ, ELAKPI, Google Scholar]. (0,60 друк. арк.).
11. Копишинская Е. А. Методические подходы к оцениванию открытости инновационных систем предприятий машиностроения / Е. А. Копишинская // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12 (ч.4) (53-3). – С. 562–564. [Наукометричні бази: РІНЦ, Agris]. (0,37 друк. арк.).
12. Копішинська К. О. Метод типологізації підприємств машинобудування на засадах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 230–240 [Наукометричні бази: РІНЦ, Index Copernicus]. (0,55 друк. арк.).
13. Копішинська К. О. Теоретичне підгрунтя управління інноваційними системами підприємств [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. – № 13. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80627/76240. [Наукометричні бази: Index Copernicus International, РІНЦ, ELAKPI, Google Scholar]. (0,64 друк. арк.).
14. Копішинська К. О. Використання agile-менеджменту в управлінні інноваційними процесами / К. О. Копішинська // «Бизнес Інформ». – 2016. – №11. – C. 344–349. [Наукометричні бази: РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, BASE, OAJI, OpenAIRE, SUNCAT, WorldCat]. (0,44 друк. арк.).
15. Копішинська К. О. Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. – № 14. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108722/103670. [Наукометричні бази: Index Copernicus International, РІНЦ, ELAKPI, Google Scholar]. (0,51 друк. арк.).
16. Копишинская Е. А. Влияние использования открытых инноваций в деятельности инновационной системы предприятия и уровня его инновационной привлекательности на себестоимость инновационной продукции [Електронний ресурс] / Е. А. Копишинская // Економіка та суспільство. – 2017. – № 11. С. 250–256. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1219-kopishinskaya-e-a [Наукометричні бази: Index Copernicus]. (0,64 друк. арк.).
Публікації в інших наукових виданнях:
17. Данильченко К. О. Інноваційна привабливість машинобудівних підприємств як фактор залучення іноземних інвестицій / К. О. Данильченко // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 59–64. (0,35 друк. арк.).
18. Копішинська К. О. Економічний зміст та особливості формування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. IV Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2013 р.– К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 103–107. (0,25 друк. арк.).
19. Копишинская Е. А. Оценивание инновационной привлекательности предприятий машиностроения / Е. А. Копишинская // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. –P. 208–211. (0,27 друк. арк.).
20. Копішинська К. О. Форми взаємодії підприємств машинобудування в інноваційній сфері / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІ Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 108–112. (0,25 друк. арк.).
21. Копішинська К. О. Інновації в антикризовому управлінні підприємством [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська, О.М. Токарев // «Актуальні проблеми економіки та управління». 2017 р. – № 17. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102799/97872 [Наукометричні бази: РІНЦ, ELAKPI, Google Scholar]. (0,44 друк. арк.).

Матеріали наукових конференцій:
22. Данильченко К. О. Патентна статистика як спосіб відображення динаміки інноваційної діяльності / К. О. Данильченко // Сучасні підходи до управління підприємством: ІІ наук.-практ. конф., 28 квітня 2011 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – С. 265–266. (0,13 друк. арк.).
23. Данильченко К. О. Забезпечення інноваційної привабливості підприємств / К.О. Данильченко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Х міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2011 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва «Політехніка», 2011. – С. 40. (0,08 друк. арк.).
24. Копішинська К. О. Відкриті інновації як інструмент управління трансфером знань підприємств / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2–5 квітня 2013 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 17. (0,12 друк. арк.).
25. Копішинська К. О. Формування інноваційної системи підприємства на принципах відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Проблеми та перспективи економічного розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квітня 2013 р.: тези доповідей. – Сімферополь: НО «Economics», 2013.– С. 97–98. (0,14 друк. арк.).
26. Копішинська К. О. Особливості та зміст корпоративної взаємодії інноваційних систем промислових підприємств / К. О. Копішинська // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (sidec 2013): V міжнар. наук.-практ. конф., 26–30 травня 2013 р.: тези доповідей. – Алушта: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 274–275. (0,12 друк. арк.).
27. Копішинська К. О. Роль «відкритого» суспільства у розвитку інноваційної економіки України / К. О. Копішинська // Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів: ХХVI міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 червня 2013 р.: тези доповідей. – Львів: ЛЕФ, 2013. – ч.1 – С. 108–110. (0,15 друк. арк.).
28. Kopishynska K. O. Intermediary platforms as an instrument of implementing the concept of Open Innovation / K. O. Kopishynska // Aplikované vědecké novinky – 2013: IX mezinárodní vědecko – praktická konference, 27 červenců – 05 srpna 2013 roku. – Praha. Publishing House «Education and Science», », 2013. – Р. 51–53 (0,15 друк. арк.).
29. Копішинська К. О. Роль національних ФПГ у розвитку українських машинобудівних підприємств / К. О. Копішинська // Форми і методи державного регулювання національних економік: міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 серпня 2013 р.: тези доповідей. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – С. 21–23. (0,14 друк. арк.).
30. Копішинська К. О. Використання ентропійного підходу під час вибору інноваційного партнера в корпоративній структурі / К. О. Копішинська // Сучасні проблеми менеджменту: ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2013 р.: тези доповідей. – К., 2013. –С. 75–76. (0,09 друк. арк.).
31. Копішинська К. О. Значення синергетики в процесі розвитку інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 листопада 2013 р.: тези доповідей. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. – С.118–120. (0,15 друк. арк.).
32. Копішинська К. О. Відкритість інноваційної системи промислового підприємства як фактор забезпечення інноваційної привабливості / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 квітня 2014 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 16. (0,12 друк. арк.).
33. Копішинська К. О. Використання інноваційних посередників під час впровадження концепції відкритих інновацій на підприємстві / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. V Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 квітня 2014 р.: тези доповідей. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С.121–124. (0,24 друк. арк.).
34. Копішинська К. О. Формування інноваційної стратегії промислового підприємства на основі методу дорожніх карт / К. О. Копішинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 26 листопада 2014 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2014. – С. 38. (0,08 друк. арк.).
35. Копішинська К. О. Загальна теорія систем як концептуальна основа формування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: XIV міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квітня 2015 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 44–44. (0,09 друк. арк.).
36. Копішинська К. О. Принципи управління інноваційною системою підприємства машинобудування на засадах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 254–256. (0,15 друк. арк.).
37. Копішинська К. О. Застосування кластерного аналізу для групування підприємств на принципах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: IV міжнар. наук.-практ. конф.молодих науковців, аспірантів та студентів, 23 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Рівне: НУВГП, 2015. – С. 115–116. (0,12 друк. арк.).
38. Kopishynska K. O. Innovation hubs as the driving force of enterprises innovative development / K. O. Kopishynska // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІІ Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 квітня 2016 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 30. (0,11 друк. арк.).
39. Копішинська К. О. Високотехнологічний експорт як результат інноваційного розвитку підприємств / К. О. Копішинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХV міжнар. наук.-практ. конф., 16 листопада 2016 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2016. – С. 185. (0,09 друк. арк.).
40. Копішинська К. О. Адаптивність підприємства в конкурентному середовищі / К. О. Копішинська, М. В. Мурашова // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІІІ Всеукр. н.-практ. конф., 6 квітня 2017 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 73. (0,09 друк. арк.).
41. Копішинська К. О. «Економіка на вимогу» – інноваційний підхід до працевлаштування / К. О. Копішинська // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 травня 2017 р.: тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 923-924. (0,15 друк. арк.).
42. Копішинська К. О. Ключові засади формування команди стартап-проекту [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська // Вісімнадцяті економіко-правові дискусії: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 30 травня 2017 р.: тези доповідей. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1875/. (0,15 друк. арк.).

Навчально-методичні видання:
1. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»/ Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 52 с.
2. Інноваційна політика: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спец.: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 64 с.