[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гук Ольга Володимирівна

 

Освіта: Вища, закінчила Державний університет «Львівська політехніка», освітньо-кваліфікційний рівень «магістр», спеціальність «фінанси». Студенту:

“Економіка та фінанси підприємства”

Вчений ступінь Кандидат економічний наук, закінчила аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка», захистила дисертацію на тему: «Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств». Навчальна програма “Економіка та фінанси підприємства”

Силлабус “Економіка та фінанси підприємства”

НМК дисципліни “Економіка підприємства”

Конспект лекцій “Економіка та фінанси підприємства”

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

План практичних занять

Перелік екзаменаційних білетів

 

Публікації:

Гук О.В. Нормативно-правові аспекти державного регулювання

трансферу технологій. Актуальні проблеми економіки.

Київ, 2014. № 5. С. 82-96.  (Scopus)

Lina Shenderivska/ Enterprise development: management model / Lina Shenderivska, Olga Guk //  Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018,  pages 334-345

Навчально-методична література

Економіка підприємства: Навчально-методичний комплекс дисципліни. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29870

Управління проектами: Навчально-методичний комплекс дисципліни http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852

Статті

 1. Гук О.В., Мохонько Г.А. Принципи венчурного фінансування в різних країнах. Економіка та суспільство. 2017. № 11. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/34.pdf
 1. Гук О.В., Манаєнко І.М. Венчурне інвестування стартап проекту на різних етапах його розвитку. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 29, 2019 р. С. 151-156. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/24.pdf
 1. І.М. Манаєнко, О.В. Гук. Країни Бенілюкс: єдність економічного розвитку та місце  у європейській спільноті. Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. – Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2019, № 16.

URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181697

 1. Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Специфіка інвестування стартап проекту. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2019. Випуск 35. С. 188-191. URL: http:/www.market-infr.od.ua/uk/35-2019

 Статті зі студентами

 1. Грозовська А.С., Гук О.В. Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ «Компанія Субос») Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 27. 2018 р. С. 117-122  URL: http://bses.in.ua/journals/2018/27_1_2018/25.pdf
 1. Бигар Т.В., Гук О.В. Service Design – основа клієнтоорієнтованого управління. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 29 (68). N 6, 2018. С. 147-150. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_6/33.pdf
Вчене звання  доцент кафедри менеджменту
Наукова діяльність: ORCID: 0000-0002-8129-8392і

бльше 160 публікацій, з них 47 (у фахових виданнях), 4 монографії (у співавторстві), 2 підручник (у співавторстві), 6 посібників (у співавторстві) та 39 методичних рекомендацій.

Навички:
 • аналіз та планування доходів, поточних витрат і фінансових результатів від операційної та фінансової діяльності підприємства;
 • аналіз фінансового, майнового стану підприємства, загрози банкрутства;
 • аналіз ефективного використання всіх видів ресурсів;
 • оцінка стану розвитку інновативності підприємства;
 • аналіз ризиків впровадження стартап-проектів, управління та оцінка ефективності проектів;
 • оцінка та мінімізаця ризиків;
 • оцінка іневстиційної привабливості та організації фінансування стартапу;
 • аналіз витрат на інноваційну діяльність;
 • аналіз інвестиційних процесів на венчурних підприємствах;
 • розробка ефетивного механізму інвестиціійного забезпечення інноваційних проектів;
 • аналіз механізмів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів;
 • анілаз мікросередовища господарських суб’єктів.

gookДоцент, кандидат економічних наук.
Закінчила Національний університет «Львівська політехніка» по спеціальності «Фінанси». В 2008 році отримала вчений ступінь кандидата економічних наук (тема дисертації: «Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств»), в 2014 р. отримала звання доцента кафедри менеджменту.

Автор понад 160 публікацій (одноосібних і у співавторстві), у т. ч. 1 навчальний посібник з грифом МОН «Ризик-менеджмент в міжнародній туристичній діяльності», 1 підручник з грифом МОН «Економічна безпека підприємств», 1 підручник з грифом університету “Менеджмент стартап проектів”,  5 навчальних посібників з грифом університету: «Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку», «Менеджмент-освіта для бакалаврів» (том 1 і том 2), «Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум», «Інноваційний менеджмент: теорія та практика», 4 колективних монографій (у співавторстві), 41 стаття у фахових виданнях та 35 навчально-методичних публікацій.

У 2009-2011 рр. та з 2013 по теп. час працює вченим секретарем кафедри менеджменту. Викладає дисципліни: економіка  та фінаси підприємства, розробка стартап проектів, інвестиційне забезпечення інноваційних проектів. Сфера наукових інтересів: економічна безпека підприємств в умовах сьогодення, управління та особливості розвитку венчурного бізнесу, інноваційна діяльність підприємства, розробка стартам проектів, інвестиційне забезпечення інноваційних проектів.

Список публікацій

Посібники та підручники

 1. Економічна безпека підприємств: Підручник // Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін..; / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, О.В. Гук, Г.І. Шимечко, М.О. Живко – К.: Алерта, 2011. – 704 с. – ISBN 978-617-566-035-5 (підручник з грифом МОН у співавторстві).
 2. Ризик-менеджмент в міжнародній туристичній діяльності: [посібник] / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська, В.Ю., Харчук, О.В. Гук. – Львів: вид-во «Растр-7», 2011 – 140 с. – ISBN 978-966-2004-65-6 (посібник з грифом МОН у співавторстві).
 3. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ, О.В. Гук – Львів.: ЗУКЦ, 2011. – 194 с. – ISBN 978-617-655-001-3 (посібник з грифом університету у співавторстві).
 4. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посібник в 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін. – К: НТУУ «КПІ», 2013. – Т 1. – 504 с. – Бібліогр. у кінці кожного розд. – Предм. покажч. С 500 – 100 пр. (посібник з грифом університету у співавторстві).
 5. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – Т. 1. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – Бібліогр. : у кінці розд. – 75 пр.
 6. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – Т. 2. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 464 с. – Бібліогр. : у кінці розд. – 75 пр.
 7. Гавриш О.А. «Інноваційний менеджмент: теорія та практика»:навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укладачі: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М., Кравченко М.О. // К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2016. – 386 с.
 8. Менеджмент стартап проектів : підручник / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко та ін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 344 с.

Участь у написанні 4 колективних монографій:

 1. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380с. – Бібліогр.: с. 354-379. – ISBN 978-966-622-468-5. (у співавторстві).
 2. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. (у співавторстві).
 3. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку : [Текст монографії]: Колективна монографія за ред.. д.е.н., проф.. Прохорової В.В. – Х., «НТМТ», 2014. – 296 с. ISBN 978-617-578-191-3. (у співавторстві).
 4. Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, кран: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 402 с. ISBN 978-966-350-482-7. (у співавторстві).

Методичні вказівки:

  1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління венчурним бізнесом» / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 72 с.
  2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 44 с.
  3. Економіка підприємства: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич. – НМУ № Е19/10-398, 44 стор, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 червня 2010 р., протокол №10.
  4. Менеджмент організацій: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» / Уклад.: Ю.В. Каракай, Л.Є. Довгань, К.О. Бояринова та ін..– К.: НТУУ «КПІ», 2010. — 72 с.
  5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготов. 0502 «Менеджмент» спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / уклад.Ю.В. Каракай, К.О. Бояринова, І.П. Малик, О.В. Гук – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 68 с.
  6. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» / Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. Електронне навчальне видання НМУ № Е 10 / 11 – 204, 60 стор., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 24 лютого 2011 р., протокол № 6.
  7. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: «магістр» для студентів спеціальностей «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю» / Ю.В. Каракай, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. Електронне навчальне видання НМУ № Е 10 / 11 – 205, 70 стор., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 24 лютого 2011 р., протокол № 6.
  8. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Г.А. Мохонько, О.В. Гук, Н.М. Григорська. Електронне навчальне видання НМУ № Е 11/12-131, 130 с., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 2 березня 2012 р., протокол № 6.
  9. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 500 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2066 – Назва з екрана.
  10. Менеджмент інноваційної діяльності: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова [та ін.]. – НТУУ «КПІ» ; уклад. Електронні текстові дані (1 файл: 461 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2065 – Назва з екрана.
  11. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Л. Є. Довгань, І. П. Малик, О. В. Гук, Л. Л. Ведута, Г. А. Мохонько. – НТУУ «КПІ»: Електронні текстові дані (1 файл: 858 Кбайт). – Київ, 2012.
  12. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеціальностей: 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько. – НТУУ «КПІ»; Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. –Назва з екрана. – Доступ :http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2443.
  13. Економіка підприємства: метод. рек. до практ. занять для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» / О.В. Гук, К.О. Бояринова, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.
  14. Управління венчурним бізнесом: конспект лекцій для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спец. 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спец. 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / О.В. Гук, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 130 с.
  15. Управління венчурним бізнесом: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / І.М. Крейдич, О.В. Гук, К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 60 с.
  16. Проходження виробничої та переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44 c.
  17. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 46 c.
  18. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870.
  19. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 143 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871.
  20. Менеджмент інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Л. Л. Ведута. – Електронні текстові дані (1 файл: 579 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
  21. Менеджмент організацій і адміністрування [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, Т. А. Коцко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 634 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3006
  22. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
  23. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: методические указания выполнения и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
  24. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гук, Н. М. Григорська. – Електронні текстові дані (1 файл: 627 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6949
  25. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 51 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870
  26. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 141 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871
  27. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: методические указания выполнения и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – 2013.
  28. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: методические указания к изучению дисциплины для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 341 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 64 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7837
  29. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 1,34 Мбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 142 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7833.
  30. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : методические указания к курсовой работе для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 430 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 38 с. – Название с экрана. – Доступ:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7835.
  31. Економіка інноваційного підприємства: Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»” / Уклад.: О. В. Гук, К.О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 20 с.
  32. Економіка підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: О.В.Гук, К.О. Кузнєцова. – 41 с. – 2015 р.
  33. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – 38 с. – 2015 р.
  34. Экономика предприятия: методические рекомендации к выполнению практических занятий для студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601«Менеджмент» /Составители: О.В.Гук, Е.А.Кузнецова. – 57 с. – 2015 р. URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12654
  35. Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 84 с.
  36. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. — 144 с.
  37. Економіка інноваційного підприємства:конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічна категорія» дляспеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Бояринова, М.В. Шкробот – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 120 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17257
  38. Economy of enterprise: Methodical instructions to study of discipline for students, field of knowledge 0306 «Management and Administration» for directions of preparation 6.030601 «Management» and professional directions: «Management of organization», «Management of External Activity», «Management of innovation»/ Compiled by: О.V. Guk, К.О. Куznecova – К.: NTUU «КPI», 2016. – 43 p.
  39. Управління венчурним бізнесом: конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки «магістр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інвестицій та інновацій» / Укладачі: О.В. Гук, Г.А. Мохонько – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 102 с.
  40. Управління проектами: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» освітніх програм: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу»  / Г.А., Мохонько, О.В. Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 97 c.  URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852
  41. Гук, О. В. Економіка підприємства: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітніх програм: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / О. В. Гук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 834 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 72 c. – Назва з екрана  URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29870
  42. Менеджмент: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Лазоренко, О. В. Гук. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІім. Ігоря Сікорського, 2019. – 105 с. – Назва з екрана.URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078

Наукова стаття у фахових виданнях

 1. Гук О.В. Форми та способи взаємодії суб’єктів венчурного бізнесу / О.В. Гук., М.Б. Найчук-Хрущ. // Збірник наукових праць. Економіка: проблеми теорії та практики. – Випуск 249: В 6 т. – Т. IV. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1063-1072.
 2. Гук О.В. Кількісне оцінювання ризиків банкрутства підприємств / О.В. Гук // Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. – Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2009 (6). – С. 173 –179.
 3. Гук О.В. Механізм інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств / О.В. Гук // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2009. – Вип. 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html.
 4. Гук О.В. Елементи системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств / О.В. Гук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» № 647. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 37–43.
 5. Гук О.В. Молодіжне кредитування на придбання та будівництво житла в Україні / О.В. Гук, М.О. Літошко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 256: В 6 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1456–1462.
 6. Гук О.В. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід / О.В. Гук, Л.П. Артеменко, Ж.М. Жигалкевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №19. – С. 12–14.
 7. Гук О.В. Венчурне підприємництво в Україні та шляхи його удосконалення / О.В. Гук, М.О. Літошко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина І). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 110-114.
 8. Гук О.В. Нормативно-правові особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 05’2010. – С.17-24.
 9. Гук О.В. Управління економічними ризиками на підприємствах / О.В. Гук // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html.
 10. Гук О.В. Методи оптимізації економічного ризику на різних етапах розвитку підприємства / О.В. Гук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 41. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С. 244-253.
 11. Гук О.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства / О.В. Гук, А.С. Волохова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 823-830.
 12. Гук О.В. Кадрове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств / О.В. Гук, О.В. Коробейник // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2010. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/.
 13. Гук О. Економічна безпека підприємств в умовах сьогодення / О. Гук, М. Керницька, Г.Шимечко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. Випуск 43. – Львів. – С. 325-330.
 14. Гук О.В. Світові тенденції венчурного фінансування інноваційної діяльності / О.В. Гук, Ю.М. Боярин // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 44/2. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2010. – С. 26-33.
 15. Гук О.В. Система управління ризиками / О.В. Гук, К.В. Собко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 265: В 9 т. – Т. VIII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 2230-2237.
 16. Гук О.В. Індексне інвестування як новий напрямок вкладення коштів / О.В. Гук, М.М. Головіна // Приднепровский научный вестник – № 6 (109) 2010. – С. 24-31.
 17. Гук О.В. Управління економічним ризиком / О.В. Гук, К.О. Бояринова // Вісник Донецького національного університету серія В. Економіка і право. Спецвипуск, том 1, 2011. – Донецьк. – С. 306-309.
 18. Гук О.В. Венчурне фінансування інноваційного розвитку малого підприємництва / О.В. Гук, І.П. Баліцька // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 7. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 245 с.
 19. Гук О.В. Особливості механізму реструктуризації інноваційних підприємств / О.В. Гук, Є.А. Вронська // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наукових праць: / [редкол.: О.А. Гавриш (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 35 – 40.
 20. Гук О.В. Економічний зміст та особливості формування потенціалу розвитку інноваційної діяльності / О.В. Гук, Л.С. Цатурян // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2012 . – 15 березня 2012 . – С. 50-55.
 21. Гук О.В. Нормативно-правові аспекти функціонування державної політики в сфері венчурної діяльності підприємств Німеччини та України / О.В. Гук, Т.В. Слободська // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/.
 22. Гук О.В. Бенчмаркінг як складова успішного розвитку підприємства / О.В. Гук, М.М. Головіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 30: У трьох частинах / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина І. – С. 150-155.
 23. Гук О.В. Міжнародний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту [Електронний ресурс] / О.В. Гук, А.О. Грищенко // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2012. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Grischenko_412.htm
 24. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування / О.В. Гук, А.О. Грищенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 68. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 173-179.
 25. 29. Гук О.В. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Гук, Н.Ю. Рощина // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 181-190.
 26. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного регулювання у сфері трансферу технологій / О.В. Гук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 76. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 49-59.
 27. Гук О.В. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства // О.В. Гук, Н.Ю.Рощина / Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 181-190.
 28. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного регулювання у сфері трансферу технологій // О.В. Гук / Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 76. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 49-59.
 29. Гук О.В. Інноваційні технології в системі управління // О.В. Гук, М.С. Вітовтова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 85. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С. 153-163.
 30. Гук О.В. Нормативно-правові аспекти державного регулювання у сфері трансферу технологій // О.В. Гук / Нормативно-правові аспекти державного регулювання трансферу технологій / О.В. Гук // Актуальні проблеми економіки – Київ, 2014. – № 5. – С. 82-96.
 31. Гук О.В. Управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства // О.В. Гук, Н.В. Пономар / Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 5. Частина 2. – Херсон, 2014. – С. 253 – 256.
 32. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту // О.В. Гук / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 55-60.
 33. Гук О.В. Організаційно-управлінські інновації як фактор розвитку підприємства // О.В. Гук, А.В. Столяренко / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 209-213.
 34. Гук О.В. Методы оценки инновационного потенциала промышленных предприятий / О.В. Гук, А.Ю. Седлерук // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 151 – 155.
 35. Гук О.В. Сутність та проблеми інноваційного розвитку підприємств / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 190 – 194.
 36. Гук О.В. Управління розвитком інноваційного потенціалу на основі трансферу технології. Економічний вісник НТУУ «КПІ» / О.В. Гук // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: Збірник наукових праць. – 2015 (12). – С. 454 –459.
 37. Гук О.В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства » / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Миколаїв. – 2015. – Вип. 7. – С.545-548.
 38. Гук О.В. Формування інноваційної політики підприємства» / О.В. Гук, Колоскова В.В. // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Миколаїв. – 2015. – Вип. 8. – С. 440-443.
 39. Гук О.В. Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства / О. В. Гук// Економіка: реалії часу. – 2015. – № 6 (22). – С. 193-198.
  Режим доступу:http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No6/193.pdf
 40. Гук О.В. Особливості впровадження у виробництво інноваційного продукту / О.В. Гук, А.С. Цвіркун // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць 1-2016; Режим доступу:http://spu.fmm.kpi.ua.
 41. Гук О.В. Фінансова криза на підприємстві: причини, наслідки та способи подолання / О.В. Гук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2. Т.2. – С.206-210Гук О.В.
 42. Інноваційний потенціал як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Гук, О. С. Дейнека, Р. І. Лєксін // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. – 2016. – № 14. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/issue-14-2016.
 43. Гук О.В. Принципи венчурного фінансування в різних країнах [Електронний ресурс] / О.В. Гук, Г.А. Мохонько // Економіка та суспільство. – 2017. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1210-guk-o-v-mokhonko-g-a
 44. Гук О.В. Інноваційні підходи до застосування інтернет-комунікацій в маркетинговій діяльності підприємства/ О.В. Гук, О.М. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного  університету Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство, Випуск 17, частина 1, Ужгород 2018. – С. 87-89
 45. Lina Shenderivska/ Enterprise development: management model / Lina Shenderivska, Olga Guk //  Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018,  pages 334-345. (Web of Science).
 46. Грозовська А.С. Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ «Компанія Субос») / А.С. Грозовська, О.В. Гук // Економічний науково-практичний журнал»Причорноморські економічні студії», Випуск 27,2 018 р. – С. 117-122.
 47. Бигар Т.В. Service Design – основа клієнтоорієнтованого управління / Т.В. Бигар, О.В. Гук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 29 (68). N 6, 2018. – С. 147-150.
 48. Гук О.В., Манаєнко І.М. Венчурне інвестування стартап проекту на різних етапах його розвитку. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 29, 2019 р. С. 151-156. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/24.pdf
 49. Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Специфіка інвестування стартап проекту. Електронний науково-практичний журнал  «Інфраструктура ринку». 2019. Випуск 35. С. 188-191.URL: http:/www.market-infr.od.ua/uk/35-2019
 50. Гук О.В., Мохонько Г.А. Інвестування стартап проектів в Україні [Електронний ресурс]/О.В. Гук, Г.А.Мохонько //Інфраструктура ринку. – 2019. – №36. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/36-2019
 51. І.М. Манаєнко, О.В. Гук. Країни Бенілюкс: єдність економічного розвитку та місце  у європейській спільноті. Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. –  Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2019, № 16. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181697

Наукова стаття в інших виданнях:

 1. Гук О.В. Стратегія мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.В. Гук, І.Л. Бех // Актуальні проблеми економіки та управління: зб наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. 3. – С. 11-14.
 2. Гук О.В. Сутність поняття визначення інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств / О.В. Гук // Materialy V mezinarodni vedecko – prakticka konference «Aktualni vymozenosti vedy – 2009». – Dil Economicke vedy: Praha. Publising House «Education and Science» s.r.o. – 84-86.
 3. ГукО.В. Класифікаціяформвенчурногопідприємництва / О.В. Гук, Н.В. Дмитраш // Актуальніпроблемиекономікитауправління: зб. наук. працьмол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 4. – С. 59-62.
 4. ГукО.В. Механізмрозгортаннякризинапідприємстві / О.В. Гук, В.С. Григорьєв // Актуальніпроблемиекономікитауправління: збнаук. працьмол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 4. – С. 56-58.
 5. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту // О.В. Гук / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 55.
 6. Гук О.В. Організаційно-управлінські інновації як фактор розвитку підприємства // О.В. Гук, А.В. Столяренко / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 209-213.
 7. Гук О.В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості та шляхи модернізації матеріально-технічної бази / О.В. Гук, О.І.Щербакова // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 44 – 49.
 8. Гук О.В. Методы оценки инновационного потенциала промышленных предприятий / О.В Гук, А.Ю. Седлерук // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 151 – 155.
 9. Гук О.В. Сутність та проблеми інноваційного розвитку підприємств / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 190 – 194.
 10. Гук О.В. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / О.В. Гук, Р.І. Лєксін // Актуальні проблеми економіки і управління: збірник наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – Вип. 10. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66894/pdf_13.
 11. Гук О.В. Управління інноваційним потенціалом виробничого підприємства / О.В. Гук, О.С. Дейнека // Актуальні проблеми економіки і управління: збірник наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – Вип. 10. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66839/pdf_9.
 12. Гук О.В. Інноваційний потенціал підприємства як основа інноваційного розвитку України / О.В. Гук, Т.В Бигар // Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу ім. Ігоря Сікорського,  2017 (11). – Режим доступу:  http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102741

Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших):

 1. Гук О.В. Особливості функціонування компаній з управління активами у сфері венчурного бізнесу / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 11 грудня 2009р. – Дніпропетровськ. Видавництво ІМА – прес, 2009. – С. 145-146.
 2. Гук О.В. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні / О.В. Гук, О.С. Яшкір // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2009 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. – С. 24.
 3. Гук О.В. Особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 07-10 квітня 2010р. м. Харків, ХПІ. – С. 100-102.
 4. Гук О.В. Напрями удосконалення антикризового управління підприємством / О.В. Гук, В.С. Бутенко // Праці першої науково-практичної інтернет-конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія та практика» / Ред. кол. Черниченко Г.А и др. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 95-97.
 5. Гук О.В. Формування інноваційної політики підприємства / О.В. Гук, М.Л. Кожевнікова // VI міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні проблеми менеджменту», 28-29 жовтня 2010 р. м Київ, НАУ. – 2010. – С. 87-89.
 6. Гук О.В. Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні / О.В. Гук, І.В. Васильчук // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2010 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 151.
 7. Гук О.В. Проблеми формування антикризового управління на підприємстві / О.В. Гук, Н.О. Лошак // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2010 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 152.
 8. Гук О.В. Тенденції розвитку інновацій в рамках світового глобалізаційного процесу / О.В. Гук, І.В. Лузан // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст]: Матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 32.
 9. Гук О.В. Вибір організаційно-правової форми венчурного підприємства/ О.В. Гук // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – с. 262-263.
 10. Гук О.В. Венчурний капітал в інноваційній діяльності підприємства / О.В. Гук, А.В. Башинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2011 року. – Київ. ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 279 с.
 11. Гук О.В. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства підприємств / О.В. Гук, Б.А. Єфіменко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 року. – Київ: ІВЦ видавництво «Політехніка», 2012. – С. 36.
 12. Гук О.В. Формування інноваційного потенціалу на підприємств / О.В. Гук, А.В. Столяренко // Стратегії інноваційного розвитку економіки: Матеріали ХХХ міжнародної науково-практичної конференції, (Львів 4-5 жовтня 2013 року) / громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013 ч. 1. – С. 97-100.
 13. Гук О.В. Тіньова економіка в Україні / О.В. Гук, М.І. Шумовецький // РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С.149.
 14. Рябоконь К.О. Продуктові інновації: сутність, характеристика та етапи впровадження / К.О. Рябоконь, О.В. Гук / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-11 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.29.
 15. Гук О.В. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / О.В. Гук, О.Ю.Собко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2014 року – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 24.
 16. Гук О.В. Малий бізнес як фактор розвитку економіки / О.В. Гук, А.Ю. Скляр // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2014 року – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 118.
 17. Гук О.В. Проблеми та перспективи розвитку обліку і аудиту в Україні / О.В. Гук, О.Ю.Собко // «Майбутнє-аудит»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 29 листопада 2014 р.). – Кривий ріг: видавець Р.А. Козлов, 2014. – С. 130-131.
 18. Гук О.В. Сучасні соціально-економічні проблеми економіки України / О.В. Гук, М.Ю. Анікіна // «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 13-15.
 19. Гук О.В. Ефективність використання трудових ресурсів та мотивації на підприємстві / О.В. Гук, Є.М. Кольцова // «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 11-13.
 20. Гук О.В. Антикризове фінансове управління підприємством / О.В. Гук, Краснощок А.О. // «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 15-17.
 21. Гук О.В. Перспективи розвитку економіки України / О.В. Гук, М.О. Цибуленко // «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 17-19.
 22. Гук О.В. Особливості психологічного сприйняття бренду споживачем / О.В. Гук, С.С. Єсюнін // П’яті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2014. – С. 12-14.
 23. Гук О.В. Проблеми інноваційного менеджменту в Україні / О.В. Гук, А.С. Цвіркун // П’яті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2014. – С. 28-30.
 24. Гук О.В. Удосконалення управління митною логістикою підприємств / О.В. Гук, О.О. Федорова // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 29-30 травня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 52-54
 25. Гук О.В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості та шляхи модернізації матеріально-технічної бази / О.В. Гук, О.І. Щербакова // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 44 – 49.
 26. Гук О.В. Методы оценки инновационного потенциала промышленных предприятий / О.В. Гук, А.Ю.Седлерук // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 151 – 155.
 27. Гук О.В. Сутність та проблеми інноваційного розвитку підприємств / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 190 – 194.
 28. Гук О.В. Порядок та особливості формування інноваційної політики підприємства / О.В. Гук, В.В. Колоскова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.25-26.
 29. Гук О.В. Венчурний бізнес в Україні / О.В. Гук, І.В. Шарай // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015 року) / І том, Фінансово-економічна наукова рада. – 2015. – С. 78-80.
 30. Гук О.В. Соціальний інжиніринг як інструмент сталого розвитку / О.В. Гук, Д.В. Лисогуб // Дев’яті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Львів, 1 грудня 2015 р. Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1421/.
 31. Гук О.В. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / О.В. Гук, Ю.В. Шкляренко // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.). У 4-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 2. – С. 94-95.
 32. Гук О.В. Особливості управління економічними ризиками на підприємстві / О.В. Гук, А.А. Кондратюк // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 31-32
 33. Гук О.В. Особливості фінансової санації підприємств / О.В. Гук, О.Р. Палагнюк // Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 18-19 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – Ч. 1. – С. 73-75.
 34. Гук О.В. Особливості використання витратних методів ціноутворення на підприємствах промисловості / О.В. Гук, М.В. Храмцова // Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 1. – С. 125-128.
 35. Гук О.В. Розробка товарної політики підприємств орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність / О.В. Гук, О.О. Сич // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – C. 104-106.
 36. Гук О.В. Особливості управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.В. Гук, В.О. Мельник // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 2. – С. 29-31.
 37. Гук О.В. Венчурний бізнес в Україні / О.В. Гук, І.В. Шарай // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015 року) / І том, Фінансово-економічна наукова рада. – 2015. – С. 78-80.
 38. Гук О.В. Сильні та слабкі сторони ведення бізнесу в Україні / О.В. Гук, О.Т. Артеменко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2015 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С. 131.
 39. Гук О. В. Впровадження інноваційного продукту у виробництво підприємств / О.В. Гук, А.С. Цвіркун // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 19.
 40. Гук О.В. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / О.В. Гук, Р.І. Лєксін // Актуальні проблеми економіки і управління: збірник наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – Вип. 10. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66894/pdf_13
 41. Гук О.В. Євроінтеграція: стратегічні загрози та можливості підприємств України / О.В. Гук, Л.П. Артеменко //  International Scientifiс Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas, Lithuania. Р.158-161
 42. Гук О.В. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О.В. Гук // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Конференції 2-4 червня 2016 р. (Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 64-65.
 43. Гук О.В. Застосування концепції сталого розвитку вітчизняними підприємствами на прикладі Київського картонно-паперового комбінату / О.В. Гук, Т.П. Панасюк // Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21-22 жовтня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2016. – С. 70-72
 44. Маленко М.В. Застосування закону самозбереження на прикладі українських компаній / М.В. Маленко, О.В. Гук // Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез накових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопад 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч.1. – С. 79-82.
 45. Гук О.В. Фактори, що зумовлюють банкрутство підприємств / О.В. Гук, Якимець І.А. // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 16) (м. Тернопіль, 1 грудня 2016 р.) – режим доступу: http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy01-12-2016.
 46. Гук О.В. Санація підприємства в умовах невизначеності / О.В. Гук, Д.Ю. Шовкун // Сучасні наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 9-10 грудня 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 1. – С.77-78.
 47. Гук О.В. Сутність антикризового управління в умовах фінансової кризи / О.В. Гук, І.А. Отрох  // Проблеми стабілізації економіки країни: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. У двох частинах. – Частина 1. – Тернопіль, 2016. –  С. 33-35.
 48. Гук О.В. Розвиток трансферу технологій в Україні / О.В. Гук, М.В. Семененко // Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 грудня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – С.149-151.
 49. Гук О.В. Сутність кономічної безпеки / О.В. Гук, П. О. Лісовська // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С. 147-14.
 50. Гук О.В. Ризики інноваційного проекту в умовах невизначеності / О.В. Гук, М.В. Полях // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, видавництво «Політехніка», 2017. – С. 66.
 51. Guk O.V. Domestic waste in Ukraine: Innovative potential of enterprises/ Guk O.V., Prudkiy V.V. // Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.).  – Запоріжжя: Запорізька державна унженерна академія, 2017. –  С.116-118.
 52. Гук О.В. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств / О.В. Гук, Є.Є. Єфімова //  Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 16.
 53. Кулик Є.С. Інноваційний розвиток – ключ до успішного функціонування сучасного підприємства / Є.С. Кулик, О.В. Гук //  Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 24.
 54. Токарєв О.М. Фінансова стійкість інноваційно-активних підприємств України / О.М. Токарєв, О.В. Гук // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 35.
 55. Бигар Т.В. Впровадження інноваційного продукту: клієнтоорієнтований підхід / Т.В. Бигар, О.В. Гук // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 12.
 56. Гук О.В. Антикризове управління на вітчизняних підприємствах: переваги і недоліки / О.В. Гук, О.Ю. Кучма // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 88.
 57. Добровінська Я.В. Розвиток ринку мікрокредитування в Україні / Я.В. Добровінська, О.В. Гук // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 10 березня 2018 р. – Одеса. – С. 33-34
 58. Гук О.В. Перспектики розвитку нових стартап компаній в Україні / О.В. Гук, А.В. Метелик // Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С. 102-104.
 59. Гук О.В. Особливості створення стартарпів в Україні / О.В. Гук, Ю.А.Пазина //Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С.104-10.
 60. Гук О.В. Перша фаза життєвого циклу стартап-проекту / О.В. Гук, Ю.О. Сараєва, С.П. Лиховид //Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 45-47
 61. Гук О.В. Перспективи розвитку нових стартап компаній в Україні / О.В. Гук, А.В. Метелик // Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С. 102-104.
 62. Гук О.В. Особливості створення стартарпів в Україні / О.В. Гук, Ю.А.Пазина //Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. –Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С.104-105.
 63. Гук О.В. Перша фаза життєвого циклу стартап-проекту / О.В. Гук, Ю.О. Сараєва, С.П. Лиховид //Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 45-46.
 64. Гук О.В., Довмат А.В. Формування іміджу організації. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня 2019 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 18-19.
 65. Гук О.В., Гринчук Д.Р. Альтернативні джерела фінансування підприємств // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Світ економічної науки. Випуск 12», Тернопіль, 19 березня. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3052/
 66. Гук О.В., Довмат А.В. Підходи до управління працвниками нового покоління. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 79
 67. Меркулов І.В., Гук О.В. Бізнес-планування інноваційного проекту. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 24.
 68. Гук О.В., Тюшкевич В.О. Ключові засади підвищення інноваційної активності на підприємстві. Ключові засади підвищення інноваційної активності на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 13.
 69. Приступа Т.В., Гук О.В. Сучасні методи оцінки персоналу. Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23 березня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. С.61-63
 70. Гук О.В., Дунець А.А. Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С.47-49
 71. Лінива І.С., Гук О.В. Сутність start-up проектів на підприємствах у розрізі ІТ-технологій. Тридцять сьомі економіко-правові дискусії. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 травня 2019 р. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2936/