Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гук Ольга Володимирівна

Освіта: Вища, закінчила Державний університет «Львівська політехніка», освітньо-кваліфікційний рівень «магістр», спеціальність «фінанси». Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічний наук, закінчила аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка», захистила дисертацію на тему: «Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств».  Vivchennya_Distsiplyni_Ekonomika_pidpr

Economeca_Vuvch_Duccuplinu

Глосарій

Вчене звання  доцент кафедри менеджменту
Наукова діяльність: більше 160 публікацій, з них 47 (у фахових виданнях), 4 монографії (у співавторстві), 2 підручник (у співавторстві), 6 посібників (у співавторстві) та 39 методичних рекомендацій.
Навички:
 • аналіз та планування доходів, поточних витрат і фінансових результатів від операційної та фінансової діяльності підприємства;
 • аналіз фінансового, майнового стану підприємства, загрози банкрутства;
 • аналіз ефективного використання всіх видів ресурсів;
 • оцінка стану розвитку інновативності підприємства;
 • аналіз ризиків впровадження стартап-проектів, управління та оцінка ефективності проектів;
 • оцінка та мінімізаця ризиків;
 • оцінка іневстиційної привабливості та організації фінансування стартапу;
 • аналіз витрат на інноваційну діяльність;
 • аналіз інвестиційних процесів на венчурних підприємствах;
 • розробка ефетивного механізму інвестиціійного забезпечення інноваційних проектів;
 • аналіз механізмів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів;
 • анілаз мікросередовища господарських суб’єктів.

gookДоцент, кандидат економічних наук.
Закінчила Національний університет «Львівська політехніка» по спеціальності «Фінанси». В 2008 році отримала вчений ступінь кандидата економічних наук (тема дисертації: «Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств»), в 2014 р. отримала звання доцента кафедри менеджменту.

Автор понад 160 публікацій (одноосібних і у співавторстві), у т. ч. 1 навчальний посібник з грифом МОН «Ризик-менеджмент в міжнародній туристичній діяльності», 1 підручник з грифом МОН «Економічна безпека підприємств», 1 підручник з грифом університету “Менеджмент стартап проектів”,  5 навчальних посібників з грифом університету: «Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку», «Менеджмент-освіта для бакалаврів» (том 1 і том 2), «Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум», «Інноваційний менеджмент: теорія та практика», 4 колективних монографій (у співавторстві), 41 стаття у фахових виданнях та 35 навчально-методичних публікацій.

У 2009-2011 рр. та з 2013 по теп. час працює вченим секретарем кафедри менеджменту. Викладає дисципліни: економіка  та фінаси підприємства, розробка стартап проектів, інвестиційне забезпечення інноваційних проектів. Сфера наукових інтересів: економічна безпека підприємств в умовах сьогодення, управління та особливості розвитку венчурного бізнесу, інноваційна діяльність підприємства, розробка стартам проектів, інвестиційне забезпечення інноваційних проектів.

Список публікацій

Посібники та підручники

 1. Економічна безпека підприємств: Підручник // Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін..; / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, О.В. Гук, Г.І. Шимечко, М.О. Живко – К.: Алерта, 2011. – 704 с. – ISBN 978-617-566-035-5 (підручник з грифом МОН у співавторстві).
 2. Ризик-менеджмент в міжнародній туристичній діяльності: [посібник] / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська, В.Ю., Харчук, О.В. Гук. – Львів: вид-во «Растр-7», 2011 – 140 с. – ISBN 978-966-2004-65-6 (посібник з грифом МОН у співавторстві).
 3. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ, О.В. Гук – Львів.: ЗУКЦ, 2011. – 194 с. – ISBN 978-617-655-001-3 (посібник з грифом університету у співавторстві).
 4. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посібник в 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін. – К: НТУУ «КПІ», 2013. – Т 1. – 504 с. – Бібліогр. у кінці кожного розд. – Предм. покажч. С 500 – 100 пр. (посібник з грифом університету у співавторстві).
 5. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – Т. 1. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – Бібліогр. : у кінці розд. – 75 пр.
 6. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – Т. 2. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 464 с. – Бібліогр. : у кінці розд. – 75 пр.
 7. Гавриш О.А. «Інноваційний менеджмент: теорія та практика»:навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укладачі: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М., Кравченко М.О. // К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2016. – 386 с.
 8. Менеджмент стартап проектів : підручник / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко та ін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 344 с.

 

 

Участь у написанні 4 колективних монографій:

 1. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380с. – Бібліогр.: с. 354-379. – ISBN 978-966-622-468-5. (у співавторстві).
 2. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. (у співавторстві).
 3. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку : [Текст монографії]: Колективна монографія за ред.. д.е.н., проф.. Прохорової В.В. – Х., «НТМТ», 2014. – 296 с. ISBN 978-617-578-191-3. (у співавторстві).
 4. Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, кран: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 402 с. ISBN 978-966-350-482-7. (у співавторстві).

 

Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління венчурним бізнесом» / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 72 с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 44 с.
 3. Економіка підприємства: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич. – НМУ № Е19/10-398, 44 стор, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 червня 2010 р., протокол №10.
 4. Менеджмент організацій: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» / Уклад.: Ю.В. Каракай, Л.Є. Довгань, К.О. Бояринова та ін..– К.: НТУУ «КПІ», 2010. — 72 с.
 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготов. 0502 «Менеджмент» спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / уклад.Ю.В. Каракай, К.О. Бояринова, І.П. Малик, О.В. Гук – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 68 с.
 6. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» / Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. Електронне навчальне видання НМУ № Е 10 / 11 – 204, 60 стор., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 24 лютого 2011 р., протокол № 6.
 7. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: «магістр» для студентів спеціальностей «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю» / Ю.В. Каракай, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. Електронне навчальне видання НМУ № Е 10 / 11 – 205, 70 стор., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 24 лютого 2011 р., протокол № 6.
 8. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Г.А. Мохонько, О.В. Гук, Н.М. Григорська. Електронне навчальне видання НМУ № Е 11/12-131, 130 с., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 2 березня 2012 р., протокол № 6.
 9. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 500 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2066 – Назва з екрана.
 10. Менеджмент інноваційної діяльності: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова [та ін.]. – НТУУ «КПІ» ; уклад. Електронні текстові дані (1 файл: 461 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2065 – Назва з екрана.
 11. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Л. Є. Довгань, І. П. Малик, О. В. Гук, Л. Л. Ведута, Г. А. Мохонько. – НТУУ «КПІ»: Електронні текстові дані (1 файл: 858 Кбайт). – Київ, 2012.
 12. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеціальностей: 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько. – НТУУ «КПІ»; Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. –Назва з екрана. – Доступ :http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2443.
 13. Економіка підприємства: метод. рек. до практ. занять для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» / О.В. Гук, К.О. Бояринова, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.
 14. Управління венчурним бізнесом: конспект лекцій для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спец. 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спец. 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / О.В. Гук, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 130 с.
 15. Управління венчурним бізнесом: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / І.М. Крейдич, О.В. Гук, К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 60 с.
 16. Проходження виробничої та переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44 c.
 17. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 46 c.
 18. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870.
 19. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 143 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871.
 20. Менеджмент інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Л. Л. Ведута. – Електронні текстові дані (1 файл: 579 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
 21. Менеджмент організацій і адміністрування [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, Т. А. Коцко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 634 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3006
 22. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
 23. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: методические указания выполнения и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
 24. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гук, Н. М. Григорська. – Електронні текстові дані (1 файл: 627 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6949
 25. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 51 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870
 26. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 141 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871
 27. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: методические указания выполнения и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – 2013.
 28. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: методические указания к изучению дисциплины для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 341 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 64 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7837
 29. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 1,34 Мбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 142 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7833.
 30. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : методические указания к курсовой работе для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 430 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 38 с. – Название с экрана. – Доступ:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7835.
 31. Економіка інноваційного підприємства: Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»” / Уклад.: О. В. Гук, К.О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 20 с.
 32. Економіка підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: О.В.Гук, К.О. Кузнєцова. – 41 с. – 2015 р.
 33. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – 38 с. – 2015 р.
 34. Экономикапредприятия:методическиерекомендациик выполнениюпрактическихзанятий длястудентовотраслизнаний0306«Менеджменти администрирование», направленияподготовки6.030601«Менеджмент» /Составители: О.В.Гук, Е.А.Кузнецова. – 57 с. – 2015 р.
 35. Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 84 с.
 36. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. — 144 с.
 37. Економіка інноваційного підприємства:конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічна категорія» дляспеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Бояринова, М.В. Шкробот – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 120 с.
 38. Economy of enterprise: Methodical instructions to study of discipline for students, field of knowledge 0306 «Management and Administration» for directions of preparation 6.030601 «Management» and professional directions: «Management of organization», «Management of External Activity», «Management of innovation»/ Compiled by: О.V. Guk, К.О. Куznecova – К.: NTUU «КPI», 2016. – 43 p.
 39. Управління венчурним бізнесом: конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки «магістр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інвестицій та інновацій» / Укладачі: О.В. Гук, Г.А. Мохонько – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 102 с.
 40. Управління проектами: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» освітніх програм: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу»  / Г.А., Мохонько, О.В. Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 97 c.

 

 

Наукова стаття у фахових виданнях

 1. Гук О.В. Форми та способи взаємодії суб’єктів венчурного бізнесу / О.В. Гук., М.Б. Найчук-Хрущ. // Збірник наукових праць. Економіка: проблеми теорії та практики. – Випуск 249: В 6 т. – Т. IV. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1063-1072.
 2. Гук О.В. Кількісне оцінювання ризиків банкрутства підприємств / О.В. Гук // Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. – Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2009 (6). – С. 173 –179.
 3. Гук О.В. Механізм інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств / О.В. Гук // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2009. – Вип. 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html.
 4. Гук О.В. Елементи системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств / О.В. Гук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» № 647. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 37–43.
 5. Гук О.В. Молодіжне кредитування на придбання та будівництво житла в Україні / О.В. Гук, М.О. Літошко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 256: В 6 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1456–1462.
 6. Гук О.В. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід / О.В. Гук, Л.П. Артеменко, Ж.М. Жигалкевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №19. – С. 12–14.
 7. Гук О.В. Венчурне підприємництво в Україні та шляхи його удосконалення / О.В. Гук, М.О. Літошко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина І). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 110-114.
 8. Гук О.В. Нормативно-правові особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 05’2010. – С.17-24.
 9. Гук О.В. Управління економічними ризиками на підприємствах / О.В. Гук // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html.
 10. Гук О.В. Методи оптимізації економічного ризику на різних етапах розвитку підприємства / О.В. Гук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 41. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С. 244-253.
 11. Гук О.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства / О.В. Гук, А.С. Волохова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 823-830.
 12. Гук О.В. Кадрове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств / О.В. Гук, О.В. Коробейник // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2010. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/.
 13. Гук О. Економічна безпека підприємств в умовах сьогодення / О. Гук, М. Керницька, Г.Шимечко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. Випуск 43. – Львів. – С. 325-330.
 14. Гук О.В. Світові тенденції венчурного фінансування інноваційної діяльності / О.В. Гук, Ю.М. Боярин // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 44/2. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2010. – С. 26-33.
 15. Гук О.В. Система управління ризиками / О.В. Гук, К.В. Собко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 265: В 9 т. – Т. VIII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 2230-2237.
 16. Гук О.В. Індексне інвестування як новий напрямок вкладення коштів / О.В. Гук, М.М. Головіна // Приднепровский научный вестник – № 6 (109) 2010. – С. 24-31.
 17. Гук О.В. Управління економічним ризиком / О.В. Гук, К.О. Бояринова // Вісник Донецького національного університету серія В. Економіка і право. Спецвипуск, том 1, 2011. – Донецьк. – С. 306-309.
 18. Гук О.В. Венчурне фінансування інноваційного розвитку малого підприємництва / О.В. Гук, І.П. Баліцька // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 7. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 245 с.
 19. Гук О.В. Особливості механізму реструктуризації інноваційних підприємств / О.В. Гук, Є.А. Вронська // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наукових праць: / [редкол.: О.А. Гавриш (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 35 – 40.
 20. Гук О.В. Економічний зміст та особливості формування потенціалу розвитку інноваційної діяльності / О.В. Гук, Л.С. Цатурян // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2012 . – 15 березня 2012 . – С. 50-55.
 21. Гук О.В. Нормативно-правові аспекти функціонування державної політики в сфері венчурної діяльності підприємств Німеччини та України / О.В. Гук, Т.В. Слободська // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/.
 22. Гук О.В. Бенчмаркінг як складова успішного розвитку підприємства / О.В. Гук, М.М. Головіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 30: У трьох частинах / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Частина І. – С. 150-155.
 23. Гук О.В. Міжнародний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту [Електронний ресурс] / О.В. Гук, А.О. Грищенко // Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. – 2012. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Grischenko_412.htm
 24. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування / О.В. Гук, А.О. Грищенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 68. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 173-179.
 25. 29. Гук О.В. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Гук, Н.Ю. Рощина // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 181-190.
 26. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного регулювання у сфері трансферу технологій / О.В. Гук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 76. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 49-59.
 27. Гук О.В. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства // О.В. Гук, Н.Ю.Рощина / Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 181-190.
 28. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного регулювання у сфері трансферу технологій // О.В. Гук / Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 76. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 49-59.
 29. Гук О.В. Інноваційні технології в системі управління // О.В. Гук, М.С. Вітовтова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 85. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С. 153-163.
 30. Гук О.В. Нормативно-правові аспекти державного регулювання у сфері трансферу технологій // О.В. Гук / Нормативно-правові аспекти державного регулювання трансферу технологій / О.В. Гук // Актуальні проблеми економіки – Київ, 2014. – № 5. – С. 82-96.
 31. Гук О.В. Управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства // О.В. Гук, Н.В. Пономар / Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 5. Частина 2. – Херсон, 2014. – С. 253 – 256.
 32. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту // О.В. Гук / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 55-60.
 33. Гук О.В. Організаційно-управлінські інновації як фактор розвитку підприємства // О.В. Гук, А.В. Столяренко / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 209-213.
 34. Гук О.В. Методы оценки инновационного потенциала промышленных предприятий / О.В. Гук, А.Ю. Седлерук // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 151 – 155.
 35. Гук О.В. Сутність та проблеми інноваційного розвитку підприємств / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 190 – 194.
 36. Гук О.В. Управління розвитком інноваційного потенціалу на основі трансферу технології. Економічний вісник НТУУ «КПІ» / О.В. Гук // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: Збірник наукових праць. – 2015 (12). – С. 454 –459.
 37. Гук О.В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства » / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Миколаїв. – 2015. – Вип. 7. – С.545-548.
 38. Гук О.В. Формування інноваційної політики підприємства» / О.В. Гук, Колоскова В.В. // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Миколаїв. – 2015. – Вип. 8. – С. 440-443.
 39. Гук О.В. Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства / О. В. Гук// Економіка: реалії часу. – 2015. – № 6 (22). – С. 193-198.
  Режим доступу:http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No6/193.pdf
 40. Гук О.В. Особливості впровадження у виробництво інноваційного продукту / О.В. Гук, А.С. Цвіркун // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць 1-2016; Режим доступу:http://spu.fmm.kpi.ua.
 41. Гук О.В. Фінансова криза на підприємстві: причини, наслідки та способи подолання / О.В. Гук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2. Т.2. – С.206-210Гук О.В.
 42. Інноваційний потенціал як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Гук, О. С. Дейнека, Р. І. Лєксін // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. – 2016. – № 14. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/issue-14-2016.
 43. Гук О.В. Принципи венчурного фінансування в різних країнах [Електронний ресурс] / О.В. Гук, Г.А. Мохонько // Економіка та суспільство. – 2017. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1210-guk-o-v-mokhonko-g-a
 44. Гук О.В. Інноваційні підходи до застосування інтернет-комунікацій в маркетинговій діяльності підприємства/ О.В. Гук, О.М. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного  університету Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство, Випуск 17, частина 1, Ужгород 2018. – С. 87-89
 45. Lina Shenderivska/ Enterprise development: management model / Lina Shenderivska, Olga Guk //  Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018,  pages 334-345. (Web of Science).
 46. Грозовська А.С. Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ «Компанія Субос») / А.С. Грозовська, О.В. Гук // Економічний науково-практичний журнал»Причорноморські економічні студії», Випуск 27,2 018 р. – С. 117-122.
 47. Бигар Т.В. Service Design – основа клієнтоорієнтованого управління / Т.В. Бигар, О.В. Гук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 29 (68). N 6, 2018. – С. 147-150.
 48. Гук О.В., Манаєнко І.М. Венчурне інвестування стартап проекту на різних етапах його розвитку. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 29, 2019 р. С. 151-156. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/24.pdf

Наукова стаття в інших виданнях:

 1. Гук О.В. Стратегія мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.В. Гук, І.Л. Бех // Актуальні проблеми економіки та управління: зб наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. 3. – С. 11-14.
 2. Гук О.В. Сутність поняття визначення інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств / О.В. Гук // Materialy V mezinarodni vedecko – prakticka konference «Aktualni vymozenosti vedy – 2009». – Dil Economicke vedy: Praha. Publising House «Education and Science» s.r.o. – 84-86.
 3. ГукО.В. Класифікаціяформвенчурногопідприємництва / О.В. Гук, Н.В. Дмитраш // Актуальніпроблемиекономікитауправління: зб. наук. працьмол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 4. – С. 59-62.
 4. ГукО.В. Механізмрозгортаннякризинапідприємстві / О.В. Гук, В.С. Григорьєв // Актуальніпроблемиекономікитауправління: збнаук. працьмол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 4. – С. 56-58.
 5. Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту // О.В. Гук / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 55.
 6. Гук О.В. Організаційно-управлінські інновації як фактор розвитку підприємства // О.В. Гук, А.В. Столяренко / Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2014р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 209-213.
 7. Гук О.В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості та шляхи модернізації матеріально-технічної бази / О.В. Гук, О.І.Щербакова // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 44 – 49.
 8. Гук О.В. Методы оценки инновационного потенциала промышленных предприятий / О.В Гук, А.Ю. Седлерук // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 151 – 155.
 9. Гук О.В. Сутність та проблеми інноваційного розвитку підприємств / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 190 – 194.
 10. Гук О.В. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / О.В. Гук, Р.І. Лєксін // Актуальні проблеми економіки і управління: збірник наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – Вип. 10. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66894/pdf_13.
 11. Гук О.В. Управління інноваційним потенціалом виробничого підприємства / О.В. Гук, О.С. Дейнека // Актуальні проблеми економіки і управління: збірник наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – Вип. 10. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66839/pdf_9.
 12. Гук О.В. Інноваційний потенціал підприємства як основа інноваційного розвитку України / О.В. Гук, Т.В Бигар // Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу ім. Ігоря Сікорського,  2017 (11). – Режим доступу:  http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102741

 

Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших):

 1. Гук О.В. Особливості функціонування компаній з управління активами у сфері венчурного бізнесу / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 11 грудня 2009р. – Дніпропетровськ. Видавництво ІМА – прес, 2009. – С. 145-146.
 2. Гук О.В. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні / О.В. Гук, О.С. Яшкір // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2009 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. – С. 24.
 3. Гук О.В. Особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 07-10 квітня 2010р. м. Харків, ХПІ. – С. 100-102.
 4. Гук О.В. Напрями удосконалення антикризового управління підприємством / О.В. Гук, В.С. Бутенко // Праці першої науково-практичної інтернет-конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія та практика» / Ред. кол. Черниченко Г.А и др. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 95-97.
 5. Гук О.В. Формування інноваційної політики підприємства / О.В. Гук, М.Л. Кожевнікова // VI міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні проблеми менеджменту», 28-29 жовтня 2010 р. м Київ, НАУ. – 2010. – С. 87-89.
 6. Гук О.В. Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні / О.В. Гук, І.В. Васильчук // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2010 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 151.
 7. Гук О.В. Проблеми формування антикризового управління на підприємстві / О.В. Гук, Н.О. Лошак // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2010 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 152.
 8. Гук О.В. Тенденції розвитку інновацій в рамках світового глобалізаційного процесу / О.В. Гук, І.В. Лузан // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст]: Матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 32.
 9. Гук О.В. Вибір організаційно-правової форми венчурного підприємства/ О.В. Гук // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – с. 262-263.
 10. Гук О.В. Венчурний капітал в інноваційній діяльності підприємства / О.В. Гук, А.В. Башинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2011 року. – Київ. ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 279 с.
 11. Гук О.В. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства підприємств / О.В. Гук, Б.А. Єфіменко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 року. – Київ: ІВЦ видавництво «Політехніка», 2012. – С. 36.
 12. Гук О.В. Формування інноваційного потенціалу на підприємств / О.В. Гук, А.В. Столяренко // Стратегії інноваційного розвитку економіки: Матеріали ХХХ міжнародної науково-практичної конференції, (Львів 4-5 жовтня 2013 року) / громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013 ч. 1. – С. 97-100.
 13. Гук О.В. Тіньова економіка в Україні / О.В. Гук, М.І. Шумовецький // РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С.149.
 14. Рябоконь К.О. Продуктові інновації: сутність, характеристика та етапи впровадження / К.О. Рябоконь, О.В. Гук / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-11 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.29.
 15. Гук О.В. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / О.В. Гук, О.Ю.Собко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2014 року – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 24.
 16. Гук О.В. Малий бізнес як фактор розвитку економіки / О.В. Гук, А.Ю. Скляр // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2014 року – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 118.
 17. Гук О.В. Проблеми та перспективи розвитку обліку і аудиту в Україні / О.В. Гук, О.Ю.Собко // «Майбутнє-аудит»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 29 листопада 2014 р.). – Кривий ріг: видавець Р.А. Козлов, 2014. – С. 130-131.
 18. Гук О.В. Сучасні соціально-економічні проблеми економіки України / О.В. Гук, М.Ю. Анікіна // «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 13-15.
 19. Гук О.В. Ефективність використання трудових ресурсів та мотивації на підприємстві / О.В. Гук, Є.М. Кольцова // «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 11-13.
 20. Гук О.В. Антикризове фінансове управління підприємством / О.В. Гук, Краснощок А.О. // «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 15-17.
 21. Гук О.В. Перспективи розвитку економіки України / О.В. Гук, М.О. Цибуленко // «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 17-19.
 22. Гук О.В. Особливості психологічного сприйняття бренду споживачем / О.В. Гук, С.С. Єсюнін // П’яті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2014. – С. 12-14.
 23. Гук О.В. Проблеми інноваційного менеджменту в Україні / О.В. Гук, А.С. Цвіркун // П’яті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2014. – С. 28-30.
 24. Гук О.В. Удосконалення управління митною логістикою підприємств / О.В. Гук, О.О. Федорова // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 29-30 травня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 52-54
 25. Гук О.В. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості та шляхи модернізації матеріально-технічної бази / О.В. Гук, О.І. Щербакова // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 44 – 49.
 26. Гук О.В. Методы оценки инновационного потенциала промышленных предприятий / О.В. Гук, А.Ю.Седлерук // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 151 – 155.
 27. Гук О.В. Сутність та проблеми інноваційного розвитку підприємств / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014 – С. 190 – 194.
 28. Гук О.В. Порядок та особливості формування інноваційної політики підприємства / О.В. Гук, В.В. Колоскова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.25-26.
 29. Гук О.В. Венчурний бізнес в Україні / О.В. Гук, І.В. Шарай // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015 року) / І том, Фінансово-економічна наукова рада. – 2015. – С. 78-80.
 30. Гук О.В. Соціальний інжиніринг як інструмент сталого розвитку / О.В. Гук, Д.В. Лисогуб // Дев’яті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Львів, 1 грудня 2015 р. Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1421/.
 31. Гук О.В. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / О.В. Гук, Ю.В. Шкляренко // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.). У 4-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 2. – С. 94-95.
 32. Гук О.В. Особливості управління економічними ризиками на підприємстві / О.В. Гук, А.А. Кондратюк // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 31-32
 33. Гук О.В. Особливості фінансової санації підприємств / О.В. Гук, О.Р. Палагнюк // Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 18-19 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – Ч. 1. – С. 73-75.
 34. Гук О.В. Особливості використання витратних методів ціноутворення на підприємствах промисловості / О.В. Гук, М.В. Храмцова // Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 1. – С. 125-128.
 35. Гук О.В. Розробка товарної політики підприємств орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність / О.В. Гук, О.О. Сич // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – C. 104-106.
 36. Гук О.В. Особливості управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.В. Гук, В.О. Мельник // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 2. – С. 29-31.
 37. Гук О.В. Венчурний бізнес в Україні / О.В. Гук, І.В. Шарай // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015 року) / І том, Фінансово-економічна наукова рада. – 2015. – С. 78-80.
 38. Гук О.В. Сильні та слабкі сторони ведення бізнесу в Україні / О.В. Гук, О.Т. Артеменко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2015 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С. 131.
 39. Гук О. В. Впровадження інноваційного продукту у виробництво підприємств / О.В. Гук, А.С. Цвіркун // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 19.
 40. Гук О.В. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / О.В. Гук, Р.І. Лєксін // Актуальні проблеми економіки і управління: збірник наук. праць мол. вчен. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – Вип. 10. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66894/pdf_13
 41. Гук О.В. Євроінтеграція: стратегічні загрози та можливості підприємств України / О.В. Гук, Л.П. Артеменко //  International Scientifiс Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas, Lithuania. Р.158-161
 42. Гук О.В. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О.В. Гук // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Конференції 2-4 червня 2016 р. (Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 64-65.
 43. Гук О.В. Застосування концепції сталого розвитку вітчизняними підприємствами на прикладі Київського картонно-паперового комбінату / О.В. Гук, Т.П. Панасюк // Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21-22 жовтня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2016. – С. 70-72
 44. Маленко М.В. Застосування закону самозбереження на прикладі українських компаній / М.В. Маленко, О.В. Гук // Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез накових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопад 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч.1. – С. 79-82.
 45. Гук О.В. Фактори, що зумовлюють банкрутство підприємств / О.В. Гук, Якимець І.А. // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 16) (м. Тернопіль, 1 грудня 2016 р.) – режим доступу: http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy01-12-2016.
 46. Гук О.В. Санація підприємства в умовах невизначеності / О.В. Гук, Д.Ю. Шовкун // Сучасні наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 9-10 грудня 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 1. – С.77-78.
 47. Гук О.В. Сутність антикризового управління в умовах фінансової кризи / О.В. Гук, І.А. Отрох  // Проблеми стабілізації економіки країни: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. У двох частинах. – Частина 1. – Тернопіль, 2016. –  С. 33-35.
 48. Гук О.В. Розвиток трансферу технологій в Україні / О.В. Гук, М.В. Семененко // Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 грудня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – С.149-151.
 49. Гук О.В. Сутність кономічної безпеки / О.В. Гук, П. О. Лісовська // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С. 147-14.
 50. Гук О.В. Ризики інноваційного проекту в умовах невизначеності / О.В. Гук, М.В. Полях // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, видавництво «Політехніка», 2017. – С. 66.
 51. Guk O.V. Domestic waste in Ukraine: Innovative potential of enterprises/ Guk O.V., Prudkiy V.V. // Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.).  – Запоріжжя: Запорізька державна унженерна академія, 2017. –  С.116-118.
 52. Гук О.В. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств / О.В. Гук, Є.Є. Єфімова //  Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 16.
 53. Кулик Є.С. Інноваційний розвиток – ключ до успішного функціонування сучасного підприємства / Є.С. Кулик, О.В. Гук //  Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 24.
 54. Токарєв О.М. Фінансова стійкість інноваційно-активних підприємств України / О.М. Токарєв, О.В. Гук // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 35.
 55. Бигар Т.В. Впровадження інноваційного продукту: клієнтоорієнтований підхід / Т.В. Бигар, О.В. Гук // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 12.
 56. Гук О.В. Антикризове управління на вітчизняних підприємствах: переваги і недоліки / О.В. Гук, О.Ю. Кучма // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 88.
 57. Добровінська Я.В. Розвиток ринку мікрокредитування в Україні / Я.В. Добровінська, О.В. Гук // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 10 березня 2018 р. – Одеса. – С. 33-34
 58. Гук О.В. Перспектики розвитку нових стартап компаній в Україні / О.В. Гук, А.В. Метелик // Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С. 102-104.
 59. Гук О.В. Особливості створення стартарпів в Україні / О.В. Гук, Ю.А.Пазина //Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С.104-10.
 60. Гук О.В. Перша фаза життєвого циклу стартап-проекту / О.В. Гук, Ю.О. Сараєва, С.П. Лиховид //Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 45-47
 61. Гук О.В. Перспективи розвитку нових стартап компаній в Україні / О.В. Гук, А.В. Метелик // Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С. 102-104.
 62. Гук О.В. Особливості створення стартарпів в Україні / О.В. Гук, Ю.А.Пазина //Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. –Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С.104-105.
 63. Гук О.В. Перша фаза життєвого циклу стартап-проекту / О.В. Гук, Ю.О. Сараєва, С.П. Лиховид //Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 45-46.
 64. Гук О.В., Довмат А.В. Формування іміджу організації. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня 2019 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 18-19.
 65. Гук О.В., Гринчук Д.Р. Альтернативні джерела фінансування підприємств // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Світ економічної науки. Випуск 12», Тернопіль, 19 березня. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3052/
 66. Гук О.В., Довмат А.В. Підходи до управління працвниками нового покоління. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 79
 67. Меркулов І.В., Гук О.В. Бізнес-планування інноваційного проекту. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 24.
 68. Гук О.В., Тюшкевич В.О. Ключові засади підвищення інноваційної активності на підприємстві. Ключові засади підвищення інноваційної активності на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 13.
 69. Приступа Т.В., Гук О.В. Сучасні методи оцінки персоналу. Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23 березня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. С.61-63
 70. Гук О.В., Дунець А.А. Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С.47-49
 71. Лінива І.С., Гук О.В. Сутність start-up проектів на підприємствах у розрізі ІТ-технологій. Тридцять сьомі економіко-правові дискусії. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 травня 2019 р. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2936/