[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Голюк Вікторія Ярославівна

 
Освіта:  Вища, закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціалізація «спеціаліст з міжнародних відносин» Студенту:
Вчений ступінь кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, захистила дисертацію на тему: «Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України»

Силабус Фінанси, гроші та кредит

НП Фінанси, гроші та кредит

Фінанси_гроші_кредит. Посібник_2017

Питання до іспиту “Фінанси, гроші та кредит”

Конспект лекцій Фінанси, гроші та кредит

План практичних занять “Фінанси, гроші та кредит”

Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції 2018

Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. Конспект лекцій.

Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. Практикум.

Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. Метод. реком.

Менеджмент СТАРТАПІВ

Управління кредитно-розрахунковими і валютними операціями. Курсова робота.

Силабус “Управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями”

Фінанси, гроші та кредит. Курсова робота. 2018.

Вчене звання   доцент
Наукова діяльність:  більше 100 публікацій, з них 72 наукових (33 у фахових виданнях), 3 монографії (у співавторстві) , 5 навчальних посібників (у співавторстві) та 24 методичні рекомендації
Навички:
  • аналіз державної фінансової політики та прогнозування її наслідків для економіки держави
  • аналіз монетарної політики розвинутих та постсоціалістичних держав та прогнозування їх наслідків
  • аналіз фінансово-економічної діяльності господарських суб’єктів та розробка проектів щодо підвищення її ефективності
  • аналіз фінансового стану та політики комерційних банків та розробка пропозицій щодо покращення їх показників
  • навики роботи у автоматизованій банківській системі В2
  • навики роботи на торгівельній платформі Metatrader 4
  • володіння англійською мовою на рівні С1

Перелік публікацій Голюк В.Я.
за 2011-2019 рр.

1. Голюк В.Я. Нормативно-правові засади грошово-кредитної політики в Україні в контексті перспектив імплементації режиму інфляційного таргетування // Економічний форум. – №2. – 2011. – С.324-329.

 

 

2. Голюк В.Я. Інфляційне таргетування як складова фінансової безпеки держави // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск. – т.2, – 2011. – С.285 – 288.

 

 

3. Голюк В.Я., Літвін Н.М. Напрями вдосконалення механізму оподаткування малого підприємництва / Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За ред.. проф.. Лаптєва С.М. – К.: ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», 2012. – 288с.

 

 

4. Голюк В.Я. Значення монетарного чинника у розвитку інфляційних процесів в Україні у 2002—2010 роках // Інвестиції: практика та досвід. – №5. – 2012. – С. 28-30.

 

 

5. Голюк В.Я. SDR як індикатор купівельної спроможності грошей // Економічний форум. – №2. – 2012. – С.353-356.

 

 

6. Голюк В.Я., Якібчук Д.В. Організація просування товарів на зовнішній ринок // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ»ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 386 с. – С.18-22

 

 

7. Голюк В.Я., Кулаченко Є.В. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ»ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 386 с. – С. 35-40

 

 

8. Голюк В.Я., Передумови та причини фінансових криз // Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 року) / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 559 с. – С.58-61

 

 

9. Голюк В.Я., Концептуальні засади дослідження передумов та причин промислових та фінансових криз // Ефективна економіка. – №2. – 2014.

 

 

10. Голюк В.Я., Кредитування як чинник фінансової кризи // Економічний форум. – №2. – 2014.

 

 

11. Голюк В.Я., Роль Федеральної Резервної Системи у розгортанні світової фінансової кризи 2008-2009 рр. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536с. – С.277-280

 

 

12. Голюк В.Я., Дудик А.В. Розвиток фінансового консалтингу в Україні // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536с. – С.46-50

 

 

13. Голюк В.Я., Островерха Д.В. Кваліфіковані кадри як складова конкурентоспроможності сучасного підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536с. – С.357-360

 

 

14. Голюк В.Я., Гапончук Н.В. Управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» 2014 рік, Випуск 8.

 

 

15. Голюк В.Я., Бєлоха К.В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку оптичного ринку в Україні та за кордоном // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» 2014 рік, Випуск 8.

 

 

16. Голюк В.Я., Вашингтонський консенсус як модель економічного розвитку держави // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С.234-238

 

 

17. Кузьмінський В. З., Плетенецька С. М. Голюк В.Я. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вчені записки університету “КРОК”. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 37. – С. 68-76.

 

 

18. Баула О.В., Голюк В.Я. Особливості функціонування євро регіонів як однієї з пріоритетних форм транскордонного співробітництва // Тези V міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2015. – 144с.

 

 

19. Голюк В.Я., Волощук С.Д. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень // Інвестиції: практика та досвід. – №8, – 2015. – С.24-29.

 

 

20. Баула О.В ., Голюк В.Я. Особливості розвитку франчайзингу в Україні за умов глобалізаційного розвитку вітчизняної економіки // Streszczenia Międzynarodowyseminaru «Po łą czenia interdyscyplinarnych nauk ekonomicznych w kontek ś cie przem ó wienie mi ę dzynarodowej praktyce ».– Leżajsk – Łuck, 201 5 . – 112 s. – S.11-14

 

 

21. Голюк В.Я. Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка та менеджмент». – 2016. – Вип. 15. – С. 96-99. Голюк В.Я. Вплив динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах. // Економічний вісник НТУУ КПІ. – 2016 (13). – С. <a href=”http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80085/75644“>http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80085/75644</a>

 

 

22. Голюк В.Я. Методологія системного аналізу та його використання у формуванні державної економічної політики // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». – 2016. – Вип. 19. – С. 32-35.

 

 

23. Шевченко О.Р. Голюк В.Я. Міжнародний ринок взуття: тенденції і перспективи для України // Електронний фаховий науково–практичний журнал «Інфраструктура ринку». – К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. –. Адреса доступу: www.market–infr.od.ua

 

 

24. Голюк В.Я. Голець Н.І. Аналіз експорту м’яса курятини в Україні: стан та тенденції розвитку ринку // Електронний фаховий науково–практичний журнал «Інфраструктура ринку». – К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. –. Адреса доступу: www.market–infr.od.ua

 

 

25. Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. – Київ, 2017. – 340 с. 

GDE Помилка: Unable to determine file type from URL

 

 

26. Viktoriia Goliuk The impact of monetary and non-monetary factors on GDP dynamics of the Visegrád Group countries // World scientific news. – WSN 57 (2016) 267-281 <a href=”http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-267-281.pdf“>http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-267-281.pdf</a>

 

 

27. Голюк В.Я., Баула О.В., Салабай В.О. Державний борг України: оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та структури // Економічний форум. – 2017. – №2.<strong> </strong>

 

 

28. Голюк В.Я., Баула О.В., Путіліна Д.О. Причини зниження обмінного курсу гривні та шляхи його стабілізації // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017.<strong> – </strong>Випуск № 15.

 

 

29. Viktoriia Goliuk Impact of innovations on GDP dynamics // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №2.- С.151-159

 

 

30. Голюк В.Я. Вплив монетарних і немонетарних факторів на динаміку ВВП України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Вип. 14. – С.64-68.

 

 

31. Goliuk V.Y. Impact of monetary and non-monetary factors on economic development of Baltic countries<strong> // </strong>Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2017. – №133. – С.117-123.

 

 

32.Goliuk V.Y. The relationship between interest rates and GDP growth in Latvia // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–17 лютого 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – 104 с. – С.8-11.

 

 

33. Viktoriia Goliuk Impact of innovations on economic growth // Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev  – Kyiv : NAU. 2018. – 416 p.

 

 

34. Goliuk V.Y. The effect of interest rate policy on GDP dynamics in Latvia // Економічний вісник НТУУ КПІ. – 2018 (15). http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135936/132907

 

 

35. Голюк В.Я.  Взаємозв’язок ставки по федеральних фондах, динаміки ВВП та інфляції у США у 1961-2016 // Стратегія розвитку України. – 2018. – №1

 

 

36. Дергачова В.В. Голюк В.Я., Згуровський О.М. Валютна девальвація у торгівельній війні США і Китаю<strong> // </strong>Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2019. – № 17.

 

 

37. Goliuk V.Y. Relationship between federal funds rate and ECB main refinancing operations rate dynamics<strong> // </strong>Економічний вісник НТУУ КПІ. – 2019 (16).

 

 

38. Голюк В.Я. Взаємозвʼязок ключових відсоткових ставок США та ЄС // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (ІХ), 10 квітня 2019 р. – Київ : НАУ, 2019.

 

 

39. Дергачова В.В., Голюк В.Я. PLAZA ACCORD: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2019