Вівторок , 16 Січень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Голюк Вікторія Ярославівна

Перелік публікацій Голюк В.Я.
за 2011-2015 рр.

1. Голюк В.Я. Нормативно-правові засади грошово-кредитної політики в Україні в контексті перспектив імплементації режиму інфляційного таргетування // Економічний форум. – №2. – 2011. – С.324-329.
2. Голюк В.Я. Інфляційне таргетування як складова фінансової безпеки держави // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск. – т.2, – 2011. – С.285 – 288.
3. Голюк В.Я., Літвін Н.М. Напрями вдосконалення механізму оподаткування малого підприємництва / Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За ред.. проф.. Лаптєва С.М. – К.: ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», 2012. – 288с.
4. Голюк В.Я. Значення монетарного чинника у розвитку інфляційних процесів в Україні у 2002—2010 роках // Інвестиції: практика та досвід. – №5. – 2012. – С. 28-30.
5. Голюк В.Я. SDR як індикатор купівельної спроможності грошей // Економічний форум. – №2. – 2012. – С.353-356.
6. Голюк В.Я., Якібчук Д.В. Організація просування товарів на зовнішній ринок // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ»ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 386 с. – С.18-22
7. Голюк В.Я., Кулаченко Є.В. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ»ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 386 с. – С. 35-40
8. Голюк В.Я., Передумови та причини фінансових криз // Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 року) / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 559 с. – С.58-61
9. Голюк В.Я., Концептуальні засади дослідження передумов та причин промислових та фінансових криз // Ефективна економіка. – №2. – 2014.
10. Голюк В.Я., Кредитування як чинник фінансової кризи // Економічний форум. – №2. – 2014.
11. Голюк В.Я., Роль Федеральної Резервної Системи у розгортанні світової фінансової кризи 2008-2009 рр. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536с. – С.277-280
12. Голюк В.Я., Дудик А.В. Розвиток фінансового консалтингу в Україні // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536с. – С.46-50
13. Голюк В.Я., Островерха Д.В. Кваліфіковані кадри як складова конкурентоспроможності сучасного підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536с. – С.357-360
14. Голюк В.Я., Гапончук Н.В. Управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» 2014 рік, Випуск 8.
15. Голюк В.Я., Бєлоха К.В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку оптичного ринку в Україні та за кордоном // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» 2014 рік, Випуск 8.
16. Голюк В.Я., Вашингтонський консенсус як модель економічного розвитку держави // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С.234-238
17. Кузьмінський В. З., Плетенецька С. М. Голюк В.Я. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вчені записки університету “КРОК”. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 37. – С. 68-76.
18. Баула О.В., Голюк В.Я. Особливості функціонування євро регіонів як однієї з пріоритетних форм транскордонного співробітництва // Тези V міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2015. – 144с.
19. Голюк В.Я., Волощук С.Д. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень // Інвестиції: практика та досвід. – №8, – 2015. – С.24-29.
20. Баула О.В ., Голюк В.Я. Особливості розвитку франчайзингу в Україні за умов глобалізаційного розвитку вітчизняної економіки // Streszczenia Międzynarodowyseminaru «Po łą czenia interdyscyplinarnych nauk ekonomicznych w kontek ś cie przem ó wienie mi ę dzynarodowej praktyce ».– Leżajsk – Łuck, 201 5 . – 112 s. – S.11-14