Субота , 15 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фахові видання ВАК України

Фахові видання, що входять до переліку ВАК України.

Економічна галузь науки

Видання

Установа-засновник

1

Бізнес Інформ

Харківський державний економічний університет

2

Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму

Дніпропетровський університет економіки та права

3

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: економіка.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні

економічні відносини

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Вінницький національний

технічний університет

6

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

7

Вісник Донецького університету економіки та права. Серія економіка та управління

ПВНЗ «Донецький університет економіки та права»

8

Вісник економічної науки України

Міністерство економіки України

9

Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки

Житомирський державний технологічний університет

10

Вісник Запорізького національного університету

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

11

Вісник Інституту економіки та прогнозування

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

12

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

Київський національний торгово-економічний університет

13

Вісник Львівського інституту економіки та туризму

Львівський інститут економіки та туризму

14

Вісник Львівського університету. Серія: економічна

Львівський національний університет імені Івана Франка

15

Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія: економічні науки

ВЗО «Міжнародний Слов’янський університет. Харків»

16

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

17

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»

Національний університет «Львівська політехніка»

18

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»

Національний університет «Львівська політехніка»

19

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки

Приазовський державний технічний університет

20

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка

Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника

21

Вісник СевНТУ. Серія «Економіка і фінанси»

Севастопольський національний технічний університет

22

Вісник соціально-економічних досліджень

Одеський державний економічний університет

23

Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

Сумський державний університет

24

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

25

Вісник Тернопільського національного економічного університету

Тернопільський національний економічний університет

26

Вісник Української академії банківської справи

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

27

Вісник Харківського національного університету. Серія «Економічна»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

28

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки

Хмельницький національний університет

29

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету

30

Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: економічні науки

Чернігівський державний технологічний університет

31

Вчені записки Університету «Крок». Серія «Економіка»

ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»

32

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Економіка і управління»

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

33

Галицький економічний вісник

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

34

Економіка. Менеджмент. Підприємництво

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

35

Економіка та підприємництво

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

36

Економічний вісник Донбасу

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

37

. Економічний вісник Національного гірничого університету

Національний гірничий університет

38

Економічний вісник університету

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

39

Економічний простір

ДВНЗ «Придністровська державна академія будівництва і архітектури»

40

Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент

Луцький державний технічний університет

41

Журнал європейської економіки

Тернопільський національний економічний університет

42

Збірник наукових праць. Економічні науки

ПВНЗ «Буковинський університет»

43

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету

імені Г.С.Сковороди. «Економіка»

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С.Сковороди

44

Економічний Вісник НТУУ «КПІ»

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»

45

Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки

Черкаський державний технологічний університет

46

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

47

Історія народного господарства та економічної думки України

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

48

Культура народов Причерноморья. Экономические науки

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр «Крым»

49

Менеджмент

Міжгалузевий інститут управління

50

Міжнародна економічна політика

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

51

Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

Сумський державний університет, ПНП «Центр наукових досліджень», Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга»

52

Наука й економіка

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

53

Наука молода

Тернопільський національний економічний університет

54

Наука та наукознавство

Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

55

Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки

Буковинська державна фінансова академія

56

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки

57

Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: економічні науки

Полтавський університет споживчої кооперації України

58

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»

Ужгородський національний університет

59

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

60

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

Чернігівський державний інститут економіки і управління

61

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Економіка і право.

Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова

62

Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

63

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»

Національний університет «Острозька академія»

64

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Економічна»

Донецький національний технічний університет

65

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки

Кіровоградський національний технічний університет

66

Національне господарство України: теорія та практика управління

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

67

Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції

Спілка економістів України, Національний університет водного господарства та природокористування МОН України, Інститут Європейської інтеграції

68

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ

Донецький національний університет

69

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект

Донецький національний університет

70

Продуктивні сили і регіональна економіка

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

71

Прометей

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький економіко-гуманітарний інститут

72

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

Тернопільський національний економічний університет

73

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Приазовський державний технічний університет

74

Теоретичні та прикладні питання економіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

75

Торгівля і ринок України

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

76

Управління розвитком

Харківський національний економічний університет

77

Формування ринкової економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

78

Формування ринкової економіки в Україні

Львівський національний університет імені Івана Франка