Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дунська Алла Рашидівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Доцент кафедри, кандидат економічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

У 2000 р. закінчила з відзнакою магістратуру НТУУ “КПІ” за спеціальністю «Менеджмент організацій». На кафедрі менеджменту на викладацькій діяльності працює з 2000 року. В 2000-2001 році приймала участь в семінарах CEUME по підвищенню педагогічної майстерності. В 2003 році закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ». У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості».

З 2007 р. по 2009 р. працювала заступником декана факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» з навчально-методичної роботи, секретарем секції «Менеджмент у виробничій сфері» НМК Міносвіти України з менеджменту.

Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 1 одноособового навчального посібника з грифом МОН, 2 навчальних посібників у співавторстві, 7 монографій (одноособової та у співавторстві).

Керівник наукового студентського гуртка «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», активними членами якого є студенти 3-5 курсів кафедри менеджменту.

Керівник наукових робіт студентів кафедри менеджменту на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Менеджмент».  Плідно співпрацює з магістрантами в напряму розвитку наукової школи інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах світового економічного простору.

У 2016 році розпочала викладання курсу “Менеджмент міжнародного бізнесу” англійською мовою.

Сфера наукових інтересів: управління зовнішньоекономічною діяльністю, стратегічне управління інноваційним розвитком, мікроекономічне моделювання.

Навчальні курси: мікроекономіка, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, менеджмент міжнародного бізнесу, організаційний розвиток у міжнародному бізнесі.

E-mail: alsu@i.ua

Список наукових праць

Статті:

1. Дунська А.Р. Концептуальна схема формування інноваційної стратегії промислового підприємства [Електронний ресурс] // Економіка.Управління.Інновації. – 2011. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/zmist.htm.
2. Дунська А.Р. Фактори розвитку експортного потенціалу промислових підприємств [Електронний ресурс] // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Dunska_411.htm.
3. Дунська А.Р. Методичний інструментарій вибору цільового зовнішнього ринку збуту // Регіональна бізнес-економіка і управління. – 2011. – № 4. – С. 22-28.
4. Дунская А.Р., Дерипащук А.Б. Активізація інноваційних процесів як передумова розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наук. праць ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 531 с. (С.260-265).
5. Дунська А.Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 104-109.
6. Дунська А.Р. Інноваційна стратегія як інструмент розвитку підприємства // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Том 1. – 2012. – № 4. – С. 114-118.
7. Дунська А.Р. Проблеми формування інноваційного механізму розвитку сучасних промислових підприємств // Економіка і держава. – №11. – 2012. – С. 40-43.
8. Дунська А.Р. Передумови формуванная інноваційного механізму розвитку промислових підприємств // Бізнесінформ. – № 11. – 2012. – С. 63-67.
9. Дунська А.Р. Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості // Маркетинг і менеджмент інновацій. – №4. – 2012. – С. 270-279.
10. Дунська А.Р. Вплив світового ринку на інноваційний розвиток промислових підприємств в Україні // “Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка”. Випуск 6 (4). – Т.20. – № 10/1. – С.228-234.
11. Дунська А.Р. Аналіз інноваційності промислового виробництва України в контексті інтеграції в світовий економічний простір // “Галицький економічний вісник”. – № 5 (38). – 2012. – С.28-36.
12. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Компаративний аналіз інноваційності експорту україни та «чотирьох азійських тигрів» // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 69. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 5-16.
13. Дунська А.Р. Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку / А. Р. Дунська, А. Б. Дерипащук // Міжнародна економічна політика : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 1. – С. 487–493.
14. Дунська А.Р., Слободська Т.А. Стратегічні перспективи розвитку експорту картонно-паперової продукції України в умовах світового ринку // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Том 1. – 2013. – № 2. – С. 193-199.
15. Дунська А.Р. Визначення категорії «інноваційний механізм розвитку промислових підприємств» // Маркетинг і менеджмент інновацій. – №2. – 2013. – С. 169-179
16. Дунська А.Р. Формування інноваційного механізму розвитку підприємства в умовах інформаційного суспільства та економіки знань // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (39). Частина 1. – Ужгород, 2013. – С.87-92.
17. Дунская А.Р. Инновационный механизм развития потенциала региональных экономических систем // Эффективность функционирования и развития региона как социально-экономической системы: социально-экономический потенциал: материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. / отв. ред. М. Е. Чепурных; Зап.-Урал. ин-т экономики и права. – Пермь, 2013. – 376 с. – С. 270-279.
18. Gavrish O. A., Dunska A. R. Typology of innovative strategically oriented tools of the industrial enterprises development// European Applied Sciences, № 6 2013 (June) Volume 2. – ORT Publishing, Stuttgart, Germany. – pp. 135-138.
19. Gavrish О. А., Dunska А. R. Mechanism of interaction of cyclic and sustainable development of industrial enterprises // SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol. 8, may. – 2013. – Евро-Експерт ЕООД, ТУ Варна, България. – С. 14-18.
20. Дунська А.Р. Індикатори оцінки інноваційного потенціалу розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку // Вісник Національного техічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – №44 (1017). – С. 48-58.
21. Дунська А. Р. Інфраструктурні параметри функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 24–29.
22. Дунська А.Р., Локота А.Г. Інноваційні механізми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку // Проблеми наки. – 2014. – № 3. – С. 2-9
23. Зінченко Д. В., Дунська А.Р. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОГО РИНКУ // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ», 20014. – Вип. 8. – Режим доступу до журн.: http://probl-economy.kpi.ua/node/398
24. Кононенко О.С., Дунська А.Р. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ», 20014. – Вип. 8. – Режим доступу до журн.: http://probl-economy.kpi.ua/node/399
25. Локота А. Г., Дунська А.Р. КЛАСТЕРИ ТА МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ», 20014. – Вип. 8. – Режим доступу до журн.: http://probl-economy.kpi.ua/node/449
26. Дунська А.Р., Корзун О.А. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Том 19. Випуск 1/1. – С. 160-163.
27. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Інноваційні перетворення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – № 11– С. 271-275. (1 др. арк.) http://economy.kpi.ua/ru/node/716
28. Дунська А.Р., Поліщук А.С. Нечітка логіка в стратегічному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. №11 – С. 563-571. (1 др. арк.)
29. Дунська А.Р. Концептуальна схема побудови інноваційного механізму розвитку промислового підприємства // Технологический аудит и резервы производства — № 3/3(17), 2014. – С. 27-31.
30. Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Том 3. – 2014. – № 3. – С. 95-99.
31. Дунська А.Р. Організаційні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Випуск 7/2014. Частина 2. – 2014. – С. 190-193.
32. Дунська А.Р. Економічні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств // Економіка та держава, №12. -2014. – С.65-68.
33. Gavrish О., Dunska А. Classification of innovative mechanism`s types of industrial enterprises // Journal “L`Association 1901 “SEPIKE”. – Ausgabe 7. – 2014. – L`Association 1901 “SEPIKE”, Poitiers, France. – С. 63-65.
34. Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Соціальні методи забезпечення фукнціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. – № 3. – 2015.

 

Тези доповідей

1. Дунська А.Р. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства // Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня, 2010 р.: В 3 т. – Том 3. Інвестиції та інновації. – Д.: Біла К.О., 2010. – С. 26-28.
2. Дунська А.Р. Бенчмаркинг як метод підвищення і забезпечення конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках // Материали за 6-а международна научна практична конференция, «Образование и наука 21 век», 17-25-ти октомври, 2010. – Том 1. Икономики. – София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – С. 50-52.
3. Дунська А.Р. Вибір способу виходу підприємства на зовнішній ринок // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада, 2010 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2010. – С. 67-68.
4. Дунська А.Р. Класифікація видів міжнародного лізингу // Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011» Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – С. 47-49.
5. Дунська А.Р., Юрова К.С. Економічні наслідки вступу України до СОТ // Материали за 7-а международна научна практична конференція, «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2011», 17 – 25 November, 2011. – Том 1. Икономики. – София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 41-42.
6. Дунська А.Р., Ігнатенко О.Є. Особливості оподаткування підприємств-імпортерів в Україні. Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2012» Volume 2. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – С. 61-63.
7. Дунська А.Р. Інноваційний механізм розвитку підприємства в умовах економіки знань // Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 березня, 2013 року. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2013. – С. 47-48.
8. Дунська А.Р., Поліщук А.С. Систематизація способів виходу підприємства на зовнішній ринок // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 26-31.
9. Слободська Т.В., Дунська А.Р. Особливості стратегії розширення експортної діяльності підприємств // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 89-94.
10. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Вискотехнологічне виробництво як основа конкурентоздатності національної економіки // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 197-201.
11. Дунська А.Р., Завальна О.С. Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії [текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 19-20 квітня, 2013 р.) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 47-48.
12. Дунська А.Р. Структуризація інноваційного потенціалу розвитку експортоорієнтованого підприємства // «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта». Збірник матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, 26-30 травня 2013 р. – м . Алушта, НТУ «ХПІ», 2013. – С. 65-67.
13. Dunska А.R. PECULIARITIES OF THE INNOVATIVE MECHANISM’S FORMATION OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE GLOBAL ENVIRONMENT // Международный научно-практический конгресс: тезисы докладов «Экономическое развитие стран Евросоюза и стран СНГ в условиях глобализации», (г. Берн, Швейцария, 31 мая 2013 г.). – Берн, Швейцария, 2013. – С.28-30.
14. Дунська А.Р. Взаємодія циклічного та сталого розвитку підприємства // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої памяті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 р.): у 4 т. / за заг. Ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – Т 1. – С. 88-89.
15. Дунська А.Р., Грибюк Д.В. Високотехнологічний експорт України: аналіз стану і перспективи розвитку // Сучасні підходи до управління підприємством:: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 285-290.
16. Кононенко О.С., Дунська А.Р. Підходи до планування експортної діяльності промислових підприємств України // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 295-299.
17. Бондар В.Ю., Дунська А.Р. Особливості формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 262-265
18. Дунська А.Р., Кривогуз Ю.М. ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ // Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2014. – С. 123-124.
19. Дунська А.Р. Використання соціального капіталу в процесі впровадження інноваційного механізму розвитку підприємства // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами, проектами». – Харків: НАУ ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», 2014. – С. 35-36.

Брошури

1. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу . – К., КНТУУ «КПІ» Електронне навчальне видання, 2011. (гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України НМУ №Е10/11-280) У співавторстві з Каракай Ю.В., Пермінова С.О., Дунська А.Р., Пічугіна М.А.
2. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу . – К., КНТУУ «КПІ» Електронне навчальне видання, 2011. (гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України НМУ №Е10/11-281). У співавторстві з Каракай Ю.В., Пермінова С.О., Дунська А.Р., Пічугіна М.А.
3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладач: А.Р. Дунська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 62 с.
4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / Уклад.: А.Р. Дунська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 26 с.
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Конспект лекцій / Уклад.: А.Р. Дунська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 258 с.
6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. А. Пічугіна, А. Р. Дунська, С. О. Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 386 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 50 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3010
7. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. А. Пічугіна, А. Р. Дунська, С. О. Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 368 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 48 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3019
8. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. А. Пічугіна, А. Р. Дунська, С. О. Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 376 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 48 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3020
9. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 283 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 56 с. – Назва з екрана. URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6522
10. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 378 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 44 с. – Назва з екрана. URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6521
11. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів для спеціальностей 7.03060104, 8. 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 158 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 25 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7079
12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : завдання на самостійну роботу студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 182 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 23 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7077
13. Мікроекономіка: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент і адміністрування» / Уклад.: А.Р. Дунська. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с.

Підручники, посібники, монографії

Підручник

1. Зовнішньоекономічнна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник./ А.Р. Дунська. – К. Кондор, 2013. – 688 с.
2. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т 2. – 484 с. (Розділ 10. Зовнішньоекономічна діяльність. С 258-341)

Монографії

1. Амирова Э.Ф., Даминева Р.М., Дунская А.Р. и др. Совершенствование хозяйственно-финансовой деятельности и организационной структуры предприятий: монография. — М. Издательство Перо, 2012. — 186 с. – ISBN 978-5-91940-485-9.
2. Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. Монографія / За ред.. О.В. Манойленко, В.О. Матросової. – Х.: «Цифрова друкарня №1». – 2012. – 485 с. – ISBN 978-617-7017-59-1
3. Инновационные технологии управления. В 2 книгах. К 1.: монография / [авт. кол.: Баранников А.А., Дунская А.Р., Ильиных С.А. и др.] – Одесса: Куприенко СВ, 2013. – 128 с. – ISBN 978-969-2769-18-0.
4. Конкуретні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с.
5. Стратегии инновационного развития экономики. Часть 2. Стратегические ориентиры развития инновационной деятельности. [Монография / под науч. Ред. П.Г. Перервы, О.И. Савченко]. – Харьков: «Щедра садиба плюс», 2013. – 216 с. (Дунская А.Р. Раздел 3.1. Методика оценки инновационного потенциала развития промышленного предприятия в условиях мирового рынка, с. 87-99).
6. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с.

 

GDE Помилка: Помилка при завантаженні файлу - При необхідності виключіть перевірку помилок (404:Not Found)