Вівторок , 18 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Довгань Людмила Євгенівна

Довгань Людмила Євгенівна – професор кафедри менеджменту, заслужений викладач НТУУ “КПІ” (1998 р.), нагороджена грамотою МОН України та відзнакою “Відмінник освіти України” (2002 р.). З 1999 року асоційований професор Newport University. –

У 2006,2007, 2008 роках визнана переможцем конкурсу НТУУ “КПІ” в номінації “Викладач-дослідник ” та нагороджена дипломом.
З перших днів створення факультету менеджменту та маркетингу Людмила Євгенівна поєднує науково-педагогічну діяльність з громадською, є членом комісії з проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи МОН України зі спеціальності “Менеджмент організацій”.
Під її науковим керівництвом захищено більше 10 кандидатських дисертацій. Людмила Євгенівна має колосальний практичний досвід науково-педагогічної роботи, вона вміло спрямовує науковий пошук студентів та аспірантів на кафедрі менеджменту. До неї на консультацію – завжди черга. Приходять і з фаховими питаннями, і з особистими. Вона вміє спілкуватися і з молодіжною аудиторією, і з поважними колегами, встановлювати ділові контакти, які нерідко переростають у дружбу на роки.
Колеги та вихованці Людмили Євгенівни говорять про неї як про людину великої душі. Оптимістична, життєрадісна, доброзичлива вона власним прикладом надихає молодь переборювати негаразди та жити творчо і насичено.
– See more at: http://kpi.ua/dovgan#sthash.a3TGJarC.dpuf
Здійснює науково-дослідну роботу за наступною тематикою:

  • Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств
  • Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності
  • Проблеми соціально-економічного розвитку підприємства

Основні публікації

МОНОГРАФІЇ

2010-2011

Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально-інноваційного суспільства українською мовою
Предпосылки формирования инновационного общества в условиях развития новой экономики українською мовою

2011-2012

Довгань Л,Є., Сімченко Н.О.Предпосылки формирования инновационного общества в условиях развития новой экономики. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монографія[В 4т.] / [А.И. Амоша,И.П.Булеев,В.И.Дубицкий и др]..;под общ ред.. В.И.Дубницвого и И.П.Булеева;НИА Украины. Ин-т экономики промышленнорсти;Донецький экономико-гумвнитарный інститут; Академія экономических наук Украины. – Донецк:Юго-Восток,2011. Т.1 –2011._573с. (С.97- С.111) українською мовою
Довгань Л.Є., Пастухова В.В. Мохонько Г.А. Стратегічна стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов:проблемы науки и практики:Ммонография/Под.ред .д.э.н.,проф..ПономаренкоВ.С.,д.э.н.Кизима Н.А.,проф.. Раевневой Е.В.-Х.;ИД «ИНЖЕК».,2011.- 280с. ( С.206-230 українською мовою
Дергачова В.В. Довгань Л.Є. та ін. Моделювання процесу забезпечення стратегічної стійкості підприємств. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін. – К. НТУУ «КПІ», 2011. – С. 11-46. українською мовою
Дергачова В.В., Довгань Л.Є., Сімченко Н.О. та ін. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища. Моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с. 354 – 379. – 100 пр. ISBN 978-966-622-468-5 українською мовою

2012-2013

Довгань Л.Є., Малик І.П., Мохонько Г.А. Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України : колективна монографія в двох томах. Т.1 / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 86–96. українською мовою; № рішення НТ ради 5; дата 05.06.2012

2013-2014

Науково-методичні підходи до оцінювання стану стратегічного розвитку підприємств /Довгань Л. Є. Воржакова Ю. П. // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: моногр. / [кол. авторів]: В.В.Дергачова, Н.О.Сімченко,К.О.Бояринова та ін.-Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А.,2013.-726с. (с. 89-110) українською мовою; № рішення НТ ради 9; дата 09.09.2013
Підвищення ефективності діяльності підприємств у виборі альтернатив забезпечення конкурентоспроможності /Довгань Л. Є., Дудукало Г. О. // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: моногр. / [кол. авторів]: В.В.Дергачова, Н.О.Сімченко,К.О.Бояринова та ін.-Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А.,2013.-726с. (с. 340-353) українською мовою; № рішення НТ ради 9; дата 09.09.2013
Довгань Л.Є. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в контексті проектно-орієнтованого управління/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013.- 288с. – С.21-28 українською мовою; № рішення НТ ради 5 вченою радою Національної металургійної академії України; дата 23.04.2013
Довгань Л.Є. Управління стратегічним потенціалом підприємств у системі забезпечення розвитку їх конкурентоспроможності/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова та ін.. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. -726 с. (С.232-255) українською мовою; № рішення НТ ради 9; дата 09.09.2013
Довгань Л.Є. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Передерієнко Н.І.// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 394 с. (с.155-176). українською мовою; № рішення НТ ради №2/645 Вчена Рада Української академії друкарства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ; дата 25.10.2013

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОН УКРАЇНИ

2010-2011

Управління персоналом сучасної організації українською мовою

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ УНІВЕРСИТЕТУ

2010-2011

Корпоративне управління українською мовою

2013-2014

Довгань Л.Є. Розділ 5. Стратегічне управління підприємством/ Довгань Л.Є., Артеменко Л. П.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, А.Р.Дунська та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. том 1. – 478 с. – С.335-414. українською мовою; № протокола метод. ради 8; дата 28.03.2013
Довгань Л.Є. Розділ 12. Адміністративний менеджмент/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, А.Р.Дунська та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 478 с. – С.402-477 українською мовою; № протокола метод. ради 8; дата 28.03.2013

2015-2016

Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 371 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1597 українською мовою; № протокола метод. ради 6; дата 16.05.2016
Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с. – Назва з екрана.ela.kpi.ua/handle/123456789/16013 українською мовою; № протокола метод. ради 6; дата 16.05.2016

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З ГРИФОМ МОНМС УКРАЇНИ

2011-2012

Корпоративне управління. [Текст]: навч. посіб. / О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань, П.В. Круш, І.П. Малик. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. 444 с. ISBN 978-966-622-479-1 українською мовою; № листа МОНМС 1/11-1857 ; дата 13.02.2012
Управління персоналом сучасної організації. Гавриш О.А., СімченкоН.О. СитникН.І., Грамотнєв В.Е. українською мовою; № листа МОНМС 1/11-3326; дата 20.04.2011

МОНОГРАФІЇ З ГРИФОМ УНІВЕРСИТЕТУ

2015-2016

Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: колективна монографія/ За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – 536 с. ISBN 978-966-916-057-7 Розділ 2. Формування інституціонального забезпечення ефективної моделі корпоративного управління акціонерними товариствами України (С. 168 – 185.) українською мовою; № протокола метод. ради 3; дата 14.12.2015
Довгань, Л. Є. Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення [Електронний ресурс] : [монографія] / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Г. О. Дудукало ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 5,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 231 с. – Назва з екрана українською мовою; № протокола метод. ради 5; дата 08.06.2015

Статті

У ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2010-2011

Генезис соціальної складової підприємств: від бізнес-етики до корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Східноукр. національного. ун-ту ім. В. Даля. – №6 (148) / 2010. – Ч.2 – Луганськ – 2010. – С. – 181–188.
Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища /Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2010. – №15. – С.63-67. (0,64 друк.арк.)
Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища /Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2010. – №9.– С.20-23. (0,44 друк.арк.)
Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством /Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, № 11(113). – С.115-122. (0,46 друк.арк.)
Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі /Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=441 (0,41 друк.арк.)
Прогнозування стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі / /Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько [Електронний ресурс] // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: http: // http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/Dovgan_111.htm (0,42 друк.арк.
Обґрунтування показників, що характеризують стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі /Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2011. – №9. – С.35-38. (0,44 друк.арк.)
Оцінювання компонент, що забезпечують стратегічну стійкість підприємства /Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – №49. – С.197-211. (0,63 друк.арк.)
Інституційні чинники розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Сімченко Н.О., Довгань Л.Є. // Вчені записки Університету “КРОК”, 2011 .- №3. с. 29-36
Застосування компетенційного підходу до управління людськими ресурсами організації / Сімченко Н.О., Довгань Л.Є. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – № 4(21). – 2010. – С. 226-232.

2011-2012

Довгань Л.Є., Малик І.П. Особливості податкового обліку на ринку цінних паперів України. „Економічний вісник НТУУ”КПІ”, Збірник наукових праць., ВПІ ВПК «Політехніка», 2011, №8. – С. 214–218.
Довгань Л.Є. Сімченко Н.О. Інституційні чинники розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Вчені записки Університету «Крок». – Вип. 26: у 2-х т. – К., 2011. – Т.1. – С. 17-23.
Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2011. – №15. – С.63-67.
Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища . Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2011. – №9.– С.20-23.
Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Оцінювання компонент, що забезпечують стратегічну стійкість підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – №49. – С.197-211.
Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Обґрунтування показників, що характеризують стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2011. – №9. –С.35-38.
Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством. Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, № 11(113). – С.115-122.
Довгань Л.Є. Особливості податкового обліку на ринку цінних паперів України . Економічний вісник НТУУ ”КПІ”, Збірник наукових праць., ВПІ ВПК «Політехніка», 2011, №8. – С. 214–218.

2012-2013

Довгань Л.Є., Г.А.Мохонько. Оцінювання ризику у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій №2(18) 2012- с.58-62.
Довгань Л.Є., Дудукало Г.О. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством. Економічний вісник НТУУ ”КПІ”, Збірник наукових праць., ВПІ ВПК «Політехніка», 2012, №9. – С. 253–258.

2013-2014

Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Поліграфічна промисловість України: сучасний стан та тенденції розвитку / Л.Є. Довгань, Ю.П. Воржакова // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – Київ, 2013. – № 10. – с. 139-144.
Довгань Л. Є. Воржакова Ю.П. Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Науковий журнал “Економіка та держава”. – Київ, 2013. – № 6. – с. 34-38.
Довгань Л. Є. Інституціональні аспекти розвитку інформаційної економіки / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2013. – № 10. – с. 3–10.
Довгань Л. Є. Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень / Л. Є. Довгань, Л.Л.Ведута, В. В. Гвозденко // Збірник наукових статей «Проблеми інноваційного розвитку економіки України».- К.: Наукова економічна організація «Перспектива»,2014.
  1. Довгань Л.Є. Стратегічні аспекти розвитку конкурентного потенціалу підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. Т.1. – 2013. – №5. – С.108 -112

ІНШИХ

2012-2013

Довгань Л.Є. Баддінг як інноваційнаскладовасучаснихпідходів до удосконаленняуправління персоналом/Довгань Л.Є., Покатілова Я.С.// СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЗбірникнауковихпрацьIV Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 11 квітня 2013 р. у двохтомах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.55-62
Довгань Л. Є. Формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємства/ Дакус А.В., Довгань Л. Є. //СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірникнаукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двохтомах: Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.172-176.

2013-2014

Довгань Л. Є. Стратегічний розвиток підприємств в умовах інформаційної економіки в Україні / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Менеджмент і логістика – перспективні напрями розвитку економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 вересня 2013 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013 – с. 101–104.
Довгань Л. Є. Роль державно-приватного партнерства в забезпеченні економічного зростання країни /Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко // Матеріали II Міжнар. наук.-прак. конф. «Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми». – Дніпропетровськ: Вид. дім «Гельветика», 2013. – С. 113-114.
Довгань Л. Є. Проблеми розвитку інформаційної економіки в Україні / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали Х ІІ міжнарод. науков.-практич. Конференцій 20 листопада 2013р. -Київ:ІВЦ Видавництво «Політехніка»,2013.-234с. (с.159-160).
Довгань Л. Є. Особливості формування попиту на продукцію підприємств поліграфічної промисловості / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Розвиток сучасної освіти і науки: результати,проблеми,перспективи:Тези І-ї науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,21 – 22 листопада 2013 року). – Дрогобич:Посвіт,2013.-328с. (с. 40-43).
Довгань Л. Є. Роль стратегічного коучингу в розвитку підприємства / Л. Є. Довгань, Н. М. Лавренчук // Сучасні підходи до управління підприємством:Збірник наук.працьV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю,24 квітня 2014 р.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014- 536 с.(с. 69-73).
Довгань Л. Є. Організаційне проектування як інструмент до забезпечення розвитку підприємства / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута // Сучасні підходи до управління підприємством:Збірник наук.працьV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю,24 квітня 2014 р.-Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014- 536 с.(с. 352-357)
Довгань Л. Є. Розвиток вітчизняних підприємств в умовах інформаційної економіки: проблеми та перспективи / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Наука в інформаційному просторі: Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовтня 2013 р.: у 8 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. Т.1: Мікро- та макроекономіка: питання та шляхи ефективного розвитку. – 2013. с. 40 – 44.

ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД

2013-2014

Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Механізм формування конкурентної політики поліграфічних підприємств /Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2014. -№ 4. – с. 32-40.

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД

2015-2016

Бібліографічний опис:Довгань Л., Шкробот М. Форсайт – екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / Л. Довгань, М. Шкробот // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Економіка, 2015. – № 7(172) – С. 37-45. (фаховий журнал України, наукометричні бази – SCOPUS та інші); Мова публікації:українська
Бібліографічний опис:Довгань Л.Є., Лисенко С.В., Мохонько Г.А Суднобудівна галузь України: проблеми та напрями її відродження // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» [Електронний ресурс]. – 2015. – №12. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45165/41437; Мова публікації:українська

ЗАКОРДОННИХ

2015-2016

Бібліографічний опис:Довгань Л.Є. Особливості діяльності проектних команд на інноваційно орієнтованих підприємствах / Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and echnology Press, Zhengzhou, China, 2016.- 360 p. – С.123-126. ; Мова публікації:українська

ФАХОВИХ

2015-2016

Бібліографічний опис:Довгань Л.Є. Інноваційний підхід до підвищення ефективності роботи проектної команди/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Збірник наукових праць «Науковий вісник Міжнародного уманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2016. – Вип.16. – С.4-9 ; Мова публікації:українська

Участь в конференціях та наукових заходах

МІЖНАРОДНИХ

2011-2012

Назва заходу РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2011 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – с. 167.; Назва доповіді – Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні; Автори – Довгань Л.Є., Малик І.П.; Місце проведення – НТУУ “КПІ”;
Назва заходу Економічна безпека держави і науково-технічні аспекти її забезпечення:Праці ІІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю,20-21 жовтня 2011р./відпоі.ред.ПисьменнийЄ.М.,Караєва Н.В.-Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.,2011.- 564с. (С.484-489); Назва доповіді – Актуальні проблеми сталого розвитку машинобудівної галузі; Автори – Н.О. Сімченко Л.Є. ДОвгань; Місце проведення – Черкаський Університет;
Назва заходу Сучасні підходи до управління підприємством»:Зб.наук.праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ,15 березня 2012р._К.:НТУУ «КПІ»ВПІВПК «Політехніка»,2012.- 531с.; Назва доповіді – Інноваційні підходи до навчання персоналу; Автори – Покотілова Я.С. Довгань Л.Є.; Місце проведення – НТУУ “КПІ”;
Назва заходу Сучасні підходи до управління підприємством»:Зб.наук.праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ,15 березня 2012р._К.:НТУУ «КПІ»ВПІВПК «Політехніка»,2012.- 531с. С.438-442 ; Назва доповіді – Сутність кризи підприємства та чинники її виникнення; Автори – Кузнєцов Є.С. Довгань Л.Є.; Місце проведення – НТУУ “КПІ”;

2015-2016

Назва заходу Міжнародна науково-практична конференція «Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні», м. Київ, ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»», 14-15 березня 2016р.; Назва доповіді – Значення онлайн-інструментів для організації дистанційного навчання; Автори – Довгань Л.Е.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 15.03.2016
Назва заходу Міжнародний інтелектуальний воркшоп: «Соціальна відповідальність для сталого розвитку», м. Київ, КНЕУ ім.. В. Гетьмана, 8-9 квітня 2016 р.; Назва доповіді – Значення КСВ для розвитку держави в турбулентних умовах економіки; Автори – Довгань Л.Є.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 08.04.2016
Назва заходу Глобальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов ІІ Международной научно-практической конференции (Киев-Прага-Вена, 28 мая 2015 г.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2015/5/193; Назва доповіді – Стратегічний потенціал підприємства як основа підвищення конкурентоспроможності; Автори – Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.; Місце проведення – Киев-Прага-Вена; Дата проведення: 28.05.2015

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ

2015-2016

Назва заходу СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – 544 с. –С.356-361; Назва доповіді – Сучасні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного середовища; Автори – Довгань Л.Є., Завальна О.С.; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 23.04.2015
Назва заходу Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в україні: Мат. Всеукраїн.наук-пркт інтернет-конф (19-21 лист. 2015р.,м.Львів)упоряди.А.М.Штангерт;-Львів: Укр.акад.друкарства,2015. –168с.; Назва доповіді – Удосконалення формування кадрового складу підприємства:сучасні аспекти; Автори – Довгань Л.Є., Гончар В.А.; Місце проведення – м. Львів; Дата проведення: 20.11.2015
Назва заходу Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конф. З міжнародною участю,28 квітня 2016р.- К.:Вид-во « політехнік»,2016.- 104с. ; Назва доповіді – Ефективність управління персоналом як запорука конкурентоспроможності організації; Автори – Довгань Л.Є.. Мазур О.В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 28.04.2016