[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дергачова Вікторія Вікторівна

 Дергачова Вікторія Вікторівна

Д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Має технічну та економічну освіту.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації складає 18 років.

Наукові інтереси: глобалізація за умов циклічності розвитку світової економіки, міжнародна економічна діяльність України, сталий розвиток та економічна безпека національної економіки, інтеграційні пріоритети та  стратегії̈ соціально-економічного розвитку України.

Викладає дисципліни, метою яких є формування у студентів уявлення про глобальні тенденції розвитку світової економіки, місце і роль України у міжнародних економічних відносинах: «Міжнародні економічні відносини», «Європейській досвід управління», «Міжнародна економічна інтеграція».

 

Освіта: Вища. У 1989 р. закінчила Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні станції». У 1994 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка та управління виробництвом». Студенту:
Вчений ступінь Доктор економічних наук.
Кандидат економічних наук з 2001 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України, м. Київ.
Доктор економічних наук з 2007 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.11.051.03 у Донецькому національному університеті.

pdfВказівки до практикуму

 

 

pdfРеферат

 

 

pdfВказівки до СРС

 

 

Словникpdf

Вчене звання Професор
Наукова діяльність:

Автор та співавтор понад 250 наукових праць, зокрема, підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій та наукових статей.

Google Scolar Dergachova V.

Scopus Author ID Dergachova V.

ORCID Dergachova V.

Наукові інтереси:

Керівник наукового напряму «Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації». Під керівництвом В.В. Дергачової формується наукова школа економістів, зосереджена на розробці новітніх підходів до проблем та прогнозів розвитку національної та міжнародної економіки, поглибленому дослідженні теоретико-методологічних проблем макроекономіки, сутнісних особливостей процесу глобалізації.

Міжнародні економічні відносини
(навчальній посібник)

Міжнародні економічні відносини
(навчальній посібник)

У 2010-2013 рр. була організатором та керівником Літньої школи для студентів НТУУ «КПІ» (Золоті Піски-Варна, Болгарія).

У 2012 р. отримала навички щодо підвищення кваліфікації за курсом «TERP10 SAP ERP – Інтеграція бізнес-процесів» (Міжнародний університет фінансів МОН України).

У 2013 р. пройшла стажування у Стокгольмському технологічному інституті (Швеція).

У 2015 та 2016 рр. брала участь у спільному дослідженні НТУУ «КПІ» та World Data Centre на тему: «Форсайт та побудова стратегії̈ соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах» під керівництвом академіка НАН України М. З. Згуровського.

У 2017 р. отримала навички щодо підвищення кваліфікації за програмою «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності» (Міжнародний університет фінансів МОН України).

У 2018 р. пройшла стажування у Технічному університеті Варна (Болгарія) за програмою Sustainable development of society and business environment in context of the world economy globalization

Керівник аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Підготувала п’ять  кандидатів наук. Наразі є керівником одного докторанта та  п’ятьох аспірантів.

Керівник магістерських програм «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика».

Керівник ініціативної НДР «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки» (№0117U005640).

Виконавець держбюджетної НДР «Розробка он-лайн платформи анализу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки жіття людей», керівник проекту академік НАН України М. З. Згуровський

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського».

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний вісник» Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського» / v.fmm.kpi.ua

Співголова редакційної колегії збірника наукових праць кафедри менеджменту ФММ НТУУ «Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського» «Сучасні підходи до управління підприємством» /http://spu.fmm.kpi.ua/

Член редакційної колегії наукового журналу Міжнародного університету фінансів МОН України «Підприємництво та інновації» / http://iuf.edu.ua/sciencejournal/

Член редакційної колегії збірника наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці» / http://sae-jrnl.nau.in/

Автор та співавтор понад 250 наукових праць, зокрема, підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій та наукових статей. 

[/five_sixth_last]

 

 

Друковані видання

 • 2010 р.
 • 2011 р.
 • 2012 р.
 • 2013 р.
 • 2014 р.
 • 2015 р.
 • 2016 р.
 • 2017 р.
 • 2018 р.
 • 2019 р.

Навчально-методичні видання

 1. Кочетков В.М., Дергачова В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Конспект лекцій-  Електронний ресурс – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 300 с.
 2. Дергачова В.В. Практикум з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів денного та заочного відділення факультету менеджменту та маркетингу – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 80 с.
 3. Дергачова В.В. Конспект лекцій з дисципліни  «Макроекономіка» для другої вищої освіти зі спеціальності «Міжнародна економіка» факультету менеджменту та маркетингу – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 114 с.

Монографії

 1. Дергачева В.В., Любимова Е.А.Фактор экологического образования для обеспечения устойчивого развития // Методы решения экологических проблем: Монография // Под ред. д.е.н. Л.Г.Мельника, к.е.н. Е.В.Шкарупы– Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. –  Вып.3. – 663 с. (С.572-583).
 2. Дергачова В.В. Засади та проблеми економічного зростання  національної економіки в контексті сталого розвитку (р.1.2.4) // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. Монографія // За наук. Ред.. Є.В. Хлобистова. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – с. 582
 3. Дергачова В.В. Економічні суперечності та конфлікти на ринку енергоресурсів: витоки кризи // Экологические конфликты в современной системе природопользования. Монографія / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга. – 2010. – 352 с.  ISBN 978-966-680-525-5 (с.152-163)
 4. Дергачова В.В., Гусєва І.І., Караєва Н.В., Сегеда І.В., Серебренніков Б.С. Моделювання впливу інтеграційних рішень в енергетиці на передумови досягнення сталого розвитку території. Монографія / за заг.ред. Н.В Караєвой. – Черкаси: видавецьЧабаненко. – 2010. – 364.

Наукові статті

 1. Дергачева В.В. Особенности развития экономик стран СНГ в условиях кризиса: состояние и возможности выхода // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационногор и технологического развития России. Ч.1. Сб.научных трудов ИНИОН РАН // Редкол.: Пивоваров Ю.С. (отв.ред) и др. – М.: ИНИОН РАН. – 2010. – с. 676
 2. Дергачева В.В. Перспективы развития торгово-экономических отношений Украины со странами СНГ и ЧЭС // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. – Стамбул-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.Донецке. – 2010. – С.331-333.
 1. Дергачова В.В., Прокопов О.А. Конкурентосроможність інформаційної взаємодії господарюючих суб’єктів в умовах глобалізації // Механізм регулювання економіки. Міжнародний науковий журнал. – 2010. – №3. – Т.2. – С.66-72.
 2. Дергачова В.В. Інноваційна складова сталого розвитку в контексті екологічної безпеки // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. Наукове видання // НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України НАН Ураїни, Кримський інститут КНЕУ ім.. В.Гетьмана – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – 492с.
 3. Дергачова В.В. Передумови та перспективи міжнародного співробітництва між Росією та Україною // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го наук-практичного семінару з міжнародною участю. 21-22 жовтня 2010 р. – Черкаси: вид-ць Чабаненко Ю.А., 2010. – 406 с.
 4. Дергачева В.В. Концептуальные основы экологической парадигмы в контексте устойчивого развития // Спец.выпуск Международного научного журанала Acta Universitatis Pontica Euxinus/ – Днепропетровск-Варна: ДІПОпром,ТУ-Варна. – 2010. – С. 115-118.
 5. Дергачева В.В. Особенности развития экономик стран СНГ в условиях  кризиса // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России. Ч.1. Сборник научных трудов ИНИОН РАН. ISBN 978-5-248-00560-4. – М.: ИНИОН РАН, 2010. –  С. 584-587.

Навчально-методичні видання

 1. Дергачова В.В., Скоробогатова Н.Є., Шик Л.М. Облік у зарубфжних країнах: Конспект лекцій-  Електронний ресурс – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 300 с.

Монографії

 1. Дергачова В.В, Довгань Л.Е, Сімченко Н.О. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: Монографія. – К.: НТУУ «КПІ» , 2011 – 380 с.

Наукові статті

 1. Дергачева В.В. Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины // Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ»». – К.: НТУУ «КПІ», 2011.
 2. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки // Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ»». – К.: НТУУ «КПІ», 2011.
 3. Дергачова В.В.Інноваційні пріоритети розвитку енергетики України  // Журнал міжнародних досліджень. – 2011. – №1. – С.88-97.
 4. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки // Економічний вісник НТУУ «КПІ» // 2011, №8. – С. 111-120.
 5. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Процеси економічної глобалізації у міжнародних співставленнях  // Журнал європейської економіки. Т.10 (№2) – Червень 2011. – С.132-149
 6. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Дослідження впливу економічної кризи як прояву циклічності розвитку на глобалізацій ні процеси через показники соціо-економічного розвитку // Механізм регулювання економіки. – 2011. – №3, том 2. – С.83-90
 7. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Інтеграційні пріоритети України в контексті енергетичної безпеки Вісник Донецького університету. Cерія В: Економіка і право, Спецвипус, Т.2 – Донецк: ДонНУ, 2011. – С. 289-293.
 8. Дергачова В.В., Смирнов  М. Інвестиційна складова інноваційного розвитку на рівні держави та на рівні підприємства // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник  наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – с.173-179.
 9. Дергачова В.В. Прокопов В.А. Досвід використання програмно-цільових інструментів щодо підвищення конкурентоспроможності інформаційної індустрії в зарубіжних країнах // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. ЧастьII. Сборник научных трудов.- Донецк: ДонНУ, 2011. – С.95-100.
 10. Дергачёва В.В., Сегеда И.В. Предпосылки эффективного развития  энергетики Украины на основе инновационных приоритетов // Научные и технические средства обеспечения энергосбережения и энергоэффективности в экономике РФ. Сборник научных трудов. – СПб: Изд-во Поитехнического университета. – 2011.- С. 8-13.
 11. Дергачова В.В. Концептуальні основи європейської інтеграціїї України // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. – Одесса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.Донецке. – 2011. – С.229-232.
 12. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Інтеграція України в глобальну економіку в умовах циклічності світогосподарського розвитку // Україна на шляху до європейської соціальної держави. Збірник матеріалів міжнародної конференції.  Київ: КНЕУ.- 2011. – С. 95-117.
 13. Дергачова В.В. Кузнєцова К.О., Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности нациоанльной экономики//  Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – №3. – С.69-80.

Навчально-методичні видання

 1. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні відносини: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В.В.Дергачова, В.Я. Голюк – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 60 с.
 2. Міжнародна банківська справа: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В.В.Дергачова, В.Я. Голюк – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 40 с.
 3. Дергачова В.В., Верхоляд І.М. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів для студентів галузі знань 0306 напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Методичні вказівки]. – Гриф надано Вченою радою ФММ НТУУ «КПІ»(Протокол № 10 від  29 травня 2012  р. ). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 43 с.
 4. Дергачова В.В., Верхоляд І.М. Регіональна економіка: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів для студентів галузі знань 0306 напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»[Методичні вказівки]. – Гриф надано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»(Протокол № 10 від  29 травня 2012  р. ). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 50 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання комплексних контрольних завдань з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 0306  «Менеджмент і адміністрування» / В.В. Дергачова. Протокол №14-11/12 від 06.06.2012.

Монографії

 1. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства. Монографія //Караєва. Н.В., Лук`яненко С.О., Дергачова В.В. та ін.// за заг.ред. Н.В. Караєвой, С.О.Лук`яненко. – К.: Тамподек ХХІ, – 2012, – 283 с.

Наукові статті

 1. Дергачова В.В., Згуровський О.М.Механізм запобігання боргової залежності України в процесі структурної перебудови світової економіки під впливом кризових явищ // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. ЧастьI. Сборник научных трудов.- Донецк: ДонНУ, 2012. – С. 114-121.
 2. Дергачова В.В.Маланчук А.С. Формування міжнародної конкурентоспроможності країни на основі розвитку вітчизняних інноваційно-активних підприємств // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. – 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». – С.290-295.
 3. Дергачова В.В.Полонська Є.С. Теоретичні аспекти дослідження циклічності розвитку економічних процесів в Україні // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. – 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». – С.250-255.
 4. Дергачова В.В., Бальвас І.Г. Зміна олігархічної моделі – шлях до країни з розвинутою економікою// Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 9. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – 227 с. (С.11-16)
 5. Дергачова В.В., Яресько Р.С. Структурний механізм венчурного фінансування в інвестиційно-інноваційні системі // Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 1, – 2012г.// http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_1/Yaresko_112.htm
 6. Дергачова В.В. Підвищення економічного зростання країни за рахунок оптимізації амортизаційної політики підприємств / Вісник Донецького національного університету. Серія В Економіка і право: збір. наук. пр. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – Спецвипуск, Т.2. ­­– С. 293-296.
 7. Гавриш О.А., Дергачева В.В. Ресурсное обеспечение международной конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Т.1. – С. 83-87.
 8. Дергачева В.В. Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины // Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ»». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С.15-23.
 9. Дергачева В.В. Кузнєцова К.О. Тарифна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності енергетики // Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ»». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С.168-173.
 10. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А. Проблемы становлення эффективного энергетического рынка Украины / Сбор. науч. трудов 15-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и обществоРоссии в 21-м столетии. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – с. 293-298.
 11. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О.Енергетична безпека реального сектору національної економіки в міжнародних співставленнях. Праці IVміжнар. наук.-практ. семінару. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення. 23-26 жовтня 2012 р. / відпов. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Дніпетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 205 с. (С.49-53).

Тези доповідей

 1. Дергачова В.В., Костюк А.К. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». — Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С. 38-39.
 2. DergachevaV.,Kostyuk A. Innovations as the factor of raising the enterprise’s competitive ability // Proceedings of the 6thInternational Students’ Conference «Study and Achieve» — Moscow, MISIS, 2012. — 100-102.

Навчально-методичні видання

 1. Проходження виробничої та переддипломної практики:  методичні вказівки для студентів галузізнань 0306  „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102“Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В. Гук  – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44c. Протокол № 8 від 28.03.2013 р. (25%).
 2. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012„Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”/ Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В.Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 46c. Протокол № 8 від 28.03.2013 р. (25%).
 3. 3. Інноваційна політика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; В. В. Дергачова, К. О. Бояринова ; відп. ред. Л. М. Шульгіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. –196 с. – Назва з екрана. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2648<?span prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>   (76 стр.).
 4. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 25 с.
 5. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 50 с.
 6. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – 504 с. (Р. 1 Регіональна економіка), Т.2. – 484 с. (Р.7. Міжнародні економічні відносини).

Монографії

 1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Аналіз функціонування ринку електроенергетики України Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013.
 2. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: монографія / Дергачова В.В. та ін. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013 (п. 1.1. Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу та особливості його формування на підприємстві як  базового елементу забезпечення конкурентоспроможності; п. 1.2. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства на основі ресурсного потенціалу).

Наукові статті

 1. Дергачова В.В., Гавриш Ю.О. Менеджмент інновацій робото технічних систем в машинобудівне виробництво // Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи  до управління підприємством». Том І. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.48-55.
 2. Дергачова В.В., Гачечіладзе Е.В. Формування експортного потенціалу України// Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи  до управління підприємством». Том ІІ. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.22-26.
 3. Дергачова В.В., Костюк А.К. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності ЗЕД підприємства // Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи  до управління підприємством». Том ІІ. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.31-35.
 4. Дергачова В.В., Прихода М.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи  до управління підприємством». Том ІІ. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.186-191.
 5. Дергачова В.В., Костюк А.К. Особливості функціонування інноваційно-активних промислових підприємств / Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2013 – 457-461.
 6. Дергачова В.В., Трихліб Т.В. Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості  / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 81-86.

Тези доповідей

 1. Дергачова В.В., Костюк А.К. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості// Збірка праць ІХ (ХХІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність».— К: НТУУ «КПІ», 2013. — С. 37-39.
 2. Дергачова В.В., Костюк А.К. Вплив інновацій на конкурентоспроможність сучасних промислових підприємств// Збірник матеріалівVI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання». — Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. — С. 111-113.
 3. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Можливості інноваційного розвитку ринку електроенергетики України / Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 26-28 вересня 2013 р. – Суми: ТОВ «Папірус», 2013. – с. 60-62.

Монографії

 1. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Глобалізація за умов циклічності розвитку економіки і суспільства: монографія. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 378 с.
 2. Дергачова В.В., Чорній В.В. Портфельне інвестування (ІРО) як ефективний інструмент залучення іноземних інвестицій в розвиток газовидобувних підприємств України. – Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТУУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред.. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 540 с. (С. 531-536).
 3. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Методична основа оцінювання ресурсного потенціалу в умовах реформування ринку електроенергії/ Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології : монографія / [Мунтіян В. І., Прокопенко О. В., Петрушенко М. М. та ін.]; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненко С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К. : Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – 468 с. (С. 240-247).

Наукові  статті

 1. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Чорней В.В. Инвестиционные стратегии повышения конкурентоспособности энергетического рынка Украины / Международный научный журнал «Устойчивое развитие», София (Болгария), 2014.
 2. Дергачова В.В., Біличенко І.Б. Організаційні процеси управління післяреалізаційним супроводом на виробничому підприємстві / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. (наукометрична, фахова стаття).
 3. Дергачова В.В., Бедик О.В. Становлення відновлювальної енергетики в Україні як складова економічної безпеки держави / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. (наукометрична, фахова стаття).
 4. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Чорней В.В. Инвестиционные стратегии повышения конкурентоспособности энергетического рынка Украины / Международный научный журнал «Устойчивое развитие», София (Болгария), 2014.
 5. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Передумови та перспективи розвитку енергетичного ринку України/ Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/450
 6. Дергачова В.В., Костюк А.К. Перспективи розвитку сучасних підприємствна умовах франчайзингуАктуальні проблеми економіки та управління. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://probl-economy.kpi.ua/node/451
 7. Дергачова В.В., Стрілець А.В. Організаційно-економічні форми співробітництва у сфері міжнародного обміну технологіями / Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць V Всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536 с. (С.281-285).
 8. Дергачова В.В., Котова Н.О. Реінжиніринг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць V Всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536 с. (С. 369-374).
 9. Ніколаєнко К.В, Дергачова В. В. Особливості впливу фінансової глобалізації на економіку України.– К.: НТУУ «КПІ», 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/node/315

Публікація тез доповідей

 1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Можливості інноваційного розвитку ринку електроенергетики України / Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 26-28 вересня 2013 р. – Суми: ТОВ «Папірус», 2013. – с. 60-62
 2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Формування конкурентного енергетичного ринку на умовах сталого розвитку / Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнар. наук.-пр. конф. імені проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 6-8 травня 2014 р.) у 2 т. / за заг. ред.. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет, 2014 (2013). – Т.1. – 288 с. (16-18).

Навчально-методичні видання

 1. Дергачова В.В., Бояринова К.О. Інноваційна політика.- К.: Видавництво Кондор, 2014. – 460 с (№ листа МОН 1/11-3261; дата 11.03.2014). (підручник з грифом МОН).
 2. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – 504 с. (№ протокола метод. ради 6; дата 21.02.2014). (навч. посібник з грифом університету).
 3. Управление международными организациями: конспект лекций для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 120 с. (5 д.а.)
 4. Международные экономические отношения: конспект лекций для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 94 с. (4,5 д.а.)
 5. Международные экономические отношения: методические указания к изучению дисциплины для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» професіонального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 35 с. (1,4 д.а.)
 6. Международные экономические отношения: методические указания к проведению практических занятий для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 41 с. (1,7 д.а.)
 7. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко, К.О Кузнєцова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 44 с. (3 д.а.)
 8. Региональная экономика: конспект лекций для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 64 с. (3 д.а.)
 9. Региональная экономика: методические указания к изучению дисциплины для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 37 с. (1.6 д.а.)
 10. Региональная экономика: методические указания к проведению практических занятий для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 44 с. (1.8 д.а.)
 11. Регіональна економіка: методичні вказівки до виконання реферату для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 19 с. (0,7 д.а.)
 12. Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності   8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Укладачі: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ „КПІ”, 2014. – 43c.
 13. Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності   7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” / Укладачі: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014. – 43c.
 14. Прохождение производственной и преддипломной практики: методические указания для студентов области знаний 0306 „Менеджмент и администрирование” направления подготовки 030601 „Менеджмент” профессионального направления „Менеджмент внешнеэкономической деятельности” образовательно-квалификационного уровня „бакалавр”: / Сост.: В.В. Дергачева, М.А. Пичугина, Н.И. Сытник, Т.В. Лазоренко, Л.Л. Ведута. – К.: НТУУ „КПИ”, 2014. – 43 c.
 15. Прохождение производственной и преддипломной практики: методические указания для студентов области знаний 0306 „Менеджмент и администрирование” специальности   8.03060104 “Менеджмент внешнеэкономической деятельности”, образовательно-квалификационного уровня „магистр” / Составители: В.В. Дергачева, М.А. Пичугина, Н.И. Сытник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ „КПИ”, 2014. – 44c.

Навчально-методичні видання

 1. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. у 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2015 (2014). – 464 с. (№ протокола метод. ради 2; дата 23.10.2014). (навч. посібники з грифом університету).
 2. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Интелектуальна власність: навч. посіб. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 416 с. (№ протокола метод. ради 10; дата 19.06.2014). (навч. посібники з грифом університету).

Монографії та наукові видання

 1. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020– 2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з гео- інформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.
 2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Оптимізація ресурсного потенціалу енергогенеруючого підприємства в контексті забезпечення сталого розвитку / Друга міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна). Дискусії 2015»: колективна монографія/ НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТУУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред.. проф. Хлобистова Є.В. – 2015.
 3. Економічна безпека територіально-виробничих комплексів:енергетіка, екоогія, інформаційні технології: монографія / Коцко Т.А., Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. та ін.; за наук ред. Лукяненко С.О., Караєвої Н.В. – К.: “МП” Леся”, 2015, 256 с.

Наукові статті

  1. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А. Зарубежный опыт формирования моделей организации рынка электроэнергии страны. – Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: Сборник научных трудов 17-ой Международной научно-практической конференции 19-го мая 2015 года. СПб.: Изд-во Полит-хн ун-та,2015.- 592с. (наукометр. видання РИНЦ).

 

  1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Удосконалення мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств/ Збір. наук. праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – К.: Держ. ун-т телекомунікацій, 2015. – №2. – С. … (фахова стаття).

 

  1. Дергачова В.В., Островерха Д.В. Пріоритети інноваційного розвитку промислових підприємств України. – Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 544 с. (С. 59-64).

 

  1. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Інноваційна складова розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства – Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 544 с. (С. 131-137).

 

  1. Дергачова В.В., Кравченко О.І. Економічна криза в контексті дезінтеграції України з Російською Федерацією. – Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 544 с. (С. 239-244).

 

 1. Дергачова В.В., Кологривов Я.І. Циклічно орієнтоване передбачення в підприємництві для інноваційного розвитку підприємств енергетичного машинобудування.- Економіка. Менеджмент. Бізнес: Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій – Видавництво ДУТ . – 2015. – С. 22-28

Тези доповідей

 1. Бодак М.Є., Дергачова В.В. Економічна безпека підприємств в умовах інтенсивного розвитку економіки / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. – Матеріали XIVміжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 248 с. (С. 12-13). наук. керів.
 2. Дергачова В.В., Луцик О.В. Іноземні інвестиції: позитивні та негативні наслідки для економіки України / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. – Матеріали XIVміжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 248 с. (С. 50-52). наук. керів.
 3. Дергачова В.В., Макарюк К.С. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. – Матеріали XIVміжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 248 с. (С. 53-54).
 4. Дергачова В.В., Островерха Д.В. Аналіз проблем управління інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств України / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. – Матеріали XIVміжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 248 с. (С. 66-68). наук. керів.
 5. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Інновації як чинник формування «нової економіки» в умовах економічної глобалізації Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. – Матеріали XIVміжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 248 с. (С. 183185).
 6. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Системний підхід до формування ресурсного забезпечення енергогенеруючого підприємства / Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні виклики розвитку світової економики” 19 – 20 листопада 2015 року. – С. 218-221.
 7. Дергачова В.В., Кологривов Я.І. Технологічне передбачення в інноваційному розвитку підприємства. – Матеріали науково-технічної конференції Державного університету телекомунікацій “Сучасні інфрмаційно-телекомунікаційні техноогії, 17-20 лістопада 2015 р. Том 5. Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій.- С. 15-16

Електронні видання

 1. Менеджмент інноваційної діяльності. Виконання та захист дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14445
 2. Менеджмент інноваційної діяльності. Управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 622 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 65 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14446

Навчально-методичні видання

 1. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеню «магістр» напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації  «Менеджмент міжнародних проектів» / Уклад.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 52 с.Інноваційний менеджмент: теорія та практика : навч. посіб./ О.А. Гавриш, В.В.Дергачова, К.О.Бояринова, О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич, М.О. Кравченко. – Київ : НТУУ “КПІ”, Вид-во “Політехніка”, 2016. – 392 с.
 2. Інноваційний менеджмент: теорія та практика : навч. посіб./ О.А. Гавриш, В.В.Дергачова, К.О.Бояринова, О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич, М.О. Кравченко. – Київ : НТУУ “КПІ”, Вид-во “Політехніка”, 2016. – 392 с.

Монографії та наукові видання

 1. Форсайт та побудова стратегії̈ соціально-економічного розвитку України на середньо- строковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу МОН України і НАН України; Світовий̆ центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – К.: НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 184 с.

Наукові статті та тези доповідей

 1. Дергачова В.В., Ченуша О.С. Теоретичні основи компетентністного управління підприємством // Економіка – реалії часу. Науковий журнал. – Одеса, 2016 –  №4 (26). – С. 60-68. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No4/60.pdf
 2. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2016 (13). – С.33-39.
 3. Дергачова В. В., Чорній В. В. Особливості середовища функціонування підприємств газової промисловості України в контексті формування механізму процесів їх інвестування // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2016 (13). – С.158-169.
 4. Dergachova V.V., Chenusha O.S. Competency enterprise management in the context of European  integration // World Scientific News. – №57 (2016), p. 596-602/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-596-602.pdf
 5. Дергачова В.В., Ченуша О.С. Концепція компетентністного управління економічною безпекою енергетичних підприємств // Матеріали VІIІ Міжнародного науково-практичного семінару ім. проф. І.В. Недіна  «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення», 21-22 жовтня 2016 р., – НТУУ «КПI» – С.209-214.
 6. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Міжнародний трансфер технологій як основа розвитку підприємства в умовах адаптації до процесів глобалізації // Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – №10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66913
 7. Дергачова В.В., Островерха Д.В. Фінансовий інжиніринг як інструмент антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – №10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/67097
 8. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Вплив інформатизіції на діяльність підприємств // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.). – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – С. 31-32.
 9. Дергачова В.В., Омельченко А.І. Низьковуглецевий розвиток енергогенеруючих підприємств як один з ключових факторів забезпечення сталого розвитку // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.). – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – С. 32-33.
 10. Дергачова В.В., Чужиков В.І. Парадигма розвитку мегаполісів в глобальній економіці: чи можливе прогнозування? // Науковий журнал «Цінні папери України». – 2016. – №7-8. – С. 3-10.
 11. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Зміни в підходах до управління підприємством з метою адаптації до умов вищих технологічних укладів / В.В. Дергачова, К.В. Мусіна // Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72859/68369

Навчально-методичні видання

 1. Дергачова В.В., Голюк В.Я. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 132 с.
 2. Международные кредитно-расчетные и валютные операции. Конспект лекций: Учебно-методическое издание для студентов образовательного степени «магистр» направления подготовки 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент» специализации «Менеджмент международных проектов» / Сост.: В.В. Дергачева, В.Я. Голюк. – К.: КПИ им. Игоря Сикорского, 2017. – 120 с.
 3. Международные кредитно-расчетные и валютные операции. Практикум: учебно-методическое издание для студентов образовательной степени «магистр» области знаний 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент», специализации «Менеджмент международных проектов» / Сост.: В.В. Дергачева, В.Я. Голюк – К.: КПИ им. Игоря Сикорского, 2017. – 60 с.
 4. Международные кредитно-расчетные и валютные операции: методические указания к изучению дисциплины для студентов образовательного степени «магистр» направления подготовки 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент» специализации «Менеджмент международных проектов» / Сост.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. – К.: КПИ им. Игоря Сикорского, 2017. – 52с.
 5. Менеджмент міжнародного бізнесу: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Уклад.: В.В. Дергачова, М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 56 с.
 6. Менеджмент і бізнес-адміністрування: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій̆ на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко, І.П. Малик – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 55 с.
 7. Менеджмент інвестицій та інновацій: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інвестицій та інновацій» / Уклад.: В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, І. М. Манаєнко …..– К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 56 с.
 8. Логістика: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Менеджмент та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент 2, спеціалізації «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.С. Луценко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 55 с.

Монографії та наукові видання

 1. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Згуровський М.З., Єфремок К.В., Дергачова В.В. та ін. / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. 3. Згуровський. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Ч.1. Глобальний аналіз якості і безпеки життя. – 328 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2017-P1-FULL-UA_1.pdf
 2. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Згуровський М.З., Єфремов К.В., Дергачова В.В. та ін./ Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2016–2017). — 72 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2017-P2-FULL-UA.pdf
 3. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Андерсон В.М., Балджи М.Д., Баркан В.І. [та ін.]; Інститут телекомунікацій̆ та глобального інформаційного простору НАН України; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – К.: 2017. – 564 с. (Дергачова В.В, Кузнєцова К.О, Ченуша О.С. Р.1.4. Управління економічною безпекою підприємств ПЕК на основі компетентнісного підходу).

Наукові статті та тези доповідей

 1. Дергачова В.В., Згуровський О.М., Чорній В.В. Проблемні аспекти економічного розвитку України в світогосподарському просторі // Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – №11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102728/97785 (наукометр. видання)
 2. Дергачова В.В., Мельник В.О. Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – №11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ape.fmm.kpi.ua/article/download/102731/97788 (наукометр. видання)
 3. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017 (14). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108717/103665 (фахове наукометр. видання)
 4. Дергачова В.В., Островерха Д.В. Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017 (14). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108745/103691 (фахове наукометр. видання)
 5. Дергачова В.В., Згуровський О.М., Чорній В.В. Акумулювання та перерозподіл інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів в умовах циклічного розвитку економіки // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017 (14). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108720/103668 (фахове наукометр. видання)
 6. Дергачова В.В., Згуровський О.М., Мусіна К.В. Сутність та детермінанти нестабільного розвитку світової економіки в контексті досягнення рівноважного зростання / В.В. Дергачова, О.М. Згуровський, К.В. Мусіна // Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – №2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/108643/103610
 7. Victoria Dergachova / Econometric Analysis of Structure and Sustainability of Ukrainian Socio-Economic System in the Context of System Economic Theory // Victoria Dergachova, Maryna Kravchenko, Alexander Zgurovsky// Міжнародний науково-теоретичний журнал “Problems and Perspectives in Management”. – 2017. – №4. – С.86-99. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/econometric-analysis-of-the-structure-and-sustainability-of-ukraine-socio-economic-system-in-the-context-of-the-economic-systems-theory (наукометр. видання Scopus)
 8. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Економічна безпека України в контексті євроінтеграції / В.,В Дергачова, К.О. Кузнєцова // VІІ Міжнар. наук. конф. «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. – Кременчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Навчально-методичні видання

 1. Міжнародні економічні відносини: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / В.В. Дергачова, О. М. Згуровський, І.М. Манаєнко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 80 с. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23063/1/mizhnarodni_ekonom_vidnosyny.pdf
 2. Фінанси, гроші та кредит: Курсова робота. Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент”, спеціалізаціями “Менеджмент і бізнес‐ адміністрування”, “Менеджмент міжнародного бізнесу”, “Логістика”, “Менеджмент інвестицій та інновацій” Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 10 від 21.06.2018 р.) / Уклад.: Дергачова В.В., Голюк В.Я., Савицька О.М., Шкоробот М.В. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 55 с.
 3. В.В. Дергачова, В.Я., Голюк. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 136 с.
 4. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 586 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 62 с.;
 5. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073«Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес- адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 496 Кбайт). –= Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с.;

Монографії та наукові видання

 1. Ресурсне забезпечення конкурентоспроможності підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського простору /Дергачова В. В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 279 с.
 2. Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / за заг. ред. д.е.н., проф. В.В.Дергачової.- М-во освіти і науки України; НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – Київ.: 2018.К– 246 с.
 3. Форсайт 2018: Аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і технічного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально-економічного розвитку України до 2025 року. / Згуровський М.З., Єфремов К.В., Дергачова В.В. та ін. / — К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2018. – 32 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT2018-HCA.pdf

Наукові статті та тези доповідей

  1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни / В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова // Бізнес Інформ. – Харків: 2018, №1. – С. 111-116. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-111_116.pdf (наукометр., фахове видання)
  2. Дергачова В.В., Бойко О.В. Інвестиційне забезпечення деревообробної галузі України // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-прак. конф., 12 квіт. 2018 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (С. 52).
  3. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Інфраструктурна безпека агропромислових підприємств Чернігівської області / В.В. Дергачова, Я.О. Колешня // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-прак. конф., 12 квіт. 2018 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (С. 90).
  4. Дергачова В., Манаєнко І., Букрєєва К. Development of trade and economic relations of Ukraine and European union within free trade zone / В. Дергачова, І. Манаєнко, К. Букрєєва // Матеріли міжнар. наук.-практ. конф. «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості»: збір. наук. пр.. – К.: Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, КНУ ім. Тараса Шевченка, 26-27 березня 2018 р. – С. 149-158.
  5. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Роль інфраструктури агрокомплексу у забезпеченні економічної безпеки та сталого розвитку регіону (на прикладі Чернігівської області) / В.В. Дергачова, Я.О. Колешня // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2018. – Вип. 29. – С. 10-14. (фахове, наукометр. видання)
  6. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Стимулювання альтернативної енергетики: український та світовий досвід // «Evropsky casopis ekonomiky a management / Європейський часопис економіки та менеджменту»: Praha, 2017. – Vol. 3, Issue 5 – p. 5-11. https://eujem.cz/wp-content/uploads/2017/eujem_2017_3_5/03.pdf (наукометр. видання)
  7. Дергачова В.В., Федірко Г.А. Вплив корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства / В.В. Дергачова, Г.А. Федірко // Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – №12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130934/126659 (наукометр. видання)
  8. Дергачова В.В., Зимогляд А.С., Коржов Є.О. Управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства / В.В. Дергачова, А.С. Зимогляд, Є.О. Коржов // Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – №12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/131535/127614 (наукометр. видання)
  9. Дергачова В.В. Буртан Я.В. Фактори впливу на вдосконалення конкурентоспроможності туристичної індустрії в Україні / В.В. Дергачова, Я.В. Буртан // Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – №12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/131533/127613 (наукометр. видання)
  10. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Інфраструктура агропромислового комплексу та стан її розвитку на прикладі Чернігівської області / / Дергачова В.В., Колешня Я.О. // Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2018. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142608/140465
  11. Дергачова В.В., Бойко О. В. Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку деревообробної галузі України / Дергачова В.В., Бойко О.В. // Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2018. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142945/140385
  12. Дергачова В.В., Федірко Г.А. Теоретичні засади інноваційної культури корпоративного управління / Дергачова В.В., Федірко Г.А. // Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2018. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142935/140378
  13. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Економічне поняття «умов невизначеності»: сутність і детермінанти сьогодення (прояву) / Дергачова В.В., Мусіна К.В. // Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2018. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142989/140415
  14. Dergachova V.V., Fedirko G.A. Features of Forming Corporate Culture on Enterprises of Ukraine / V.V. Dergachova, G.A. Fedirko // // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/7943/showToc (наукометр., фахове видання)
  15. Дергачова В. В., Бойко О. В. Developing the export potential of domestic enterprises in terms of european integration // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/7943/showToc(наукометр., фахове видання)
  16. Дергачова В.В., Мусіна К. В. Assessment of the relationship of direct foreign investments and the terms of economic growth of developing economies with the account of balanced and unbalanced development / В.В. Дергачова, К.В. Мусіна // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/7943/showToc (наукометр., фахове видання)
  17. Дергачова В.В., Писар Н.Б. Впровадження ринкового підходу до управління енергетичним сектором економіки України в умовах євроінтеграції / В.В. Дергачова, Н.Б. Писар // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.– № 3/3 (93), 2018. – С.40-50. (http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive). (наукометр. видання Scopus)
  18. Дергачова В.В., Писар Н.Б., Бандура А. (Україна) Пасторова Я. (Словаччина) Інтегральний індекс “енергетичної бідності” як засіб оцінки енергетичної безпеки / В.В. Дергачова, Н.Б. Писар, А. Бандура // Економічний часопис ХХІ – №169 (1-2), 2018. – С. 50-56 DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V169-10 – ISSN1728-6220(Print)ISSN 1728-6239 (Online) (наукометр. видання Scopus)
  19. N. Pysar, V. Dergachova, O. Kyvliuk, D. Svyrydenko Стратегії розвитку енергетичного ринку України в умовах гібрідної війни // Научный вестник Национального горного университета // http://www.nvngu.in.ua/index.php/ru/ (наукометр. видання Scopus)
  20. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного універсітету (наукометр. видання Index Copernicus )
  21. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Економічна безпека підприємства на засадах антикризового управління / Економіка. Менеджмент. Бізнес − №3 (25), 2018. – C. 12−18. (наукометр., фахове видання)
  22. Nadiia Pysar, Victoria Dergacheva, Determination of Parity Price for Gas and Electricity in Terms of Estimation of Household Incomes and Energy Costs// International Journal of Energy Economics and Policy, ISSN: 2146-4553// available at http: www.econjournals.com// International Journal of Energy Economics and Policy, 2018, 8(5), 342-346. (наукометр. видання Scopus)

Навчально-методичні видання

Наукові статті та тези доповідей

 1. Дергачова В.В. Голюк В.Я., Згуровський О.М. Валютна девальвація у торгівельній війні США і Китаю // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2019. – № 17.
 2. Victoria Dergachova, Maryna Kravchenko, Kateryna Kuznietsova, Anna Dergachova, Valeriia Melnykova Systemic-structural analysis of the machine-building enterprises economic sustainability formation mechanism. Міжнародний науково-теоретичний журнал “Problems and Perspectives in Management”, Volume 17. 2019, Issue #3, pp. 395-409  http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.32
 3. Юденко А.В., Дергачова В.В. Організаційно-економічні засади забезпечення міжнародної діяльності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2019.
 4. Мартиненко О. В., Дергачова В. В. Інвестиційне середовище України як чинник розвитку експортного потенціалу підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2019.
 5. Дергачова В.В., Голюк В.Я. Plaza Accord: передумови та наслідки для світової економіки. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2019.

Монографії та наукові видання

 1. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ISC) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. / Згуровський М.З., Єфремов К.В., Дергачова В.В. та ін. / — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості і безпеки життя (2019). — 216 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2019-P1-FULL-UA.pdf
 2. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Згуровський М.З., Єфремов К.В., Дергачова В.В. та ін. / Міжнар. рада з науки (ISC) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2019). — 112 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2019-P2-FULL-UA.pdf