Середа , 19 Лютий 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Чупріна Маргарита Олександрівна

 

Освіта: Вища, закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка у 1987 р., кваліфікація економіст, викладач Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, захистила дисертацію на тему: «Управління розвитком стратегічного потенціалу РПК»
 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ:  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
 2. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ:Навчальний посібник: до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Вчене звання
Наукова діяльність: Автор більше 145 наукових та науково-методичнихпраць, в т.ч. 3монографій (у співавторстві), 3підручника та посібника (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).
Навички: • Забезпечення результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку України
• Функціонування інноваційного механізму управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України
• Розробка та впровадження інноваційних проектів
• Менеджмент стартап-проектів
• Інформаційно-документаційні аспекти управлінської діяльності
• ІКТ в бізнесі
• Управління діловими комунікаціями
• Організація та ведення справичинства

 

Монографії

Організаційно-економічний механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності  підприємств: монографія / Л. П. Артеменко, І. С. Луценко, С. П. Пермінова, М. А. Пічугіна, М. О. Чупріна; за ред. О. А. Гавриша. – К,: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –  320 с.

Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л.П. Артеменко, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чупріна, Г. П. Жалдак; за ред. Л.М. Шульгіної. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с.

Детермінанти розвитку національного господарства: Монографія / М.В. Шашина, А.В.Гречко, О.П.Кавтиш та ін.; за заг. ред. П.В. Круша. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.229 – 254.

Навчальні посібники

 1. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Чупріна М.О. – Електронні текстові дані (1 файл: 2Mбайт). – Київ : КПІ ім. ІгоряСікорського, 2019. – 39 с.
 2. Менеджмент – освіта для бакалавра: практикум. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2 – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – С. 277 – 328
 3. Менеджмент – освіта для бакалавра: навч. посіб. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2 – К.: НТУУ «КПІ», 2013.  – С. 341 – 401

Статті фахові

 1. Chuprina M. O., Verner A. I.Cloudtechnologiesasanelementofstartupprojectsmanagement//Ефективна економіка, 2019. № 8, –Режим доступу до журналу: URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 2. Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Вдосконалення аналітичної складової системи управління стратегічним потенціалом підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища // Глобальні та національні проблеми економіки», вип. 22, секція: «Економіка та управління підприємствами». Миколаїв, 30 квітня 2018 р. Режим доступу до журнал:http://global-national.in.ua
 3. Chuprina М. Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic рotential /Соціально-економічніпроблеми і держава. [Електроннийресурс] – 2016. – Вип.2 (15). С.41 – 47.Режимдоступудожурналу: http://sepd.tntu.edu.ua
  Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Використання ІТ-інструментівдляоптимізаціїуправліннябізнес-процесамипідприємствУкраїни/ ЕкономічнийвісникНТУУ «КПІ». – 2016. – №.13 – С. 324 – 330
 4. ЧупрінаМ.О. ПроблемитаперешкодинашляхузабезпеченнявпровадженняалокаційногоуправліннярозвиткомпромисловогопотенціалуУкраїни /НауковіпраціКіровоградськогонаціональноготехнічногоуніверситету: [зб. наук. пр. / зазаг. ред. Н.С. Шалімова]. – Економічнінауки. Вип.27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 325 – 332
 5. ЧупрінаМ.О. Ресурсно-функціональнезабезпеченняуправліннярозвиткомпромисловогопотенціалуУкраїни / ЗбірникнауковихпрацьНУК.–Миколаїв: НУК, 2014. – №2(452). – С. 100 – 105

ЧупрінаМ.О. Формалізаціямоделірегіональноїпромисловоїінноваційноїсистеми / ЕкономічнийвісникНТУУ «КПІ». – 2014. – №.11 – С. 440 – 446

 

Статті інші

 1. Chuprina M. O., Tolbatov A. V. T-tools for optimization of business processes in startup projects // Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal, Вып.8, 2019 р. С.19-25. – Режимдоступу; Url – https://sworld.com.ua/index.php/ru/ge8-15/31442-ge8-007
 2. Чупріна М.О., Казакова О. В. Прикладні аспекти підвищення конверсії сайту в умовах здійснення електронної комерції // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць випуск № 4 (2019). C. 70-77. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180674
 3. Чупріна М. О., Мухаровська І. О. Тенденції використання сучасних  aвтоматизованих систем управління на ринку логістичних послуг України //Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць випуск № 4 (2019). C. 221-231. – Режим доступу до журналу:  http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180715
 4. Чупріна М. О., Грінчук Д. Р. Перспективи впровадження блокчейн-технологій у бізнесі // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць випуск № 4 (2019). C. 99-108. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180685
 5. Чупріна М. О., Пілявська Є. О. Особливостістратегічногопланування в міжнароднихфірмах //Актуальніпроблемиекономіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпрацьмолодихвчених.: електронненауковевидання факультету менеджменту та маркетингу, № 13- Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/168671
 6. Chuprina M. O., Tolbatov A. V., Vivnenko O. B. , Tolbatov A.Informationsiftware providing effective activity of machine-bilding enterprises of Ukraine in resources restrictions// Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal,  Вып.7, 2019 р. С. 84-90. – Режимдоступудожурналу:https://www.sworld.com.ua/meait/issue07-03.pdf
 7. Chuprina M., Shehovtsova I. Theuseofinformationtechnologyintheventureinvestmentsystem// Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць випуск № 21 (2018). C. 87-93. – Режим доступу до журналу: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/8227
 8. ChuprinaM., ShehovtsovaI., TolbatovA. Informationandanalyticalsustentionofthetransformationprocessofthemanagementsystemofdevelopmentoftheukrainlanindustrystrategicpotential // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”- Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. -№1.- С.114-118
 9. ЧупрінаМ.О. ШеховцоваІ.А. Сучаснітенденціївикористанняінформаційно-телекомунікаційнихтехнологійвУкраїні // Сучасніпроблемиекономікиіпідприємництво.// Збірникнауковихпрацьвипуск № 19 (2017). C. 88-94. – Режим доступу до журналу: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/6113
 10. Чупріна М.О., Шкляренко В.В. Особливостіуправлінняпроцесомзабезпеченняконкурентоспроможностіпідприємств ринкуспеціалізованоїтехніки //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, № 3, 2018, С. 91-102 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive/ view/142569
 11. ЧупрінаМ.О., ПічугінаМ.А., ШеховцоваІ.А. Formation of the regional industrial innovation system in the context of strategic potential development// Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations” (ІSSN 2451 -1668) No 3 – 2018 Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl
 12. ЧупрінаМ.О., КазаковаО. Розвитокелектронноїкомерціївумовахцифровоїтрансформаціїбізнесу //Сучасніпідходидоуправлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, № 3, 2018, С. 151-159. –http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142575
 13. Чупріна М.О., Константинова В.Теоретичні та прикладніаспектиформуваннякоропоративноїкультури на підприємствахсучасногобізнесу // Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, № 3, 2018, С. 103-112 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142570
 14. ПічугінаМ.О. ЧупрінаМ.О. Formation of innovative strategy of reginal undustrail complex in the context of resource constraints //Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations” (ІSSN 2451 -1668) No 2 – 2017 – Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl
  ЧупрінаМ.О.Федорова. Ю.І.ПроблемиінапрямкиутилізаціївідходіввУкраїнітасвіті // Актуальніпроблемиекономікитауправління. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпрацьмолодихвчених: електронненауковевидання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. – Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116
 15. ЧупрінаМ.О,, Гогот М.М. Використанняінформаційних систем в управлінні персоналом // Актуальніпроблемиекономіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпрацьмолодихвчених: електронненауковевидання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. – Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116
 16. Чупріна М.О., Андрійчук Б.А. Проблемистратегічногоуправління на малихпідприємствах в умовахнестабільногосередовища //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, 2017. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
  Чупріна М.О., Балашук Н.М. Напрямиудосконаленняматеріально-технічногозабезпеченнядіяльностіпідприємств в умовахресурснихобмежень //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, 2017. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
 17. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Трансформаціяінформаційноїбезпекипідприємства в умовахзастосуваннябенчмаркінгу /InternationalScientificandPracticalConference “WORLD SCIENCE” – (February 25-26, 2016, Dubai, UAE)”). – 2016. – 3(7), Vol.3. C.65-68
 18. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Інформаційне забезпечення iнновацiйного розвитку підприємств України /InternationalScientificandPracticalConference “WORLDSCIENCE” – (October 20-21, 2015, Dubai, UAE)”). – 2015. – 3(3), Vol.3. C.21-24
 19. Чупріна М.О., Лашук С.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності експорту продукції підприємств АПК України / Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768
 20. Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економікиАктуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768
 21. Чупріна М.О., Трунаєва І.Ю. Забезпеченняконкурентоспроможностіпідприємства на основітехнологічногооновлення/ Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, 2016. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/ autor/submission/73062

Тези

 1. Чупріна М. О. Смольнікова В. Оглядпошуковихсистем Інтернету // Четвертапромисловареволюція: зб. матеріалівміждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=66
 2. , KazakovaO Electroniccommerceconversionandsitepromotionmethoda//Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез Х Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 11 квітня 2019 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2019. – С. 66
 3. Чупріна М. О., Мухаровська І. О. Перспектививикористанняхмарних систем управліннявантажоперевезеннями в Україні // Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез Х Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 11 квітня 2019 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2019. – С. 116
 4. Chuprina M., Kazakova O. FeaturesoftheelectroniccommerceintheUkraine//Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – С. 78
 5. Chuprina M., Shehovtsova I. Namingas a BrandManagementElement //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – С. 77
 6. Чупріна М.О., Тищенко А.В. Аналізмотиваційноїскладовоїсистемиуправління персоналом на підприємстві // Світ економічної науки.Випуск 4: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. 29 травня 2018 р., Тернопіль, 2018 – С. 57-62 – Режим доступу  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2765/
 7. Чупріна М.О., Константинова В. Корпоративна культура як інструментінноваційногорозвиткукомпанії //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – С. 131
 8. Чупріна М. О., Тюх М. Практичніаспективикористанняінформаційнихтехнологій у системіуправліннявідносинамиізклієнтами //Materialsofthe XIV Internationalscientificandpracticalconference, «Scienceandcivilization – 2018», January 30-february 7, 2018. Economic science. Sheffield. Science and education LTD, Рр. 33–36. – Режимдоступудожурналу:http://www.ukrnauka.ru/2018_TSN/2018-01-02_A4_tom-6.pdf
 9. ЧупрінаМ.О., ГілєваТ.В. Місцехедхантингувсистеміуправлінняперсоналом / Materials of the XII International scientific and practical conference, «Trends of modern science – 2016», May 30-June 7, 2016. on Economic science. Sheffield. Science and education LTD, Рр. 111–114. – Режимдоступудожурналуhttp://www.ukrnauka.ru/2016_TSN/2016-06-02_A4_tom-3.pdf
 10. ЧупрінаМ.О. Формуванняресурсно-функціональноїсистемизабезпеченнярозвиткуекономікиУкраїни / Розвитокпідприємництваякфакторростунаціональноїекономіки: МатеріалиХІV Міжнародноїнауковопрактичноїконференції. 25 листопада 2015 року – К.: ІВЦВидавництво «Політехніка», 2015. – С.224
 11. ЧупрінаМ.О., ШеховцоваІ.А. Проблемиефективностітазахистуінформаціїнапідприємствам / Сучасніпідходидоуправлінняпідприємством: збірникнауковихпраць VІВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференціїзміжнародноюучастю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавецьЧабаненкоЮ. А., 2015. – С. 185 – 190.
 12. ЧупрінаМ.О., ШеховцоваІ.А. Проблемиефективностітазахистуінформаціїнапідприємствам / Сучасніпідходидоуправлінняпідприємством: збірникнауковихпраць VІВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференціїзміжнародноюучастю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавецьЧабаненкоЮ. А., 2015. – С. 185 – 190.
 13. Чупріна М.О., Скляр А.Ю. Сучасні вимоги до діяльності менеджерів в умовах нестабільного середовища / Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабіль6ності: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 26 листопада 2014 року – Тернопіль, 2014. – С.57-59
 14. Чупріна М.О., Касянчук Ю.А. Основні напрямки наукової організації праці в апараті управління / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XIVМіжнар. конф. студ., асп. та молодих учених. 7-9 квітня 2015 року – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 39-40

Методичні вказівки

 1. Інформаційно-комунікаційнітехнології в бізнесі: методичнівказівки до проведенняпрактичних занять для студентівгалузізнань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. –  84 с.
 2. Інформаційно-телекомунікаційнітехнології в бізнесі: методичнівказівкидовивченнякурсудлястудентівгалузізнань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – 105 с.
 3. Інформаційно-телекомунікаційнітехнології в бізнесі: методичнівказівкидопроведенняпрактичнихзанятьдлястудентівгалузізнань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2016. –  85 с.
 4. Інформаційно-телекомунікаційнітехнології в бізнесі: методичнівказівкидовивченнякурсудлястудентівгалузізнань 0306 «Менеджмент і адміністрування /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2016. –  94 с.