Понеділок , 18 Лютий 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Чупріна Маргарита Олександрівна

Освіта: Студенту:
Вчений ступінь
Вчене звання
Наукова діяльність:
Навички:

chuprinaЧупріна Маргарита Олександрівна

доцент, кандидат економічних наук
Відповідальна за рейтингування науково-педагогічних працівників кафедри.
Навчальні курси (2018/2019 н.р.): «Інформаційно-телекомунікаційні технології в бізнесі», «Менеджмент стартап-проектів»,«Інноваційний менеджмент»/
Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій (у співавторстві), 2 підручника та посібника (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).
Наукові інтереси: забезпечення результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку України, функціонування інноваційного механізму управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України, інформаційно-документаційні аспекти управлінської діяльності, ІКТ в бізнесі, управління діловими комунікаціями

E-mail: ma.сhuprina@gmail.com

Друковані видання:

1. Пічугіна М.О. Чупріна М.О. Formation of innovative strategy of reginal undustrail complex in the context of resource constraints //Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations” (ІSSN 2451 -1668) No 2 – 2017 Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl
2. Чупріна М.О. Шеховцова І.А. Сучасні тенденції використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво.// Збірник наукових праць випуск № 19 (2017). C. 88-94. – Режим доступу до журналу: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/6113
3. Чупріна М.О.Федорова. Ю.І.Проблеми і напрямки утилізації відходів в Україні та світі // Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. – Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116
4. Чупріна М.О,, Гогот М.М. Використання інформаційних систем в управлінні персоналом // Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. – Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116
5. Чупріна М.О., Андрійчук Б.А. Проблеми стратегічного управління на малих підприємствах в умовах нестабільного середовища //Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2017 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
6. Чупріна М.О., Балашук Н.М. Напрями удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємств в умовах ресурсних обмежень //Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2017 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
7. Чупріна М.О., Балашук Н.М. Напрями удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємств в умовах ресурсних обмежень //Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2017 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
8. Chuprina М. Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic рotential /Соціально-економічні проблеми і держава. [Електронний ресурс] – 2016. – Вип.2 (15). С.41 – 47.Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua
9. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Використання ІТ-інструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України/ Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2016. – №.13 – С. 324 – 330
8. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Трансформація інформаційної безпеки підприємства в умовах застосування бенчмаркінгу /International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” – (February 25-26, 2016, Dubai, UAE)”). – 2016. – 3(7), Vol.3. C.65-68
9. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Інформаційне забезпечення iнновацiйного розвитку підприємств України /International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” – (October 20-21, 2015, Dubai, UAE)”). – 2015. – 3(3), Vol.3. C.21-24
10. Чупріна М.О. Формування ресурсно-функціональної системи забезпечення розвитку економіки України / Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІV Міжнародної науково практичної конференції. 25 листопада 2015 року – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С.224
11. Чупріна М.О. Проблеми та перешкоди на шляху забезпечення провадження алокаційного управління розвитком промислового потенціалу України /Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: [зб. наук. пр. / за заг. ред. Н.С. Шалімова]. – Економічні науки. Вип.27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 325 – 332
12. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Проблеми ефективності та захисту інформації на підприємствам / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 185 – 190.
13. Менеджмент – освіта для бакалавра: практикум. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2 – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – С. 277 – 328
14. Чупріна М.О. Формалізація моделі регіональної промислової інноваційної системи / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – №.11 – С. 440 – 446
15. 10.Чупріна М.О. Ресурсно-функціональне забезпечення управління розвитком промислового потенціалу України / Збірник наукових праць НУК.– Миколаїв: НУК, 2014. – №2(452). – С. 100 – 105
Чупріна М.О. Проблеми та перешкоди на шляху забезпечення провадження алокаційного управління розвитком промислового потенціалу України /Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: [зб. наук. пр. / за заг. ред. Н.С. Шалімова]. – Економічні науки. Вип.27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 325 – 332
16. Чупріна М.О., Гілєва Т.В. Місце хедхантингу в системі управління персоналом / Materials of the XII International scientific and practical conference, «Trends of modern science – 2016», May 30-June 7, 2016. on Economic science. Sheffield. Science and education LTD, Рр. 111–114. Режим доступу до журналу: http://www.ukrnauka.ru/2016_TSN/2016-06-02_A4_tom-3.pdf
17. Чупріна М.О., Лашук С.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності експорту продукції підприємств АПК України / Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768
18. Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економікиАктуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768
19. Чупріна М.О., Трунаєва І.Ю. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі технологічного оновлення/ Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2016 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/ autor/submission/73062
20. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Проблеми ефективності та захисту інформації на підприємствам / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 185 – 190.
21. Чупріна М.О., Скляр А.Ю. Сучасні вимоги до діяльності менеджерів в умовах нестабільного середовища / Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабіль6ності: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 26 листопада 2014 року – Тернопіль, 2014. – С.57-59
7.Чупріна М.О., Касянчук Ю.А. Основні напрямки наукової організації праці в апараті управління / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XIV Міжнар. конф. студ., асп. та молодих учених. 7-9 квітня 2015 року – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 39-40