[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Чупріна Маргарита Олександрівна

 

Освіта: Вища, закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка у 1987 р., кваліфікація економіст, викладач Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, захистила дисертацію на тему: «Управління розвитком стратегічного потенціалу РПК»
 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ:Навчальний посібник: до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
 2. Навчальна програма ІКТ
 3. Робоча програма ІКТ
 4. Силабус  ІКТ
 5. Силабус БК
 6. Силабус WEB
 7. РСО ІКТ
Вчене звання
Наукова діяльність: Автор більше 145 наукових та науково-методичнихпраць, в т.ч. 3монографій (у співавторстві), 3підручника та посібника (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).
Навички: • Забезпечення результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку України
• Функціонування інноваційного механізму управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України
• Розробка та впровадження інноваційних проектів
• Менеджмент стартап-проектів
• Інформаційно-документаційні аспекти управлінської діяльності
• ІКТ в бізнесі
• Управління діловими комунікаціями
• Організація та ведення справичинства

Профіль в Googl Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=l8931HkAAAAJ&hl=

Публічний запис ORCID: 0000-0002-3276-4473

Монографії

Організаційно-економічний механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності  підприємств: монографія / Л. П. Артеменко, І. С. Луценко, С. П. Пермінова, М. А. Пічугіна, М. О. Чупріна; за ред. О. А. Гавриша. – К,: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –  320 с.

Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л.П. Артеменко, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чупріна, Г. П. Жалдак; за ред. Л.М. Шульгіної. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с.

Детермінанти розвитку національного господарства: Монографія / М.В. Шашина, А.В.Гречко, О.П.Кавтиш та ін.; за заг. ред. П.В. Круша. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.229 – 254.

Навчальні посібники

 1. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Чупріна М.О. – Електронні текстові дані (1 файл: 2Mбайт). – Київ : КПІ ім. ІгоряСікорського, 2019. – 39 с.
 2. Менеджмент – освіта для бакалавра: практикум. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2 – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – С. 277 – 328
 3. Менеджмент – освіта для бакалавра: навч. посіб. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2 – К.: НТУУ «КПІ», 2013.  – С. 341 – 401

Статті фахові

 1. Chuprina M. O., Verner A. I.Cloudtechnologiesasanelementofstartupprojectsmanagement//Ефективна економіка, 2019. № 8, –Режим доступу до журналу: URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 2. Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Вдосконалення аналітичної складової системи управління стратегічним потенціалом підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища // Глобальні та національні проблеми економіки», вип. 22, секція: «Економіка та управління підприємствами». Миколаїв, 30 квітня 2018 р. Режим доступу до журнал:http://global-national.in.ua
 3. Chuprina М. Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic рotential /Соціально-економічніпроблеми і держава. [Електроннийресурс] – 2016. – Вип.2 (15). С.41 – 47.Режимдоступудожурналу: http://sepd.tntu.edu.ua
  Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Використання ІТ-інструментівдляоптимізаціїуправліннябізнес-процесамипідприємствУкраїни/ ЕкономічнийвісникНТУУ «КПІ». – 2016. – №.13 – С. 324 – 330
 4. ЧупрінаМ.О. ПроблемитаперешкодинашляхузабезпеченнявпровадженняалокаційногоуправліннярозвиткомпромисловогопотенціалуУкраїни /НауковіпраціКіровоградськогонаціональноготехнічногоуніверситету: [зб. наук. пр. / зазаг. ред. Н.С. Шалімова]. – Економічнінауки. Вип.27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 325 – 332
 5. ЧупрінаМ.О. Ресурсно-функціональнезабезпеченняуправліннярозвиткомпромисловогопотенціалуУкраїни / ЗбірникнауковихпрацьНУК.–Миколаїв: НУК, 2014. – №2(452). – С. 100 – 105

ЧупрінаМ.О. Формалізаціямоделірегіональноїпромисловоїінноваційноїсистеми / ЕкономічнийвісникНТУУ «КПІ». – 2014. – №.11 – С. 440 – 446

 

Статті інші

 1. Chuprina M. O., Tolbatov A. V. T-tools for optimization of business processes in startup projects // Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal, Вып.8, 2019 р. С.19-25. – Режимдоступу; Url – https://sworld.com.ua/index.php/ru/ge8-15/31442-ge8-007
 2. Чупріна М.О., Казакова О. В. Прикладні аспекти підвищення конверсії сайту в умовах здійснення електронної комерції // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць випуск № 4 (2019). C. 70-77. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180674
 3. Чупріна М. О., Мухаровська І. О. Тенденції використання сучасних  aвтоматизованих систем управління на ринку логістичних послуг України //Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць випуск № 4 (2019). C. 221-231. – Режим доступу до журналу:  http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180715
 4. Чупріна М. О., Грінчук Д. Р. Перспективи впровадження блокчейн-технологій у бізнесі // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць випуск № 4 (2019). C. 99-108. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180685
 5. Чупріна М. О., Пілявська Є. О. Особливостістратегічногопланування в міжнароднихфірмах //Актуальніпроблемиекономіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпрацьмолодихвчених.: електронненауковевидання факультету менеджменту та маркетингу, № 13- Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/168671
 6. Chuprina M. O., Tolbatov A. V., Vivnenko O. B. , Tolbatov A.Informationsiftware providing effective activity of machine-bilding enterprises of Ukraine in resources restrictions// Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal,  Вып.7, 2019 р. С. 84-90. – Режимдоступудожурналу:https://www.sworld.com.ua/meait/issue07-03.pdf
 7. Chuprina M., Shehovtsova I. Theuseofinformationtechnologyintheventureinvestmentsystem// Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць випуск № 21 (2018). C. 87-93. – Режим доступу до журналу: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/8227
 8. ChuprinaM., ShehovtsovaI., TolbatovA. Informationandanalyticalsustentionofthetransformationprocessofthemanagementsystemofdevelopmentoftheukrainlanindustrystrategicpotential // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”- Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. -№1.- С.114-118
 9. ЧупрінаМ.О. ШеховцоваІ.А. Сучаснітенденціївикористанняінформаційно-телекомунікаційнихтехнологійвУкраїні // Сучасніпроблемиекономікиіпідприємництво.// Збірникнауковихпрацьвипуск № 19 (2017). C. 88-94. – Режим доступу до журналу: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/6113
 10. Чупріна М.О., Шкляренко В.В. Особливостіуправлінняпроцесомзабезпеченняконкурентоспроможностіпідприємств ринкуспеціалізованоїтехніки //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, № 3, 2018, С. 91-102 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive/ view/142569
 11. ЧупрінаМ.О., ПічугінаМ.А., ШеховцоваІ.А. Formation of the regional industrial innovation system in the context of strategic potential development// Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations” (ІSSN 2451 -1668) No 3 – 2018 Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl
 12. ЧупрінаМ.О., КазаковаО. Розвитокелектронноїкомерціївумовахцифровоїтрансформаціїбізнесу //Сучасніпідходидоуправлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, № 3, 2018, С. 151-159. –http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142575
 13. Чупріна М.О., Константинова В.Теоретичні та прикладніаспектиформуваннякоропоративноїкультури на підприємствахсучасногобізнесу // Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, № 3, 2018, С. 103-112 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142570
 14. ПічугінаМ.О. ЧупрінаМ.О. Formation of innovative strategy of reginal undustrail complex in the context of resource constraints //Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations” (ІSSN 2451 -1668) No 2 – 2017 – Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl
  ЧупрінаМ.О.Федорова. Ю.І.ПроблемиінапрямкиутилізаціївідходіввУкраїнітасвіті // Актуальніпроблемиекономікитауправління. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпрацьмолодихвчених: електронненауковевидання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. – Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116
 15. ЧупрінаМ.О,, Гогот М.М. Використанняінформаційних систем в управлінні персоналом // Актуальніпроблемиекономіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпрацьмолодихвчених: електронненауковевидання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. – Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116
 16. Чупріна М.О., Андрійчук Б.А. Проблемистратегічногоуправління на малихпідприємствах в умовахнестабільногосередовища //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, 2017. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
  Чупріна М.О., Балашук Н.М. Напрямиудосконаленняматеріально-технічногозабезпеченнядіяльностіпідприємств в умовахресурснихобмежень //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, 2017. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
 17. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Трансформаціяінформаційноїбезпекипідприємства в умовахзастосуваннябенчмаркінгу /InternationalScientificandPracticalConference “WORLD SCIENCE” – (February 25-26, 2016, Dubai, UAE)”). – 2016. – 3(7), Vol.3. C.65-68
 18. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Інформаційне забезпечення iнновацiйного розвитку підприємств України /InternationalScientificandPracticalConference “WORLDSCIENCE” – (October 20-21, 2015, Dubai, UAE)”). – 2015. – 3(3), Vol.3. C.21-24
 19. Чупріна М.О., Лашук С.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності експорту продукції підприємств АПК України / Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768
 20. Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економікиАктуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768
 21. Чупріна М.О., Трунаєва І.Ю. Забезпеченняконкурентоспроможностіпідприємства на основітехнологічногооновлення/ Сучасніпідходи до управлінняпідприємством. [Електронний ресурс]. Збірникнауковихпраць, 2016. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/ autor/submission/73062

Тези

 1. Чупріна М. О. Смольнікова В. Оглядпошуковихсистем Інтернету // Четвертапромисловареволюція: зб. матеріалівміждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=66
 2. , KazakovaO Electroniccommerceconversionandsitepromotionmethoda//Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез Х Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 11 квітня 2019 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2019. – С. 66
 3. Чупріна М. О., Мухаровська І. О. Перспектививикористанняхмарних систем управліннявантажоперевезеннями в Україні // Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез Х Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 11 квітня 2019 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2019. – С. 116
 4. Chuprina M., Kazakova O. FeaturesoftheelectroniccommerceintheUkraine//Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – С. 78
 5. Chuprina M., Shehovtsova I. Namingas a BrandManagementElement //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – С. 77
 6. Чупріна М.О., Тищенко А.В. Аналізмотиваційноїскладовоїсистемиуправління персоналом на підприємстві // Світ економічної науки.Випуск 4: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. 29 травня 2018 р., Тернопіль, 2018 – С. 57-62 – Режим доступу  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2765/
 7. Чупріна М.О., Константинова В. Корпоративна культура як інструментінноваційногорозвиткукомпанії //Сучасніпідходи до управлінняпідприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – С. 131
 8. Чупріна М. О., Тюх М. Практичніаспективикористанняінформаційнихтехнологій у системіуправліннявідносинамиізклієнтами //Materialsofthe XIV Internationalscientificandpracticalconference, «Scienceandcivilization – 2018», January 30-february 7, 2018. Economic science. Sheffield. Science and education LTD, Рр. 33–36. – Режимдоступудожурналу:http://www.ukrnauka.ru/2018_TSN/2018-01-02_A4_tom-6.pdf
 9. ЧупрінаМ.О., ГілєваТ.В. Місцехедхантингувсистеміуправлінняперсоналом / Materials of the XII International scientific and practical conference, «Trends of modern science – 2016», May 30-June 7, 2016. on Economic science. Sheffield. Science and education LTD, Рр. 111–114. – Режимдоступудожурналуhttp://www.ukrnauka.ru/2016_TSN/2016-06-02_A4_tom-3.pdf
 10. ЧупрінаМ.О. Формуванняресурсно-функціональноїсистемизабезпеченнярозвиткуекономікиУкраїни / Розвитокпідприємництваякфакторростунаціональноїекономіки: МатеріалиХІV Міжнародноїнауковопрактичноїконференції. 25 листопада 2015 року – К.: ІВЦВидавництво «Політехніка», 2015. – С.224
 11. ЧупрінаМ.О., ШеховцоваІ.А. Проблемиефективностітазахистуінформаціїнапідприємствам / Сучасніпідходидоуправлінняпідприємством: збірникнауковихпраць VІВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференціїзміжнародноюучастю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавецьЧабаненкоЮ. А., 2015. – С. 185 – 190.
 12. ЧупрінаМ.О., ШеховцоваІ.А. Проблемиефективностітазахистуінформаціїнапідприємствам / Сучасніпідходидоуправлінняпідприємством: збірникнауковихпраць VІВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференціїзміжнародноюучастю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавецьЧабаненкоЮ. А., 2015. – С. 185 – 190.
 13. Чупріна М.О., Скляр А.Ю. Сучасні вимоги до діяльності менеджерів в умовах нестабільного середовища / Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабіль6ності: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 26 листопада 2014 року – Тернопіль, 2014. – С.57-59
 14. Чупріна М.О., Касянчук Ю.А. Основні напрямки наукової організації праці в апараті управління / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XIVМіжнар. конф. студ., асп. та молодих учених. 7-9 квітня 2015 року – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 39-40

Методичні вказівки

 1. Інформаційно-комунікаційнітехнології в бізнесі: методичнівказівки до проведенняпрактичних занять для студентівгалузізнань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. –  84 с.
 2. Інформаційно-телекомунікаційнітехнології в бізнесі: методичнівказівкидовивченнякурсудлястудентівгалузізнань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2018. – 105 с.
 3. Інформаційно-телекомунікаційнітехнології в бізнесі: методичнівказівкидопроведенняпрактичнихзанятьдлястудентівгалузізнань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2016. –  85 с.
 4. Інформаційно-телекомунікаційнітехнології в бізнесі: методичнівказівкидовивченнякурсудлястудентівгалузізнань 0306 «Менеджмент і адміністрування /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, 2016. –  94 с.