Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Чупріна Маргарита Олександрівна

 

Освіта: Вища, закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка у 1987 р., кваліфікація економіст, викладач Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, захистила дисертацію на тему: «Управління розвитком стратегічного потенціалу РПК»
Вчене звання
Наукова діяльність: Автор більше 140 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 2 монографій (у співавторстві), 2 підручника та посібника (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).
Навички: • Забезпечення результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку України
• Функціонування інноваційного механізму управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України
• Розробка та впровадження інноваційних проектів
• Менеджмент стартап-проектів
• Інформаційно-документаційні аспекти управлінської діяльності
• ІКТ в бізнесі
• Управління діловими комунікаціями
• Організація та ведення справичинства

 

Монографії

Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л.П. Артеменко, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чупріна, Г. П. Жалдак; за ред. Л.М. Шульгіної. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с.

Детермінанти розвитку національного господарства: Монографія / М.В. Шашина, А.В.Гречко, О.П.Кавтиш та ін.; за заг. ред. П.В. Круша. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.229 – 254.

Навчальні посібники

Менеджмент – освіта для бакалавра: практикум. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2 – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – С. 277 – 328

Менеджмент – освіта для бакалавра: навч. посіб. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2  – К.: НТУУ «КПІ», 2013.  – С. 341 – 401
Статті фахові

Chuprina M., Shehovtsova I. The use of information technology in the venture investment system// Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць випуск № 20 (2018). C. 87-93. – Режим доступу до журналу: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/8227

Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Вдосконалення аналітичної складової системи управління стратегічним потенціалом підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища // Глобальні та національні проблеми економіки», вип. 22, секція: «Економіка та управління підприємствами». Миколаїв, 30 квітня 2018 р. Режим доступу до журнал::   http://global-national.in.ua Електронне наукове фахове видання

Chuprina M., Shehovtsova I., Tolbatov A. Information and analytical sustention of the transformation process of the management system of development of the ukrainlan industry strategic potential // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”- Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. -№1.- С.114-118

Чупріна М.О. Шеховцова І.А. Сучасні тенденції використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво.// Збірник наукових праць випуск № 19 (2017). C. 88-94. – Режим доступу до журналу: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/6113

Chuprina М. Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic рotential /Соціально-економічні проблеми і держава. [Електронний ресурс] – 2016. – Вип.2 (15). С.41 – 47.Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua
Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Використання ІТ-інструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України/ Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2016. – №.13 – С. 324 – 330
Чупріна М.О. Проблеми та перешкоди на шляху забезпечення провадження алокаційного управління розвитком промислового потенціалу України /Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: [зб. наук. пр. / за заг. ред. Н.С. Шалімова]. – Економічні науки. Вип.27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 325 – 332

Чупріна М.О. Ресурсно-функціональне забезпечення управління розвитком промислового потенціалу України / Збірник наукових праць НУК.– Миколаїв: НУК, 2014. – №2(452). – С. 100 – 105

Чупріна М.О. Формалізація моделі регіональної промислової інноваційної системи / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – №.11 – С. 440 – 446
Статті інші

Чупріна М.О., Шкляренко В.В. Особливості управління процесом забезпечення конкурентоспроможності підприємств  ринку спеціалізованої техніки //Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2018 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive/ view

Чупріна М.О., Пічугіна М.А., Шеховцова І.А. Formation of the regional industrial innovation system in the context of strategic potential development// Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations” (ІSSN 2451 -1668) No 3 – 2018 Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl

Чупріна М.О., Казакова О. Розвиток електронної комерції в умовах цифрової трансформації бізнесу //Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2018 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive/ view/

Чупріна М.О., Константинова В.Теоретичні та прикладні аспекти формування коропоративної культури на підприємствах сучасного бізнесу // Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2018 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive/ view/

Пічугіна М.О. Чупріна М.О. Formation of innovative strategy of reginal undustrail complex in the context of resource constraints //Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations” (ІSSN 2451 -1668) No 2 – 2017 Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl
Чупріна М.О.Федорова. Ю.І.Проблеми і напрямки утилізації відходів в Україні та світі // Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. – Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116

Чупріна М.О,, Гогот М.М. Використання інформаційних систем в управлінні персоналом // Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. – Режим доступу до журналу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/6116

Чупріна М.О., Андрійчук Б.А. Проблеми стратегічного управління на малих підприємствах в умовах нестабільного середовища //Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2017 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive
Чупріна М.О., Балашук Н.М. Напрями удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємств в умовах ресурсних обмежень //Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2017 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive

Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Трансформація інформаційної безпеки підприємства в умовах застосування бенчмаркінгу /International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” – (February 25-26, 2016, Dubai, UAE)”). – 2016. – 3(7), Vol.3. C.65-68
Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Інформаційне забезпечення iнновацiйного розвитку підприємств України /International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” – (October 20-21, 2015, Dubai, UAE)”). – 2015. – 3(3), Vol.3. C.21-24
Чупріна М.О., Лашук С.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності експорту продукції підприємств АПК України / Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768
Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економікиАктуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768
Чупріна М.О., Трунаєва І.Ю. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі технологічного оновлення/ Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2016 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/ autor/submission/73062

Тези

Chuprina M., Kazakova O. Features of the electronic commerce in the Ukraine//Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 78

Chuprina M., Shehovtsova I. Naming as a Brand Management Element //Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 77

Чупріна М.О., Тищенко А.В. Аналіз мотиваційної складової системи управління персоналом на підприємстві // Світ економічної науки.Випуск 4: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. 29 травня 2018 р., Тернопіль, 2018 – С. 57-62  – Режим доступу  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2765/

Чупріна М.О., Константинова В. Корпоративна культура як інструмент інноваційного розвитку компанії //Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 131

Чупріна М. О., Тюх М. Практичні аспекти використання інформаційних технологій у системі управління відносинами із клієнтами //Materials of the XIV International scientific and practical conference, «Science  and civilization – 2018», January 30-february 7, 2018. Economic science. Sheffield. Science and education  LTD, Рр. 33–36. Режим доступу до журналу:http://www.ukrnauka.ru/2018_TSN/2018-01-02_A4_tom-6.pdf

Чупріна М.О. Формування ресурсно-функціональної системи забезпечення розвитку економіки України / Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІV Міжнародної науково практичної конференції. 25 листопада 2015 року – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С.224

Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Проблеми ефективності та захисту інформації на підприємствам / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 185 – 190.

Чупріна М.О., Гілєва Т.В. Місце хедхантингу в системі управління персоналом / Materials of the XII International scientific and practical conference, «Trends of modern science – 2016», May 30-June 7, 2016. on Economic science. Sheffield. Science and education LTD, Рр. 111–114. Режим доступу до журналу: http://www.ukrnauka.ru/2016_TSN/2016-06-02_A4_tom-3.pdf

Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Проблеми ефективності та захисту інформації на підприємствам / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 185 – 190.
Чупріна М.О., Скляр А.Ю. Сучасні вимоги до діяльності менеджерів в умовах нестабільного середовища / Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабіль6ності: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 26 листопада 2014 року – Тернопіль, 2014. – С.57-59
Чупріна М.О., Касянчук Ю.А. Основні напрямки наукової організації праці в апараті управління / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XIV Міжнар. конф. студ., асп. та молодих учених. 7-9 квітня 2015 року – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 39-40

Методичні вказівки

Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. –  84 с.

Інформаційно-телекомунікаційні технології в бізнесі: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. –  105 с.

Інформаційно-телекомунікаційні технології в бізнесі: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»  спеціальність 073 «Менеджмент /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. –  85 с.

Інформаційно-телекомунікаційні технології в бізнесі: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування /Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А.. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. –  94 с.