Субота , 24 Березень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Чупріна Маргарита Олександрівна

chuprinaЧупріна Маргарита Олександрівна

доцент, кандидат економічних наук

Відповідальна за рейтингування науково-педагогічних працівників кафедри.

Член робочої групи із перевірки методичного забезпечення кафедри.

Навчальні курси (2016/2017 н.р.): офісний менеджмент, інформаційно-телекомунікаційні технології в бізнесі, основи менеджменту, інноваційний менеджмент

Автор більше 85 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 3 монографій (у співавторстві), 2 підручника та посібника (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).

Наукові інтереси: забезпечення результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку України, функціонування інноваційного механізму управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України, інформаційно-документаційні аспекти управлінської діяльності, ІТТ в бізнесі, управління діловими комунікаціями

E-mail: ma.сhuprina@gmail.com

Друковані видання:
1. Chuprina М. Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic рotential  /Соціально-економічні проблеми і держава. [Електронний ресурс] – 2016. – Вип.2 (15).  С.41 – 47.Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua

2. Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Використання ІТ-інструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України/ Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2016. – №.13 – С. 324 – 330

3.Чупріна М.О., Шеховцова І.А.  Трансформація інформаційної безпеки підприємства в умовах застосування бенчмаркінгу /International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” –  (February 25-26, 2016, Dubai, UAE)”). – 2016. – 3(7), Vol.3. C.65-68

4.Чупріна М.О., Шеховцова І.А.  Інформаційне забезпечення  iнновацiйного розвитку підприємств України /International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” –  (October 20-21, 2015, Dubai, UAE)”). – 2015. – 3(3), Vol.3. C.21-24

5.Чупріна М.О.  Формування ресурсно-функціональної системи забезпечення розвитку економіки України / Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІV Міжнародної науково практичної конференції. 25 листопада 2015 року – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С.224

6.Чупріна М.О. Проблеми та перешкоди на шляху забезпечення провадження алокаційного управління розвитком промислового потенціалу України /Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: [зб. наук. пр. / за заг. ред. Н.С. Шалімова]. – Економічні науки. Вип.27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 325 – 332

7.Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Проблеми ефективності та захисту інформації на підприємствам / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 185 – 190.

8. Менеджмент – освіта для бакалавра: практикум. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2 – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – С. 277 – 328

9. Чупріна М.О. Формалізація моделі регіональної промислової інноваційної системи / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – №.11 – С. 440 – 446

10.Чупріна М.О. Ресурсно-функціональне забезпечення управління розвитком промислового потенціалу України / Збірник наукових праць НУК.– Миколаїв: НУК, 2014. – №2(452). – С. 100 – 105
11. Чупріна М.О. Проблеми та перешкоди на шляху забезпечення провадження алокаційного управління розвитком промислового потенціалу України /Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: [зб. наук. пр. / за заг. ред. Н.С. Шалімова]. – Економічні науки. Вип.27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 325 – 332
Статті у інших виданнях, тези
1.Чупріна М.О., Гілєва Т.В. Місце хедхантингу в системі управління персоналом / Materials of the XII International scientific and practical conference, «Trends of modern science  – 2016», May 30-June 7, 2016. on Economic science. Sheffield. Science and education  LTD, Рр. 111–114. Режим доступу до журналу:  http://www.ukrnauka.ru/2016_TSN/2016-06-02_A4_tom-3.pdf

2.Чупріна М.О., Лашук С.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності експорту продукції підприємств АПК України / Актуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10,  2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768

3.Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економікиАктуальні проблеми економіки та управління. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць молодих вчених.: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 10,  2016. – Режим доступу до журналу: http://www. ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73391/68768

4.Чупріна М.О., Трунаєва І.Ю. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі технологічного оновлення/ Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2016 – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/ autor/submission/73062

5.Чупріна М.О., Шеховцова І.А. Проблеми ефективності та захисту інформації на підприємствам / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 185 – 190.
6.Чупріна М.О., Скляр А.Ю. Сучасні вимоги до діяльності менеджерів в умовах нестабільного середовища / Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабіль6ності: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 26 листопада 2014 року – Тернопіль, 2014. – С.57-59
7.Чупріна М.О., Касянчук Ю.А. Основні напрямки наукової організації праці в апараті управління / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XIV Міжнар. конф. студ., асп. та молодих учених. 7-9 квітня 2015 року – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 39-40