Четвер , 24 Січень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Черняк Ганна Михайлівна

Наукові публікації

Черняк Г.М.

Фахові наукові статті:

 1. Гавриш О. А. Черняк Г. М. Інноваційний розвиток як необхідна складова економічної безпеки сучасних підприємств // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К., 2014(11). – С. 80 – 87. (РІНЦ)
 2. Черняк Г. М. Особливості забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств // «Вісник Одеського національного університету. Економіка». – Том 19, Випуск 2 /4. – 2014. – 243с. – с.104-107.
 3. Черняк Г.М. Адаптація до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 7/2014. – 201 с. – с. 9-11.
 4. Черняк Г.М. Формування механізму забезпечення економічної безпеки сучасних підприємств в контексті євроінтеграції // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №1(8), том 1 – 2015. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 158с. – С. 18-22. (IndexCopernicus)
 5. Черняк Г.М. Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К., 2015. – С. (РІНЦ)

Зарубіжні статті:

 1. Chernyak A.M. Methodological aspects pf ensuring mechanism of economic security of the enterprises // Modern problems of regional development : Collection of scientific articles. Vol. 1. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014.- 404 p. – p. 331-334. (РІНЦ; Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH))
 2. Chernyak A. M. Determining the level of economic security of modern enterprises using threshold indexes // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- 388 p.- p. 362-365. (РІНЦ; Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH))
 3. Chernyak A.M. Measures to ensuring the economic safety of enterprise in the European Union // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.-380 p.- p.279 – 282. (РІНЦ; Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH))

Інші статті:

 1. Черняк Г.М. Проблема визначення поняття економічної безпеки підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 536 с. – с.509- 513.
 2. Гавриш О. А. Черняк Г. М. Проблеми забезпечення енергетичної безпеки підприємств в умовах інтеграції України до ЄС// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015р.- Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 544 с. – с.225- 229.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Черняк Г.М. Адаптація до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства // Международная научно-практическая конференция «Экономические проблемы устойчивого развития», 6–8 мая 2014 г. в Сумском государственном университете, Украина (СумГУ) . – с. 281-283.
 2. Черняк Г.М. Формування економічної безпеки підприємств в умовах інноваційного розвитку // Міжнародне науково-технічне співробітництво : принципи, механізми, ефективність : збірка праць X (ХХІI) Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13-14 березня 2014 р. / [редкол. : В. Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – с. 154
 3. Черняк Г.М. Вплив євроінтеграційних процесів на формування економічної безпеки підприємства // Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток держави та регіонів в умовах трансформаційних змін» – 26-27 вересня 2014 року. – м. Дніпропетровськ.
 4. Черняк Г.М. Методологічні підходи до формування економічної безпеки сучасних підприємств // Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин». – Львів: ЛЕФ,2014. – Ч.2. – 136 с. – с.93-96.
 5. Черняк Г.М. Сучасні підходи до формування економічної безпеки підприємств // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2014 року.- Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2014. – с.85.
 6. Черняк Г.М. Дефініція економічної безпеки в понятійному апараті теорії управління підприємством // Міжнародна науково-практична конференція «Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації» ( м. Херсон, 10-11 жовтня 2014 року). – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Ч.1. – с. 152 – 154.
 7. Черняк Г.М. Підходи до оцінки рівня економічної безпеки сучасних підприємств // Міжнародна науково-практична конференція “Ефективна економіка  та менеджмент: теорія і практика”. -Дніпропетровськ : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Ч.2.  – с.52-55.
 8. Черняк Г.М. Особливості забезпечення енергетичної безпеки підприємств в контексті Євроінтегації // Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки». – Хмельницький: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – Ч.2. – с.18-20.
 9. Черняк Г.М. Особливості розуміння дефініції “енергетична безпека” в країнах Європейського союзу // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 251 с. – с.169 – 170.
 10. Черняк Г.М. Особливості формування механізму забезпечення енергетичної безпеки підприємств в умовах Євроінтеграції // Міжнародне науково-технічне співробітництво : принципи, механізми, ефективність : збірка праць XІ (ХХІIІ) наук.-практ. конф., Київ, 9-10 квітня 2015 р. / [редкол. : В. Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 160 с. – с. 69.

Колективні монографії:

 1. Черняк Г.М. Вплив євроінтеграційних процесів і явищ на формування механізму забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств України // «Економічна безпека держави: методологія та інформаційно-технологічне забезпечення». – ТЕФ НТУУ «КПІ».