[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Бояринова Катерина Олександрівна

Бояринова

Освіта: Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кваліфікацію магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності за, спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Студенту:

E-mail: boyarinovaea@ukr.net

Вчений ступінь Доктор економічних наук, захистила дисертацію на тему: «Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку» МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ

(БАКАЛАВР МіБА)

Силабус Менеджмент стартап-проєктів

Програма Менеджмент стартап-проєктів

Посібник: Навчально-методичний комплекс “Менеджмент стартап-проєктів”

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА Менеджмент стартап-проєктів.

Плани практичних занять/Стартовий рейтинг Менеджмент стартап-проєктів

Перелік екзаменаційних питань Менеджмент стартап-проєктів/структура білету, бали

Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент стартап-проєктів” розміщено в системі “Електронний кампус КПІ”

Корисна література з дисципліни:

 1. Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с. (бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 2. Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 188 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29447
 3. Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартап-проектів: практикум: навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові данні (1 файл: 2,11 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 116 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29450

ІННОВАТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

(БАКАЛАВР МіБА)

Силабус Інноватика промислового підприємства

Посібник: Навчально-методичний комплекс “Інноватика промислового підприємства”

РОЗДІЛ ДИПЛОМУ “РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЄКТУ” (ПБФ)

Розділ магістерської дисертації “Розробка стартап-проекту” Посилання: http://kaf-pe.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/04/roz_startap_proektiv_met_vk.pdf

 

Вчене звання Доцент
Наукова діяльність: Автор понад 100 наукових робіт, з них  1 одноосібної монографії, 5 статтей у виданнях, що належать до науко метричних баз даних Scopus та 1 до Web of Science, 1 підручника (у співавторстві), 3 навчальних посібників (у співавторстві), 2 електронних навчальних посібників (у співавторстві), ряду методичних рекомендацій.

Профіль в Googl Академії: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=H_2kdj0AAAAJ

Публічний запис ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5879-2213

Публічний запис Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56989863700

Навички:
 • Діагностика інноваційної діяльності підприємств;
 • Пошук та аналітичне оцінювання партнерів інноваційної інфраструктури для розвитку бізнесу;
 • Формування звітів з НДР та економічних досліджень;
 • Розробка тренінгів з формування та розвитку стартапів;
 • Конкурентний аналіз продуктів;
 • Формування стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств;
 • Аналітика функціонального розвитку підприємств;
 • Аналіз профільного ринку ресурсів для створення нових продуктів;
 • Формування програм та дорожніх карт інноваційного розвитку промислових підприємств;
 • Розробка бізнес-моделей та бізнес-планів стартапів.

Керівник науковою роботою кафедри

Куратор гр. УІ-71.

Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» (2009–2018 рр.).

Організатор семінарів передання досвіду представниками сфери бізнесу – випускниками кафедри менеджменту в межах Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» (2017-2018 рр.).

Член організаційного комітету круглого столу «Стратегія конвергенції економічних систем України у європейському вимірі», в межах ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Стратегічне управління”  (16 травня 2019 р.).

Член організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління»  (2018–2019 рр.).

Участь у науково-дослідних проектах:  

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / науковий керівник проекту М. З. Згуровський; Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУУ «КПІ»; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ»; ВПК «Політехніка», 2016. 184 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2016.pdf

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 роки) і довгостроковий (2020—2030 роки) часові горизонти / науковий керівник проекту М. З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУУ «КПІ»; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 136 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORSIGHT-UA.pdf

Виконання науково-дослідної тематики:

«Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки» (№0118U100598, 2019–2023 рр.)

«Управління функціонуванням інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування» (№ ДР 0113U002799, 2013–2015 рр.)

«Моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки України» (№ ДР 0113U000745, 2013–2014 рр.)

«Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників» (№ ДР 0115U002525, 2015–2016 рр.)

Наукова робота зі студентами

Підготовлено більше 30  наукових публікацій та доповідей на конференціях зі студентами, а також наукові роботи, які отримали призові місця:

ІІІ місце ІІ Всеукраїнський конкурс інвестиційних проектів «Solis – шлях екологізації підприємства» ІІІ місце Омельченко А.І., Ткачук М.В. (2014);

Диплом ІІ ступеня. Єфименко Б. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент» (Менеджмент інноваційної діяльності) (2016)

Підвищення кваліфікації та стажування

ПВНЗ “Міжнародний університет фінансів”,  «Фінансові та інформаційні технології в_бізнесі в умовах невизначеності», ПК №21547613/000016-17 від 30.06.2017, 12.05.17-30.06.17

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку», захист 28.05.2019, диплом доктора DD № 008920, від 15.10.2019

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

МОНОГРАФІЇ

2017

Бояринова К. О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія забезпечення розвитку : Монографія. Київ, Херсон : вид-во ПП Вишемирський В. С., 2017. 436 с.

ПІДРУЧНИКИ

2019

Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с.

2011

Смоляр Л.Г., Бояринова  К.О., Кам’янська О.В. Розділ 3. Основи управління процесом розроблення і освоєння нових продуктів. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник / За ред. Проф. Перерви П.Г., проф.. Погорєлова М.І., проф.. Меховича С.А., проф.. Ларки М.І. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. 614с. С. 246-319

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2019

Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 188 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29447Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартап-проектів: практикум: навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові данні (1 файл: 2,11 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 116 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29450

2016

Гавриш О.А.  «Інноваційний менеджмент: теорія та практика»: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти /  Гавриш О.А., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М., Кравченко М.О. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2016. 386 с.

2015

Смоляр Л.Г., Кам’янська О.В., Бояринова  К.О.  Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: Навчальний посібник. Кондор-Видавництво, 2015. 494 с.

2014

Дергачова В.В., Бояринова К.О. Інноваційна політика: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2014. 422 с.

Бояринова К.О., Гук О.В. Розділ 13. Управління інноваціями. Менеджмент-освіта для бакалаврів. Практикум у 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – Т.2 – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 390-462.

2012

Смоляр Л.Г., Кам’янська О.В., Бояринова  К.О. Розділ 8. Менеджмент. Розділ 10. Кросворди для самоперевірки набутих знань. Облік і аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту/ уклад.: Смоляр Л.Г., Овчарик Р.Ю., Кам’янська О.В. та ін. К.: Видавництво Ліра. К, 2013. 616 с., С.443-489.

СТАТТІ ТА МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Статті у виданнях, що належать до науко метричних баз даних Scopus та Web of Science

2017

Gavrysh О., Boiarynova К. The methodological approach to monitoring of the economic and functional state of innovation-oriented machinery engineering enterprises at the modern technological modes. Економічний часопис–ХХІ. 2017. № 164 (3–4). С. 65–70. URL: http://soskin.info/ea/2017/164-3-4/zmist

2016

Бояринова К. О. Методичні засади оцінювання фінансово-інвестиційної складової функціональності інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування. Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий журнал. 2016. № 1. С. 117–125

Бояринова К. О. Функціональність інноваційної діяльності підприємств машинобудування в переробній промисловості. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 8 (182). С. 352–360

2015

Бояринова  К О., Т.В. Войтун. Актуалізація та передумови оцінювання інноваційної адаптивності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2015  № 1 (163). С. 138-144

Boіarynova K. Structuring of high-tech products by priority as a precondition for the  innovative development of engineering enterprises. Економічний часопис–ХХІ. 2015. № 7–8 (2). С. 23–26.

2014

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4 (154). С. 16-22.

Статті у наукових виданнях інших держав

2018

Boiarynova К. Conception of providing the operational development in the functioning process of innovatively oriented enterprises. EUREKA: Social and Humanities. 2018. № 4 (16). P. 3–9 (Естонія)

2016

Бояринова Е. А. Закономерности экономической функциональности предприятия  как  экономической  категории. MIND JOURNAL. 2016. Vol. 1. URL: https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-16/zakonomernosti_

Статті у наукових фахових виданнях, що належать до інших наукометричних баз даних, в тому числі Index Copernicus

2019

Бояринова К.О, Копішинська К. О. Півот як інструмент забезпечення успішності реалізації стартапу. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6958

2018

Boiarynova К. Formation of a scientific approach to functioning as a process of development of innovation-oriented enterprises. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2018. № 1/4 (39). С. 26–33.

2017

Бояринова К. О.,  Копішинська К.О.  Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 14. С. 393–398 .

Бояринова К. О. Інструментарій інтегрування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 3 (81). С. 61–67.

Бояринова К. О. Побудова механізму функціонування інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування за оперування розвитком. Науковий журнал «Бізнес Інформ». 2017. № 7. С. 178–185.

Бояринова К. О. Діагностика в оперуванні розвитком інноваційно орієнтованого підприємства в процесі функціонування: функціонально-параметричний підхід. European Journal of  Management Issues. 2017. Vol. 25 (2). С. 55–63.

Бояринова К. О. Концептуальні напрями забезпечення розвитку інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування як функціональних економічних систем. Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. 2017. № 5–6 (69).

Бояринова К. О. Методологічні аспекти функціонування інноваційно орієнтованих промислових підприємств в режимі розвитку. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2017. № 3. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5516

Бояринова К. О. Комплексний підхід до визначення керованості економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 50–57.

Бояринова К. О. Інноваційно орієнтоване підприємство: сутність, класифікація та особливості функціонування. Управління розвитком. Збірник наукових праць. 2017. № 1–2 (187–188). С. 52–57.

Бояринова К. О. Економічні передумови інноваційно орієнтованого розвитку підприємств машинобудівного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 43–49.

Бояринова К. О. Визначення домінантних функціональних компонент внутрішнього середовища підприємства машинобудування в забезпеченні економічного інтересу функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку. Економіка та держава. 2017. №  2. С. 37–42.

Бояринова К. О. Обґрунтування рекомендованих значень показників динаміки виконання економічних функцій управлінською середовищною системою підприємства машинобудування. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Вип. 7, Т. 24. С. 177–184.

2016

Бояринова К. О. Економічні функції як критерії діагностики економічного функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 32, т. 1. С. 283–290.

Бояринова К. О. Методичні засади оцінювання рівня збалансованості економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємств машинобудування. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2016. № 6 (28). С. 63–72. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No6/63.pdf

Бояринова К. О. Неоструктура факторів виробництва в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2016. № 113. С. 80–91.

Бояринова К. О. Концептуальний підхід до формалізації економічно функціонального промислового підприємства в інноваційно орієнтованому розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 2 (48). С. 153–159.

Бояринова К. О. Проблеми економічної функціональності підприємства машинобудування в забезпеченні інноваційного розвитку. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2016. № 1 (12).С. 24–31.

Бояринова К. О. Інноватизація та інтелектуалізація виробничого середовища машинобудівного підприємства. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2016. № 1/3 (27). С. 76–80.

Бояринова К. О., Михайленко А. А. Технологічна конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку виробництва. Економічний вісник НТУУ «КПІ»: Збірник наукових праць.  2016. № 13. С. 501–508.

2015

Бояринова К. О. Властивості економічної функціональності підприємства в інноваційному розвитку. Економіка розвитку. Науковий журнал. 2015. № 4 (76). С. 66–72.

Гавриш О. А., Бояринова К. О. Компонентні середовища виробничо-середовищної системи машинобудівного підприємства: економічний зміст та показники оцінювання. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2015. Вип. 6 (95). Ч. 2. С. 50–57.

Гавриш О. А., Бояринова К. О. Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2015. № 12. С. 417–424.

Бояринова К. О. Акумуляційна експлуатація ресурсів у забезпеченні функціональності промислового підприємства. Науковий журнал «Бізнес Інформ». 2015. № 6. С. 132–137.

2014

Бояринова К. О. Розвиток п’ятого технологічного укладу на підприємствах машинобудування як проміжний стан запровадження випереджального розвитку. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2014. № 92. С. 90–100.

Бояринова К. О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 230–235.

Статті у наукових фахових виданнях України

2019

2018

Бояринова К.О, Ніканорова А. Ю. Інноваційна конкурентоспроможність підприємств: чинники активізації та підходи до забезпечення. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 6. С. 7–13.

Бояринова К. О. Економіко-організаційні аспекти забезпечення розвитку в процесі функціонування інноваційно орієнтованих підприємств. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 5. С. 47–53

2017

Бояринова К. О. Методичний підхід до вибору економічних проваджень у процесі функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на основі прогнозування розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 4 (60). С. 88–95.

Бояринова К. О. Економічне функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку промислового підприємства: сутнісно-змістовна характеристика. Інтелект XXI. 2017. № 1. С. 112–117

2016

Бояринова К. О. Компаративний аналіз змістовних ознак економічної функціональності підприємства зі спорідненими економічними категоріями. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 5 (05). Ч. 1. С. 54–59

Бояринова К. О. Теоретичне підґрунтя функціональності підприємства за теорією інновацій. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2016. Вип. 8. С. 114–117.

Бояринова К. О. Компонентний аналіз поняття «розвиток підприємства»: інноваційно орієнтований контекст. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 24, № 10/1. С. 73–80

2015

Бояринова К. О. Система оцінювання продуктивності управління інноваційно орієнтованого промислового підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. 2015. Вип. 10. С. 108–111.

Бояринова К. О. Наукові підходи до факторної комплектації виробничого середовища промислового підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20, Вип. 1/1. С. 68–72.

Бояринова К. О. Високотехнологічні продукти підприємств машинобудування: наявне виробництво та перспективи розвитку окремих товарів. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. 2015.      Вип. 1. С. 51–56

2014

Бояринова К. О. Науково-теоретичне підґрунтя інноваційного саморозвитку та самоорганізації підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 5, Ч. 1. С. 151–154

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2019

2018

Бояринова К.О., Бекмурзіна А.М.  Інструментарій стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства. Cучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р., м. Київ. – К.: Вид-во “Політехніка”, 2018. С. 13.

2017

Бояринова К. О. Застосування управлінських технологій розвитку інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування в середовищі функціонування. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф., м. Львів, 18–19 травня 2017 р. Львів, 2017. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 596. URL: http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2017/5615/tezy_dopovidey_iv_mnpk.pdf

Бояринова К. О. Трансакційні витрати комерціалізації продукції інноваційно орієнтованих підприємств. «STABICONsystems – 2017» : матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Суми, 27–29 квітня 2017 р. Суми, 2017. С. 24–26.

2016

Бояринова К. О. Економічне оцінювання результатів діяльності інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та     перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса,  23–24 грудня 2016 р. Одеса, 2016. С. 106–107.

Бояринова К. О. Функціональна роль індустріальних парків в розвитку високотехнологічних підприємств машинобудування. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 р. Київ, 2016. С. 150.

Бояринова К. О. Інвестиційний інтерес в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27–28 травня 2016 р. Одеса, 2016. С. 59–61.

Бояринова К. О. Онтологічні аспекти екосистеми підприємства. Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : тези доп. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю від дня народження д. е. н., проф. Чепурнова І. А., м. Київ, 26–27 травня 2016 р. Київ, 2016. С. 92–94.

Бояринова К. О. Інновації як континуум економічної функціональності в прогресивному розвитку підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 28 квітня 2016 р. Київ, 2016. С. 12.

Бояринова К. О. Змістовність економічного інтересу в забезпеченні економічної функціональності підприємства. Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. : у 9 т. Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств  в інтеграційних умовах, м. Дніпропетровськ, 14–15 квітня 2016 р. Дніпропетровськ, 2016. С. 20–22.

2015

Бояринова К. О. Тенденції інноваційного розвитку підприємств машинобудування як драйверів вітчизняної переробної промисловості. Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю Одеської державної академії будівництва та архітектури, м. Одеса, 26–27 листопада 2015 р. Одеса, 2016.С. 66–69.

Бояринова К. О. Економічна функціональність підприємства як економічна категорія. Проблеми сучасної економіки : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 11–12 вересня 2015 р. Запоріжжя, 2015. С. 88–89.

Бояринова К. О. Функціональна взаємодія підприємства машинобудування як ядра розвитку реального сектору економіки. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х частинах. Ч.1, м. Львів, 29–30 травня 2015 р. Львів, 2015. С. 39–41.

Бояринова К. О. Зарубіжний досвід фінансового супроводу інноваційної діяльності підприємства. Соціально-економічний розвиток країни: зарубіжний та вітчизняний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця,   29 травня 2015 р. Вінниця, 2015. С. 40–42. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7174/Zbirnyk%20konferencii%2029%20travnia.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Єфіменко Б. А., Бояринова К. О. Організаційний розвиток підприємства на інноваційних засадах. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. наук. праць VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 23 квітня 2015 р. Київ : Черкаси, 2015. С. 74–78.

Бояринова К. О. Державно-приватне та публічно-приватне партнерство як інструменти розвитку інноваційної діяльності підприємства. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–9 квітня 2015 р. Київ, 2015. С. 17–18.

Бояринова К. О. Стійкий інноваційний розвиток як важіль змінності підґрунть функціонування підприємства. Бъдещето въпроси от света на науката ¾    2014 : Материала за 10-я междунар. науч.-практ. конф. Т. 6. г. София, 17–25 декемвири 2014 г. София, Республика България, 2014. С. 29–31.

2014

Бояринова К. О. Проблеми розвитку підприємств машинобудування за структурою державних програм. Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 12–13 грудня 2014 р. Херсон, 2014. С. 83–86.

Бояринова К. О. Елементи формування інноваційно-орієнтованої бізнес-моделі функціонування промислового підприємства. Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 16–18 квітня 2014 р. Дніпропетровськ, 2014. С. 135–137.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2016

Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні ре- комендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 28 с. URL: http://kaf-pe.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/04/roz_startap_proektiv_met_vk.pdf

2015

Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. 144 с. URL: http://management.fmm.kpi.ua/zhygalkevych-zhanna-myhajlivna/

 2015

Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510  «Метрологія,  вимірювальна  техніка  та  інформаційно-вимірювальні технології»  спеціальностей:  8.05100301  «Технології  приладобудування»; 8.05100302  «Прилади  і  системи  точної  механіки»;  8.05100303  «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»;  8.05100305  «Прилади  та  системи  неруйнівного  контролю»; 8.05100306  «Інформаційні  технології  в  приладобудуванні»;  8.05100307 «Медичні  прилади  і  системи»  /  Уклад.:  Бояринова  К.О.,  Гук  О.В., Жигалкевич Ж.М.  К.: НТУУ „КПІ”, 2015.  84 с. URL: http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/10/praktikum_IM.pdf

Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,02 Кбайт).  Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 74 с. URL:  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11627

Менеджмент інноваційної діяльності. Виконання та захист дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» уклад: В. В. Дергачова, К. О. Бояринова,  М. О. Кравченко, О.В. Гук,  Ж.М. Жигалкевич, Л.Л. Ведута; Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт).  Київ : НТУУ «КПІ», 2015.  56 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14445

Менеджмент інноваційної діяльності. Управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» уклад: В. В. Дергачова, К. О. Бояринова,  М. О. Кравченко, О.В. Гук,  Ж.М. Жигалкевич, Л.П. Артеменко – Електронні текстові дані (1 файл: 622 Кбайт).  Київ : НТУУ «КПІ», 2015.  65 с.  URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14446

2014

Інноваційна політика: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 0306  «Менеджмент і адміністрування», спец.: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська . К.: НТУУ «КПІ», 2014. 64 с.

Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: методичні рекомендації  до виконання розрахункової роботи галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спец. 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» й галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спец. 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»/ Уклад.: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014.  52 с. URL: http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/10/praktikum_IM.pdf