Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Бояринова Катерина Олександрівна

Бояринова

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Автор більше 90 наукових праць, в т.ч. співавтором колективних навчальних посібників та колективних монографій.

Сфера наукових інтересів: управління інноваційним розвитком промислових підприємств, інноваційна політика на макро-, мікро- рівнях, управління прискореним інноваційним розвитком промислових підприємств, інноваційні управлінські технології.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ/ ПІДРУЧНИКИ

2016

Гавриш О.А.  «Інноваційний менеджмент: теорія та практика»: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти /  Гавриш О.А., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М., Кравченко М.О. // К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2016. – 386 с.

2015

Смоляр Л.Г.  Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів [Текст]: Навчальний посібник / Л.Г.Смоляр, К.О.Бояринова, О.В. Кам’янська/ Кондор-Видавництво, 2015. –  494 с.

2014

 1. Бояринова К.О. Розділ 13. Управління інноваціями // Менеджмент-освіта для бакалаврів. Практикум у 2 т. / К.О. Бояринова, О.В. Гук / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – Т.2 – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 390-462.
 2. Дергачова В.В. Інноваційна політика: Навчальний посібник / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова. К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 422 с.

2013

Малик І.П. Розділ 9. Менеджмент / К.О. Бояринова, І.П. Малик // Менеджмент освіта для бакалаврів: навч. посіб у 2 т./ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – Т.2 .– С. 172-257

2012

Смоляр Л.Г. Розділ 8. Менеджмент. Розділ 10. Кросворди для самоперевірки набутих знань / Л.Г. Смоляр, О.В. Кам’янська, К.О. Бояринова // Облік і аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту/ уклад.: Смоляр Л.Г., Овчарик Р.Ю., Кам’янська О.В. та ін. – К.: Видавництво Ліра. –К, 2013. – 616 с. – С.443-489

2011

Смоляр Л. Г. Розділ 3. Основи управління процесом розроблення і освоєння нових продуктів / Л. Г. Смоляр, К. О. Бояринова, О. В. Кам’янська // Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник / За ред. Проф. Перерви П.Г., проф.. Погорєлова М.І., проф.. Меховича С.А., проф.. Ларки М.І. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 614с. – С. 246-319

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2017

 1. Бояринова К. О. Економічне функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку промислового підприємства: сутнісно-змістовна характеристика / К. О.   Бояринова // Інтелект XXI. – № 1. – С. 112–117.
 2. Бояринова К. О. Економічні передумови інноваційно орієнтованого розвитку підприємств машинобудівного комплексу / К. О. Бояринова // Інвестиції: практика та досвід. – № 4. – С. 43–49.
 3. Бояринова К. О. Інноваційно орієнтоване підприємство: сутність, класифікація та особливості функціонування / К. О. Бояринова // Управління розвитком: збірник наукових праць. – № 1 –С. 35–40.
 4. Бояринова К. О. Комплексний підхід до визначення керованості економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування / К. О. Бояринова // Інвестиції: практика та досвід. – № 5. – С. 50–57.
 5. Бояринова К. О. Концептуальні напрями забезпечення розвитку інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування як функціональних економічних систем / К. О. Бояринова // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. – №5–6(69). –– С. 77–84.
 6. Бояринова К. О. Побудова механізму функціонування інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування за оперування розвитком / К. О. Бояринова // Науковий журнал «Бізнес Інформ». –№ 7. – С. 178–185.
 7. Gavrysh О. The methodological approach to monitoring of the economic and functional state of innovation-oriented machinery engineering enterprises at the modern technological modes / О. Gavrysh, К. Boiarynova // Економічний часопис –ХХІ. – 164(3–4). – С. 65–70.

2016

 1. Бояринова К. О. Компаративний аналіз змістовних ознак економічної функціональності підприємства зі спорідненими економічними категоріями / К. О. Бояринова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Вип. 5(05). Ч. 1. –С. 54–59.
 2. Бояринова К. О. Концептуальний підхід до формалізації економічно функціонального промислового підприємства в інноваційно орієнтованому розвитку / К. О. Бояринова // Науковий вісник ужгородського університету. Серія Економіка. Збірник наукових праць. – Вип. 2 (48). – С. 153–159.
 3. Бояринова К. О. Компонентний аналіз поняття «розвиток підприємства»: інноваційно орієнтований контекст / К. О. Бояринова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. – Т. 24, №10/1. – С. 73–80.
 4. Бояринова К. О., Михайленко А. А. Технологічна конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку виробництва / К. О. Бояринова, А. А. Михайленко // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: Збірник наукових праць. –– 2016. ––  № 13. –– С. 501–508.
 5. Бояринова К. О. Методичні засади оцінювання рівня збалансованості економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова //Економіка: реалії часу. Науковий журнал. –– –– № 6 (28). –– С. 63–72. –– Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No6/63.pdf
 6. Бояринова К.О. Економічні функції як критерії діагностики економічного функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку підприємства / К. О. Бояринова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. –Вип. 32. т. 1. –С. 283–290.
 7. Бояринова К. О. Інноватизація та інтелектуалізація виробничого середовища машинобудівного підприємства / К. О. Бояринова // Технологический аудит и резервы производства. – № 1/3(27). – С. 76–80.
 8. Бояринова К. О. Методичні засади оцінювання фінансово-інвестиційної складової функціональності інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування / К. О. Бояринова // Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий журнал. – №1. –  С. 117–125.
 9. Бояринова К. О. Неоструктура факторів виробництва в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств / К. О. Бояринова // Економічний простір: Збірник наукових праць. –№ 113. – С. 80–91.
 10. Бояринова К. О. Обґрунтування рекомендованих значень показників динаміки виконання економічних функцій управлінською середовищною системою підприємства машинобудування / К. О. Бояринова // Вісник дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. – Т. 24, Вип. 7. –С. 177–184.
 11. Бояринова К. О. Проблеми економічної функціональності підприємства машинобудування в забезпеченні інноваційного розвитку / К. О. Бояринова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №1 (12). – С. 24–31.
 12. Бояринова К. О. Теоретичне підґрунтя функціональності підприємства за теорією інновацій / К. О. Бояринова // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. – Вип. 8.– С. 114–117.

2015

 1. Бояринова К. О. Властивості економічної функціональності підприємства в інноваційному розвитку / К. О. Бояринова // Економіка розвитку. Науковий журнал. –– 2015. –– №4 (76). –– С. 66–72.
 2. Бояринова К. О. Система оцінювання продуктивності управління інноваційно орієнтованого промислового підприємства / К. О. Бояринова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. – Вип. 10. – С. 108–111.
 3. Бояринова К. О. Високотехнологічні продукти підприємств машинобудування: наявне виробництво та перспективи розвитку окремих товарів / К. О. Бояринова // Вісник Донецького національного університету, Сер. В: Економіка і право. – Вип. 1. –С. 51–56.
 4. Бояринова К. О. Наукові підходи до факторної комплектації виробничого середовища промислового підприємства / К. О. Бояринова // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Т. 20, Вип. 1/1. – С. 68–72.
 5. Гавриш О. А. Компонентні середовища виробничо-середовищної системи машинобудівного підприємства: економічний зміст та показники оцінювання / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 6 (95). Ч. 2. –С. 50–57.
 6. Гавриш О. А. Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – № 12. – С. 417–424.

2014

 1. Бояринова К. О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління / Бояринова К. О. // Проблеми економіки. – 2014 – №2 – С.230-235
 2. К О. Бояринова Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем / К О. Бояринова, К. О. Копішинська // Актуальні проблеми економіки. – 2014 – № 4 (154). – С. 16-22
 3. Бояринова К. О. Науково-теоретичне підґрунтя інноваційного саморозвитку та самоорганізації підприємства / К. О. Бояринова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. –– 2014. –– Вип. 5. Ч. 1. –– С. 151–154.
 4. Бояринова К. О. Розвиток п’ятого технологічного укладу на підприємствах машинобудування як проміжний стан запровадження випереджальногорозвитку / К. О. Бояринова // Економічний простір. –– –– № 92. –– С. 90–100.
 5. Бояринова К. О. Зарубіжний досвід використання інноваційно орієнтованих методів забезпечення конкурентоспроможності підприємствами машинобудування / К О. Бояринова // Економіка і організація управління. Збірник наукових праць. –Вип. № 3(19). –4 (20). – С. 30–37.

2013

 1. Бояринова Е.А.Структурная декомпозиция составляющих инновативности предприятия / Е.А. Бояринова Е.А.// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. Научно-практический журнал (Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Российская Федерация) – 2013. – № 1. – С. 12-18
 2. Бояринова К.О. Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства / К.О. Бояринова, Т.В. Войтун // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов.  ред.)  та  ін.  –  Тернопіль:  Видавничо-поліграфічний  центр  Тернопільського  національного економічного університету „Економічна думка”, 2013. – Том 14. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 1993-0259.
 3. Бояринова К. Моделирование воздействия управленческих технологий на устойчивое функционирование предприятий машиностроения [Електронний ресурс] / К.Бояринова, Н. Григорська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 232-239. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13bkofpm.pdf.
 4. Бояринова К.О. Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства/ К.О. Бояринова, Л.С. Цатурян // БУМІБ: Вісник бердянського університету менеджменту і бізнесу: [Науковий економічний журнал] / За заг. Ред. Ю.М. Федюшкіна. – Випуск 3(23). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013. – С. 4. – ISBN 1997-4167.
 5. Бояринова К.О. Стратегічне управлянні інноваційно-інвестиційною діяльністю як інструмент розвитку підприємства/К.О.Бояринова, Т.В.Сокіл// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», Київ, 2013 р. –№12 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2591);
 6. Бояринова К.О. Інноваційність функціонування підприємства в теоріях організації //Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – № 45 (1018). – С. 8-14

2012

 1. Бояринова К.О. Інновації як ключовий елемент формування бізнес-потенціалу промислових підприємств / К.О. Бояринова, С.М. Блощаневич  // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2012. – Вип. 4. – Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Boyarinovahtm
 2. Бояринова К.О. Методичні засади визначення показників інноваційної функціональності підприємства / К.О. Бояринова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2012. –№ 4 (56). – С. 76-82
 3. Бояринова К.О. Актуалізація та процедура формування інноваційної політики промислових підприємств / К.О. Бояринова // Вісник Донецького національного університету. Науковий журнал. Серія В. економіка і право – 2012. –Т.1. – С. 286-289
 4. Бояринова К.О. Концептуальні аспекти визначення готовності промислового підприємства до інновацій як досвіду інноваційної діяльності / Бояринова К.О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. –№13. – С. 18-21
 5. Бояринова К.О. Венчурне фінансування малих інноваційних підприємств [Електронний ресурс] / К.О. Бояринова, І.В. Степанюк// Ефективна економіка. – 2012. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1549
 6. Бояринова К.О. Концептуальні засади системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства за використання інноваційної компоненти / К.О. Бояринова, Н.М. Григорська // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 1 (34). – С. 50-55.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2016

 1. Бояринова К. О. Економічне оцінювання результатів діяльності інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування / К. О. Бояринова // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. (м Одеса, 23–24 грудня 2016 р.). ¾ Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2016. ¾ С. 106–107.
 2. Бояринова К. О. Інновації як континуум економічної функціональності в прогресивному розвитку підприємства / К. О. Бояринова // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доповідей VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Київ, 28 квітня 2016 р.). ¾ К: Вид-во «Політехніка», 2016. ¾  С. 12.
 3. Бояринова К. О. Онтологічні аспекти екосистеми підприємства / К. О.   Бояринова // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали ХІІ Міжнар. наук. практ. конф., присвяченої 85-річчю від дня народження д. е. н., проф. Чепурнова І. А.: тези доп.  ( м. Київ, 26–27 травня 2016 р.). ¾  К.: НУХТ, 2016. ¾ С. 92–94.
 4. Бояринова К. О. Змістовність економічного інтересу в забезпеченні економічної функціональності підприємства / К. О. Бояринова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук. практ. конф.: у 9 т. Т.3: Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах (м. Дніпропетровськ, 14–15 квітня 2016 р.). – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2016. –С. 20–22.
 5. Бояринова К.О.Тенденції інноваційного розвитку підприємств машинобудування як драйверів вітчизняної переробної промисловості / К.О. Бояринова //Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали Міжнарожної науково-практичної конференції, присвяченій 85-річчю Одеської державної академії будівництва та архітектури (м. Одеса, 26-27 листопада 2015 р.). – Одеса: ОДАБА, 2016. – С. 66-69/

2015

 1. Бояринова К. О. Економічна функціональність підприємства як економічна категорія / К. О. Бояринова // Проблеми сучасної економіки: зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 11–12 вересня 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. –– Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – С. 88–89.
 2. Бояринова К. О. Зарубіжний досвід фінансового супроводу інноваційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова // Соціально-економічний розвиток країни: зарубіжний та вітчизняний досвід: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 травня  2015 р.) / ГО «Центр  дослідження економіки, управління та інституційних проблем». –– Вінниця: ЦДЕУІП, 2015. –  С. 40–42. – Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7174/Zbirnyk%20konferencii%2029%20travnia.pdf?sequence=4&isAllowed=y
 3. Єфіменко Б. А., Бояринова К. О. Організаційний розвиток підприємства на інноваційних засадах / Б. А. Єфіменко, К. О. Бояринова // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2015. (Київ, 23 квітня 2015). – С. 74–78.

 2014

 1. Бояринова К.О. Проблеми розвитку підприємств машинобудування за структурою державних програм / К.О. Бояринова // Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 грудня 2014 р.) – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014 – С.83-86
 2. Бояринова К.О. Стійкий інноваційний розвиток як важіль змінності підгрунть функціонування підприємства / К.О. Бояринова // Бъдещето въпроси от света на науката: Материала за 10-я международная научна практична конференция, 17-25 декемири, 2014. –Т.6. Икономики. София. – С.29-31

2013

 1. Бояринова К.О. Функціональне призначення інновацій у бізнес-розвитку промислових підприємств / К.О. Бояринова // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2013 р.). –К.: НАУ, 2013. – С. 55-56
 2. Бояринова К.О. Ідентифікування підприємств відповідно до моделей інноваційного функціонування / К.О. Бояринова // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDES 2013): Збірник матеріалів V Ювілейної міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, м. Алушта, 26-30 травня 2013 Р. – Алушта-НТУ “ХПІ”.  – С. 39-44
 3. Бояринова К.О., Кобилянська О.В. Система управління портфелем інновацій як інструмент інноваційного розвитку підприємства / К.О. Бояринова, О.В. Кобилянська // Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів – Київ: УВОІ “Допомога” УСІ”– 2013. – С. 8-9.

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

2015

 1. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 144 с.

2013

 1. Інноваційна політика [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; В. В. Дергачова, К. О. Бояринова ; відп. ред. Л. М. Шульгіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. –196 с. – Назва з екрана. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2648

2012

 1. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеціальностей: 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько. –Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. –Назва з екрана. – Режим доступу : http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2443

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2015

 1. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,02 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 74 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11627
 2. Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія,  вимірювальна  техніка  та  інформаційно-вимірювальні технології»  спеціальностей:  05100301  «Технології  приладобудування»; 8.05100302  «Прилади  і  системи  точної  механіки»;  8.05100303  «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»;  8.05100305  «Прилади  та  системи  неруйнівного  контролю»; 8.05100306  «Інформаційні  технології  в  приладобудуванні»;  8.05100307 «Медичні  прилади  і  системи»  /  Уклад.:  Бояринова  К.О.,  Гук  О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 84 с.

2014

 1. Управління ризиками: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Уклад.: М.О. Кравченко, К.О. Бояринова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 36 с.
 2. Управління ризиками: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Уклад.: М.О. Кравченко, К.О. Бояринова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 84 с.
 3. Інфраструктура інноваційної діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.: М.О. Кравченко, К.О. Бояринова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 54 с.
 4. Інноваційна політика: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спец.: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 64 с.
 5. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеці. 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» й галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спец. 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»/ Уклад.: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. —   52 с.

2013

 1. Управління інноваційними проектами: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»/ Уклад.:   Г.А. Мохонько, К.О.Бояринова, О.В.Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 51 с.
 2. Управління інноваційними проектами: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей: 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»/ Уклад: Г.А. Мохонько, К.О. Бояринова, О.В. Гук.– К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 141 с
 3. Управління проектами: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад.: Л.Є.Довгань,  Г.А. Мохонько, К.О.Бояринова,  І.П.Малик. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 46 с.
 4. Менеджмент інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Л. Л. Ведута. – Електронні текстові дані (1 файл: 579 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964
 5. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко,   К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 68 с.
 6. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: метод. указания выполн. и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 68 с.
 7. Інноваційна політика: методи. вказівки до вивч. дисципліни для студ. спец.: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2013. —84 с.
 8. Управління венчурним бізнесом: метод. рек. до орг. самост. роботи студ. спец. .03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: О.В. Гук, К.О. Бояринова, І.М. Крейдич. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 60 с.
 9. Економіка підприємства: метод. рек. до практ. занять для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» / Уклад: О. В. Гук, К. О. Бояринова, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.
 10. Проходження виробничої та переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В.Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44c.
 11. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012„Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”/ Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В.Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 46 c.