Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Артеменко Ліна Петрівна

artemenk0  tarlin@ukr.net
 http://intellect.management.kpi.ua/profile/alp
Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, відповідальна за другу освіту, кандидат економічних наук, доцент.
Закінчила в 1996 році Київський університет імені Тараса Шевченка економічний факультет, “економіст-менеджер”
У 2007 році успішно захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему “Управління діяльністю Збройних Сил України в забезпеченні воєнно-економічної безпеки”.
В 2008 р. визнана переможцем конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Молодий викладач-дослідник». Отримала наукове звання доцента кафедри менеджменту.
У 2009 року пройшла стажування за програмою «Industrial economic development», яка проводилася на базі Китайського центру кооперації і координації бізнесу в Пекіні КНР.
Пройшла підвищення кваліфікації за курсом “TERP10 SAP ERP – Інтеграція бізнес-процесів”, отримала міжнародний сертифікат “SAP Certified-Associate Business Foundation& Integration with SAP ERP 6.0 EHP5” (2012 р.)

В 2015 р. брала участь у тренінгу «Європейські бізнес-практики КСВ» спільного проекту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the Europian Union)

Керівник наукових робіт студентів кафедри менеджменту на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Менеджмент».

Автор більш ніж 150 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 3 монографій, 30 статей у наукових фахових виданнях, 2 навчальних посібників з грифом МОН та ін.

 

Друковані видання

  • 2008 р.
  • 2009 р.
  • 2010 р.
  • 2011 р.
  • 2012 р.
  • 2013 р.
  • 2014 р.
  • 2015 р.
  • 2016 р.

Монографії, статті, тези

1. Воєнно-економічна безпека: управлінські та технічні аспекти [Текст]: Монографія / Л.П. Артеменко, Л.Є. Довгань, С.Ф. Теленик, П.І Терещенко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 476 с. – Бібліогр.: с. 442 – 473. 27,67 д.а.
2. Артеменко Л.П. Стратегічний баланс потенціалу підприємства [Текст] / Л.П. Артеменко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації”, 22 – 24 жовтня 2008 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 176 – 178. – 300 прим. – ISBN 978-966-654-229-1.
3. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація [Текст]: Міжнародна науково-практична конференція, 2008 р., 30-31 жовтня, м. Донецьк: [матеріали] / редкол.: О.О. Шубін [та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С. 130 – 132.
4. Артеменко Л.П. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави” 29-30 жовтня 2008 р. – Том 9. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 61 – 63. – ISBN 966-323-046-0.
5. Григорська Н.М., Євстратьєва В.А., Артеменко Л.П. Формування стратегічного мислення менеджерів малих підприємства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 29 – 30.
6. Зелена Г.В., Артеменко Л.П. Впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 53 – 54.
7. Кононенко А.В., Артеменко Л.П. Управління стратегічним потенціалом машинобудівного підприємства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 75 – 76.
8. Корнієнко А.В., Артеменко Л.П. Синергія стратегій розвитку та зростання [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 77 – 78.
9. Ярмоленко О.М., Артеменко Л.П. Організаційне забезпечення впровадження системи збалансованих показників [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 170 – 171.
10. Брода І.Ю., Артеменко Л.П. Роль державної політики в інноваційній активності малих підприємств [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 184 – 185.
11. Кожевникова М.Л., Малюк Н.В., Артеменко Л.П. Формування успішного лідерства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 207 – 208.
12. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Управління рівнем конкурентоспроможності підприємства [Текст] // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Перспективні питання світової науки – 2008”. Том 8. Економіка. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД. 17-25 грудня 2008 р. – С. 12 – 13.
13. Змаженко Т.В, Артеменко Л.П. Ефект синергії в стратегічному розвитку підприємства [Текст] // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування нової економіки ХХІ століття” 17-19 грудня 2008 р.: Збірник наукових праць. – Том 3. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – C. 45 – 46.
14. Бебешко Д. В., Артеменко Л. П. Теоретичні підходи до визначення економічної безпеки підприємства [Текст] // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Перспективні питання світової науки – 2008”. Том 8. Економіка. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД. 17-25 грудня 2008 р. – С. 30 – 32.

Монографії, статті, тези

1.Змаженко Т.В., Артеменко Л.П. Синергічні ефекти в реалізації стратегії підприємства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина І. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 82 – 85.
2. Кожевникова М.Л., Малюк Н.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічного лідерства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина І. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 121 – 125.
3. Марченко К.Ю., Артеменко Л.П. Методы прогнозирования продаж при разработке стратегии организации // ІI Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Моделювання та прогнозування економічних процесів” м. Київ, 10-12 грудня 2008 р. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 92– 93.
4. Романенко І. Л., Артеменко Л. П. Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств України [Текст] // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування нової економіки ХХІ століття” Дніпропетровськ , 17-19 грудня 2008 р.: Збірник наукових праць. – Том 4. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – C. 81 – 83.
5. Артеменко Л.П. Стратегічний моніторинг забезпечення воєнно-економічної безпеки // Проблеми системного підходу в економіці. – № 1. – 2009. – URL http:// www. nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/
6. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Шляхи підвищення конкурентоспроможності виробничих підприємств // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 9 – 10.
7. Ковальська Т.М., Артеменко Л.П. Науково-технічний потенціал підприємства як інструмент виходу з кризи // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 33 – 34.
8. Романенко О.С., Гавриленко О.І., Артеменко Л.П. Чинники формування макроінноваційної стратегії України// Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 63 – 64.
9. Шевелева О.В., Артеменко Л.П. Аутсорсинг: стратегія ефективного управління і виробництва // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 84-86.
10. Кононенко А.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічного потенціалу машинобудівного підприємства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина ІІ. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 118 – 120.
11. Лазар Ю.В., Артеменко Л.П. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств України [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина ІІ. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 133 – 136.
12. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах кризи // Актуальні проблеми економіки та управління [Текст]: зб. наук. праць мол. вчен. – К.:НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. – 3. – С. 44 – 47.
13. Артеменко Л.П., Бебешко Д.В. Стратегічні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства// Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2009. – URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Artemenko_209.htm
14. Артеменко Л.П., Довгань Л.Є. Інноваційні підходи до підвищення ефективності управлінської діяльності // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2009.– №6. – С. 212–215.
15. Артеменко Л.П., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –№19.– С. 12– 14.
16. Артеменко Л. П., Якименко О. С. Особливості стратегічного планування підприємства в умовах кризи // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №28/2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 139–143.
17. Кошук А.А., Артеменко Л.П. «Оренда» фахівців як один із способів подолання кризи на підприємстві // Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2009” Volume 1. Ekonomiczne nayki: Przemysl. Nauka I studia – Str. 82–84. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і інновації – 2009” Дніпропетровськ Економічні науки/5. Управління трудовими ресурсами. – 2009. – С. http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Economics/52048.doc.htm
18. Артеменко Л.П. Сучасні тенденції розвитку стратегічного управління // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 25 листопада 2009 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. – С. 133 – 134.
19. Артеменко Л.П., Кличенко Я.І. Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового комплексу України // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 14 – 15.
20. Артеменко Л.П., Ніколаєнко К.В. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 16 – 17.
21. Артеменко Л.П., Солов’ян І.О. Управлінські інновації на підприємствах в сучасних умовах// Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 18 –

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0.
2. Дистанційний курс «Організація праці менеджера» / Навчально-методична праця / Розробн.: Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Артеменко Л.П. К.: НТУУ „КПІ”. – 2009.
3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент” для студентів факультету менеджменту та маркетингу зі спеціальностей 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко, Н.О. Сімченко. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – 52 с.
4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Управління персоналом” для студентів факультету менеджменту та маркетингу зі спеціальностей 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»./ Уклад.: Л.Є.Довгань, Н.О. Сімченко, Л.П. Артеменко, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – 54 с.

5. Короткий тлумачний словник (російською, українською, англійською мовами) з дисципліни “Основи менеджменту” [Електронний засіб навчального призначення] / Уклад. Довгань Л.Є., Лазоренко Т.В., Артеменко Л.П. – К. : НТУУ „КПІ”, 2010. – c. 37.
6. Короткий тлумачний словник (російською, українською, англійською мовами) до вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» [Електронний засіб навчального призначення]/ Уклад. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. – К. : НТУУ „КПІ”, 2010. – 67 с

 

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л.П., Макабула С.І. Розвиток економіки знань // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина І). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 9 –12.
2. Артеменко Л.П., Чемерис Л.О. Розвиток фондового ринку України // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 83 – 88.
3. Артеменко Л.П., Кучерява І.О. Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 28 – 33.
4. Артеменко Л.П. Інноваційний підхід до розвитку стратегічного управління // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – Дніпропетровськ: ТОВ «Роял Принт». – 2010. –№1 (3). – Том 2. – С. 3 – 10.
5. Артеменко Л.П., Поліщук А. С. Комплексне оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. – № 1. – 2010. – URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_1/Artemenko_110.htm
6. Коліна Л.М., Ніколаєв В.О.Артеменко Л.П. Розвиток інфраструктури бенчмаркінгу в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи» 15 – 17 квітня 2010 року, м. Ялта. – Ялта, РВНЗ КГУ, 2010. – С. 157–162.
7. Артеменко Л.П., Дідок В.В. Інноваційні процеси як один зі шляхів розвитку малого підприємництва // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина ІІ). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 51 – 55.
8. Артеменко Л.П. Пріоритети стратегічного управління в умовах невизначеності середовища // Матеріали Міжнародної конференції «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку» 22-23 квітня 2010. Ч.2. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – С. 213–216.
9. Артеменко Л.П., Юхименко Т.В. Стратегічне управління технопарками України // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2010.– №7. – С. 241–245.
10. Чемерис Л.О., Артеменко Л.П. Стратегічне планування підприємств в умовах нестабільності // Актуальні проблеми економіки та управління [Текст]: зб. наук. праць мол. вчен. – К.:НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. – 3. – С. 44 – 47.
11. Артеменко Л.П. Стратегічне управління в умовах турбулентної економіки // Вчені записки університету «Крок» / Ун-т економіки та права «Крок».– Вип. 1 (1997). – Вип. 22. – К., 2010. – С. 117 – 126.
12. Вронська Є. А., Артеменко Л. П. Моделі та методи стратегічного планування для виробничого підприємства// Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2010. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Vronska_210.htm
13. Артеменко Л.П., Леус А.М. Комплексна оцінка ефективності системи стратегічного управління промисловим підприємством // Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2010. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Leus_210.htm
14. Артеменко Л.П. Управління безпекою підприємства при реалізації інноваційних стратегій // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Интеллект молодых – производству 2010» 31.08 – 4.09.2010.
15. Артеменко Л.П., Ільченко І.В. Формування конкурентоспроможності персоналу // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту» 28-29 жовтня 2010 року. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – С. 190 – 192.
16. Артеменко Л.П., Дерипащук А.Б. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту» 28-29 жовтня 2010 року. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – С. 62 – 64.
17. Артеменко Л.П., Полонська Є.С. Використання валютного опціону як інструменту хеджування ризиків// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Збірка статей за результатами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Випуск 2. С. 3 – 7.
18. Артеменко Л.П., Колайдо О. Проблеми та перспективи розвитку стратегічного аутсорсингу в Україні // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 126-127.
19. Артеменко Л.П., Кротова Т.В. Етапи розширення диверсифікаційного набору фірми // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 190.
20. Щербата Т.С., Кулькова М.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 258.
21. Артеменко Л.П., Брижатий І.С. Стратегічне планування на вітчизняних підприємствах // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 127-128.
22. Довгалюк О.Л., Артеменко Л.П. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 156-157.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Довгань Л. Є. Стратегічне управління. навч. посіб. – 2-е вид. / Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. – К. : ЦУЛ, 2011. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0.
2. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальностей 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Каракай, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 486 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/909 –Назва з екрана.
3. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] [Електронний ресурс]/ НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова, Л. П. Артеменко, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 471 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/908 – Назва з екрана.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л.П. Діагностика використання стратегічного управління підприємствами // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2011.– №8. – С. 241–245.
2. Артеменко Л.П., Полонська Є.С. Досвід впровадження бенчмаркінгу на підприємствах України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – Випуск 6. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 103-106.
3. Артеменко Л. П. Розвиток підприємств у забезпеченні економічної безпеки держави // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011 р./ відпов.ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 22–30.
4. Липовенко А. А., Артеменко Л. П. Чинники «тінізації» національної економіки // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 23 листопада 2011 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 200-201.
5. Солов’ян І.О., Артеменко Л.П. Ефективне впровадження стратегії підприємств // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 23 листопада 2011 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 110.
6. Артеменко Л.П., Денисенко К.Ю. Ефективність стратегічного контролю// Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011”. – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia 07–15.11. 2011. – P. 64–66.
7. Артеменко Л.П., Ніколаєнко К.В. Проектний підхід стратегічного планування // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011”. – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia 07–15.11.2011. – P. 29–31.
8. Артеменко Л. П., Євич Т.Ю. Інструменти стратегічного планування // ІI Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2011» 07-15.11.2011 Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша).
9. Артеменко Л.П. Теоретично-методичні засади стратегічного управління діяльністю промислових підприємств (розділ 2) // Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – С. 46-97.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Менеджмент інноваційної діяльності: метод.вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»/ Уклад.: В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 54 с.
2. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод.вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 62 с.
3. Стратегічне управління підприємством: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей «Менеджмент організацій»,«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл. Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко– К.: НТУУ «КПІ» 2012. – 42 с.
4. Стратегічне управління підприємством: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 44 с.
5. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 71 с.

Монографії, статті, тези

1. Щемельова А.В., Артеменко Л.П. Підходи до оцінювання ефективності стратегії // Актуальні проблеми економіки та управління. – випуск №6. – 2012р. http://probl-economy.kpi.ua/node/259
2. Артеменко Л.П., Кобилянська О.В. Напрями підвищення ефективності інноваційних процесів на підприємстві // Матеріали «Сучасні підходи до управління підприємством»: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 10 – 14.
3. Артеменко Л.П., Щербакова А.С. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності сучасного бізнесу // Матеріали «Сучасні підходи до управління підприємством»: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 357 – 360.
4. Артеменко Л.П., Бацалай Т.М. Формування механізму управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ №4. 2012.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. Стратегічне управління підприємством. Р. 5. – Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т./ В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – 504 с. – С. 335- 413.
2. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 68 с.
3. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: метод. указания выполн. и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 69 с.
4. Стратегическое управление: методические указания к изучению дисциплины для студентов в области знаний 0306, специальности 6.030601 «Менеджмент» профессиональной направленности «Менеджмент и администрирование», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / состав: Л. Е. Довгань, Л. П. Артеменко, Н.М.Григорская – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 44 c.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л.П., Бацалай Т.М. Методичні аспекти управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2013.– №8. – С.
2. Артеменко Л.П., Ігнатенко О.Є. Стратегічні ризики в умовах невизначеності // Materialy VІІS Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka I inowacja-2012”, 07-15 pazdziernika 2012, Volume 5. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka I studia. – С. 34-36.
3. Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування // Інвестиції: практика і досвід. 2013.- №1. – С. 57-60.
4. Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Концепція соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств // Інноваційна економіка. – №1.- 2013.
5. Артеменко Л. П., Клюквіна М. С. Стратегічне управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Економіка», №1. – 2013.
6. Стеценко М.О., Артеменко Л.П. Improvement of enterprise`s export activity // Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи економіки в сучасному світі», Київ, 30.11-01.12. 2012 р. / К.: Аналітичний центр «Нова економіка». – 2012. Ч.1. – С. 58-60.
7. Тенетко І.І., Артеменко Л.П. Стратегічне управління витратами на підприємстві // Матеріали ХVІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Теорія і практика наукових досліджень», 25-26 грудня 2012 р. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 89-90. http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/25-12-2012
8. Артеменко Л.П., Виборна В.О. Логістичні стратегії у системі управління підприємством // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 грудня 2012 р. Львів www.lef.lviv.ua
9. Башинська А.В., Артеменко Л.П. Сучасні фактори конкурентоспроможності підприємства // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 грудня 2012 р. Львів www.lef.lviv.ua
10. Богма М.В., Опанасенко О.В., Артеменко Л.П. Cоціальне інвестування на підприємствах України: проблеми і перспективи розвитку // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: экономика, технологии, управления “, 2 – 5 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013 – 164 с.
11. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки// Матеріали XXX міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки: проблеми, перспективи, ефективність», (Львів4–5 жовтня 2013 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013. ч. 1 – 132 с.- с.111-114.
12. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Стратегічні завдання розвитку регіонального продовольчого ринку // Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 жовтня 2013 року). У 2-х частинах. – К.:ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – Ч.1. – С. 71-74.
13. Артеменко Л.П. Вибір стратегії в умовах турбулентного середовища // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 р. “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 14.
14. Клюквіна М.С., Артеменко Л.П. Стратегія низьковуглецевого розвитку економіки // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 р. “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 171.
15. Артеменко Л.П., Ковинєва К.О., Система контролю якості продукції як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва» м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року / Наукове обєднання «Economics». У 3-х частинах.- Сімферополь: НО «Economics», 2013, ч.1. – С. 86-88.
16. Артеменко Л.П., Максимчук А.О. Методологія оцінки конкурентоспроможності персоналу організації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва» м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року / Наукове обєднання «Economics». У 3-х частинах.- Сімферополь: НО «Economics», 2013, ч.1. – С. 102-105.
17. Артеменко Л.П., Феліковська О. О. Стратегічне забезпечення стійкого розвитку підприємства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн» 20 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ / ред..кол.: В.Я. Швець. – Д.: НГУ, 2013. – С. 53-55.
18. Артеменко Л.П., Ткаченко К.Г. Стратегічний розвиток інформаційних технологій підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку економіки України та інших країн» 29–30 листопада 2013 року. – Чернігів: ЧДТУ. – С. 205-207.
19. Артеменко Л.П., Фурсік О.І. Методи дослідження стратегічного потенціалу підприємства // VIІI Международной научно-практической конференции «Научная индустрия европейского континента – 2013» 27.11-15.12.2013 место издания: Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша) http://www.rusnauka.com/INFO/2013/34_NIEK.htm Научная индустрия европейского континента номер тома 5

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Стратегическое управление предприятием: методические рекомендации к выполнению курсовых работ для студентов IV курса направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальностей «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост. Л.Е. Довгань, Л.П. Артеменко, Лазоренко Т.В. -К.: НТУУ «КПИ» 2014. – 44 с.
2. Конкурентоспроможність в інноваційній діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.П. Артеменко, К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 23 с

Монографії, статті, тези

1Артеменко Л.П., Фурсік О. І. Підвищення стратегічного потенціалу як напрям стратегічного розвитку підприємства // Ефективна економіка. – 2014. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2670
2. Артеменко Л.П. Стратегічний розвиток підприємств в умовах турбулентності середовища (п.1.1). Концепція забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства (п.1.2). Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Методичні засади оцінювання рівня конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на основі конкурентного потенціалу (п.4.4). – Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / Дергачова В.В., Сімченко Н.О., Бояринова К.О. та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.13-37, 67 – 77, 353-376.
3. Артеменко Л.П. Гоштинар Т.Ю. Розроблення функціональних стратегій підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища // Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю”, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 340-343.
4. Ткаченко К.Г., Артеменко Л.П Концепція бенчмаргінгу в підвищенні конкурентоспроможності продукції // Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю”, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. С. 495-498.
5. Артеменко Л.П., Дьяченко О.А. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – №8. – 2-14. Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-4.pdf
6. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Сучасні напрями та інструменти реалізації стратегії соціального розвитку персоналу // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 16-17 травня 2014 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 4-х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. – Ч. 2. – С. 89-90.
7. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Управління соціальним розвитком персоналу підприємства // Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 3. – С. 50- 51.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л.П., Островерха Д.В. Світовий досвід стратегічного управління підприємством // Міжнародна науково-практична конференція «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (Львів, 24-25 жовтня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – 116 с. Львов, 24-25 жовтня 2014 р. – Львівська економічна фундація. – 2014. – С. 25-27.

2. Артеменко Л.П., Мусіна К. В. Перспективи торгівельно-економічного співробітництва України з країнами Азії // Міжнародна науково- практична конференція «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (Львів, 24-25 жовтня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – 116 с. Львов, 24-25 жовтня 2014 р. – Львівська економічна фундація. – 2014. – С. 99-101.

3. Артеменко Л.П. Наукові підходи до стратегічної ефективності підприємства // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно- дорожнього університету.- №2 (7), том 2. – Харків: ХНАДУ. – 2014. – С. 115 – 119. Міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus

4. Артеменко Л.П. Динаміка легкості ведення бізнесу в Україні та світі // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка». – 2014. – С.14.

5. Aртеменко Л.П., Гaрбовcькa Н.I. Формувaння cтрaтегiї зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi пiдприємcтв в умовах євроінтеграції // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 11-14.

6. Шульга С.О., Артеменко Л.П. Стратегічне управління змінами підприємства в умовах кризи// Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 135-137.

7. Артеменко Л.П., Щербакова О.І. Адаптація підприємств хлібопекарської галузі України до умов євроінтеграції // X Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України» 27–28 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ http://www.confcontact.com

8. Моря С., Артеменко Л.П. Логістичне забезпечення інноваційної стратегії підприємства // VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». 29 – 30 листопада 2014 р. http://conferences.neasmo.org.ua/

9. Naumchyk K.H., Artemenko L.P. Introduction of competitive intelligence for enterprises in terms of European integration // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 93-97.

10.Артеменко Л. П. Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій [Текст] / Л. П. Артеменко, Т. В. Ситник // Молодий вчений. — 2015. — №1. – С. 38 – 41. -http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/16/ Міжнародної наукометричної бази даних РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, IndexCopernicus

11.Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум у 2 т./ В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Довгань Л.Є. та ін. – Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. Стратегічне управління підприємством. Р. 5. – Т.1. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – С. 267 – 347.

12.Фісенко Е.С., Артеменко Л.П. Успіх підприємства – його стратегічна орієнтація // Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 19-20 грудня 2014 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – Ч. 2. – С. 41- 43.

13.Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Проблеми забезпечення економічної безпеки в умовах низьковуглецевого розвитку // Збірник наукових праць Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – №1. – 2015. – С. 104 – 111.

14. Artemenko L. P. The main problems faced Ukraine in case of low-carbon economy [Internet source] / L. P. Artemenko, M. S. Kliukvina // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_1.pdf Міжнародної наукометричної бази даних Google Scholar

15.Артеменко Л. П. Формування конкурентоспроможності інноваційно- активних підприємств // Економіка та організація управління. – № 1 (17) – 2 (18). – 2014. – С. 20 – 27.

16.Дьяченко О.А., Артеменко Л. П. Економічна безпека інноваційно орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – №12. – 2015 http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45286 в міжнародних наукометричних та інформаційних базах: РИНЦ, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ELAKPI

17.Піддубна А.С. , Артеменко Л. П. Організаційно – економічний механізм управління конкурентоспроможністю промислового підприємства // Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №12. – 2015 http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45626

18.Артеменко Л. П. Стратегічне управління економічною безпекою інноваційно-орієнтованих підприємств // «Вісник ДонНУ: Серія В Економіка і право» (випуск 2015/1). – С. 13 – 17.

19.Мазур О.В., Артеменко Л.П. Альтернативна енергетика в забезпеченні енергетичної безпеки України // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». – № 9. – 2015. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41539

20.Петрик О.О., Стрілець А.В., Артеменко Л.П. Вплив глобалізації на процеси злиття та поглинання на світовому фармацевтичному ринку // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». – № 9. – 2015. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41534

21.Артеменко Л. П., Толмачова Г. В. Теоретичні підходи до стратегічної конкурентоспроможності підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 року. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 309 – 314.

22. Атаева А.Н., Артеменко Л. П. Повышение конкурентоспособности молокоперерабатывающей отрасли Украины на мировом рынке // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 року. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 195 – 200.

23.Артеменко Л. П. Зарубежный опыт кластерной политики // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сб. науч. тр. 17-й Международной научно-практической конференции, Международная высшая школа управления Санкт – Петербургского государственного политехнического университета. – 19 – 20 мая 2015 года. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2015. – С. 12 – 14. РИНЦ

24.Артеменко Л.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності України // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – с. 6-7.

25. Плотнікова Л. Артеменко Л.П. Адаптація малого бізнесу до умов євроінтеграції// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 147-148 с.

26.Artemenko L. Formation and development of cluster policy in Ukraine // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoła Humanitas Humanitas University`s Research Papers Zarządzanie Management. – Sosnowiec. – Tom XVI – №4. -2015. – Р. 47 – 62.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л. П. Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн // Збірник наукових праць Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – №2 – 2015. – С.99 – 104.

2. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.

3. Артеменко Л. П. Споживча цінність інновацій сучасних бізнес-моделей // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги» 8-10 жовтня 2015. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – С. 6 – 8.

4. Артеменко Л. П. Циркулярна економіка промисловості Китаю // Матеріали ІХ наукової конференції “Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI столітті”. – 22 вересня 2015 року. наукометричній базі даних Scopus

5. Артеменко Л.П., Ветрова М.С. Проблеми стратегічного управління малого та середнього бізнесу України // ХІІІ Міжнародна науково- практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка». – 2015. – С.14.

6. Артеменко Л.П., Ветрова М.С. Сучасні проблеми інвестиційної привабливості України // Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування “Перспективи створення сильної економіки для сучасної України” 1 грудня 2015. – Тернопіль, 2015– С.91-92. http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1924/

7. Артеменко Л. П., Дідик І. С. Забезпечення екологічної безпеки підприємства на засадах стійкого розвитку // Збірник наукових праць Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – №4. – 2015.

8. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи // Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №13. – 2016.

9. Артеменко Л. П., Собко О.Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств при впровадженні логістичних інновацій // І Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи». 25-26 грудня 2015 року, м. Одеса.

10.Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Механізм управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи: Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій: Монографія / За заг. ред. В.Дучмала, Т.П.Несторенко, Т.Покуси. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. –. ISBN 978-617-7291-44-1.

11. Артеменко Л. П., Толмачова Г. В. Методика оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства / Л. П. Артеменко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно- дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ. – №4. – 2015. – С. 113 – 117. (наукометричної бази даних IndexCopernicus)

12. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Антикризове управління економічною безпекою підприємства //Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ 18-19 грудня 2015 року «Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи».

13. Краснощок А.О., Артеменко Л.П. Конкурентоспроможність молочної галузі України в умовах євроінтеграції// Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Львів, 29-30 січня, 2016 р.) / ГО Львівська економічна фундація. – Львів: У 2 ч. – Л.: ЛЕФ ч.1. – С.29-30.

14. Меліксетян Л.Р., Артеменко Л.П. Стратегічний розвиток фармринку в україні та ЄС // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». -№10. – 2016.

15. Артеменко Л. П., Цвіркун А. С. Антикризові стратегії промислових підприємств// Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». -№10. – 2016.

16. Артеменко Л.П., Демченко П.О. Проблеми застосування бенчмаркінгу в Україні// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 69.

17. Артеменко Л.П. Конкурентоспособность и инновационное развитие стран ЕС // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сб. науч. тр. 18-й Международной научно-практической конференции, 23 – 24 мая 2016 года. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2016. – С. 8 – 9. (РИНЦ)

18. Хажанець Артеменко Л.П. Стратегічне забезпечення економічної безпеки підприємства // Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Управління економічною безпекою суб’єктів мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції україни». – 31 травня 2016 року м. Львів.

19.Артеменко Л.П., Гук О.В. Євроінтеграція: стратегічні загрози та можливості підприємств України // міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії економічного розвитку в умовах євроінтеграції», яка відбудеться у м. Каунас (Литва) 27 травня 2016 року.

20.Міщук Ю., Артеменко Л.П. Збалансована система показників промислового підприємства як інструмент виходу з кризи // Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика менеджменту» 19 травня 2016 р. м. Луцьк

Підвищення кваліфікації, сертифікати, дипломи:P60601-140922100011000220160408_155922 (1)20160408_15590420160408_155915дипломы000220160408_15584120160408_155850дипломы0001