Неділя , 24 Червень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Абітурієнту спеціаліст

 

Підготовка за програмами підготовки магістрів та спеціалістів здійснюється кафедрою менеджменту при наявності базової вищої освіти. 

Освітньо-кваліфікаційні рівень «магістр» (термін навчання 1,5 роки):

 Напрям підготовки

Программи підготовки магістрів

6.030601 «Менеджмент»

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Специфічні категорії

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

 Освітньо-кваліфікаційні рівень «спеціаліст» (термін навчання 1 рік):

 Напрям підготовки

Программи підготовки спеціалістів

6.030601 «Менеджмент»

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів та спеціалістів здійснюється відповідно до «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра».

 Зарахування на місця бюджетного фінансування проводиться на конкурсній основі. Особи, що не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи.

У 2014 році при вступі на навчання за програмами підготовки магістрів:

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,

8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»,

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

та спеціалістів:

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,

7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

на комплексне випробування з фаху виносяться завдання з наступних дисциплін:

«Економіка підприємства»

«Міжнародні економічні відносини»

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

«Операційний менеджмент»

Програма

комплексного вступного випробування з фаху

за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

та магістрів

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 1. Підприємство: ознаки, види, цілі та структура.

 2. Поняття, класифікація та структура персоналу.

 3. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання.

 4. Організація оплати праці на підприємстві.

 5. Кадрова політика підприємства.

 6. Управління підприємством. Планування діяльності підприємства.

 7. Основні фонди: поняття, структура, оцінка, класифікація. Знос та амортизація.

 8. Оборотні засоби підприємства: поняття, нормування, оцінка ефективності.

 9. Економічна ефективність інвестиційних проектів.

 10. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.

 11. Собівартість та ціна продукції промислового підприємства.

 12. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

 13. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

 14. Сутність та причини банкрутства підприємств.

 15. Санація підприємств.

 16. Сутність економічної безпеки підприємства.

 17. Сутність міжнародних економічних відносин (МЕВ), їх значення, об’єктивна основа. Рівні розвитку та форми МЕВ.

 18. Світове господарство. Міжнародна господарська взаємодія. Соціально-економічна систематизація країн. Новий міжнародний економічний порядок.

 19. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин: міжнародні торгівельні зв’язки стародавнього світ; зовнішньоторговельні відносини при феодалізмі; МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації, капіталізму вільної конкуренції та монополістичного капіталізму; неоколоніальний період; світогосподарські зв’язки в найновіший період.

 20. Середовище МЕВ, його структура та особливості. Особливості дії економічних законів та закономірностей на міжнародному рівні.

 21. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва.

 22. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин. Види і форми міжнародної торгівлі. Фактори зростання міжнародного товарообігу, зміни в товарній структурі; стандартизація товарів на світовому ринку. Монополізація міжнародної торгівлі. Кон’юктура товарних ринків, особливості ціноутворення.

 23. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг: значення світового ринку послуг; динаміка, структура і географічні напрямки. Міжнародні перевезення.

 24. Міжнародна інвестиційна діяльність. Фінансово-промислові групи, спільні підприємства, міжнародні стратегічні альянси.

 25. Міжнародна міграція робочої сили, її економічна природа; рушійні сили й етапи розвитку; масштаби, форми, види та тенденції. Державне та міжнародне регулювання трудової міграції.

 26. Міжнародний науково-технічний обмін: передумови науково-технічного співробітництва, його напрями. Комерційний зміст науково-технічних відносин. Захист інтелектуальної власності.

 27. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародні кредитні відносини.

 28. Міжнародна економічна інтеграція: сутність, цілі та значення; особливості та форми організації. Міжнародні економічні організації.

 29. Формування економічної єдності світу. Проблеми глобалізація економічного розвитку.

 30. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин.

 31. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

 32. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 33. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 34. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 35. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 36. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 37. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування.

 38. Організація виходу підприємства на зовнішній ринок.

 39. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності.

 40. Зовнішньоекономічні операції та угоди.

 41. Зовнішньоекономічний контракт.

 42. Торгівельно-посередницькі операції на зовнішньому ринку.

 43. Компенсаційна торгівля в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 44. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

 45. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Операційна функція: сутність; галузеві особливості.

 46. Операційна та виробнича діяльність, їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент. спільні та відмінні характеристики.

 47. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи.

 48. Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті: сутність та етапи розробки. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється.

 49. Операційна система організації: поняття, склад та види, елементи, класифікація.

 50. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати. Операційні процеси. Операційний цикл. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

 51. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факто­рів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій.

 52. Управління поточним функціонуванням операційної системи.

 53. Основи управління проектами. Сутність проектного підходу. Планування проектів.

 54. Менеджменту якості: поняття, організаційне забезпечення якості, аналіз існуючих програм забезпечення якості. Система стандартів 180 9000.

 55. Управління результативністю операційної діяльності.

У 2014 році при вступі на навчання за програмою підготовки магістрів

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» (специфічні категорії)

на комплексне випробування з фаху виносяться завдання з наступних дисциплін:

«Економіка підприємства»

«Міжнародні економічні відносини»

«Економічна теорія»

«Менеджмент»

програма

комплексного вступного випробування з фаху

за освітньо-професійними програмами підготовки магістра

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

 

 1. Економіка як сфера суспільного буття та об’єкт наукового аналізу. Економічні категорії та закони – стрижень політичної економії. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.
 2. Економічні потреби та виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси. Процес суспільного виробництва, його фактори та результати. Єдність і протиріччя інтересів економічних суб’єктів та потреб виробництва, шляхи їх розв’язання.
 3. Економічна система та основні її структурні елементи. Технологічний спосіб виробництва. Типи економічних систем. Ступінь розвитку економічних систем та ознаки суспільного розвитку.
 4. Власність як економічна категорія та її роль в економічному розвитку суспільства. Об’єкти та суб’єкти власності. Відносини та форми власності. Виробничі відносини та власність. Новітні тенденції у розвитку відносин власності.
 5. Форми організації суспільного виробництва. Гроші: сутність, функція і еволюція. Основні форми суспільного господарства: натуральне й товарне виробництво. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, яка втілена в товарі. Форми вартості та їх розвиток. Закон вартості, його функції та роль у розвитку ринкової економіки. Закон грошового обігу.
 6. Сутність капіталу як економічної категорії. Класифікація капіталу. Загальна формула капіталу, її протиріччя. Постійний, змінний капітал. Робоча сила як товар та її властивості. Сутність додаткової вартості та її норма. Круговий рух авансованого капіталу, його стадії та функціональні форми. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Знос, його види. Амортизація, її норми та способи розрахунку.
 7. Походження та сутність торгового капіталу, його відмінність від купецького. Торговий прибуток. Витрати обігу та їх структура. Походження та сутність позичкового капіталу, його відмінність від лихварського. Сутність позичкового відсотку.
 8. Витрати як економічна категорія. Види та структура витрат виробництва. Шляхи їх зниження. Собівартість продукції та її види. Прибуток як перетворена форма вартості. Види прибутку підприємства. Норма прибутку. Джерела та умови виникнення прибутку підприємства та його функції. Рентабельність, її види, норма рентабельності. Механізм розподілу та використання прибутку. Ефективність виробництва.
 9. Ринок, його види та функції. Об’єктивні основи виникнення ринку та закони його функціонування. Основні суб’єкти ринкової економіки, держава, домашні господарства, підприємці. Структура ринку. Інфраструктура ринку та її роль у становленні ринкових відносин. Сегментація ринків. Конкуренція та монополія: діалектичний взаємозв’язок.
 10. Сутність підприємства як економічної категорії. Головні ознаки та функції підприємства. Класифікації підприємств. Закони України про підприємства та підприємництво. Підприємництво: сутність і форми. Принципи та функції підприємництва.
 11. Сутність відтворення на макроекономічному рівні. Просте та розширене відтворення. Національне багатство. Національна економіка. Суспільний продукт: методи обчислення та шляхи оптимізації. Система національних рахунків. Економічне зростання та фактори впливу на нього. Темпи та пропорції економічного зростання. Економічні цикли. Державне антициклічне регулювання. Динамічна рівновага.
 12. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва. Держава в ринковій економіці. Суть та поняття господарського механізму. Функції господарського механізму. Регулювання суспільного виробництва шляхом господарського механізму. Господарські реформи. Економічне стимулювання господарської діяльності. Теорія та практика прийняття управлінських рішень.
 13. Суть національного доходу та фактори впливу на нього. Відтворення національного доходу суспільства. Методи обчислення національного доходу. Виробництво, розподіл, перерозподіл і використання національного доходу. Фактори росту національного доходу. Фонд споживання й фонд нагромадження.
 14. Трудові відносини та сучасні тенденції їх гуманізації. Економічно-активне та економічно-пасивне населення. Механізм трудової діяльності в Україні. Заробітна плата, її суть, форми та функції. Необхідний продукт. Відтворення робочої сили. Безробіття: його види та наслідки.
 15. Сутність фінансів та їх функції. Фінанси в системі економічних відносин. Фінансова система: її структура та складові. Державний бюджет: функції, формування та використання. Податкова система. Кредитна система та кредитні гроші. Банківська система. Цінні папери та формування фондової біржі. Страхові компанії.
 16. Сутність світового господарства, його об’єктивні основи. Етапи розвитку та структура. Міжнародній поділ праці та кооперація. Формування світової інфраструктури. Інтеграційні процеси в світовому господарстві.
 17. Сучасна трансформація міжнародного поділу праці та перспективи участі України у світогосподарських процесах. Зовнішньоекономічний механізм України: суть та принципи формування. Основні форми міжнародного співробітництва України.
 18. Підприємство: ознаки, види, цілі та структура.
 19. Поняття, класифікація та структура персоналу.
 20. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання.
 21. Організація оплати праці на підприємстві.
 22. Кадрова політика підприємства.
 23. Управління підприємством. Планування діяльності підприємства.
 24. Основні фонди: поняття, структура, оцінка, класифікація. Знос та амортизація.
 25. Оборотні засоби підприємства: поняття, нормування, оцінка ефективності.
 26. Економічна ефективність інвестиційних проектів.
 27. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.
 28. Собівартість та ціна продукції промислового підприємства.
 29. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.
 30. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
 31. Сутність та причини банкрутства підприємств.
 32. Санація підприємств.
 33. Сутність економічної безпеки підприємства.
 34. Сутність міжнародних економічних відносин (МЕВ), їх значення, об’єктивна основа. Рівні розвитку та форми МЕВ.
 35. Світове господарство. Міжнародна господарська взаємодія. Соціально-економічна систематизація країн. Новий міжнародний економічний порядок.
 36. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин: міжнародні торгівельні зв’язки стародавнього світ; зовнішньоторговельні відносини при феодалізмі; МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації, капіталізму вільної конкуренції та монополістичного капіталізму; неоколоніальний період; світогосподарські зв’язки в найновіший період.
 37. Середовище МЕВ, його структура та особливості. Особливості дії економічних законів та закономірностей на міжнародному рівні.
 38. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва.
 39. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин. Види і форми міжнародної торгівлі. Фактори зростання міжнародного товарообігу, зміни в товарній структурі; стандартизація товарів на світовому ринку. Монополізація міжнародної торгівлі. Кон’юнктура товарних ринків, особливості ціноутворення.
 40. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг: значення світового ринку послуг; динаміка, структура і географічні напрямки. Міжнародні перевезення.
 41. Міжнародна інвестиційна діяльність. Фінансово-промислові групи, спільні підприємства, міжнародні стратегічні альянси.
 42. Міжнародна міграція робочої сили, її економічна природа; рушійні сили й етапи розвитку; масштаби, форми, види та тенденції. Державне та міжнародне регулювання трудової міграції.
 43. Міжнародний науково-технічний обмін: передумови науково-технічного співробітництва, його напрями. Комерційний зміст науково-технічних відносин. Захист інтелектуальної власності.
 44. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародні кредитні відносини.
 45. Міжнародна економічна інтеграція: сутність, цілі та значення; особливості та форми організації. Міжнародні економічні організації.
 46. Формування економічної єдності світу. Проблеми глобалізація економічного розвитку.
 47. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту . Менеджмент як відокремлена сфера діяльності. Менед­жери та підприємці. Рівні управління.
 48. Етапи розвитку менеджменту. Наукові школи менеджменту. Підходи до управління.
 49. Закони, закономірності та принципи менеджменту
 50. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Технологія менеджменту: сутність та етапи перебігу.
 51. Планування як загальна функція менеджменту
 52. Організовування як загальна функція менеджменту
 53. Мотивування як загальна функція менеджменту
 54. Контролювання як загальна функція менеджменту
 55. Методи менеджменту: економічні; технологічні; адміністративні; соціально-психологічні. Механізм взаємодії методів, функцій менеджменту та правлінських рішень.
 56. Управлінські рішення як результат управлінської діяльності.
 57. Процес управління. Управлінський цикл. Особливості управління.
 58. Інформація і комунікації в менеджменті
 59. Керівництво та лідерство. Керівництво як об’єднувальна функ­ція менеджменту. Форми впливу та влади. Теорії лідерства.
 60. Ефективність менеджменту: концепції визначення; підходи до оцінки; системи показників; напрями підвищення. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті.

 

З програмою вступного екзамену з іноземної мови можна познайомитися на сайті НТУУ «КПІ»http://kpi.ua/files/foreign-language-program.pdf