П’ятниця , 23 Лютий 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Абітурієнту магістр

Розклад проведення вступних випробувань 2017 [Завантажити]

Підготовка магістрів  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється при наявності базової вищої освіти. При цьому підготовка здійснюється за однією з 4 спеціалізацій:

  • Менеджмент і бізнес-адміністрування

Форма навчання: денна / заочна

Спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування» – це управління бізнесом, планування стратегії розвитку підприємства та його конкурентоспроможності, вибір і здійснення раціональних форм організації управління, впровадження ефективних систем мотивації та оплати праці, здійснення контролю з питань економічної та екологічної безпеки підприємства. Випускники працюють керівниками усіх рівнів управління підприємств незалежно від форм власності, спеціалістами виробничих, економічних, кадрових та інших структур, впроваджують нові системи управління підприємством.

  • Менеджмент міжнародного бізнесу

Форма навчання: денна

Спеціалізація «Менеджмент інвестицій та інновацій» – це дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон’юнктури інвестиційної діяльності, розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва, розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб’єкта інвестиційної діяльності, інноваційний розвиток підприємства. Випускники опановують навики керівника відділу ліцензування та патентування нових продуктів, розробляють програми нововведень на підприємстві, здійснюють пошук та оцінювання інвестиційної корисності реальних проектів та вибір найефективніших з них. Випускники працюють на керівних посадах в інвестиційних компаніях, провідними фахівцями інноваційних відділів, менеджерами проектів та програм з інноваційного розвитку підприємства.

  • Менеджмент інвестицій та інновацій

Форма навчання: денна

Спеціалізація «Менеджмент міжнародного бізнесу» – це сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних та сервісних програм. Фахівці з менеджменту міжнародного бізнесу виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу із налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління. Їх робота безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих відносин з ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією міжнародних проектів. Випускники – конкурентоспроможні фахівці на ринку праці України, працюють керівниками у міжнародних компаніях, менеджерами з управління фінансами та міжнародними розрахунками, консультантами з розвитку міжнародної діяльності.

  • Логістика

Форма навчання: денна

Спеціалізація «Логістика» – дає можливість вивчити логістичні системи, навчитись проводити аналіз ефективності управління ланцюгами поставок, здійснювати фінансове планування діяльності логістичних підприємств та обирати оптимальні логістичні стратегії. Випускники працюють керівниками служб логістики на підприємствах різних галузей економіки, фахівцями транспортно-експедиційних компаній, складських комплексів, митних терміналів.

Термін підготовки:

магістрів за освітньо-професійною програмою –1 рік і 4 місяці;

магістрів за освітньо-науковою програмою – 1 рік і 9 місяців.

Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів  здійснюється відповідно до «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра».

Зарахування на місця бюджетного фінансування проводиться на конкурсній основі. Особи, що не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи.

У 2017 році при вступі на навчання за програмами підготовки магістрів:
Менеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент міжнародного бізнесу
Менеджмент інвестицій та інновацій
Логістика

на комплексне випробування з фаху виносяться завдання з наступних дисциплін:
«Економіка підприємства»
«Менеджмент»
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
«Фінанси підприємств»

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ [Завантажити]

У 2017 році допускається прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.
Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Зараховано» допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі.

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ [Завантажити]

Програма вступного екзамену з іноземної мови у 2017 році [Завантажити]