Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Графік проведення випробувань по вступу до магістратури (липень 2019)

Графік роботи відбіркової комісії ФММ вступу до магістратури

Підготовка магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється на основі ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

При цьому підготовка здійснюється за однією з 4 освітніх програм:

 • Менеджмент і бізнес-адміністрування

Форма навчання: денна / заочна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент і бізнес-адміністрування» – це управління бізнесом, планування стратегії розвитку підприємства та його конкурентоспроможності, вибір і здійснення раціональних форм організації управління, впровадження ефективних систем мотивації та оплати праці, здійснення контролю з питань економічної та екологічної безпеки підприємства. Випускники працюють керівниками усіх рівнів управління підприємств незалежно від форм власності, спеціалістами виробничих, економічних, кадрових та інших структур, впроваджують нові системи управління підприємством.

 • Менеджмент міжнародного бізнесу

Форма навчання: денна / заочна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент міжнародного бізнесу» – це сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних та сервісних програм. Фахівці з менеджменту міжнародного бізнесу виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу із налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління. Їх робота безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих відносин з ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією міжнародних проектів. Випускники – конкурентоспроможні фахівці на ринку праці України, працюють керівниками у міжнародних компаніях, менеджерами з управління фінансами та міжнародними розрахунками, консультантами з розвитку міжнародної діяльності.

 • Менеджмент інвестицій та інновацій

Форма навчання: денна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент інвестицій та інновацій» – це дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон’юнктури інвестиційної діяльності, розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва, розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб’єкта інвестиційної діяльності, інноваційний розвиток підприємства. Випускники опановують навики керівника відділу ліцензування та патентування нових продуктів, розробляють програми нововведень на підприємстві, здійснюють пошук та оцінювання інвестиційної корисності реальних проектів та вибір найефективніших з них. Випускники працюють на керівних посадах в інвестиційних компаніях, провідними фахівцями інноваційних відділів, менеджерами проектів та програм з інноваційного розвитку підприємства.

 • Логістика

Форма навчання: денна

Освітня програма підготовки магістра «Логістика» – дає можливість вивчити логістичні системи, навчитись проводити аналіз ефективності управління ланцюгами поставок, здійснювати фінансове планування діяльності логістичних підприємств та обирати оптимальні логістичні стратегії. Випускники працюють керівниками служб логістики на підприємствах різних галузей економіки, фахівцями транспортно-експедиційних компаній, складських комплексів, митних терміналів.

Термін підготовки:

магістрів за освітньо-професійною програмою –1 рік і 4 місяці;

магістрів за освітньо-науковою програмою – 1 рік і 9 місяців.

З більш детальними програмами можна ознайомитись за посиланнями: http://management.fmm.kpi.ua/osvitni-programy/

Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється відповідно до Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра та Правил прийому до Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році.

Зарахування на місця бюджетного фінансування проводиться на конкурсній основі. Особи, що не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи.

Зі змістом програм вступних випробувань можна ознайомитсь за посиланнями:

Програма додаткового вступного випробування

Програма вступного комплексного фахового випробування

 

При вступі до магістратури на навчання за спеціальністю 073 Менеджмент, потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО та скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мову.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО з іноземної мови) для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники в магістратуру складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються.

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

(УВАГА: вступ за сертифікатами ЗНО з іноземної мови тільки 2019 року)

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT,

де: RA – академічна складова,

RT – складова творчих досягнень, які розраховуються у відповідності до зазначеного в п.9. §2 Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра. Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу, дорівнює 5.

 

У 2019 році прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), допускається лише за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Зараховано» допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • 4 кольорові фотокартки 3х4

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання ЗНО 13 травня – 03 червня 1800
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЗНО 10 – 23 липня

 

Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань 17 – 25 червня

(тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)

Вступні випробування Додаткові 13 -31 травня

05 -26 липня

Іноземна мова 02 липня

(Тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)

Фахові 05 -26 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 10 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 14 серпня*
Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

 

– до 12 години 11 серпня;

– не пізніше 15 серпня*

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені

 

Адреса відбіркової комісії 16 корспус – аудиторія 145

Адреса для листування vk.fmm@ukr.net

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua