[google-translator]
П’ятниця , 3 Квітень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Підготовка магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється на основі ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

При цьому підготовка здійснюється за однією з 4 освітніх програм:

 • Менеджмент і бізнес-адміністрування

Форма навчання: денна / заочна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент і бізнес-адміністрування» – це управління бізнесом, планування стратегії розвитку підприємства та його конкурентоспроможності, вибір і здійснення раціональних форм організації управління, впровадження ефективних систем мотивації та оплати праці, здійснення контролю з питань економічної та екологічної безпеки підприємства. Випускники працюють керівниками усіх рівнів управління підприємств незалежно від форм власності, спеціалістами виробничих, економічних, кадрових та інших структур, впроваджують нові системи управління підприємством.

 • Менеджмент міжнародного бізнесу

Форма навчання: денна/заочна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент міжнародного бізнесу» – це сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних та сервісних програм. Фахівці з менеджменту міжнародного бізнесу виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу із налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління. Їх робота безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих відносин з ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією міжнародних проектів. Випускники – конкурентоспроможні фахівці на ринку праці України, працюють керівниками у міжнародних компаніях, менеджерами з управління фінансами та міжнародними розрахунками, консультантами з розвитку міжнародної діяльності.

 • Менеджмент інвестицій та інновацій

Форма навчання: денна/заочна

Освітня програма підготовки магістра «Менеджмент інвестицій та інновацій» – це дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон’юнктури інвестиційної діяльності, розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва, розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб’єкта інвестиційної діяльності, інноваційний розвиток підприємства. Випускники опановують навики керівника відділу ліцензування та патентування нових продуктів, розробляють програми нововведень на підприємстві, здійснюють пошук та оцінювання інвестиційної корисності реальних проектів та вибір найефективніших з них. Випускники працюють на керівних посадах в інвестиційних компаніях, провідними фахівцями інноваційних відділів, менеджерами проектів та програм з інноваційного розвитку підприємства.

 • Логістика

Форма навчання: денна/заочна

Освітня програма підготовки магістра «Логістика» – дає можливість вивчити логістичні системи, навчитись проводити аналіз ефективності управління ланцюгами поставок, здійснювати фінансове планування діяльності логістичних підприємств та обирати оптимальні логістичні стратегії. Випускники працюють керівниками служб логістики на підприємствах різних галузей економіки, фахівцями транспортно-експедиційних компаній, складських комплексів, митних терміналів.

Термін підготовки:

магістрів за освітньо-професійною програмою –1 рік і 4 місяці;

магістрів за освітньо-науковою програмою – 1 рік і 9 місяців.

З більш детальними програмами можна ознайомитись за посиланнямиhttp://management.fmm.kpi.ua/osvitni-programy/

 

Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється відповідно до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf

та Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf

 

Зі змістом програм вступних випробувань можна ознайомитсь за посиланнями:

 

Програма вступного комплексного фахового випробування

Програма додаткового вступного випробування

 

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Детальніше – п.5 Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf

 

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

 

Академічний рейтинг RA вступника розраховується на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT,

де: RA – академічна складова,

RT – складова творчих досягнень, які розраховуються у відповідності до зазначеного в п.8 Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра. Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу, дорівнює 5.

 

У 2020 році прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), допускається лише за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Зараховано» допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі.

 

Зарахування на місця бюджетного фінансування проводиться на конкурсній основі. Особи, що не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ 6 травня – 03 червня 1800
Початок реєстрації електронних кабінетів 1 липня

 

Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ/ЄФВВ 05 – 22 липня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань 17 – 25 червня (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
Вступні випробування Додаткові 06 – 29 травня

05 – 26 липня

Іноземна мова 01 липня

(Тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)

Фахові 03 липня (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
05 -26 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 10 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 14 серпня*
Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

 

– до 12 години 11 серпня;

– не пізніше 15 серпня*

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені

 

Адреса відбіркової комісії 16 корспус – аудиторія 145

Адреса для листування vk.fmm@ukr.net

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua