Середа , 19 Лютий 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Абітурієнту бакалавр

 

Підготовка бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 4 роки для денної та заочної форм навчання. При цьому підготовка здійснюється по одній з 4 професійно-орієнтованих освітніх програм:

 

 

  • Менеджмент і бізнес-адміністрування

Форма навчання: денна/заочна

Освітня програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах бізнесу, розробляти та реалізувати ефективні підходи до управління сучасними підприємствами, забезпечення їх адаптивності та конкурентоспроможності. Студенти опановують навики стратегічного аналізу підприємств, дослідження потенціалу їх розвитку, вибору та впровадження раціональних форм організації виробництва, оптимізації фінансово-господарської діяльності, розроблення антикризових програм, програм управління змінами на підприємстві, впровадження ефективних інструментів мотивації та оплати праці. Спеціалізація передбачає розвиток практичних умінь організаційного проектування, бізнес-планування, побудови моделей конкурентної поведінки, формування систем екологічного менеджменту та фінансово-економічної безпеки підприємства.

Отриманні компетенції дозволяють випускникам працювати керівниками різних рівнів управління підприємствами матеріальної та нематеріальної сфер діяльності, фахівцями адміністративних, виробничих, економічних, фінансових, кадрових та інших підрозділів підприємств, консультантами з розвитку підприємств, управління змінами.

 

  • Менеджмент міжнародного бізнесу

Форма навчання: денна/заочна

Освітня програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у сфері міжнародного бізнесу. Студенти опановують навики щодо ефективного управління діяльністю суб’єктів міжнародного бізнесу, розвитку підприємства на зовнішніх ринках, пошуку та співпраці із закордонними партнерами, розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства,  бізнес-планування, розробки та реалізації  міжнародних проектів суб’єктів господарювання, вибору та здійснення ефективних форм міжнародних економічних відносин. Володіють методологією бізнес-планування, методичним інструментарієм розробки, оцінки ефективності та експертизи міжнародних проектів, технологіями управління проектами міжнародного рівня та планування і реалізації заходів з розвитку бізнесу на міжнародних ринках.

Наші випускники  працюють: керівниками та спеціалістами різних рівнів управління міжнародних компаній; менеджерами з управління міжнародних проектів підприємства; керівниками спільних підприємств та їх структурних підрозділів, керівниками зовнішньоекономічних відділів підприємств, консультантами з розвитку всіх форм міжнародного бізнесу.

 

  • Менеджмент інвестицій та інновацій

Форма навчання: денна

Освітня програма «Менеджмент інвестицій та інновацій» орієнтована на підготовку управлінців, здатних працювати в високоінтелектуальних сферах бізнесу, розробляти інвестиційні проекти спрямовані на забезпечення технологічного оновлення та розвитку підприємств та організацій. Студенти опановують навики проведення дослідження й прогнозування кон’юнктури ринку інвестицій та інновацій; обґрунтування оптимальних стратегічних рішень щодо інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств та організацій; позиціонування, просування стартапів та інноваційних проектів. Наші випускники володіють методологією інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності, методичним інструментарієм оцінки економічної ефективності та фінансової реалізованості інноваційних проектів.

Випускники кафедри працюють в інвестиційних, в тому числі венчурних, компаніях та фондах, в сфері інноваційного підприємництва, керівниками структурних підрозділів підприємств і організацій, менеджерами інноваційних проектів та програм, інвестиційними менеджерами та аналітиками тощо.

 

  • Логістика

Форма навчання: денна

Освітня програма «Логістика» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у різних сферах бізнесу, формувати та управляти логістичними системами, забезпечувати їх адаптивність та конкурентоспроможність, створювати ефективні підходи до управління ланцюгами поставок в умовах невизначеності. Студенти опановують навики  проектування логістичних систем, оптимізації потокових процесів в логістичних системах, розроблення антикризових програм управління ланцюгами поставок. Володіють методологією інвестиційного забезпечення логістичної діяльності, методичним інструментарієм оцінки економічної ефективності та фінансової реалізованості логістичних проектів.

Випускники працюють керівниками різних рівнів управління логістичними підприємствами, фахівцями транспортно-екпедиційних підприємств, складських комплексів та митних терміналів, консультантами з формування та оптимізації логістичних систем.

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до «Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році».

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Відповідно до правил прийому у 2019 році для вступу на перший курс факультет менеджменту та маркетингу будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з трьох наступних загально освітніх дисциплін (https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/2-table_2019.pdf):

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
1.Українська мова та література 0,2 100
2.Математика 0,4 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3.Географія або іноземна мова 0,35 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

Сертифікати ЗНО з математики, географії та української мови дійсні за 2017,2018, 2019 рік

Сертифікати ЗНО з іноземної мови дійсні тільки за 2018, 2019 рік.

Для спеціальності 073 «Менеджмент» не вводиться поглиблений рівень складності ЗНО з відповідних предметів.

Максимальний можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у

конкурсному відборі  – 200 балів. У випадку перевищення загальної суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до максимально можливої кількості балів – 200 балів.

Вага атестату про повну загальну освіту – 0,05.

Призерам III етапу МАН, IV етапу ВУО  враховується 10 додаткових балів.

СК (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

 

З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому (https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-2019.pdf)

У 2018 році план прийому на місця бюджетного фінансування кафедри менеджменту денної форми навчання складав 79 осіб.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Початок прийому заяв та документів 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні іспити, співбесіду), що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського 16 липня 18-00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 22 липня 18-00
Строки проведення творчих конкурсів* 01-10 липня
Строки проведення вступних випробувань 17-22 липня

(співбесіди 17-19 липня)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення ** не пізніше

26 липня 18-00

 

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення** не пізніше 18 години

31 липня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17 години

06 серпня ***

Терміни зарахування вступників ** за державним замовленням –

не пізніше 12 години 01 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 07 серпня ***

* для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, погодженим з Міністерством освіти і науки України;

** оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, здійснюється не пізніше 12-00 години 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10-00 години 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15-00 години 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня;

*** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

 

РОЗКЛАД роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийму заяв та документів

Термін Дні Години
01-09 липня 2019 року Понеділок – п’ятниця 14-00-17-00
Субота -неділя Вихідний
10-22 липня 2019 року Понеділок – п’ятниця 9-00-18-00
Субота 10-00-13-00
Неділя Вихідний
23-26 липня 2019 року Вівторок –п’ятниця 14-00-17-00
27-31 липня 2019 року Субота-середа 9-00-18-00
01-03 серпня  2019 року Четвер-субота 12-00-17-00
04 – 17 серпня 2019 року* Понеділок, середа, четвер 14-00-17-00
Вівторок, п’ятниця 10-00-13-00
Субота-Неділя Вихідний
Святкові дні Вихідний

*06 серпня 10-00 – 17-00; 10 серпня 14-00 – 18-00; 11 серпня 12-00 – 14-00 .

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

Питання про поновлення та переведення студентів розглядаються деканатом факультету менеджменту та маркетингу з 26 серпня по 1 вересня. Звертатися у кімнату 233, корпус 1, КПІ ім. Ігоря Сікорського, телефон (044) 204-85-06

Контакти кафедри менеджменту:

Адреса відбіркової комісії(1-й курс): корпус 7, аудиторія 120

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua

Телефони приймальної комісії для довiдок: +380 44 204 9645, +380 44 204 9646

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65

 

Поштова адреса кафедри: Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 246

Телефон/Факс: (044) 204-85-10, 204-98-64

Електронна адреса: kafmen@ukr.net

Перелік необхідних документів (https://pk.kpi.ua/wpcontent/uploads/2018/07/documents2018.pdf)