[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Колешня Яна Олександрівна

    Студенту:
Вчений ступінь кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу»

Методичні вказівки до КР Логістика

Поради щодо оформлення реферату з дисципліни Тайм-менеджмент

Тематика практичних занять з дисципліни Тайм-менеджмент

Структура розрахункової роботи (звіту з лабораторних робіт) з дисципліни УБП

Тематика практичних занять та комп’ютерного практикуму з дисципліни УБП

 

Вчене звання  
Наукова діяльність: автор близько 30  публікацій, з них 8   у фахових виданнях та 1 колективна монографія
Навички:

– аналіз економічної безпеки

– аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств

– моледювання та оптимізація бізнес-процесів підприємства

 

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4Uo2dOUAAAAJ

Intellect:intellect.management.kpi.ua/profile/kyo103

Електронна пошта: koleshnia.yana@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Колективна монографія:

 1. Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України:   Ю. З. Драчук, К. О. Копішинська, Я. О. Колешня, Я. І. Кологривов, К. О. Кузнєцова ; за заг. наук. ред. д-ра.екон. наук., проф. В. В. Дергачової. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 234 с. (Розділ 2, п.1.1.) С. 76-84

Статті у фахових виданнях:

 1. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Роль інфраструктури агрокомплексу у забезпеченні економічної безпеки та сталого розвитку регіону (на прикладі Чернігівської області). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018.  Вип. 29. С. 10-14
 2. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20, ч. 1. С. 130-133
 3. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Альтернативна енергогенерація підприємствами агропромислового сектору як засіб підвищення економічної безпеки. Підприємництво та інновації : журнал. – Київ, 2018. Вип. 5. С. 134-139
 4. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Економічна безпека підприємства на засадах антикризового управління. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. Вип. 3 (25). С.27-34
 5. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства. Економічний вісник НТУУ «КПІ».  2017. № 14. С. 431-437
 6. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Енергетична безпека сталого розвитку для підвищення якості і безпеки життя людей. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.  Вип. 2 (75).  2017. с. 12-18
 7. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави. Економічний вісник  НТУУ «КПІ». 2016. № 13. Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80086/75645
 8. Я.О. Колешня Розробка механізму управління економічною безпекою малих та середніх підприємств. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2016. 3 (14), том 1. Харків: ХНАДУ. С. 36-41

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Стимулювання альтернативної енергетики: український та світовий досвід. Європейський журнал економіки та менеджменту.  Чехія, Прага. 2017. Том 3, вип. 5. С. 5-11

Статті:

 1. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Інфраструктура агропромислового комплексу та стан її розвитку на прикладі Чернігівської області. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. Київ: 2018.  №3. Режим доступу:  http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142608/140465
 2. Я.О. Колешня Економічна безпека малого та середнього підприємництва в умовах асоціації з ЄС. Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених ФММ НТУУ «КПІ». Київ, 2016. № 10. Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66831/pdf_7

Тези доповідей:

 1. Я.О. Колешня Роль енергетики у економічній безпеці підприємств агропромислового комплексу. Сучасні підходи до управління підприємством: : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 86
 2. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Управління енергозабезпеченням підприємства в системі економічної безпеки з метою підтримання сталого розвитку. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018 : колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ.  2018. С. 301-308
 3. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Інфраструктурна безпека агропромислових підприємств Чернігівської області. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12 квіт. 2018 р.). К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018. С.90
 4. Я.О. Колешня Економічна безпека агропромислового комплексу в економіці знань. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник пр. ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 березня 2018 р.) 2018. С.10
 5. Я.О. Колешня Особливості оцінки енергетичної безпеки малих та середніх підприємств. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2017 р.). 2017. С.51-53.
 6. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Проблеми та перспективи української енергетики як елементу сталого розвитку держави. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017 : колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ.  2017. С. 376-381
 7. Я.О. Колешня Міжнародне співробітництво у галузі альтернативної енергетики: стан та перспективи. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 6 квіт. 2017 р.).  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017. С.43
 8. Я.О. Колешня Забезпечення енергоефективності в Україні: проблеми та перспективи. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 березня 2017 р.). 2017. С. 60-61.
 9. Я.О. Колешня Роль неймінгу в сучасних умовах. Збірник праць ХІ МНПК «В2В Маркетинг».  К.: НТУУ «КПІ», 2107. с. 117-119
 10.  Я.О. Колешня Роль альтернативної енергетики в зменшенні енергозалежності. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник праць ХІІІ (XXV) Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 березня 2017 р.). 2017.  С.23
 11.  В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Вплив інформатизації на діяльність підприємств. Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (м.Київ, 20 грудня 2016 р.). Київ: ДУТ, 2016. с. 31-32
 12.  В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Роль МСП у забезпеченні економічної безпеки України. Проблеми та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва в Україні: економічний, правовий та управлінський аспекти : зб. матер. наук.-практ. круглого столу. (Запоріжжя, 16.12.2016 р.). 2016. С. 21-24
 13.  Я.О. Колешня  Формування нового виду суб’єктів господарювання через залучення фізичних осіб-підприємців до великих підприємств. Розвиток підприємництва як фактор росту економіки : Матеріали ХV МНПК (Київ, 16 листопада 2016 року). 2016. С. 66.
 14.  Я.О. Колешня  М-Тест як державна підтримка економічної безпеки малого та середнього підприємництва. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення :  зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. семін., 21-22 жовт.  2016 р. С. 93-99
 15.  Я.О. Колешня  Забезпечення економічної безпеки малих та середніх підприємств в умовах євроінтеграції. «Чотирнадцяті економіко-правові дискусії» : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 5.10.2016 – [Електронне джерело]. – Режим доступу:  http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1636/
 16.  Я.О. Колешня  Особенности  оценки экономической безопасности малых и средних предприятий. Фундаментальные и прикладне науки сегодня : Материалы VIII международной НПК. North Charleston, USA.  2016. том 2.  С. 123-126
 17.  Я.О. Колешня  Вплив Інтернет-технологій на конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 28 квітня 2016 р.). К.: НТУУ «КПІ». 2016. С.104.
 18.  В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Управління економічною безпекою малого та середнього підприємництва як елементу економічної безпеки держави. Створення сильної економіки країни: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль. 2016.  Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1979/